Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Якісні і кількісні методи прогнозування в діагностиці

Читайте также:
  1. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  2. II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
  3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. II. Методические указания по изучению дисциплины
  5. II. Режим методического дня
  6. IV. Учебно-методические сборы.
  7. IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекція 3. Інструментарій економічної діагностики

1 Якісні та кількісні методи прогнозування в діагностиці

2 Методи аналізу факторів виробництва та сфера їх застосування в діагностиці

3 Економіко-математичні методи та їх специфіка в діагностиці

Якісні і кількісні методи прогнозування в діагностиці

Прогнозування - це складний етап діагностики, необхідний для з'ясування тенденцій розвитку підприємства в умовах постійної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та пошуку раціона­льних заходів для підтримання стійкості його економічної поведінки. Сфера застосування методів прогнозування в економічній діагностиці досить широка. Вони використовуються для дослідження ринкової кон'юнктури, у системі прогнозування цін, нових продуктів і техно­логій, поведінки покупців на ринку. При розробці стратегічних планів найважливішими напрямами є прогнозування розвитку ринку, його динаміки, структури, кон'юнктури, можливостей відтворення пропо­зиції та попиту. З необхідністю прогнозування пов'язана як планова, так і практична робота фірми, тому кожний менеджер і фахівець з аналітичних досліджень повинен володіти основними навичками прикладного прогнозування. В якості інструментарію при прогнозу­ванні застосовується система методів, за допомогою яких аналізують­ся причинно-наслідкові параметри минулих тенденцій у діяльності підприємства і за результатами аналізу формуються зміни в перспек­тиві соціально-економічного розвитку фірми. Найбільш часто засто­совувані в економічній діагностиці методи прогнозування представ­лені на рис. 1.

Якісні методи базуються на дослідженні наявного досвіду, знань та інтуїції дослідника. Найбільшого поширення в даній групі набули методи експертних оцінок.

Сутність методу полягає в тому, що прогнозні оцінки визначають­ся на основі висновків експертів, яким доручається аргументоване об­ґрунтування своєї точки зору про стан і розвиток того чи іншого рин­ку або проблеми. Методи експертних оцінок, як правило, мають якіс­ний характер.

Перевагою експертних методів є їх відносна простота для прогно­зування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах непов­ної інформації. Важливою особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики ринку, наприклад: зміна соціаль­но-політичного становища на ринку або вплив екології на виробницт­во і споживання тих чи інших товарів.

До недоліків експертних методів належать: суб'єктивність думок експертів та обмеженість їхніх суджень.

Експертні оцінки поділяються на індивідуальні і колективні.

До індивідуальних відносять:

- метод інтерв'ю;

- аналітичні доповідні записки;

- сценарії.
Колективні включають:

- опитування експертів (споживачів, торговельних працівників, керівників і фахівців підприємства, сторонніх фахівців, компетентних у досліджуваній області та ін.):- метод комісій;

- метод мозкових атак;

- метод синектики;

- метод «Дельфі».

Метод комісійможе означати організацію «круглого столу» та інших подібних заходів, у рамках яких відбувається узгодження ду­мок експертів.

Для методів мозкової атаки,або мозкового штурму,характерна колективна генерація ідей і творчий підхід до вирішення проблем.

На основі мозкового штурму У. Гордон у 1960 році запропонував метод синектики.Його головна відмінність від мозкового штурму полягає в тому, що в якості експертів виступає стабільна по складу група, яка від «штурму» до «штурму» накопичує певний досвід. Крім того, використання методу синектики передбачає критичні вислов­лювання. Метод заснований на принципі систематичного відчуження від вихідної проблеми, яке досягається шляхом використання анало гій: фантастична, особиста, пряма, образна і т.д. Процес синектичного пошуку ідей включає такі етапи:

- вивчення проблеми;

Загрузка...

- аналіз проблеми і роз'яснення її експертам;

- тестування розуміння проблеми;

- формулювання спонтанних рішень;

- оцінка керівником розуміння проблеми;

- утворення аналогії;

- створення зв'язку між аналогією і проблемою;

- перехід до проблеми;

- розробка рішення.

 


Рис. 1Основні методи прогнозування які застосовуються в економічній діагностиці

 

 

Специфіка методу «Дельфі»полягає в тому, що узагальнення ре­зультатів дослідження здійснюється шляхом індивідуального пись­мового опитування експертів у кілька турів за спеціально розробле­ною процедурою. В ідеалі воно повторюється до збігу думок експер­тів, реально - до отримання найбільш вузького діапазону думок.

Кількісні методипрогнозування базуються на чисельних матема­тичних процедурах. Результати прогнозування на основі кількісних методів використовуються у всіх сферах управлінської діяльності, включаючи загальне стратегічне та фінансове планування, плануван­ня виробництва і керування запасами, маркетингове планування і т.ін.

При дослідженні ринку кількісні методи прогнозування застосо­вуються для вирішення таких основних завдань: прогнозування попи­ту; прогнозування місткості ринку; прогнозування обсягів продажів фірми та ін.

До групи кількісних методів належать: аналіз тимчасових рядів; економіко-математичне моделювання; метод аналогій; нормативний метод; метод стандартного розподілу імовірностей.

Аналіз тимчасових рядівнеобхідний для обліку тимчасових ко­ливань досліджуваних величин. Містить у собі такі основні методи: аналіз тенденцій (екстраполяція і кореляція трендів); аналіз циклічно­сті; аналіз сезонності; регресійний аналіз.

Методи екстраполяції трендівзасновані на статистичному спо­стереженні динаміки певного показника, визначенні тенденції його розвитку і продовження її для майбутнього періоду. Іншими словами, за допомогою методів екстраполяції трендів закономірності минулого розвитку об'єкта переносяться в майбутнє. Звичайно вони застосову­ються в короткостроковому (не більше одного року) прогнозуванні, коли кількість змін в оточуючому середовищі мінімальна. Прогноз створюється для кожного конкретного об'єкта окремо і послідовно на кожний наступний момент часу.

Метод прогнозування на базі минулорічного обороту.У цьому випадку дані про збут за минулий рік беруться за основу для перед­бачення ймовірностей збуту в майбутньому:

 

У прогнозуванні методи екстраполяційних трендів доповнюються методами кореляції трендів, у рамках яких досліджується зв'язок між різними тенденціями з метою встановлення їх взаємного впливу, а отже, підвищення якості прогнозів.

У рамках аналізу циклічності виявляються зміни досліджуваних величин, пов'язані з діловим циклом.

Аналіз сезонності. Сезонний характер використання товарів також накладає відбиток на обсяги попиту і продажів.

Регресійний аналіз полягає в побудові моделі залежності певної величини від іншої або декількох інших величин.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 410 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Коротка характеристика методів прогнозування в діагностиці факторів виробництва | Економіко-математичні методи та їх специфіка в діагностиці | Методи аналізу даних і сфери їх застосування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
История SWOT-анализа| Методи аналізу факторів виробництва та сфери їх застосування в діагностиці

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)