Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Менеджмент діяльності туристичних підприэмств.

Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  2. АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3. Американская модель менеджмента
  4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  5. БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
  6. безопасности и экологический менеджмент
  7. Ведущий специалист по системе менеджмента филиала Общества

Термін "менеджмент" утворений від англійського дієслова to manage — "управляти, керувати", яке походить від латинського тапиз — "рука". Отже, термін "менеджмент" буквально означає "керування людьми".

Менеджмент туризму — це використання й координація на підприємствах туризму з максимальною ефективністю матеріальних, фінансових, людських та інформаційних ресурсів для досягнення поставлених цілей.

З цього визначення випливає основна відмінність менеджменту від управління: не будь-яке управління є менеджментом, а тільки ефективне, головною метою якого є одержання прибутку.

Менеджер у туризмі — професіонал, який організовує виробництво турпродукту (в турфірмі) і турпослуги (у готелі), збут і сервіс, керує цим виробництвом і має адміністративно-господарську самостійність.

Менеджери є ключовими фігурами туристичного підприємства, однак не всі менеджери відіграють провідну роль в організаційній структурі турфірми або готелю. Завдання, які покладають на різних менеджерів, не є рівнозначними.

Умовно менеджерів у туризмі можна поділити на три рівні.

1. Вищий рівень (тор manager) — генеральні директори, директори, члени правління підприємства. Менеджери вищого рівня визначають глобальні завдання, формують стратегію розвитку й внутріфірмові цінності турфірми або готельного підприємства.

2. Середній рівень (middle manager) — керівники підрозділів, наприклад, у готелі — це начальники служби розміщення й відділу продажу. Менеджери середнього рівня керують роботою інших менеджерів, вирішують найбільш важливі завдання, беруть участь у складанні планів.

3. Нижчий рівень (entry manager) — керівники підрозділів, бригад, наприклад, старші покоївки, старший у групі room service. Вони керують діяльністю окремих співробітників і не контролюють роботу інших менеджерів.

Туризм — одна з небагатьох сфер діяльності, в якій активно використовуються найсучасніші методи й технології управління, особливо це стосується готельного бізнесу. Наприклад, значного поширення набули готельні ланцюги.

Готельний ланцюг — об'єднання декількох готельних підприємств, яке колективно провадить бізнес і перебуває під безпосереднім контролем одного керівництва. Як правило, об'єднання має власні будинки й землю або орендує їх. При розподілі прибутку керівництво ланцюга враховує переваги кожного й відповідальність за операційні втрати. Підприємства, які входять в один ланцюг, мають однакові стандарти обслуговування, що гарантує однакову якість послуг одного бренда. Усі підприємства одного ланцюга виступають під єдиною торговельною маркою. Це допомагає споживачам відразу розпізнавати готелі, знати, яке обслуговування вони можуть там отримати. Крім того, учасники об'єднання можуть провадити єдину рекламну політику й ще до відкриття нового готелю, який входитиме в ланцюг, здійснювати бронювання. Зараз спостерігається стійкий розвиток і розширення американських готельних ланцюгів, які подовжуються як за рахунок будівництва нових готелів, так і за рахунок купівлі прав на управління вже існуючими.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РАЙОН | КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН | Показники якості | Контроль якості продукції на підприємствах | Контроль якості, що здійснюється спеціальними лабораторіями | Органолептичний контроль якості продукції | Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту | Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб | Функціонування процесу ухвалення рішення про купівлю турпродукту. | Туристичні ресурси Південної Америки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РАЙОН| Новітні методи туристичного менеджменту

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)