Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Читайте также:
  1. I. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с исполнением Договора
  2. I. Порядок признания работ выполненными, услуг оказанными и оформления актов приемки работ, услуг
  3. II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг
  4. II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
  5. II. Порядок проведения Конкурса
  6. III Порядок подачи заявок.
  7. III. Порядок оказания услуг по перевозкам пассажиров и хранению ручной клади

ВСТУП

Охорона працізгідно Закону України “Про охорону праці” – система законодавчих, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Одне із найважливіших завдань суспільства – охорона життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних умов праці.

Методологічна основа курсу – науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання та апаратури під кутом зору можливості виникнення аварійних ситуацій та шкідливих виробничих чинників.

Головним об'єктом охорони праці є людина у процесі праці. То ж при розробці вимог, що прямо чи посередньо пов'язані із задачами створення здорових та безпечних умов праці, використовують досягнення соціально-правових, технічних, медико-біологічних, психологічних наук та висновків наукової організації праці, ергономіки, інженерної психології та технічної естетики.

Підготовка механізмів соціального захисту працівників через процедуру паспортизації робочих місць, технологічних та виробничих процесів згідно з показниками безпеки дають можливість гармонізувати трудові відносини за рахунок розширення трудових договорів, які регламентують безпеку виробничих процесів. При розробці нормативних актів з охорони праці необхідно враховувати і потенційний ризик в кожній професії.

Успіх у розв'язанні проблем охорони праці в значній мірі залежить від якості підготовки спеціалістів у цій галузі, від вміння ними приймати правильні рішення у складних, неординарних умовах сучасного виробництва. Тому кожен випускник вищого навчального закладу повинен оволодіти теоретичними і практичними знаннями в галузі охорони праці, складових і функціонування системи управління охороною праці, безпеки праці у галузі згідно чинного законодавства, відповідального ставлення до збереження особистого життя та здоров'я працюючих поруч на виробництві.


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Виконання лабораторних робіт являється передовою і переконливою формою пізнавальної діяльності студентів, де вимагається їх активна участь у проведенні експериментів під керівництвом та контролем викладача, і здійснюється один із найважливіших педагогічних принципів - зв'язок теорії з практикою, в результаті чого студенти отримують необхідні знання, вміння та навички у проведенні дослідів із самостійною оцінкою одержаних результатів.

Методика проведення лабораторних робіт пов'язана з об'єднанням певної групи робіт у проблемно-логічні модулі, наявністю обладнання, кількістю навчальних груп, що одночасно виконують лабораторні роботи, кількістю викладачів, що керують лабораторними заняттями та організацією технічного обслуговування робочих місць в лабораторії. Недостатня технічна забезпеченість лабораторії спонукає виконувати лабораторні роботи за послідовним графіком окремими бригадами, коли одна бригада починає з першої роботи, а інші - з наступних, а потім міняються місцями згідно графіку.До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які підготовлені до відповідної роботи за графіком: знають мету роботи, порядок її виконання, завдання до роботи, теоретичні відомості до свідомого виконання роботи, підготовлений бланк-звіт до роботи.

Перед виконанням роботи викладач перевіряє готовність студента до роботи: його знання змісту роботи, порядку її виконання, теоретичного матеріалу за темою роботи. Непідготовлені студенти до лабораторної роботи не допускаються і протягом терміну виконання роботи вивчають не засвоєний ними матеріал. При перевірці знань студентів особливу увагу звертають на дотримання вимог техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. Виконання експериментальної частини лабораторної роботи дозволяється тільки з дозволу викладача.

Електричні схеми, графіки, векторні діаграми у звіті (додаток 1) виконуються згідно вимог ЄСКД.


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Порядок виконання роботи | Загальні відомості | Порядок виконання роботи | Загальні відомості | Порядок виконання роботи | Загальні відомості | Літературні джерела |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Разумное существование| Прилади та обладнання

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)