Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки. 1. Невербальна комунікація — це обмін і інтерпретація людьми невербальних

Спілкуванні | Особливості невербальної комунікації | Функції невербальних повідомлень | Кінесика | Такесика |


Читайте также:
  1. агальні висновки.
  2. ВИСНОВКИ
  3. Висновки
  4. Висновки
  5. Висновки
  6. Висновки

1. Невербальна комунікація — це обмін і інтерпретація людьми невербальних повідомлень, тобто повідомлень, закодованих і переданих особливим чином: за

допомогою виразних рухів тіла; звукового оформлення мови; певної організації

оточуючого мікросередовища; використання матеріальних предметів, що мають

символічне значення. Від вербальних повідомлень невербальні відрізняє

багатозначність, ситуативність, синтетичність, спонтанність.

2. Невербальна поведінка в спілкуванні поліфункціональна. Воно регулює

просторово-часові параметри спілкування; підтримує оптимальний рівень

психологічної близькості між співрозмовниками; вказує на актуальні психічні

стани особистості; дозволяє економити мовні повідомлення; підсилює емоційну

насиченість сказаного.

3. В основу виокремлення компонентів невербальної поведінки покладені як

характеристики невербальних засобів, так і системи їх сприйняття: оптична,

акустична, тактильна, ольфакторна. Серед невербальних способів кодування

інформації виділяють зовнішність і її оформлення, міміку, погляди, жести,

дотики, невербальні аспекти мови, поведінку людини в оточуючому просторі,

запахи тощо. Всі види невербальних повідомлень не існують ізольовано. Вони

знаходяться у взаємодії, доповнюють чи суперечать один одному. Проте кожен

засіб експресії має самостійну традицію дослідження.

4. Інтерпретуючи невербальні послання, необхідно враховувати наступні моменти: унікальність невербальної мови; неминучість суперечностей між невербальним проявом і його психологічним змістом; мінливість способів невербального прояву; залежність успішності кодування від уміння людини адекватно виявляти свої переживання, від рівня сформованості навичок кодування невербальних повідомлень. Інтерпретація невербальної поведінки — творчий процес, який вимагає від його учасників спостережливості, інтересу і уваги до людей, соціального інтелекту, тобто того, що називають комунікативною компетентністю.

Питання для самоперевірки

1. Що спільного між вербальною і невербальною мовами?

2. Чи можна спілкуватися тільки за допомогою невербальних повідомлень?

3. Які функції виконують невербальні повідомлення при взаємодії з вербальними?

4. Перерахуєте відомі вам способи кодування невербальної інформації.

5. Що таке кінесична структура невербальної поведінки?

6. Які функції в спілкуванні виконують погляди?

7. Що вивчає проксеміка?

8. Чи можна за голосом визначити характер людини?

9. Що можна сказати про людину за її ходою?


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Акустичні засоби передачі невербальної інформації| ДЕРЕВЯННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)