Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні.

Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. | Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. | Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Особливості внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. | Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері зерна. | Правове регулювання виробництва та реалізації цукру | Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні. | Прав регулювання здійснення племінної справи |


Читайте также:
  1. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
  2. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  3. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  4. а об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції.
  5. а яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?
  6. Аграрні відносини та їх особливості
  7. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності

Аграрне законодавство покликане не тільки створити належні умови для розвитку рибної галузі, але й забезпечити якість та безпеку вітчизняної рибної продукції. Відповідно до ЗУ "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них». Рибництво, згідно з Тимчасовим порядком ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженим постановою КМУ, являє собою штучне розведення і природне відтворення водних живих ресурсів. Рибництво – підгалузь рибного господарства, яка полягає у розведенні і вирощуванні риби та ін.. водних живих ресурсів у спец.створених штучних умовах або визначених для цього рибгосп.водних об’єктах. Рибницько-меліоративні та біотехнічні заходи, спрямовані на сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів у стані природної волі, не належать до рибництва і не розглядатиметься в межах цього розділу. Об'єктами рибництва є риба та інші водні живі ресурси, які згідно із ЗУ "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» охоплюють сукупність водних організмів, життя яких не можливе без перебування у воді. До водних живих ресурсів належать: прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, в тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, головоногі, водорості та інші водні рослини. Згідно із Законом, вирощування риби, інших водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх ділянках) та континентальному шельфі України дозволяється суб'єктам аграрного права за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водних об'єктів, що її провадять державні органи вет. медицини. Закон не конкретизує ні порядку проведення оцінювання, ні те, якими документами потрібно підтвердити це проведення. Щодо правової норми зазначене вет. свідоцтво є водночас і документом, що підтверджує проведення ветеринарно-санітарного оцінювання водного об'єкта. Порядок відтворення водних живих ресурсів у рибництві визначається Інструкцією про порядок проведення робіт, пов'язаних з відтворенням водних живих ресурсів, затвердженою наказом Держрибгоспу України. Відтворенням водних живих ресурсів визнається природне або штучне відновлення чисельності популяцій водних живих ресурсів, які скорочуються у процесі їх лову або природної смертності. Особливими є вимоги законодавства до переробки продукції лову. її мають право здійснювати суб'єкти аграрного права за наявності у них дозволу на цей вид діяльності, який видається органами державної санітарно-епідеміологічної служби та державною службою ветеринарної медицини. Суб'єкти аграрного права, які переробляють продукти лову, підлягають обліку в державній службі ветеринарної медицини за місцезнаходженням. Суб'єкти господарювання, котрі займаються рибоконсервним та пресервним виробництвом, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства. Продукти лову реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності: ветеринарного свідоцтва, а якщо продукт лову реалізується або направляється на переробку вперше — також і висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Рибництво – здійсн.шляхом штучного розвед.чи вирощування водних організмів, які перебувають у неволі у спец.створених штучних рибн.чи ін..пристосованих до цього ізольованих природних чи штучних водоймах, а також вирощув.організмів сидячих видів на спец. Визначеній ділянці водойм у стані природної волі.

Об’єкт рибництва – сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.

Залежно від цільового призначення виділяють:

-рибництво, що спрямив.на збільшення запасів і поліршення видового складу.

-товарне рибництво, спрямоване на природне відтвор. І штучне розвед. З метою одержання тов..продукції.

Рибальство – підгалузь рибного гос-ва, що ролягає у здійснені спец.використання риби та виробництва харчування, тех.., корм.,мед. Продукції по рибгосп.водним об’єктам. Рибальство – спец. використання риби за плату в межах встановлених лімітів за наявності ліцензії та позитивного вет.-саніт. оцінок стану промисл.ділянок рибгосп.водних об’єктів аг.-держ.значення і показників безпеки риби. Продукція ловлі, що містить токсичні речовини,що перевищ.встановлені допустиму рівні за рішенням держ органу вет.медицини підлягають утилізації.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виробництво і реалізація молока то молочних продуктів субектами господарської діяльності у с/г| Правове регулювання відносин у сфері підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)