Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кафедра географії та краєзнавства

Читайте также:
  1. ВГМУ, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
  2. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
  3. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
  4. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
  5. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
  6. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
  7. Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

 

 

 

 

Плани лабораторних занять

і методичні рекомендації до організації

самостійної роботи студентів

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс навчання: третій. Семестр: 6-й

Форма навчання: стаціонарна (денна)

 

 

Укладач:

канд. геогр. наук, професор

Булава Леонід Миколайович

 

Полтава - 2015


Характеристика навчальної дисципліни «Фізична географія України»:

Оцінювання навчальної діяльності студентів:

Оцінка за шкалою ECTS За 100-бальною шкалою закладу За національною шкалою
A 90 - 100 відмінно
B 83 - 89 добре
C 75 - 82
D 68 - 74 задовільно
E 60 - 67
FX 35 - 59 Незадовільно (з можливістю повторного складання)
F 0 - 34 Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів за семестр:

В середньому за змістовий модуль 1 Колоквіум з модуля 1 В середньому за змістовий модуль 2 Колоквіум з модуля 2 В середньому за змістовий модуль 3 Два теоретичні питання по 20 балів Разом балів
10 балів 15 балів 10 балів 15 балів 10 балів

Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи оцінюється за 10-бальною шкалою). Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 12 балів). Колоквіум – комбінований вид контролю з теми, що включає тести + усну співбесіду з тем відповідного модуля.

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ:

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
  Заочна форма
Усьо-го у тому числі
л п лаб   с.р.
 
Модуль 1
Змістовий модуль 4. Клімат і води
11.Клімат і кліматичні ресурси                
12. Води і водні ресурси                
Разом за змістовий МОДУЛЬ 4                
Змістовий модуль 5. Ґрунтовий покрив. Органічний світ
13. Ґрунти і земельні ресурси                
14. Рослинний покрив, тваринний світ                
Разом за змістовий МОДУЛЬ 5                

ЗАНЯТТЯ № 1 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ КЛІМАТОУТВОРЕННЯ (4 год.)

 

МЕТА: сформувати уміння аналізувати вплив комплексу чинників на особливості клімату.

ОБЛАДНАННЯ: АПУЕР. Кліматичні карти: України, світу, СРСР. Роздаткові дидактичні матеріали.

ЛІТЕРАТУРА: а) Булава Л.М. Клімат України. Текст лекції. — Полтава, 1994 (чит. зал №2).

Фізична географія України/О.М.Маринич, П.Г.Шищенко. - К., 1982. - С.36-46; (2003. – С. 89-97).

б) Клімат України: у минулому… і майбутньому / За ред. М.І.Кульбіди, М.Б.Барабаш. – К.: Сталь, 2009. – 234 с. Природа Укр. ССР. Том “Климат”. — К., 1985.

Щербань М.І. Клімати земної кулі. — К., 1985. — С.78-87. Клімат України / За редакцією В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. - Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, 2003.– 344 с.

Мартазинова В.Ф. та ін. Зміни великомасштабної атмосферної циркуляції повітря протягом ХХ ст. та її вплив на погодні умови і регіональну циркуляцію повітря в Україні //Укр. геогр. журнал. — 2001. — №2. — С.28-34. Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Чайка Д.Ю. Изменение атмосферной циркуляции в Северном полушарии в течение периода глобального потепления в XX веке // Укр. геогр. журн. – 2007. – №3. – С. 10–19.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ і ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Розкрийте зміст понять: клімат, чинники кліматоутворення (перелічіть їх у порядку значення, на дошці зобразіть схему їх взаємодії), елементи клімату (перелічіть їх).

2. Які показники характеризують вплив радіаційного чинника кліматоутворення? Користуючись картами на С.78-79 АПУЕР виявіть закономірності зміни цих показників.

          ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ ЧИННИК    
                 
    Висота Сонця (від … до)          
Радіаційний Широта місцевості чинник   Тривалість сонячного сяйва (за рік)   Сумарна сонячна радіація   Середня температура повітря (за рік)
    Тривалість світлої частини доби (від … до)        
            ВПЛИВ ПІДСТИЛАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ    

3. Схарактеризуйте найбільш загальні риси впливу циркуляційного чинника на клімат:

а) які типи і підтипи повітряних мас впливають на клімат України в різні сезони;

б) основні процеси, що зумовлюють перенесення повітряних мас;

в) поширення циклонів і антициклонів у холодне й тепле півріччя (С.80 АПУЕР);

г) із яких баричних центрів дії атмосфери переносяться повітряні маси різних типів і підтипів:☻ у холодне півріччя (листопад - березень);☺ тепле півріччя (квітень - жовтень).

4. Користуючись роздатковими дидактичними матеріалами, розгляньте співвідношення між повітряними масами різних типів і підтипів у центральній частині України

(за А.Борисовим, 1960), та заповніть таблицю:

Тип, підтип повітряних мас Повторюваність (%) З яких баричних центрів приносяться:
узимку улітку
1 2 3 4

5. Виявіть відмінність у характері циркуляції атмосфери над різними частинами території України влітку і взимку:

а) між східною і західною частинами (по лінії: Ковель – Полтава – Луганськ);

б) між північною частинами України (по лінії Суми – Полтава – Мелітополь);

в) між Закарпаттям (Ужгород) і Південним Берегом Криму (Ялта).

6. Які зміни в циркуляції атмосфери відбулися упродовж останніх років?

Поясніть причини цих змін.

7. Наведіть приклади впливу підстилаючої земної поверхні на клімат України.

Поясніть механізм впливу, спробуйте відобразити цей вплив графічно.

8. Як діяльність людини впливає на клімат України?

:

9. Перелічіть основні кліматичні показники та одиниці їх вимірювання.

10. Відкрийте АПУЕР на С.82 або кліматичну карту шкільного атласу України. Виявіть закономірності показників середньої температури повітря в січні і липні. Наведіть приклади впливу кожного із кліматоутворюючих чинників на хід січневих і липневих ізотерм. Висновки запишіть. Удома нанесіть липневі й січневі ізотерми на контурну карту.

11. Користуючись роздатковими дидактичними матеріалами, проаналізуйте розподіл індексу континентальності клімату України (за Хромовим, або Ценкером). Яке значення цього показника для пояснення особливостей ґрунтово-рослинного покриву і ландшафтів?

12. Користуючись АПУЕР та роздатковими матеріалами встановіть закономірності зімни ізогієт на території України (річних показників; у літній і зимовий сезони). Наведіть приклади впливу чинників кліматоутворення на річні показники кількості атмосферних опадів. Де і чому спостерігаються мінімальні і максимальні показники річної кількості атмосферних опадів? Де розташована ділянка із зимовим максимумом опадів (С.88-89 АПУЕР)?

13. Користуючись роздатковими матеріалами проаналізуйте проходження ізоліній випаровуваності та середньорічного коефіцієнту зволоження.

14. Користуючись таблицею проаналізуйте кліматодіаграми пунктів, виявіть закономірності зміни показників температури повітря, та режиму опадів. Побудуйте декілька кліматодіаграм для пунктів, що розташовуються з північного заходу на південний схід України (Ковель-Полтава-Мелітополь; або Суми – Полтава – Тендрівський маяк), у Закарпатті (Ужгород) і на ПБК (Ялта). Зробіть порівняльний аналіз виконаних діаграм.

 

Середньорічні показники температури і кількості атмосферних опадів по окремих метеостанціях України:

Метеостанція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII За рік
Ковель °C мм –4,8 –3,7 0,5 7,7 13,5 17,1 18,2 17,3 13,2 7,4 2,6 –1,9 7,3
Полтава °C мм -7,0 –6,2 –1,1 7,9 15,0 18,4 20,5 19,6 14,3 7,4 0,9 –4,2 7,1
Мелітополь °C мм –3,7 –2,8 1,6 9,7 16,3 20,6 23,1 22,0 16,6 9,8 4,1 –0,7 9,7
Тендрівський маяк мм –1,7 –1,7 2,2 8,2 15,1 19,7 22,2 22,0 17,8 5,8 0,8 10,2
Ужгород °C мм –2,8 0,0 4,3 10,6 15,5 18,7 20,2 19,6 15,6 9,7 5,0 0,1 9,7
Ялта °C мм 3,9 3,9 5,9 10,4 15,8 20,4 23,8 23,5 19,0 14,0 9,4 6,2 13,0

Показники: °С — середньої температури повітря; мм — кількості опадів.

ФОРМА ЗВІТУ: усні відповіді, побудовані кліматодіаграми.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

«ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ»

 

? 1. Назвіть основні кліматичні показники. 2. Як визначають середні показники температури повітря за добу, місяць, рік? 3. Як називають ізолінії на карті, якими позначають зміни цих показників?

 

Основні кліматичні показники (температура повітря, атмосферні опади та їх розподіл тощо) зумовлені впливом усіх трьох схарактеризованих вище чинників кліматоутворення. Розподіл кліматичних показників показують на кліматичних картах. Користуючись кліматичною картою навчального атласу, виконайте завдання, які дозволять вам виявити закономірності впливу чинників кліматоутворення на кліматичні показники по території України.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Необходимое количество измерений| Температура повітря.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)