Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

Особливості правової охорони життя та здоров'я працівників сільського господарства. | Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. | Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу | Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) в сільському господарстві | Право на ведення особистого селянського господартва та його здійснення | Поняття особистого селянського господарства за законодавтсвом України | Правові форми використання земельних ділянок для ОСГ | Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. | Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. | Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. |


Читайте также:
  1. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  2. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  3. а об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції.
  4. а яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?
  5. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
  6. Аграрні відносини та їх особливості
  7. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності

Аграрні правовідносини, як і інші юридичні відносини, характеризуються єдністю матеріального змісту і правової форми. Це — конкретні суспільні відносини певної правової форми. І саме як юридичній формі їм властиві своя структура І елементи як складові правовідносин. Особливості правової форми та їхні структури зумовлюють розмежування внутрішніх відносин за окремими видами у сільськогосподарських колективно-кооперативних підприємствах, як товаровиробників та суб'єктів підприємництва (агробізнесу). Внутрішньогосподарськими відносинами в цих підпри-ємствах засновані на праві членства, а для працездатних — також і на особистій трудовій участі в КСГП (СпС, ВСГК тошо) — правовідносини між кооперативним підприємством, з одного боку, і кожним окремим його членом, з іншого. Внутрішньсігосподарськими відносинами у приватних аграрних підприємствах акціонерного типу (агроакціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю) є засновані на установчому договорі, статуті товариства, а також засновництві,участі у створенні статутного капіталу товариства правовідносини між акціонерним товариством (підприємством), з одного боку, і кожним з його учасників — з іншого. За своїм змістом правовідносини між цими підприємствами та окремими їх членами (учасниками) являють собою сукупність їх взаємних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Вони реалізуються через взаємну поведінку з приводу виробничо-господарської діяльності, певних управлінських і трудових відносин.

Державне регулювання сільським господарством стосовно колективних (КСГП, акціонерні товариства, сільськогосподарські кооперативи) і приватні в особі селянами (фермерських) господарств. Державне регулювання цими суб'єктами аграрного права здійснюються лише шляхом рекомендацій (тобто свого роду керівництва ними з боку держави) Визнання самостійності аграрного права як галузі права і своєрідності аграрних правовідносин зумовлюють специфіку і забезпечують більшу ефективність застосування правових норм щодо компетенції зазначених органів державного регулювання сільським господарством.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.| Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)