Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вказівки до виконання Завдання № 4

Читайте также:
  1. II. Основні завдання психологічної служби
  2. Бал - за вчасне виконання ІНДЗ
  3. Види витинанок за формою виконання
  4. Визначення висоти соплових та робочих лопаток. Виконання ескізу проточної частини турбіни.
  5. Виконайте тестові завдання
  6. Виконання арматурних робіт; особливості та основні схеми механізації
  7. Виконання військового вітання

ВИМОГИ

ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ДКР)

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, нормативно-правовими актами, робити узагальнення і висновки.

При виконанні роботи спочатку студент повинен звернути увагу на рекомендовану літературу, а потім дати відповідь в письмовій формі на питання до теми. Обов’язково необхідно в кінці роботи вказати літературу, яка використовувалась при її написанні. В контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми.

Контрольна робота з дисципліни «Охорона праці в галузі» складається з трьох теоретичних і одного аналітичного завдання. Номер варіанту студент обирає згідно загального списку в групі. Аналітичне завдання (завдання № 4) виконується згідно вказівкам, наведеним нижче.

Контрольну роботу слід здати в деканат в термін, встановлений навчальним графіком. ДКР повинна бути надрукована (після набору на комп’ютері) на одному боці сторінки білого стандартного паперу формату А4 з дотриманням стандартних берегів: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 1,5 мм. Комп’ютерний набір основного тексту здійснюється шрифтом 14 «Times New Roman» через 1,5 інтервали. Загальний обсяг ДКР 15 – 20 сторінок машинописного тексту, у тому числі завдання № 4 повинно складати 10 – 15 сторінок. Кожне питання повинно починатися з нової сторінки зі своїм заголовком.

Контрольну роботу рецензує викладач. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Вказівки до виконання Завдання № 4

Завдання № 4: «Аналіз організації охорони праці» виконується студентом (магістрантом) на основі вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», чинного Законодавства України в галузі охорони праці, а також результатів досліджень по організації охорони праці на реальних підприємствах (організаціях, установах) під час проходження практики чи виконання основної роботи (залежно від форми навчання).

При виконанні завдання повинні бути представлені фактичні матеріали з конкретного підприємства і розкриті всі питання, передбачені завданням. Студент (магістрант) повинен критично оцінити організацію охорони праці на підприємстві і внести конкретні пропозиції щодо покращення умов і безпеки праці.

Відповідь на завдання № 4 повинна складатися зі вступу, 9-ти розділів (пунктів), висновків. До кожного розділу додаються додатки. Кількість додатків повинна бути достатньою для пояснення матеріалу роботи.У тексті не повинно бути повторів, переписування з підручників, інструкцій тощо. Текст повинен викладатися від третьої особи, не допускається скорочення слів та найменувань.

Титульний лист оформлюється за зразком (Додаток А).

У вступі(до 2 стор.) слід надати стислу характеристику підприємства, на базі якого виконується робота (назва підприємства, адреса, вид діяльності, кількість працюючих, схема структури апарату управління та організаційної структури управління підприємства і т.д.).

У першому розділіслід надати перелік нормативних документів з охорони праці, які розроблені та затверджені на даному підприємстві і визначити відповідність їх чинному законодавству. Копії наявних нормативних документів додаються до додатків (положення, правила, інструкції, накази, розпорядження та ін.) (ЗУ №229, ст.13, ст.27).

У другому розділі здійснюється аналіз структури управління охороною праці на підприємстві. Управління охороною праці слід розглядати як систему «роботодавець – служба охорони праці (відповідальна особа за охорону праці) – громадська організація (профспілка)». Для виконання цього розділу необхідно знати кількість працюючих на підприємстві (установі, організації) (штатний розпис). В залежності від цього і ст. 15 ЗУ №229 повинно бути організоване управління охороною праці (служба охорони праці; особа (за сумісництвом), яка відповідає за охорону праці; сторонній спеціаліст на договірних засадах). Студент (магістрант) повинен оцінити чи відповідає існуюча на базі практики структура управління охороною праці чинному законодавству (ЗУ №229, ст.15).

Загрузка...

Про створення служби з охорони праці або призначення особи відповідальної за охорону праці на базі практики повинен бути наказ, копія якого додається в додатки.

В цьому розділі студент аналізує, які завдання та функції з охорони праці фактично виконують керівник підприємства, керівники підрозділів, служба охорони праці (відповідальна особа).

У третьомурозділі розглядається організація планування та фінансування щодо охорони праці на базі підприємства. Студент (магістрант) виясняє, чи складають на підприємстві перспективні, поточні, оперативні плани з охорони праці. Якщо плани складаються, то необхідно описати їх, а копії надати в додатках. Якщо плани не складаються, то після аналізу стану охорони праці, слід запропонувати їх для практичного застосування на підприємстві. Цей план додається до додатків (див. Додаток Б).

У цьому ж розділі потрібно проаналізувати стан фінансування охорони праці, виясняти (в бухгалтерії), яка сума коштів виділяється на охорону праці і чи немає порушень ст. 19 ЗУ №229. Крім того, необхідно вказати, з яких фондів здійснюється фінансування охорони праці.

Для розкриття четвертого розділу студент (магістрант) повинен з’ясувати, чи укладений на підприємстві колективний договір (угода) між адміністрацією підприємства, установи та трудовим колективом, в якому році він був укладений, чи не застарілі його положення і норми.

Необхідно проаналізувати розділ з охорони праці в колективному договорі, які соціальні гарантії забезпечуються працівникам в галузі охорони праці, прокоментувати заходи щодо безпеки та гігієни праці та їх фінансування.

Копія розділу з охорони праці в колективному договорі надається в додатки. Якщо договір не укладено, студент коментує цей факт як порушення ст.20 ЗУ №229.

У п’ятому розділі студент (магістрант) повинен надати характеристику стану робочих місць на підприємстві. Конкретний аналіз відповідності робочих місць вимогам нормативних актів з охорони праці здійснюється на основі одного робочого кабінету (в кабінеті повинно бути 4 – 5 робочих місць). План приміщення кабінету виконується як додаток до роботи (див. Додаток В).

Необхідно проаналізувати стан мікроклімату в приміщенні (температура, вологість, швидкість руху повітря, освітленість); перерахувати устаткування, прилади та меблі, які є в приміщенні, дати характеристику персональних комп’ютерів: рік випуску; вид монітору (з електронно-променевою трубкою, рідинно- кришталевий), як розташовані робочі місця відносно світлових отворів.

При дослідженні робочих місць студент (магістрант) повинен визначити відповідність нормам площі та об’єму приміщення на одного працюючого; відстані між ПК, між робочими столами, між екраном ПК та оператором; відповідність меблів тощо; визначити, які спостерігаються порушення нормативних актів.

У шостому розділі студент (магістрант) повинен проаналізувати наявність на робочих місцях шкідливих і небезпечних чинників (фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні), їх джерела, вплив на працюючих та організацію захисту від них.

При дослідженні матеріалу для сьомого розділу студент констатує наявність на підприємстві випадків травматизму та захворювань, аналізує причини травматизму (організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні) та заходи щодо профілактики травматизму.

Необхідно описати конкретні заходи, які проводяться на підприємстві для попередження травматизму та захворювань. Студент (магістрант) повинен з’ясувати чи проводяться організаційні заходи: інструктажі, навчання з питань охорони праці; контроль та нагляд за безпекою праці; медичні огляди; організація раціонального режиму праці та відпочинку тощо. Аналізує проведення технічних заходів: застосування кондиціювання повітря, вентиляції; реконструкція освітлення; встановлення жалюзей; заміна застарілих ПК; ремонт електричних мереж; створення кімнати психологічного розвантаження тощо.

У цьому ж пункті необхідно проаналізувати статистичну звітність з охорони праці, яку подає підприємство (форма № 7-тнв (річна) та форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз у два роки). Форми звітності надаються в додатки.

У восьмому розділі студент (магістрант) аналізує реалізацію на підприємстві ЗУ №1105. При цьому він з’ясовує, чи зареєстроване підприємство, установа у Фонді соціального страхування від нещасних випадків та який тариф призначений для сплати внесків у Фонд і в якій формі здійснюється страхування працівників. Копія свідоцтва додається до додатків. До додатків також можна додати звіт «Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

В дев’ятому розділі необхідно з’ясувати як організована пожежна безпека на базі стажування: хто призначений відповідальним за протипожежний стан; які інструкції з пожежної безпеки розроблені та затверджені; який порядок проведення огляду приміщень щодо пожежної безпеки; наявність плану евакуації на випадок пожежі; які засоби попередження, виявлення пожежі (пожежна сигналізація) застосовується; які застосовуються засоби пожежогасіння; як забезпечується пожежна безпека приміщень з ПК; особливість пожежної безпеки, архівосховищ; яка сума витрачається на пожежну безпеку; наявність попереджувальних протипожежних плакатів щодо пожежної безпеки; які виявлені недоліки в організації пожежної безпеки.

Студент (магістрант) повинен вияснити та описати можливі причини виникнення пожежі та розроблені заходи щодо поліпшення протипожежного захисту.

У висновках та пропозиціяхнеобхідно надати загальну оцінку стану охорони праці на підприємстві, зробити висновок про позитивні та негативні сторони в організації охорони праці та розробити конкретні рекомендації стосовно покращення організації працеохоронної діяльності у відповідності з вимогами нормативно-правових актів.

Додаток А


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: тел. турцентра 8(921) 529-93-93 | вимоги безпеки під час обробітку ґрунту | Основна частина | Правила оформлення бакалаврської (бакалаврської) роботи | Організація захисту бакалаврських робіт | ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШУВАННЯ РЕКВІЗИТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Організація захисту бакалаврської роботи| імені М.В.Остроградського

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)