Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порівняльна характеристика органел клітини

Читайте также:
  1. Cравнительная характеристика витражных красок C.Kreul (Кройль) Германия, Maimeri (Маймери) Италия , Pebeo (Пэбео) Франция
  2. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
  3. Анкета-характеристика студента
  4. Аннотация - краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Применяется в изданиях по общественным наукам.
  5. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
  6. Билет 31 Фьючерсы и их характеристика
  7. Билет 32 Опционы и их характеристика

 

ТИП ОРГАНЕЛИ Розміри ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ФУНКЦІЇ
Двомембранні Мітохондрії грец. mitos – нитка + chondros – зернятко 0,1-7 мкм, до 20 мкм (у нейронах) Овальні, паличкоподібні, ниткоподібні тільця, внутрішня мембрана яких утворює гребені (кристи), а простір між ними називається матриксом; містять ДНК і всі типи РНК Біологічне окиснення простих органічних сполук, накопичення енергії у вигляді АТФ, синтезують власні білки, РНК і ДНК
Одномембранні Ендоплазматична сітка (ЕПС) грец. endon – всередині + reticulun – сітка Діаметр порожнин канальців 25-30 нм Розгалужена система канальців і цистерн; розрізняють гладеньку (не несе рибосом) і шорстку ЕПС (несе на мембранах рибосоми) Транспорт і знешкодження речовин, біосинтез білків, жирів і вуглеводів, розмежування вмісту клітини
Лізосоми грец. lysis – розчинення + soma – тіло Діаметр 0,2-2 мкм Міхурці, які містять всередині до 40 травних ферментів Перетравлення речовин, руйнування відмираючих клітин та їх частин, тканин і органів (при метаморфозі)
Апарат Гольджі (комплекс Гольджі) Відкритий К. Гольджі у 1898 році Розмір цистерн (1 мкм - 20-40 нм), d міхурців 20-30 - 300 нм Багатоярусна система плоских дископодібних цистерн (диктіосома), які до периферії потовщуються; від диктіосоми відшнуровуються міхурці Накопичення і виділення секретів, синтез полісахаридів, концентрація речовин, які надходять у клітину. Формування акросоми сперматозоїда (пухирця з гідролітичними ферментами, що забезпечує розчинення оболонок яйцеклітини)
Пероксисоми (мікротільця) грец. mikros – малий + тільця 1-1,5 мкм Овальні тільця, всередині яких трапляються тверді, інколи кристалічні включення. Знешкоджують Н2О2, беруть участь у диханні
Немембранні Клітинний центр (центросома) Довжина центріолі 0,2-0,8 мкм, діаметр 0,1-0,15 мкм Складається з 1-2 центріолей (утворені міофібрилами, мають циліндричну форму), оточених щільним шаром цитоплазми (центросферою) Визначає орієнтацію веретена поділу клітини, бере участь у розходженні хромосом під час поділу клітини
Рибосоми від РНК + грец. soma – тіло Діаметр 15-35 нм Овальні тільця, що складаються з двох неоднакових субодиниць і побудовані з РНК і білка Біосинтез білків (часто утворюють групи – полісоми, які включають до 70-ти рибосом)
Мікрофіламенти грец. mikros – малий + лат. filamentum – нитка Діаметр 4-10 нм Тонкі білкові скоротливі нитки, які утворюють у гіалоплазмі скупчення – цитоплазматичні волокна. Утворені білком актином Утворення цитоскелета; підтримання форми клітини; зміна форми клітини; рух цитоплазми; рух за допомогою псевдоподій; м’язове скорочення; поділ тіла клітини
Мікротрубочки грец. mikros – малий + трубочка Діаметр 15-25 нм Циліндричні структури, побудовані із ниток білка тубуліну Утворення цитоскелета; підтримання форми клітини; рух органел; рух за допомогою джгутиків і війок; рух хромосом під час поділу клітини

  


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оценка экономической эффективности организационного проекта| Введение

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)