Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Iске косу батырмасы орналаскан катар ... деп аталады.

Читайте также:
  1. Windows. Операциялык жуйенiн бiрнеше программаны орындау кабiлеттiлiгi ... деп аталады.
  2. Возрастная катаракта. Диагностика, клиника, лечение. Возможности оптической коррекции и афакии.
  3. Врожденные катаракты, классификация, показания к хирургическому лечению, методики хирургического лечения.
  4. Катар толстой кишки
  5. Катарсис?
  6. О чем молился пастор. О чем думала Дженни. C чем боролась леди Катарина

-Саймандар панелi.

-Жумыс устелi.

-Ярлык.

-Меню панелi.

-Есептер панелi.

 

60. Косымша терезесiнiн негiзгi баскару элементтерi:

-Мазiр катары, саймандар панелi, жумыс орiсi жане калып-куй катары

-Такырып катары, навигация панелi

-Курам панелi, айналдыру жолагы

-Жумыс аймагы, айналдыру жолагы

-Форматтау панелi, жумыс аймагы

 

61. Жумыс устелiнде бума куру ушiн:

-Жумыс устелiнде тышканнын сол жак батырмасын басып, Куру-Бума командасын тандау.

-Жумыс устелiнде тышканнын он жак батырмасын басып, Куру-Бума командасын тандау.

-Бас меню (Пуск) батырмасын басып, Куру-Бума командасын тандау..

-Бас меню батырмасын басу.

-Жумыс устелiнде тышканнын сол жак батырмасын басып, Касиетi командасын тандау.

 

62. «Желiлiк ортадагы» (Сетевое окружение) «Барлык желi» (Вся сеть)белгiшесiн тандап алып не iстеуге болады?

-Интернетке косылуга

-Компьютердiн бумаларына жане дискiлерiне кiруге мумкiндiк орнату

-Сiздiн жергiлiктi желiнiздiн компьютерлерiн кору

-Microsoft желiсiне кiру ушiн парольдi ауыстыру

-«Желiлiк ортанын » баска да жумыс топтарын кору

 

63. Windows. Жасалган орнатуларды активтендiру ушiн терезенi жаппай ... батырманы басу керек:

-Обзор.

-Пуск.

-Жабу(Закрыть).

-Колдану (Применить.)

-Болдырмау (Отменить).

 

64. Windows. Бас менюдегi "Документы (Кужаттар) "пуктiнде орналасады:

-Кужаттармен жумыс жасайтын косымшалар.

-Колданушынын кужаттары.

-Колданушынын сонгы колданылган 15 кужаттар тiзiмi.

-Суреттермен жумыс iстейтiн кужаттар

-Малiметтер корымен жумыс iстейтiн косымшалар.

 

65. Windows. Объектiнi бумага орналастыру ушiн:

-Объектiнi тышканнын сол батырмасымен басып, жiбермей объектiнi бумага жылжыту.

-Объектiнi шертiп, содан сон буманы шерту.

-Буманы тышканнын сол батырмасын басып, жiбермей буманы объектiге жылжыту.

-Буманы, содан сон объектiнi шерту.

-Объектiнi тышканнын он батырмасымен басып, жiбермей объектiнi бумага жылжыту.

 

66. Windows-та файлдар атынын максимальды узындыгы:

-255 белгi.

-8 белгi.

-1024 белгi.

-WINDOWS-та файлдар атауынын узындыгы шектелмеген.

-6 белгi.

 

67. Windows.Файл дегенiмiз:

-Дискiдегi аты бар жол.

-Каталог.

-Дискiдегi атауы бар аймак.

-Жумысшы диск.

-Алгоритм.

 

68. Windows. Файлдык кабыкшалар не ушiн керек?

-файлдарды карап шыгу ушiн;

-файлдарды окып шыгу ушiн;

-файлдарды баскару ушiн;

-файлдарды архивтеу ушiн;

-файлдарды редактiлеу ушiн;

 

69.Windows. Жойылган кужатты калпына келтiру:

-Коржын - Файл – Калпына келтiру.

-Коржын - Кiрiстiру - Калпына келтiру.

-Коржын - Тузету - Калпына келтiру

-Коржын - Тур - Калпына келтiру.

-Жолсерiк – Терезе – Калпына келтiру.

 

70. Windows. Файлдын атын кою ушiн ... колдануга болмайды:

-Латын арiптердi.

-Казак арiптердi.

-Сандык белгiлердi.

- / \ ; * ? < > |.

-Орыс арiптердi.

 

71. Windows. Файлдар терезесiнде файлдардын барлык атрибуттарын (молшерi, турi, курылган уакыты мен кунi) менюдiн кандай командалары аркылы коруге болады?



-Тур – Усак белгiшелер (Мелкие значки).

-Тур -Тiзiм.

-Тур – Улкен белгiшелер(Крупные значки).

-Тур- Кесте.

-Файл- Кесте.

 

72. Кез келген акпарат (матiндiк, графикалык, дыбыстык жане т.б.) дискiге … турде жазылады.

-Сурет.

-Файл.

-Сан.

-Кенейтiлу.

-Математикалык орнек.

 

73. Бума жойылса, онын мазмуны да жойыла ма?

-Жойымайды

-жойылады

-жойылады, егер бумада тек кана кужаттар болса.

-жойылады, егер бумада тек кана ярлыктар болса.

-жойылады, егер бумада тек кана кужаттар мен ярлыктар болса.

 

74. Файлдын атында "?", "*" символдарды колдануга бола ма?

-тек кужаттарда

-болады

-тек кана жуйелiк файлдарда

-болмайды

-тек кана графикалык файлдарда.

 

75. Файлдын атымен кенейтiлуiнiн арасына кандай танба койылады?

-?(сурак белгiсi)

-,(утiр)

-Бос орын

-.(нукте)

-:(коснукте)

 

76. Файлдармен жумыс iстеудi шектейтiн атрибут:

-Жасырын.

-Жуйелiк.

-Тек кана окуга.

-Архивтiк.

-Кысылган.

 

77. Операциялык жуйенiн озiмен жумыс жасаган кезде кай атрибуттын файлдары негiзгi функцияларды игередi:

Загрузка...

-Жасырын.

-Жуйелiк.

-Тек кана окуга.

-Архивтiк.

-Сыгымдалган.

 

78. Windows-да файлдарды кошiру, жою, орын аустыру жане атын озгертуге арналган программа:

-MS Word.

-MS Excel.

-Корзина.

-Жолсерiк.

-MS Access.

 

79. Windows. Жолсерiк терезесiнде, егер бумада iшкi бума бар болса, онда буманын белгiшесiнiн касында ... белгiсi болады:

-+

--

-*

- /

-#

 


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 651 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Жумыс устелiнiн элементтерi-...| Апаратне забезпечення

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)