Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. При закритому кульовому крані 9 повністю відкривають вентиль 2.

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1. При закритому кульовому крані 9 повністю відкривають вентиль 2.

2. Записують покази манометрів 6 і 7. При надлишковому тиску меншому за 0,2 кгс/см2 відкривають кульовий кран 9 і визначають надлишковий тиск також і за допомогою п’єзометра 8.

3. Поступово закриваючи вентиль 2, для 8-10 ступенів закриття записують покази манометрів 6 і 7 та п’єзометра 8.

 

5. Математична обробка результатів

1. Знаходять абсолютну похибку вимірювання тиску технічним манометром у порівнянні зі зразковим:

  dр = ,   (15)

де рЗ , рТ – надлишковий тиск, визначений відповідно за допомогою зразкового та технічного манометрів.

2.Відносна похибка вимірювання тиску технічним манометром

  Dр = .   (16)

3. Приведена похибка вимірювання тиску технічним манометром

  k = / Д ,   (17)

де Д – діапазон вимірювання тиску технічним манометром.

 

За результатами 8-10 вимірювань різних значень тиску роблять висновок про відповідність технічного манометра встановленому класу точності.

 

Журнал лабораторної роботи № 1

 
 

 


Опис зразкового манометра:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Опис технічного манометра:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

№ досліду Показ зразкового манометра рЗ, кгс/см2 Показ технічного манометра рТ, кгс/см2 Показ п’єзометра h, см Абсолютна похибка dр, кгс/см2 Відносна похибка Dр , % Приведена похибка k, %
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            

 

Висновки до лабораторної роботи

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

6. Контрольні запитання

1. Сформулюйте і поясніть основне рівняння гідростатики.

2. Яка різниця між технічною та фізичною атмосферою?

3. Як виразити тиск через висоту стовпа рідини?

4. Що таке стандартна атмосфера?

5. Як визначається надлишковий тиск?

6. Яке максимально можливе значення вакуумметричного тиску?

7. Чому дорівнює надлишковий тиск у точці, якщо абсолютний тиск становить 3200 гПа?8. Чому дорівнює вакуумметричний тиск у точці, якщо абсолютний тиск становить 300 мм.рт.ст.?

9. За якими ознаками класифікують прилади для вимірювання тиску?

10. З допомогою яких приладів можна виміряти абсолютний тиск?

11. Як прилади для вимірювання тиску класифікуються за принципом дії?

12. Що таке клас точності приладу?

13. За яким принципом працює найпростіший ртутний барометр?

14. Яка відмінність між п’єзометром та рідинним манометром?

15. За рахунок чого досягається висока точність вимірювання тиску мікроманометром?

16. Запишіть розрахункову формулу для визначення різниці тисків за показом ртутного диференційного манометра.

17. Поясніть принцип роботи пружинного манометра.

18. Опишіть будову мембранного манометра.

19. Від чого залежить діапазон вимірювання тиску сильфонним манометром?

20. Який найбільший допустимий тиск можна виміряти пружинним манометром зі шкалою від 0 до 10 кгс/см2?

21. Сформулюйте основні правила користування рідинними приладами для вимірювання тиску.

Загрузка...

22. Сформулюйте основні правила користування механічними приладами для вимірювання тиску.

23. Який принцип дії та основні переваги електричних приладів для вимірювання тиску?

24. Опишіть схему лабораторної установки.

25. Як зробити висновок про відповідність технічного манометра встановленому класу точності?

 

 

Література

 

1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. – К.: Вища школа, 2002.– 277 с.

2. Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач. Учеб. пособие для машиностроит. вузов. Под ред. С.С. Руднева и Л.Г. Подвиза. – М.: Машиностроение, 1974. – 416 с.

3. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс. – Львів: Світ, 1994.– 264 с.

4. Мандрус В.І., Лещій Н.П., Звягін В.М. Машинобудівна гідравліка. – Львів: Світ, 1995.

5. Науменко І.І. Технічна механіка рідини і газу. – Рівне: РДТУ, 2002. – 528 с.

6. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергия, 1978. – 704с.

7. Чугаев Р.Р. Гидравлика (Техническая механика жидкости). – М.-Л.: Энергоиздат, 1982.– 672 с.

 

Навчальне видання

 

 

Вимірювання тиску в рідинах і газах

 

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 1 з дисциплін “Технічна механіка рідин і газів”, “Гідрогазодинаміка”, “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи”

для студентів базових напрямів “Водні ресурси”, “Будівництво”, “Енергетика”,

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Інженерна механіка”

стаціонарної та заочної форм навчання

 

 

Укладачі : Жук Володимир Михайлович
  Пасічнюк Андрій Семенович

 

Редактор

Комп’ютерне складання

 

 

Здано у видавництво ХХ.ХХ.ХХХХ. Підписано до друку ХХ.ХХ.ХХХХ.

Формат 70´100/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. ХХ.ХХ. Обл.-вид. арк. ХХ.ХХ.

Наклад ... прим. Зам. .......

 

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

 

Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету "Львівська політехніка"

 

вул. Ф. Колесси, 2, 79000, ЛьвівДата добавления: 2015-10-26; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сильфонний манометр| Рациональное познание. Логические основания квалификации.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)