Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 12. Етика менеджменту.

Читайте также:
  1. Beautycycle Декоративная косметика
  2. Аромакосметика – верный и надежный помощник человека в его стремлении сохранить свежесть и здоровье, бодрость и уверенность, молодость и красоту.
  3. Биоэнергетика укажет, чем лучше лечиться
  4. Вывод очевиден: мужская косметика должна отличаться от женской не только запахом или упаковкой, но и теми задачами, с которыми ей предстоит справиться.
  5. Из жизни. Отчуждение собственного тела. Борьба двух субличностей. Любовь к букетикам
  6. Интимная косметика
  7. ИСКУССТВО, ОБЩЕСТВО, ЭСТЕТИКА

Обґрунтуйте, яким чином на досліджуваному підприємстві реалізуються нижче вказані види етики.

Вид етики Особливості реалізації
1. Етика відносин зі споживачами Корпорація співпрацює зі споживачами, реагує і розглядає претензії, враховує побажання та відгуки.
2. Етика відносин зі співробітниками Охорона здоров’я і техніка безпеки, обговорення кар’єри.
3. Етика відносин з партнерами Дотримання зобов’язань.
4. Етика взаємовідносин із конкурентами Використання соціально-прийнятих пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій, запобігання таємних угод на ринку.
5. Етика довкілля Дотримання екологічних стан-дартів, уникнення несприятливого впливу фірми на природне середовище.
6. Екологічна етика Дотримання екологічних стандартів.
7. Етика відносин з суспільством Соціальна відповідальність, спонсорування проектів соціального добробуту.
8. Етика відносин з державою Дотримання законодавства, врахування всіх подій, які відбуваються в країні та інтереси установ, які мають безпосередній вплив на її діяльність, добросовісна звітність.
9. Міжнародна етика Вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі.

 

На основі проведеного аналізу розробіть практичні рекомендації щодо вдосконалення системи менеджменту досліджуваного підприємства в цілому (обсяг даного пункту 5-7 сторінок).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Список рекомендованої літератури:

1. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. –СПб.: Питер, 2009. – 416 с.

2. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / Вудкок М., Френсис Д. ; [ пер. с англ.]. – М. : Дело, 2007. – 320 с.

3. Глушко С. В. Управлінські інформаційні системи. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Глушко С. В., Шайкан А. В. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006 р. - 320 с.

Загрузка...

4. Грэттон Л. Демократическое предприятие. Раскрепощение бизнеса благодаря свободе, гибкости и приверженности / Линда Грэттон. — С-Пб, 2005. — 282 с.

5. Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов / Я.М. Гританс . — М.: «Вольтерс Клуверс», 2008. — 224 с.

6. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. / Друкер П. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 215 с.

7. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов по специальности "Менеджмент" [Текст] / В.Кнорринг – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2010. – 528 с.

8. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб.пособие / Колпаков В. М. – К. : МАУП, 2004. – 504 с.

9. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : Підручник / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – К. : “Академвидав”, 2003. – 416 с.

10. Лузин А.Е. Ключевые концепции современного менеджмента. Словарь управленческого революционера — М.: Альпина Бизнес , 2007. — 184 с.

11. Менеджмент організацій : Підручник. Колектив авторів за заг . ред. Л. І. Федулової. — К. : Либідь, 2004. — 448 с.

12. Мескон М. Основы менеджмента : Пер. с англ. / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - М. : АНХ : Дело, 2000. – 701 с.

13. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія./ Орбан-Лембрик Л.Е. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - 426 с.

14. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень / В.М. Приймак. – К. : Вид-во "Атіка", 2008. – 240 с.

15. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях: Сокр. пер. с англ. с 15-го изд. / Г. Саймон, Д. Смитбург, В. Томпсо; Общ. ред. и вступ. сл. А.М. Емельянова и В.В. Петрова. – М.: Экономика, 2005. – 335 с.

16. Шарапов В. М. Универсальные технологии управления / Шарапов В. М., Шарапова Е. В. – М. : Техносфера, 2006. – 496 с.

17. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / В.Т. Шатун. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.

 

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначити рівень розвитку системи мотивації праці персоналу на досліджуваному підприємстві .| На сцене Театра-центра «ПодРосток» и Дома Актёра!

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)