Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 29

Читайте также:
  1. Билет № 26 задача № 20
  2. Билет № 26 задача № 20
  3. Билет № 37 задача № 1
  4. Билет № 37 задача № 1
  5. Важнейшая задача оптовой торговли
  6. Воспитательная задача.
  7. Глава 12. Ваша главная задача

Розрахувати поточну вартість орендних платежів, які здійснюються щорічно на початку розрахункового періоду 5 років. Сума щорічного орендного платежу дорівнює 20 тис. грн., ставка дисконту - 10 %.

Тестові питання

1. Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, — це ...

 

a) синергічність потенціалу підприємства

b) адаптивність потенціалу підприємства

c) конкурентоспроможність потенціалу підприємства

d) ефективність потенціалу підприємства

2. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від ...

 

a) рівня конкурентоспроможності його складових елементів

b) галузі, до якої належить підприємство

c) маштабів діяльності підприємства

d) місцезнаходження підприємства

3. Конкурентоспроможність є іманентною рисою потенціалу підприємства?

 

a) так

b) ні

4. Поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства» та «конкурентні позиції підприємства» є тотожними?

 

a) так

b) ні

5. До графічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

 

a) Метод набору конкурентоспроможних елементів

b) Метод вивчення профілю об’єкта

c) SWOT-аналіз

d) Метод таксономічного показника

6. Нижче якого рівня потенціал підприємства вважається зовсім неконкурентоспроможним?

 

a) граничного

b) нульового

c) порогового

d) стартового

7. На скільки головних класифікаційних ознак спрямована класифікація методів оцінки потенціалу підприємства?

 

a) 4 класифікаційні ознаки

b) 5 класифікаційних ознак

c) 6 класифікаційних ознак

d) 7 класифікаційних ознак

8. Чи можуть методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства належати одночасно до всіх класифікаційних ознак?

 

a) так

b) тільки до двох класифікаційних ознак

c) тільки до трьох класифікаційних ознак

d) ні

9. Залежно від напрямку формування інформаційної бази оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

 

a) графічні, математичні та логістичні

b) індикаторні та матричні

c) критеріальні та експертні

d) одномоментні та стратегічні

10. До критеріальних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

 

a) Метод набору конкурентоспроможних елементів

b) Метод вивчення профілю об’єкта

c) Метод інтегрального критерію

d) Метод таксономічного показника

11. В загальному розуміння термін «система» - це …

a) потужність, запаси, резерви;

b) упорядкована сукупність господарських зв’язків і відношень, які встановлюються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання продукції та послуг.

c) безліч елементів, що вступають у взаємодію, залежать один від одного та становлять певну цілісність, єдність;

d) фактична та перспективна організаційні структура управління.

12. Позначте елементи, що входять до потенціалу підприємства :

a) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал;

b) бізнес-процеси, компетенції, ресурсні можливості, внутрішній потенціал;

c) науковий потенціал, зовнішнє середовище, покупці, постачальники;

d) експорт та імпорт.

13. Скільки існує характерних рис розвитку потенціалу підприємства як економічної системи?

a) 2;

b) 5;

c) 6;

d) 8;

14. Твердження, що системи існують як ціле, яке потім можна членувати на компоненти відповідає принципу:

a) цілісності;

b) комплексності;

c) єдності;

d) первинності.

15. Синергетичним ефектом є:

a) ефективність використання сукупного кадрового потенціалу;

b) різниця між сумою властивостей системи і сумою властивостей її компонентів;

c) правильне поєднання усіх наявних можливостей підприємства;

d) узгодженість функціонування частин, що відбивається в поведінці системи як цілого.

16. Паретоефективність – це:

a) взаємодією та взаємо­залежністю потенціалу та зовнішнього середовища;

b) наявність різноманіття компонентів потенціалу і зв'язків між ними, що визначають його внутрішню будову й організацію як єдиного цілого;

c) розподілу ресурсів між елементами потенціалу, при якому неможливо поліпшити «корисність» хоча б одного елемента, не зменшуючи при цьому «корисності» іншого;

d) ефективне управління кадровим та трудовим потенціалом.

17. Процес формування потенціалу передбачає

a) фор­мування потенціалу підприємства на основі маркетингових досліджень;

b) здатність до навчання і розвитку (саморозвитку), сприйняття та використання нових технологічних ідей, наукових розробок і т. д.;

c) створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства;

d) використання SWOT — аналізу у процесі здійснення стратегічного планування.

18. Маркетинговий підхід передбачає

a) пошук зовсім нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб;

b) необхідність урахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соці­альних, психологічних і інших аспектів діяльності підприємства;

c) орієнтацію фор­мування можливостей підприємства на споживача;

d) регламентацію функцій, прав, обов'язків, нормативів якості, витрат, пов'язаних з реалізацією елементів потенціалу, у нормативних актах за допомогою методів примушування.

19. Скільки існує властивостей потенціалу підприємства?:

a) 9;

b) 7;

c) 11;

d) 8.

20. Структурна модель формування потенціалу підприємства показує, що:

 

a) потенціал будь-якого рівня виникає як результат взаємодії ресурсів, що його забезпечують, і компетенцій;

b) пріоритетами вибору критеріїв формування потенціалу підприємства є підвищення якості кінцевого результату реалізації потенціалу відповідно до потреб споживачів;

c) виробничий потенціал формується як результат використання і взаємодії техніко-технологічного, інформаційного, інфраструктурного, орга­нізаційного, кадрового елементів.

21. Процес створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства має назву — ...

a) удосконалення потенціалу підприємства

b) формування потенціалу підприємства

c) стандартизація потенціалу підприємства

d) структуризація потенціалу підприємства

22. Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «системи існують як ціле, яке потім можна членувати на, компоненти. Ці компоненти існують лише через існування цілого»?

a) цілісність

b) синергічність

c) унікальність

d) нестаціонарність

23. Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «система повинна бути здатною до навчання і розвитку (саморозвитку), сприйняття та використання нових технологічних ідей, наукових розробок і т. д.»?

a) мультиплікативність

b) адаптивність

c) здатність до розвитку

d) граничність

 

24. До зовнішніх факторів формування та розвитку потенціалу підприємства відносяться:

a) економічні, технологічні, інноваційні та управлінські умови

b) стратегія підприємства, політичні та ринкові умові

c) економічні, соціальні, політичні, ринкові, юридичні умови

d) цінові, організаційні, інформаційні, виробничі умови

25. Який підхід передбачає орієнтацію фор­мування можливостей підприємства на споживача.

a) Функціональний підхід

b) Ситуаційний підхід

c) Маркетинговий підхід

d) Системний підхід

26. Відтворювальний підхід орієнтований на:

a) активізацію інноваційної діяльності, засобами якої повинні бути фактори виробництва й інвестиції

b) пошук зовсім нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб

c) постійне поновлення виробництва продукції з меншої ресурсоємністю та вищою якістю порівняно з аналогічною продукцією на даному ринку для задоволення потреб клієнтів

d) необхідність урахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соці­альних, психологічних і інших аспектів діяльності підприємства

 

27. Які типи закономірностей виокремлюють у системі потенціалу підприємства?

a) формуючі

b) регулюючі

c) стимулюючі

d) контролюючі

28. Проблема територіального розташування підприємства вирішується на основі врахування ...

a) витрат на поставку сировини

b) специфіки технологічного процесу

c) витрат на збут готової продукції

d) усі відповіді вірні

29. Елементна структура потенціалу сучасних підприємств формується приблизно на 60 % за рахунок ...

a) персоналу

b) оборотних фондів та фондів обігу

c) основних фондів

d) інформації

 

30. Переклад терміна «потенціал» з латинської мови означає: (1)

a) резерви

b) наявні можливості

c) потужність, сила

d) запаси

31. Залежно від ступіню реалізації потенціалу розрізняють:

a) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал

b) фактичний та перспективний вектори розвитку

c) промисловий, науковий, будівельний, сільськогосподарський

d) експортний та імпортний

32. Скільки існує характерних рис потенціалу підприємства?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

33. До об’єктних складових потенціалу підприємства належать:

a) інноваційний потенціал

b) управлінський потенціал

c) інвестиційний потенціал

d) кадровий потенціал

e) виробничий потенціал

f) потенціал технологічного персоналу

g) науково-технічний потенціал

h) логістичний потенціал

i) маркетинговий потенціал

j) інформаційний потенціал

k) інфраструктурний потенціал

l) потенціал ОСУ

m) потенціал відтворення

n) фінансовий потенціал

34. До суб’єктних складових потенціалу підприємства належать: (5)

a) інноваційний потенціал

b) управлінський потенціал

c) інвестиційний потенціал

d) кадровий потенціал

e) виробничий потенціал

f) потенціал технологічного персоналу

g) науково-технічний потенціал

h) логістичний потенціал

i) маркетинговий потенціал

j) інформаційний потенціал

k) інфраструктурний потенціал

l) потенціал ОСУ

m) потенціал відтворення

n) фінансовий потенціал

35. Які складові потенціалу підприємства не можна однозначно віднести до суб’єктних чи об’єктних складових? (3)

a) інноваційний потенціал

b) управлінський потенціал

c) інвестиційний потенціал

d) кадровий потенціал

e) виробничий потенціал

f) потенціал технологічного персоналу

g) науково-технічний потенціал

h) логістичний потенціал

i) маркетинговий потенціал

j) інформаційний потенціал

k) інфраструктурний потенціал

l) потенціал ОСУ

m) потенціал відтворення

n) фінансовий потенціал

36. Які з перелічених методів є графоаналітичними? (1)

a) Індексний метод

b) Метод зваженого показника

c) «Квадрат потенціалу»

d) SWOT — аналіз

37. Потрібна частка або увесь існуючий потенціал будь-якого носія штучного чи природного походження, що вже використовується зацікавленими суб’єктами для досягнення певної мети на момент оцінки – це… (1)

a) Нереалізований потенціал

b) Реалізований потенціал

c) Існуючий потенціал

38. Середній потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створює його квадрат, знаходиться в межах — ... (1)

a) 20—80 одиниць

b) 40—60 одиниць

c) 30—70 одиниць

d) 40—70 одиниць

 

39. Чи переплітається оцінка вартості земельних ділянок та об’єк­тів нерухомості з юридичними процедурами регулювання відносин влас­ності?

а) зовсім не переплітається;

b) тісно переплітається;

с) переплітається тільки у випадку відкритого продажу на ринку;

d) переплітається при наданні об’єктів оцінки у заставу;

е) правильна відповідь відсутня.

40. На чому ґрунтується визнання земельних ділянок, будівель і споруд складовими потенціалу підприємства?

а) на порівнянні структури витрат;

b) на дослідженні характеру участі у виробничому процесі;

с) на порівнянні загальносистемних рис потенціалу та специфічних рис земельних ділянок, будівель і споруд;

d) на вивченні способу використання;

е) на аналізі можливостей результативного використання.

41. Чи відрізняється потенціал окремої земельної ділянки або об’єк­тів нерухомості від потенціалу цілісного земельно-майнового комплексу підприємства:

а) не відрізняється;

b) суттєво відрізняється;

с) відрізняється при інтенсивному господарському використанні;

d) несуттєво відрізняється.

42. Земельна ділянка — це …

a) частина земної поверхні, котра характеризується природними властивостями, а також правовим статусом, які дозволяють використовувати її у господарських відносинах;

b) частина земної поверхні, яка має визначені фізичні параметри, правовий статус і задіяна в господарському процесі;

c) частина земної поверхні, котра має фіксовані межі, характеризується визначеним місцерозташуванням, природними властивостями, певними фізичними параметрами, правовим і господарським статусом, які дозволяють використовувати її в економічних відносинах;

d) частина земної поверхні, котра характеризується невизначеним місцероз­ташуванням, природними властивостями, різними фізичними параметрами,
правовим і господарським статусом, які дозволяють використовувати її в економічних відносинах.

43. Юридичний статус земельної ділянки …

a) набувається при юридичному оформленні угод купівлі-продажу;

b) залежить від господарського використання;

c) визначається внутрішніми бізнес-процесами підприємств;

d) набувається при введенні в дію нормативно-законодавчих актів щодо регулювання прав власності на землю;

e) формується сукупністю ухвалених нормативно-законодавчих актів щодо регулювання прав власності на землю;

f) усі відповіді неправильні.

44. Цільове призначення земельної ділянки — це … порядок, умови, кри­тичні межі експлуатації земель для конкретних господарських цілей:

a) встановлені законодавством;

b) визначені керівництвом підприємства;

c) визначені власниками підприємства;

d) визначені ринком;

e) обумовлені технологією.

45. Який із принципів оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд є визначальним?

a) корисності;

b) заміщення;

c) очікування;

d) елімінованості;

e) збалансованості;

f) розподілу;

g) оточення;

h) ринковий;

i) найліпшого та найефективнішого використання.

46. Нерухомість — це …

a) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі;

b) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею;

c) матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус;

d) матеріальні об’єкти та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус;

e) правильна відповідь відсутня.

47. Будівлі — це …

a) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

b) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

c) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

d) інженерно-архітектурні споруди, де створюються (використовуються) приміщення для здійснення бізнес-процесів підприємства.

48. Споруди — це …

a) будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів;

b) частина архітектурного комплексу, обмежена будівельними елементами, з визначеними функціонально-технічними параметрами;

c) сукупність будівельних елементів і конструкційних рішень, яка визначає можливість об’єкта виконувати корисні функції у господарському процесі;

d) інженерно-архітектурні споруди, де створюються умови для здійснення бізнес-процесів підприємства.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ | Зразок виконання завдань | Виробництво, розподіл і збут продукції |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача № 9| Зауваження 1

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.049 сек.)