Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до оформлення контрольної роботи.

Читайте также:
  1. Асортимент і вимоги до якості молока
  2. Асортимент і вимоги до якості сухих молочних консервів
  3. Вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях
  4. Вимоги до iлюстративного матерiалу, його використання
  5. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів
  6. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.

1. Об'єм контрольної роботи - не менше 20- сторінок, разом із змістом, ілюстраціями і списком літератури.

2. Змістовна частина контрольної роботи повинна грунтуватися на новітній інформацію по заданій темі.

3. Контрольна робота представляється як в електронному, так і в друкарському вигляді.

4. Всі питання по підбору першоджерел, літератури і ресурсів Інтернету, використовуваних при виконанні контрольної роботи на задану тему, узгоджуються з викладачем, ведучим практичні заняття по ІСУ.


Рекомендована література

1. Закон Украины "О туризме". Киев, 15 сентября 1995 года №325/95-ВР.

2. Закон Украины «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181)(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2684-III (2684-14) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.3)

3. Закон Украины ”Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.16)

4. А.М.Карминский, С.А.Карминский, В.П. Нестеров. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы. – М., Финансы и статистика, 2004.

5. Н.С.Меджибовська. Електронна комерція: Навчальний посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2004.

6. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К., КНЕУ, 2003.

7. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. За ред. В.С. Пономаренка –К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

8. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник. – К., КНЕУ, 2002.

9. Дж.Лодон, К.Лодон. Управление информационными системами. 7-е издание. – Спб, Питер, 2005. – 912с.

10. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. – М.: Финансы и статистика, 2001.-с.69-87.

11. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підпріємствах. Навч. посібник. – К., КНЕУ, 2001.

12. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

13. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетінгу: Навч. посібник. – К., КНЕУ, 2001.

14. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельностью: Учебник. – М., Мастерство, Высшая школа, 2001.

15. Береза А.И. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К., КНЕУ, 2001.

16. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. – СПб: Питер, 2001.

17. Туризм и отдых через INTERNET/ Авт.-составитель А.А.Запольскис. Мн.: ООО «Кузьма», 2000.

18. Экономическая информатика. Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н.Колесова.- СПб: Питер, 2000.

19. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 17. – М.:ИНФРА-М, 1999, 432 с.

20. Вовчак І.С. Автоматизовані системи і менеджмент: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

21. Фейбел В. Энциклопедия современных сетевых технологий. – К.,ТОО «Комиздат», 1998.

22. Хаксевер К, Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг.- СПб, Питер.2002.

 

23. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М.Желены. – СПб: Питер, 2002. – 1139 с.

24. Информационные системы в зкономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. -М.: Финансы и статистика, 1996.

25. Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофненко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

26. Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль: Економічна думка, 1998.

27. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами. Навчально-методичний посібнік для самостійного вівчення дісціпліни. –К.:КНЕУ, 1999 –164с.

28. П. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. – М., Вильямс. – 2000.

29. Макаровский С.П. Информационные системи и структури данных. - М.: Финансы й статистика, 1996.

30. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.АЛисаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва-К.: КНЕУ, 1997.

31. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інфомаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.

32. Современные информационные технологии в зкономике / С.Г.Диордица, З.Н.Соколовская, В.В.Тизул, Ю.Г.Шурупова, Н.В. Яценко- Одесса: НПФ «АСТРОПРИНТ», 1997.

33. Семичастный И.Л. Информационные системы управления в менеджменте: Конспект лекций, Часть 1. – Донецк: ДИТБ, 2005 – 227 с.

34. Семичастный И.Л. Информационные системы управления в менеджменте: Конспект лекций, Часть 2. – Донецк: ДИТБ, 2005 – 229 с.

35. Ткалич Т.А. Стандарти оценки качества информационньїх технологии. - Минск: БГЗУ, 1998.

36. Drury В.Н., Farmhood А. Information technology рush full reactions // Jornal of systems and sofrware. - 1999.

37. Eddy.ER., Stone DL., The effects of information managemnt policies on reactions to human resource information system A integration of privacy and procedural justices perspectives. - Orlando,1999.

38. Lее Z., Gosain S., Topic on interest in IS: evolution on themes and differences between research and practice. - Los Angeles,1999.

39. O'Вгіеn І.А. Management Іnformation Systems management information technology in the interworked enterprise. Irwin МсGraw-Ніll, 1999.

40. Raghunathan М., Маdey ОК.. А firm-level framework for planning electronic commerce information systems // International Journal of electronic commerce. - 1999. - Fabreary. - Р.121-145.

41. Martin E, Wairight J. Management Information Technology: What Managers Need To Know – New Jersey: Pr.-Hill, 1999.

42. http://www.cfin.ru

43. http://www.tour.com.ua

44. http://www.tos.ru

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 275 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
По дисципліні «Інформаційні системи в менеджменті».| Подтема: Люди мечтают о небе

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)