Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Если будет Двунадесятый праздник то, вместо данных тропарей глаголи: тропарь праздника «Слава… И ныне....» кондак праздника.

Читайте также:
  1. II. 12-24. Причина страданий преданных
  2. II. Ввод и редактирование данных
  3. IV. Праздники
  4. N: Что будет, когда окончится ваша война?
  5. Quot;Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы" (Мф. 6:34).
  6. V Автоматизированная система обработки данных
  7. V. Форматирование данных

Го́споди, поми́луй. (12-ть раз)*

* Когда читаещь 12 раз молитву "Господи помилуй", молись в уме так:

1-й раз: "Го́споди, прости́ мя́ за всё, что я до́лженъ бы́лъ сде́лать, но не сде́лалъ и ра́ди Имени Твоего́ помяни́ во Ца́рствiи Твое́мъ всѣ́хъ позна́вшихъ Тебя́!"

2-й раз: "Го́споди, про́сти ми́ грѣхи́ совершѣ́нные по невѣ́денiю (по слепотѣ́ духо́внѣй) и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ не позна́вшихъ Тебя́!"

3-й раз: "Го́споди, прости́ ми́ беззако́нiя моя (грѣхи́, когда́ я шёлъ про́тивъ со́вести свое́й, зна́лъ Святу́ю Во́лю Твою́, но поступа́лъ непра́ведно) и ра́ди Имени Твоего́ взыщи́, всѣ́хъ кто́ отве́ргнулъ Тебя́."

4-й раз: "Го́споди, про́сти мя́ за всё, что я до́лженъ де́лать, но не де́лаю; и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ позна́вшихъ Тебя́!"

5-й раз: "Го́споди, прости́ ми́ грѣхи́, совершамые по невѣ́денiю; и ра́ди Имени Твоего́ просвѣти́ всѣ́хъ, кто ещё не по не позна́лъ Тебя́!"

6-й раз: "Го́споди, прости́ ми́ беззако́нiя моя́, (когда́ я иду́ про́тивъ со́вести свое́й, зна́ю Святу́ю Во́лю Твою́, но поступа́ю непра́ведно); и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ, кто отверга́етъ Тебя́!"

7-й раз: "Го́споди, сохрани́ мя́ на Путя́хъ исполне́нiя Во́ли Твоея́, и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ, кто позна́етъ Тебя́!"

8-й раз: "Го́споди, изми́ отъ грѣхо́внаго мра́ка меня́, и ра́ди Имени Твоего́ просвети́ всѣ́хъ, кто не позна́етъ Тебя́!"

9-й раз: "Го́споди, изба́ви отъ преиспо́дняго а́да меня́ и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ, кто отве́ргнетъ Тебя́."

10-й раз: "Го́споди, на Стра́шнѣмъ Суде́ Твое́мъ, прости́ мя́ за всё, что я до́лженъ бы́лъ сде́лать, но не сде́лалъ; и ра́ди Имени Твоего́ введи́ во Ца́рствие Твое́ всѣ́хъ позна́вшихъ Те́бя."

11-й раз: "Го́споди, на Стра́шнѣ́мъ Суде́ Твое́мъ прости́ ми́ грѣхи́ совершѣ́нные по невѣ́дению; и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ не позна́вшихъ Тебя́."

12-й раз: "Го́споди, на Стра́шнѣмъ Суде́ Твое́мъ прости́ ми́ беззако́нiя моя́ (когда шелъ про́тивъ со́вести мое́й, зна́лъ Святу́ю Во́лю Твою́, но поступа́лъ непра́вѣдно); и ра́ди Имени Твоего́ спаси́ всѣ́хъ, кто отвергнулъ Тебя́."

Молитвы Пресвятѣй Троицѣ

Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Iису́се Хрiсте́, и Свя́ты́й Ду́ше, Еди́но Бо́жество́, Еди́на си́ла, поми́луй мя́ грѣ́шнаго; и и́миже вѣ́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко Благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, Ами́нь.Исповѣ́даю Тебѣ́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святѣ́й Тро́цѣ Еди́ному, Сла́вимому и Покланя́емому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ моя́ грѣхи́, я́же содѣ́яхъ во вся́ дни́ живота́ моего́, и на вся́кiй ча́съ, и въ настоя́щее вре́мя, дѣ́ломъ, сло́вомъ, помышле́нiемъ, зрѣ́нiемъ, слу́хомъ, обоня́нiемъ, вку́сомъ, осяза́нiемъ, и всѣ́ми мои́ми чу́вствы, душе́вными вку́пѣ и тѣле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогнѣ́вахъ, и бли́жняго моего́ онепра́вдовахъ: о си́хъ жалѣ́я, ви́нна себе́ Тебѣ́ Бо́гу моему́ представля́ю, и имѣ́ю во́лю ка́ятися: то́чiю Го́споди, Бо́же мо́й, помози́ ми́, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя́: преше́дшая же согрѣше́нiя моя́ Милосе́рдiемъ Твои́мъ прости́ ми́, и разрѣши́ отъ всѣ́хъ си́хъ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. Ами́нь.

Загрузка...

Упова́нiе мое́ Оте́цъ, прибѣ́жище мое́ Сы́нъ, покро́въ мо́й Ду́хъ Свя́ты́й, Тро́ице Свя́та́я, Сла́ва Тебѣ́.

 

Прiиди́те, поклони́мся Царе́ви на́ше­му Бо́гу. Земной поклонъ*


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Молитва мытаря | Когда поминается Имя Пресвятой Троицы: "Отца, и Сына, и Святого Духа" ОБЯЗАТЕЛЬНО подобает творить Крестное Знамение. | Псаломъ 50-й, покаянный | Псаломъ 26-й, дабы победи́ть въ | Бого­избраннаго Народа | Богородиченъ Кресту Хрістову | Исповедательная молитва Святому Царю искупитѣлю | МОЛИТВА О ВОСКРЕСЕНІИ РОССІИ | МОЛИТВА О ЖИВЫХЪ И УСОПШИХЪ | Иная* молитва о живыхъ и успошихъ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Молитвы Господу Богу| Как правильно творить земные поклоны см. Приложение IV.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)