Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основні вимоги при його здійсненні.

Читайте также:
  1. IV НОРМИ І ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ОПЕРАТОРА КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
  2. V. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ
  3. А). Мета оборони, вимоги до неї. Позиція відділення
  4. А). Умови переходу до оборони, вимоги до неї
  5. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
  6. Б). Основні способи ведення бою
  7. В оцінюванні екологічного ризику виділяють наступні основні підходи: інженерний, модельний, ___________ та соціологічний.

 

Бартерні операції узовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) регламен туються основним законодавчим документом — Закон України «Про ре гулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоеко номічної діяльності» №351–XIV від 23.12.98р. (зі змінами і доповненнями). Відповідно до цього Закону, товарообмінна (бартерна) операція усфері ЗЕД кваліфікується як один звидів експортно імпортних операцій, оформ лених бартерним договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оп лата експортних (імпортних) постачань передбачена в натуральній формі, між суб’єктом ЗЕД України та іноземним суб’єктом господарської діяль ності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в будь якому сполученні, не опосередкований рухом коштів у наявній і безготівковій формі. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезен ню на митну територію України встроки, зазначені вдоговорі, але не пізніше 90 календарних днів здати митного оформлення товарів, фактично експор тованих за таким контрактом, а у випадку експорту робіт чи послуг — з да ти підписання акта, що засвідчує надання послуг чи виконання робіт. При експорті високоліквідних товарів (їх перелік встановлений поста новою КМУ «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері ЗЕД» №765 від 29.04.99 р. (постанова)), термін ввезення на митну територію імпортних товарів більш стиснуто і складає 60 днів з дати оформлення вивізної ВМД. Винятком є лише товари (роботи, послуги), що імпортуються за бар терними договорами, консигнації, комплексному будівництву, постачанню складних технічних виробів, товарів спеціального призначення. Для таких товарів перевищення терміну допускається за наявності усуб’єкта ЗЕД України, що є стороною такого бартерного договору, разового 346

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України індивідуального дозволу, який видається центральним органом виконав чої влади зпитань економічної політики впорядку, затвердженому Кабіне том Міністрів України, на строк, визначений утакому дозволі. За порушен ня термінів проведення бартерних операцій встановлена відповідальність увигляді нарахування пені за кожен день прострочення врозмірі 0,3% вар тості недоотриманих товарів (робіт, послуг). При цьому розмір пені не мо же перевищувати загальну суму заборгованості. Згідно постанови №756, встановлено перелік товарів (робіт, послуг), експорт і імпорт яких по бартерних операціях заборонено. При цьому дія заборони не поширюється на: x товарообмінні (бартерні) операції, які здійснюються суб’єктами госпо дарської діяльності відповідно до договорів, предметом імпортної ча стини яких є: електроенергія, нафта сира, газ, ядерне паливо; x товарообмінні (бартерні) операції, сторонами яких є суб’єкти ЗЕД, іно земні суб’єкти господарської діяльності зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності вкраїнах учасницях СНД відповідно до за конодавства цих країн, за умови, що впроцесі проведення товарообмінних операцій між цими суб’єктами буде дотримуватися правило прямого відвантаження у випадку здійснення експорту з території України. Перелік заборонених і високоліквідних товарів уточнюється щоквар тально КМУ не пізніше 25 числа місяця, що випливає за кварталом. Існують вимоги, відповідно до яких підприємства, що здійснюють ек спорт та імпорт робіт і послуг, зобов’язані протягом 5 робочих днів з дати підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи на дання послуг, повідомити органи державної митної службі України (якщо експортується чи імпортується за даним договором товар) або органами ДП служби України (якщо імпортуються чи експортуються за даним догово ром роботи чи послуги) про факт здійснення зовнішньоекономічної опе рації. Ця інформація надається органам ДП служби за формою, установ леною листом ДПАУ №5871 від 22.04.99р. уякому сказано, що «наданням інформації в митні органи вважається дата оформлення ВМД». Несвоєчасно надана така інформація спричиняє нарахування врозмірі 1% вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прост рочення її надання. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартість ек спортованих товарів (робіт, послуг). На практиці можливі зміни первісних умов договору, урезультаті яких бартерний договір стає договором купівлі продажу і навпаки. У зв’язку з цим змінюється порядок оподаткування і не тільки. 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Митні платежі: види, порядок нарахування та відображення в обліку. | Поняття імпортних операцій, передумови здійснення та обмеження здійснення імпорту. | Аналітичний облік здійснення імпортних операцій. | Особливості сплати ПДВ при імпорті, порядок відображення в обліку. | Особливості митного оформлення та сплати митних платежів при імпорті. | Облік лізингових операцій. | Облік реекспортних операцій. | Облік реіпортних операцій. | Облік комісійних операцій. | Облік валютних операцій, пов'язаний з формуванням та рухом статутного капіталу. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Облік розрахунків з відрядженням за кордон.| Механізм оцінки товарообмінних операцій.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.011 сек.)