Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Маркетингові дослідження проекту

Читайте также:
  1. Актуальність проекту
  2. Актуальність проекту
  3. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
  4. Аналіз та компонування інформації для проекту
  5. Виявлення проблем і формулювання мети дослідження
  6. Гіпотези дослідження
  7. Дослідження аналогів зірки Коха у тривимірному просторі

Загальні аспекти маркетингової діяльності.Перехід економіки України на ринкові умови господарювання обумовлює перенесення управлінських рішень з виробничих ланок сучасних підприємств в до їх ланок збуту. Це чітко було сфор­мульовано ще в 1952 р. на фірмі «Дженерал електрик»: «Марке­тингова концепція ставить відповідальних за маркетинг на по­чаток, а не в кінці процесу виробництва та інтегрує маркетинг у всі сфери фірми. Тому маркетинг своїми дослідженнями та звіта­ми констатує, визначає інженерові-розробникові, відділу дизайну та виробництву, чого потребує споживач від кожного виробу, яку за це він хоче дати ціну, і де та як виникає потреба. Маркетинг зумовлює планування виробу, планування виробництва …, а також продаж, збут і сервіс виробу»

Перш ніж планувати розробку проекту, слід за допомогою спеці­альних методів дослідження визначити, на які товари є попит; за­безпечити виробництво необхідними ресурсами для задоволення цього попиту; найкращим чином запропонувати товар, своєчасно довівши його до споживача; отримати максимально можливий прибуток. Таким чином, маркетинг— це комплексна система управління ринком (підприємствами), основними елементами якої є:

· товар;

· ціна;

· місцезнаходження товару;

· стимулювання попиту.

У процесі дослідження кожен із цих елементів аналізують і щодо кожного з них розробляють відповідну стратегію і тактику. Звідси випливає формулювання маркетингового планування як управлінського процесу та підтримування відповідності між марке­тинговими цілями підприємства та його потенційними маркетинго­вими можливостями і ресурсами.

Основна мета маркетингового планування— побудувати діяльність підприємства таким чином, щоб органічно і найефективніше поєднати виробництво, задоволен­ня потреб споживачів, прибуток та розвиток підприємства.

На підставі обробки інформації з самоаналізу якостей власної продукції підприємство розробляє стратегічнийплан дій на період більший ніж півтора роки, який вказує, які маркетингові дії підприємство повинно здійснити з метою:

- виходу на ринок з новим продуктом або послугою;

- припинення реалізації минулих товарів або послуг;

- завойовування нової групи споживачів;

- розширення (звуження) області діяльності засобами придбання або продажу.

Наступною змістовою частиною планування маркетингу є розробка ринкової тактики,яка, на відміну від ринкової стратегії, розробляється на найближчі місяці і являє собою конкретні дії, що виконуються з метою реалізації обраної маркетингової стратегії підприємства. В разі необхідності оперативного реагування на зниження проектованого об’єму продажу підприємства застосовують такі тактичні маркетингові прийоми:

- термінове скорочення виробництва;

- форсування рекламної діяльності;- стимулювання збуту за допомогою зниження цін;

- матеріальне заохочення персоналу, зайнятого збутом;

- прискорена перевірка якості або деяких споживчих властивостей товарів з наступними рекомендаціями виробництву;

- перевірка ефективності всіх елементів механізму збуту і каналів реалізації.

У випадку, якщо об’єм виробництва не встигає за зростанням попиту, можливими є наступні варіанти тактичних маркетингових заходів:

- збільшення масштабів виробництва;

- скорочення витрат на рекламу і стимулювання збуту;

- підняття цін;

- часткове згортання механізму збуту, наприклад, шляхом скорочення числа працівників збуту.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Аналіз та компонування інформації для проекту | Дизайн як символ сучасної цивілізації. | Система композиційних закономірностей, прийомів і засобів | Основні принципи художнього конструювання | Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності. | Технологія створення дизайн-проекту | Основні розміри кісті руки людини | ІІІ. Ескізний проект. | VІ. Експертиза. | Мал. … Зразки-аналоги тумб під телевізори. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Економічне обґрунтування проекту| Виявлення проблем і формулювання мети дослідження

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.016 сек.)