Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу

Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. | Підприємствах кооперативного типу. | Комунальними сільськогосподарськими підприємствами. | Господарством. | Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у сільськогосподарських підприємствах. | Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств | Правове регулювання праці у фермерських господарствах. | Правове регулювання праці у міжгосподарських підприємствах (об'єднаннях). | Особливості регулювання праці у підсобних сільських господарствах промислових підприємств. | Особливості правової охорони життя та здоров'я працівників сільського господарства. |


Читайте также:
  1. S1. ДЛИТЕЛЬНЫЙ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ) РЕЖИМ РАБОТЫ
  2. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  3. Або середнього підприємства
  4. адиационный режим
  5. адри управління (менеджери) та їх роль в процесі діяльності підприємства.
  6. алининграде выборы мэра проведят полностью в электронном режиме
  7. Анализ корпоративного издания в России

Для забезпечення функціонування сільськогосподарського кооперативу необхідним є формування належної майнової бази. Майно сільськогосподарського виробничого кооперативу належить йому на праві власності. (ст. 20 ЗУ «Про с/г кооперцію»). Кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, а також майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Фінансові ресурси формуються за рахунок: доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень.

У с\г кооперативах обов’язково створюються неподільний та пайовий фонди. Їх існування відрізняє саме кооперативні організації від інших суб. господарювання. За рахунок вступних внесків осіб та відрахувань від доходу кооперативу створюється неподільний фонд. Він не може бути розподілений між членами кооперативу. Внески до цього фонду здійснюють лише дійсні (повні) члени с/г кооперативів. Для асоційованих членів вступих внесків законом не встановлено. Розмір вступного внеску визначають загальні збори членів кооперативі.

Пайовий фонд – майно кооперативу, що формується за рахунок членів та асоційованих членів кооперативу. Для кооперативів мін розмір пайового фонду законодавтсвом не встановлено, що дозволяє їх створювати особами, які не мають великих коштів. Кожний окремий кооператив може у своєму статуті визначати розмір такого фонду.

Розмір пайового внеску також встановлюється загальними зборами кооперативу та зазначається у його статуті. Він має бути помірним, адже головною ознакою с/г кооперативу є обов’язкова участь в його діяльності членів.

При утворенні кооперативу або вступі до вже діючого, слід говорити про пайовий внесок. Він може здійснюватись шляхом передачі кооперативу майна, у тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. Розмір пайового внеску для виробничих кооперативів встановлюється в рівних частинах, а для обслуговуючих – пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарскій діяльності.Таким чином, пайовий внесок, по-перше, обов’язковий внесок, що має вартісний вираз, по-друге, він здійснюється особою при вступі до кооперативу, по-третє, шлхом передачі до пайового фонду належного особі на праві власності майна, грошей та майнових прав.

Право власності на пай особа набуває тільки при виході чи виключені з кооперативу, тобто після припинення членства у ньому. У такому випадку особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми, цінними паперами. Загальні збори на власний розсуд у кожному окремому випадку можуть встановлювати одну із цих форм або поєднувати їх.

ЗУ «Про с\г кооперацію» передбачено, що при ліквідації кооперативу його майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно їх вартості. (п. 4 ст. 38), а асоційовані члени мають першочергове право на огтримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу.

Особливу увагу слід звернути на питання майнової відповідальності в кооперативах. Так, з-м встановлено, що кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном і не несе відповідальності за зобов’язаннями членів кооперативу. Члени кооперативу несуть відповідальність за його зобов’язаннями в межах пайового майнового внеску. (ст. 23 ЗУ «Про с/г кооперацію»).

Однією з важливих форм реалізації членами кооперативів своїх майнових прав є право на одержання частини прибутку від діяльності кооперативу у вигляді виплати часток доходу на паї і кооперативних виплат. Ці виплати здійснюються за рахунок частини доходу, що залишаються після сплати падотків і зборів до відповідних бюджетів; погашення кредитів; покриття збитків. Дохід, призначений до розподілу між членами кооперативу розподіляється на 2 частини. 1 спрямовується на здійснення кооперативних виплат, які складаються з частини доходу кооперативу, що розподіляється між його членамипропорційно їх участі у накопиченні цього доходу. 2 частина розподіляється між членамикооперативу та його асоційованими членами з урахуванням обов’язкових та додаткових внесків до пайового фондів.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств.| Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) в сільському господарстві

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)