Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КІНЦЕВА ШВИДКІСТЬ ЗА МЕТОДАМИ ЛЯЩЕНКА І ФОМЕНКА

Читайте также:
  1. Выявление тенденции развития изучаемого явления (тренда) методами скользящей средней и аналитического выравнивания по данным о выпуске продукции по месяцам за 6-ой год.
  2. ГЛАВА 2. ВОДОПОДГОТОВКА И ДЕИОНИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ МЕТОДАМИ ИОННОГО ОБМЕНА
  3. Задачі, які розв’язуються методами теорії потоків
  4. Разделение изотопов электроионитными методами
  5. Середня швидкість руху батальйону (роти) на марші без урахування часу на привал може бути: змішаних і танкових колон — 20—25 км/г,автомобільних колон — 25—30 км/г.
  6. Стверджується, що кінцева вершина

 

П.В. Лященко розробив універсальний метод визначення кінцевої швидкості руху тіл будь-якої крупності, густини і форми в різних режимах. На основі діаграми Релея побудована в логарифмічних координатах діаграма Re2ψ= f(Re) (рис. 2.2).

 
 

 


Визначення кінцевої швидкості полягає в тому, що при відомих параметрах частинки і середовища розраховується параметр Re2ψ:

 

Re2ψ = πd3(δ –Δ)gΔ / (6μ2).(2.18)

Потім за діаграмою (рис. 2.2) знаходять значення Re, після чого з використанням формули (2.3) визначають кінцеву швидкість:

 

V0 = Reμ / dΔ . (2.19)

 

За методом Т.Г. Фоменка кінцеві швидкості падіння частинок у середовищі визначають з використанням параметра Архімеда:

 

Ar = d3(δ - Δ)gΔ / μ2. (2.20)

Потім за діаграмою ψ = f(Ar) (рис. 2.3) або за формулою (2.21) знаходять значення коефіцієнта опору ψ і розраховують кінцеву швидкість падіння частинки (2.22):

; (2.21)

 

, м/с. (2.22)

 
 

 

 


При груповому русі мінеральних частинок різної густини і крупності завжди існує деяка кількість частинок, що мають однакові швидкості руху в середовищі. Частинки, що при різній густині і крупності мають однакову кінцеву швидкість падіння в одному і тому ж середовищі, називаються рівнопадаючими, а відношення їхніх діаметрів – коефіцієнтом рівнопадання е :

e = d1 / d2 =Re1 / Re2 (2.23)

 

де індекс «1» відноситься до частинок меншої густини, індекс «2» – до частинок більшої густини. Використання співвідношення рівнозначно співвідношенню , тому що числа Рейнольдса і (2.3) відрізняються лише розмірами частинок.

З умови рівності кінцевих швидкостей руху частинок коефіцієнт рівнопадання може бути обчислений з використанням густини частинок і середовища:

 

e = [(δ2 - Δ) / (δ1 - Δ)] n . (2.24)

де n – показник степені, що залежить від режиму руху частинок; при русі в турбулентній області n = 1, у перехідній n = 2/3, у ламінарній n = 0,5.

За методом П.В. Лященка коефіцієнт рівнопадання визначають з використанням параметра ψ/Re . Для частинки меншої густини параметр ψ/Re визначають за формулою:

ψ1/Re1 = πg(δ1 - Δ)μ / (6V03Δ2) . (2.25)

 

Потім по діаграмі Re = f(ψ/Re) (рис. 2.2) знаходять число Рейнольдса для частинки меншої густини – Re1, з використанням якого визначають параметр ψ/Re для частинки більшої густини:

ψ2/Re2 = ψ12 - Δ) / [Re11 - Δ)] , (2.26)

 

знаходять по діаграмі число Рейнольдса Re2 і визначають коефіцієнт рівнопадання по співвідношенню між числами Рейнольдса за формулою (2.23).

За методом Т.Г.Форменка для частинки меншої густини розраховують відношення:

ψ13/Ar1 = 64 μ21 - Δ)2g2 / (27V06Δ4) , (2.27)

 

за цим відношенням по діаграмі (рис. 2.4) знаходять значення Ar1.

Для частинки більшої густини параметр ψ23/Ar2 визначають з використанням раніше обчисленого Ar1:

 

ψ2 3/Ar2 = ψ1 32 - Δ)2 / [Ar11 - Δ)2] (2.28)

і по діаграмі Ar = f(ψ3/Ar) знаходять параметр Ar2 . Для визначення діаметрів рівнопадаючих частинок параметри Ar1і Ar2 підставляють у формулу:

 

. (2.29)

 

 
 


Коефіцієнт рівнопадання визначається за формулою (2.23) як співвідношення діаметрів рівнопадаючих частинок.


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МІНЕРАЛИ, ЯКІ ЗБАГАЧУЮТЬ ГРАВІТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ | СЕРЕДОВИЩА ГРАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБАГАЧУВАНОСТІ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБАГАЧЕННЯ ЗА КРИВИМИ РОЗДІЛЕННЯ ТРОМПА | ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ | Механічні класифікатори | Гідравлічні класифікатори | ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ | Властивості глин | Промивність корисних копалин |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІЛЬНОГО РУХУ ТІЛ У СЕРЕДОВИЩІ| ЗАКОНОМІРНОСТІ СТИСНЕНОГО РУХУ ТІЛ У СЕРЕДОВИЩІ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)