Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна частина

Читайте также:
  1. Вступна частина
  2. Державні фінанси як складова частина фінансової системи України
  3. Доходи та видатки бюджету. Загальна характеристика.
  4. Електрична частина станцій і підстанцій
  5. Загальна хар-ка філ. Відродження
  6. Загальна хар-ка філ. Нового Часу
  7. Загальна характеристика відділу покритонасінні (Magnoliophyta).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії ________________Ю.М. Стукало

“____” _____________20___року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

______________________Савченку Артему Петровичу_______________________

 

Тема проекту: Мережа контактна ділянки залізниці змінного струму

Керівник проекту Сподинський О.В. викладач спецдисциплін

затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”_________20__року №___

Строк подання студентом проекту “__”_________20__року

Вихідні дані для виконання проекту :

1 Характеристика дільниці : _____двохколійна_______________________________

2 Система струму та значення напруги:____змінний 25000 В_______________

3 Схема живлення контактної мережі: двостороння при повному з'єднанні колій

4 Відстань між тяговими підстанціями: ______________42__________________км

5 Максимальна пропускна спроможність дільниці: N= _180__пар поїздів за добу

6 Задана пропускна спроможність: Nгр=_85_пар; Nпас= _30__пар поїздів за добу

7 Вага локомотиву: Ргр = _________184____т

Рпас = ________138_____т

8 Вага поїздів: Qгр = __________3500____т

Qпас = ________1200______т

9 Швидкість руху по дільниці: Vгр = ________65_______км/г

Vпас = ______120_______км/г

10 Величина керуючого підйому: Iк _______6_________о/оо

11 Тип рейок: _______________________Р-65_______________________________

12 Відношення часу руху поїзда до часу руху під струмом _____1,25___________


13 Форми руху електропоїздів, які передбачаються при проектуванні __________

____________ магістральне + інтенсивне приміське__________________________

14 Температури : максимальна = ____+25__________0С

мінімальна = ___-40___________0С

15 Максимальна швидкість вітру: Vв = ____25___________м/с

станція від вітру _захищена________, перегін ___не захищений______

16 Швидкість вітру при ожеледі: Vв.ож.= ______15________м/с

17 Товщина стінки ожеледі: Вож =______10________мм

18 Температура при максимальній швидкості вітру: +5 0С

19 Температура при ожеледі: -5 0С

20 Конструктивна висота підвіски : h = ____1,6_____м

21 Підвіска на другорядних коліях станції напівкомпенсована ПБСМ-70 + МФ-85

22 Додаткові дані: ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Примітка: 1 Схема станції і характеристика перегона прикладаються

2 Відстань між двома контактними проводами 40 мм

 

Обсяг і зміст проекту:

Вступ

Загальна частина

1.1 Опис схеми секціонування та живлення контактної

мережі станції та прилеглих перегонів

1.2 Визначення економічного перерізу проводів контактної

мережі

1.3 Перевірка проводів контактної мережі на нагрівання та

допустимі витрати напруги, вибір типу контактної

підвіски, визначення перерізу та кількості живлячих і

відсмоктуючи ліній

1.4 Розрахунок максимальних навантажень

1.5 Розрахунок максимально допустимих довжин прольотів

1.6 Специфікації проводів та обладнання

1.7 Розрахунок та підбір жорстких поперечок

 

2 Спеціальна частина

2.1 Монтаж жорсткої поперечини__________________________( з наведенням перевірочних схем, приладів, інструментів, складу

2.2 Роз'єднувач контактної мережі зміного струму:пристрій,____

бригади, часу, технології робіт, вартості заходів з техніки безпеки і безпеки руху поїздів)

способи установки на опорах, приэ'днання до контактної

мережі

 

 

3 Охорона праці та навколишнього середовища

3.1 Заходи щодо забезпечення безпеки праці в районі

контактної мережі

3.2 Вимоги техніки безпеки при виконанні робіт на

роз'эднувачах контактної мережі змінного струму

4 Економічна частина

4.1. Визначення вартості будівництва проектованої дільниці контактної мережі

 

5 Графічна частина

1. Схема секціювання та живлення формату А1_______________________л. №1

2. Монтажний план станції за форматом А4__________________________л. №2

3. Монтажний план перегону за форматом А4________________________ л. №3

4.Рисунок згідно з п. 2 завдання форматом А1 _______________________ л. №4

5. Рисунок згідно з п. 2 завдання форматом А1 _______________________л. №5

 

6 Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
   

 

Загрузка...

Календарний план

Назва розділів дипломного проекту   Строк виконання розділів проекту
Вступ  
Загальна частина  
Спеціальна частина  
Охорона праці та навколишнього середовища  
Економічна частина  
Графічна частина  
Оформлення пояснювальної записки  

 


 

Рекомендована література і посібники

1. Ю.И.Горошков, Н.А.Бондарев Контактная сеть. М., Транспорт, 1990 г., 400с

2. А.В.Фрайфельд Проектирование контактной сети электрифицированных

железных дорог. М., Транспорт, 1991 г. 327с

3. Т.В.Дворовчикова, А.Н.Зимакова Электроснабжение и контактная сеть

электрифицированных железных дорог. М., Транспорт, 1989 г., 170 с

4. Н.И.Ветров, М.Ф.Типицин Справочник по эксплуатации, ремонту и монтажу

контактной сети. М., Транспорт, 1977 г., 128 с

5. Ю.В.Борц, В.Е.Чекулаев Контактная сеть. М., Транспорт, 1984 г., 160 с

6. Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електри-

фікованих залізниць ЦШЕОТ/0005 Київ., 1998 р., 261 с

7. Технологічні карти по утриманню та ремонту пристроїв контактної мережі

електрифікованих залізниць К., Укрзалізниця, 2001 р., 384 с

8. Инструкция по технике безопасности для электромонтеров контактной сети

ЦЭ/4816, М., Транспорт, 1992 г., 159 с

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Студент _____________ (А.П.Савченко)

 

 

Керівник проекту ___________ (О.В. Сподинський)

 

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________ | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________ | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________ | Екзаменатори : _______________ _______________ ________________ _______________ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристика бюджетних боргових зобов'язань| ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.018 сек.)