Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Орытынды балл -100 Мұғалімнің қолы _______________________

Читайте также:
  1. A → E; E → A; I → O; O → I
  2. A 16 № 1200. Верны ли сле­ду­ю­щие суж­де­ния о го­су­дар­стве?
  3. A 16 № 1607. Верны ли сле­ду­ю­щие суж­де­ния о типах по­ли­ти­че­ско­го ли­дер­ства?
  4. A 16 № 164. Верны ли сле­ду­ю­щие суж­де­ния о фе­де­ра­тив­ном устрой­стве РФ?
  5. A 16 № 460. Верны ли сле­ду­ю­щие суж­де­ния о вы­бо­рах?
  6. A Fast Drive to Nice Airport
  7. A very limited role for government

ЧЕК-ПАРАҚ №9

Диагностикалық мүсінде биометриялық зерттеулер жүргізу критерийлері және Хаулей-Гербер-Гербст диаграммасын құру

№ р/с Критерии оценки шагов Деңгейі Күні
Өте жақсы Қабылдауға болады Түзету қажет Қабылдауға болмайды        
1. Диаграмманы дұрыс құрастыру үшін жоғарғы алдыңғы үш тістің мезиодистальды өлшемдерінің қосындысын анықтады – радиусы АВ. 14,2 10,71 7,14        
2. АВ радиусынан А нүктесінен АС және АD сызықтарын жүргізді 14,2 10,71 7,14        
3. ВЕ радиуысындағы Е нүктесінен С және D нүктелері арқылы А нүктесіне дейін тік сызықтар жүргізді. нәтижесінде теңбүйірлі EFG үшбұрышы пайда болды 14,2 10,71 7,14        
4. EFG үшбұрышының өлшеміне сәйкес А нүктесінен АЕ диаметрінің жалғасы ретінде О нүктесін белгіледі, одан EF радиусынан шеңбер сызды. 14,2 10,71 7,14        
5. Қосымша шеңберден М нүктесінен АМ радиусынан J және Н нүктелерін белгілерді, Хаулей қисығын анқытады 14,2 10,71 7,14        
6. KL диаметрінде жатқан K және L нүктелерін белгіледі. LC радиусында CN доғасын жүргізді және KD радиусында DP доғасын жүргізді (Гербст бойынша). 14,2 10,71 7,14        
7. Мүсінде сызбаға қойды, тіс қатарының контурын сызды және пайда болған тіс қатарының сызбасы мен диаграмма қисығын салыстырды. Алынған нәтижені салыстырды 14,2 10,71 7,14        
Қорытынды            

Орытынды балл -100 Мұғалімнің қолы _______________________

Чек парақ №10

Ортопантомографияның нәтижесін талдауды бағалау критерийлері

Бағалаудың критериялары   Күні
Деңгейі
Өте жақсы Қабылдауға болады Түзету қажет Қабылдауға болмайды      
1. Рентгенограмманың түрін анықтады (ауыздың ішінен түсірілген, ауыздың сыртынан түсірілген, панорамалық, ортопантомограмма, телерентгенограмма), оның сапасын бағалады (анықтығы, айқындығы, рентгенологиялық кескіннің толықтығы). 7,5      
2. Тіс қатарларының қатынасын мезио-дистальды және вертикальды бағыттарда анықтады. 7,5      
3. Жарып шықпаған тістердің ұрықтары, олардың жақ сүйегінде орналасуын және жарып шығу болашағын анықтады. 7,5      
4. Жарып шықпай қалған және шыққан тістердің пішін және мөлшерінің ауытқуларын анықтады. 7,5      
5. Жарып шыққан және шықпай қалған тістердің көршілес тістерге қарап еңісуін анықтады. 7,5      
6. Жақ сүйектерінің тісальвеолалық биіктігін алдыңғы және бүйір бөліктерінде анықтады. 7,5      
7. Күрек тістердің жауып тұру тереңдігін анықтады 7,5      
8. Бет қаңқасының ортаңғы және төменгі бөліктерінің оң және сол жақ жартыларының асимметриясын анықтады. 7,5      
9. Буын бастарының буын шұңқырында орналасуын, шықшыт буыны элементтерінің құрылысының өзгерулерін анықтады. 7,5      
10. Диагностикалық қорытынды жасады. 7,5      
Қорытынды        

 Орытынды балл -100 Мұғалімнің қолы _______________________

Загрузка...

Чек парақ№ 11


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Жақ сүйектерінен қалып алуды бағалау критерийлері | Анамнез жинауды және пациентті объективті тексеруді бағалау критерийлері | Студенттің өзара қатынастық және коммуникативтық дағдыларын бағалау | Барынша балы -100 Мұғалімнің қолы________________________ | Ауру тарихын бағалау кезіндегі критерийлері |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Барынша балы -100 Мұғалімнің қолы________________________| Телерентгенография нәтижесін талдауды бағалау критерийлері

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)