Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особистісний зміст

Читайте также:
  1. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  2. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

Для самого індивіда усвідомлення і досягнення ним конкретних цілей , оволодіння засобом, операціями та діями- це спосіб ствердження його життя задоволення і розвиток його матеріальних та духовних потреб, опредмечених і трансформованих в мотивах його діяльності. Особистісний зміст не має свого «надіндивідуального»існування.

Якщо зовнішня чутливість зв’язує в свідомості суб’єкта значення з реальністю обєкт світу, та особистісний зміст зв’язує їх з реальністю самого його життя в цьому світі,з його мотивами. Особистісний світ і створює людську свідомість.

14.Специфіка наукових законів психології

Система психічних явищ багаторівнева і будується ієрархією, вона включає підсистеми, які наділяються якостями.

Коли мова йде про закон ,то маються на увазі обєктивно існуючі звязки відносин між тими чи іншими явищами-“закон віднесення”.Але не будь-який звязок чи відношення можна розглядати як закон. До закономірних відносяться ті,в яких проявляється суть явищ.

“Закон-суттєве явище”-Ленін- закон і суть поняття однорідні.Чи вірніші одностепеневі,виражаючи поглиблене пізнання людиною явищ світу.

Наукове пізнання заключається у відкритті суттєвих, необхідних, стійких, повторюваних зв’язків(відношень)між явищами.

Задача виявлення законів психіки-відкриття тих зв’язків відношень, які можна було б кваліфікувати як закономірно найскладнішими.

Важливість виявлення законів полягає у тому,що проблеми психіки відносяться до області суб’єктивних явищ,а від неї вимагаються вивчення об’єктивних законів психіки. Психологічний феномен представляє собою внут. стан суб’єкту,недоступні спостерігачеві.

Отже,психологія повинна користуватись методом , які дозволяли розкривати закони в їх безпосередній «присутності».

Наукова психологія не може обмежуватись лише констанцією індивідуальних відмінностей і різноманітності проявів психічного. Вона повинна при цьому заг. закони.

Закон тенденцій- закони, які відкриваються у психології, не виступають у вигляді деяких абсолюті, жорстоко визначаючих зв’язки між явищами.

Розкриваючи закони як тенденції , психологія неодмінно звертається до категорій можливості та дійсності.Однієї із важливих ознак закону являється повтореність – вона може розкриватись як вияв того спільного, що притаманне кожному члену деякої більшості однорідних або одно порядкових феноменів(процесів,станів). Також може розкриватись як в процеси розвитку – як відмінного зрозуміти психічне можна лише в розвитку, в процесі якого проходять якісні зміни.Розвиток – це не прямолінійний , монотонний процес. Відносно елементарні залежності – тривалі зв’язки між зов. дією і визначеними псих. ефектами,а також поміж самими цими ефектами. Також був сформульований закон асоціацій- це псих. реальність. Вони розкривають лише елементарні зв’язки псих. явищ.

Закон Хіка- залежність часу реакції від вірогідності сигналу. Час сенсомоторної реакції монотонно збільшується з ростом кількості інформації та символів.Наступна група - закони, які розкривають динаміку псих. процесів у часі.Псих. процес розглядається як діахронічна система.Закон перцепції (Ланге)- закономірна послідовність фаз процесу сприйняття. Експерементальні дослідження виявили фазність у процесах прийняття рішення.

3-тя група:закон структури псих. Явищ.Пам'ять має складну будову і повинна розглядатись як система- динамічно розвиваючись, багаторівнева і відкрита, не повністю зв’язана по структурі і якостях.

Аткінсон вважав,що пам'ять – це система. Вона включає визначену структуру схованої інформації і їх реорганізацію.

«Механізм формування псих. явищ . Закон формування установки(Узнадзе), творчості ( Пономарьов),системної діяльності(Шадріков).

Четверта група- закони,які розкривають залежність ефективності поведінки(чи діяльності)

Закон Еркса-Додсона - залежність між рівнем мотивації і результативного вирішення поведінкових задач.

П’ята група

Закони псих. процесів розвитку людини - психічне розглядається як діахронічна система,але великого масштабу. Ананьєв довів, що псих. функції людини на протязі його життя і у визначенні періоди розвив. нерівномірно. було дослідження співвідношння протилежних процесів наростання сили одних і зменшення других, стабілізація третіх.

6 група

Закони у яких розкриваються основи різних психічних якостей людини Лєонтє в– діяльність індивіда в системі загальних відносин як основа психічних якостей особистості.

7 група

Закони про закономірні відношення між різними рівнями організації психічних процесів та якостей Анцеферової – відношення між різними рівнями організації в структурі особистості. Чітко науковий підхід прагне не лише виявити об’єктивний закон, але й окреслити сферу його дії, а також умови в котрих він може описувати ті його границі.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Інтелектуальна форма поведінки.| ТAПСЫРМA

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)