Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура судово-бухгалтерського висновку

Читайте также:
  1. III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ
  2. III. Структура та управління психологічною службою
  3. IV.Структура, порядок изложения и оформления работы
  4. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  5. Архитектура и структура современных ЭВМ. Основные устройства и их назначение.
  6. Архітектура інтелектуальних систем: Загальна структура і компоненти інтелектуальної системи.
  7. Виды рынков и критерии их разграничения. Инфраструктура рынка.

Висновок складається з трьох частин:

а) вступної, яка відображає організаційну стадію процесу судово-бухгалтерської експертизи і містить такі дані: вказується найменування експертизи, дата і місце складання висновку; дата і номер постанови про призначення експертизи; прізвище та ініціали слідчого; вид відповідальності; перелік матеріалів, що надійшли для дослідження: питання, які поставлені перед експертом; відомості про експерта-бухгалтера.

б) дослідної,депроводиться опис всього процесу експертного дослідження :

- зазначення конкретних фактів(обставин), що були виявлені у процесі експертизи;

- опис первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, які використовувались експертом у процесі дослідження.

Покази обвинувачених, свідків не можуть бути покладеними експертом-бухгалтером в основу висновку, якщо немає відповідних первинних документів, облікових регістрів, відомостей інвентаризації, які стверджували б ці покази і були безперечними доказами досліджуваних фактів.

Експерт не несе відповідальності за фальсифікацію документів бухгалтерського обліку, але його обов’язком є перевірка доброякісності наданих на експертизу матеріалів у межах його професійної компетентності.

У дослідній частині висновку наводиться вмотивоване обґрунтування, з юридичної точки зору, виявлених розбіжностей між результатами ревізії та відповідними документами.

в) результативної, яка містить у собі результати дослідження з кожного питання, поставленого слідчим чи судом у формі конкретної відповіді.

19. Процесуальна оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи.

Оцінка висновку експерта здійснюється в таких напрямках:

* визначення здатності експерта встановлювати обставини, які мають значення для справи. При цьому перевіряється кваліфікація експерта, наявність спеціальної освіти та необхідних знань з бухгалтерського обліку та аналізу, а також його незацікавленість в упередженому вирішенні справи;

* перевірка додержання при проведенні експертизи процесуальних норм. Встановлюється, чи не вийшов експерт-бухгалтер за межі своєї компетенції, чи не використовував він матеріали, не долучені до матеріалів справи;

* з`ясування достовірності доказових фактів та повноти проведеного дослідження, підтвердження висновків відповідними документами;

* перевірка правильності застосування методики дослідження;

* виявлення правильності посилань на нормативні та інструктивні акти;

* виявлення можливих помилок, неточностей, суперечностей, особливо стосовно цифрових даних;

* установлення логічної обґрунтованості результатів експертного дослідження за допомогою аналізу проміжних результатів;

* оцінка зв`язку висновку експерта з іншими джерелами доказів;

* оцінка наукової обґрунтованості експертної методики і правомірності її застосування у даній конкретній справі.



22. Реалізація висновку бухгалтера-експерта в судовому процесі

Завершальним етапом у правоохоронному механізмі держави є процедура реалізації висновку у судовому процесі, яка включає :

- процедури допиту експерта з метою більш детального роз’яснення, доповнення або з’ясування обґрунтованості експертного висновку;

- складання у письмовій формі короткого висновку про факт підтвердження без змін основного експертного висновку і передача його до суду;

- доповнення експертного висновку при виникненні нових суттєвих обставин розслідуваної справи;

- складання додаткового висновку з урахуванням відповідних змін і доповнень.

Запитання експерту-бухгалтеру спочатку ставить прокурор, потерпілий, позивач, відповідач або їх представники, захисник (адвокат), підсудний, а також суддя.

Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі передбачає всебічне вивчення обставин, що призвели до безгосподарності, нестачі і псування матеріальних цінностей з метою встановлення розміру завданих збитків, відповідальних за них осіб, виявлення першопричин негативних явищ та розробки відповідних профілактичних заходів.

Загрузка...

 

Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

 

       
   
Класифікаційні ознаки судових експертиз
 
 

 

 


Криміналістичні Економічні Товарознавчі Технічні Технологічні Спецальні
Почеркознавчі Економіки підприємства Продовольчих товарів Автотехнічні Технології виробництва Екологічні
Авторознавчі Фінансово-економічні Непродовольчих товарів Будівельні Матеріалознавства Біологічні
Техніко-криміналістичні Бухгалтерські Авторознавчі Агротехнічні Зоотехнічні Психіатричні
Трасологічні     Пожежні Інші Медичні
Балістичні     Комп’ютерної техніки та програмних продуктів   Психологічні
Фототехнічні     Інші   Ветеринарні
Інші         Інші

 

 

Таблиця 2

 

Схема методів та методичних прийомів фактичного контролю господарської діяльності

 

Загальнонаукові методи дослідження   Частково наукові методи дослідження   Види аналізу
             
Аналіз і синтез     Розрахунково-аналітичні   Статистичні розрахунки
             
            Економіко-математичні методи
                       

 

Індукція і дедукція     Документальні   див. таб. 3

 

Абстрагування і конкретизація     Органолептичні    

 

Аналогія і моделювання     Узагальнення, оцінювання і реалізація результатів експертизи    

 

Системний і функціонально-вартісний аналіз          

 

Таблиця 3

 

Документальні прийоми дослідження облікових даних

 

 

  Критерії класифікації   Назва прийому дослідження
  У залежності від порядку повноти вивчення документів Суцільний
Вибірковий
Комбінований
    За способами перевірки документів Арифметична перевірка
Перевірка за формою
Нормативно-правова
Зустрічна
  За глибиною перевірки Детальна
Загальна
    У залежності від порядку вивчання інформації Хронологічна
Систематизована
Комбінована
  За аналітичним вивчанням інформації З первинного документа
Із зведеної інформації

 

 

Таблиця 4

Стандартна модель проведення судово-бухгалтерської експертизи

  Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи     Ресурси підприємства матеріальні
трудові
фінансові
Умови використання та збереження ресурсів
Процеси фінансово-господарської діяльності та їх відображення у системі бухгалтерського обліку і звітності підприємства
    Джерела інформації при проведенні судово-бухгалтерської експертизи - законодавчі документи - нормативно-правові документи - інструктивні документи - організаційно-управлінські документи - планово-регулюючі документи - договірна документація (кошторисно-договірна документація) - технологічна документація - інвентарні описи - первинні облікові документи - регістри бухгалтерського обліку - звітність підприємства - акти ревізій - висновки інших видів експертиз - довідкова інформація тощо
    Методичні прийоми експертного дослідження     Загальнонаукові методичні прийоми - аналіз - синтез - індукція - дедукція, - аналогія - моделювання, - абстрагування - конкретизація
Власні емпіричні прийоми - розрахунково-аналітичні - документальні - органолептичні
    Методичні прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації результатів експертного дослідження Класифікація і групування правопорушень за їхньою економічною однорідністю в порядку хронологічному
систематизованому
хронологічно-систематизованому
аналітичному
Складання експертного висновку і передача його правоохоронним органам і судам
Оцінка висновку слідчим і судом
Розробка профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку в державі
         

 


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена судом| И доказательства, подтверждающие эти обстоятельства

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)