Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Граматичний коментар. Методичні вказівки з німецької мови розроблені відповідно до вимог програми

Читайте также:
  1. Граматичний коментар
  2. Граматичний коментар
  3. Коментарии к статье

Вступ

Методичні вказівки з німецької мови розроблені відповідно до вимог програми викладання іноземної мови для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів і призначені для студентів напрямів підготовки: 6. 030 508 «Фінанси і кредит», 6. 030 509 «Облік і аудит», 6. 030 510 – «Товарознавство і торгівельне підприємництво», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» і як допоміжний засіб навчання забезпечує реалізацію всіх цілей навчання іноземних мов, в першу чергу формування комунікативної компетенції студентів.

Методичні вказівки складаються з певної кількості розділів («Lektionen»), тематика яких відповідає програмі з німецької мови як другої іноземної, та охоплює в першу чергу сферу спілкування, яка буде необхідною майбутнім фахівцям в їх професійній діяльності, а саме: «Представлення», «Біографія», «Родина», «Моя майбутня професія», «Телефонні розмови», «Листування». Крім розмовних тем автори пропонують граматичні коментарі, які містять правила та пояснення щодо вивчення нормативної граматики німецької мови. Тренування граматичних структур здійснюється за допомогою системи вправ різного ступеню складності від підстановчих до репродуктивних.

Дані методичні вказівки допоможуть студентам-початківцям розширити діапазон лексики додатково до підручника, за яким навчаються студенти, практично оволодіти комунікативними вміннями, активізувати мотиваційний компонент їх діяльності щодо вивчення німецької мови..

 

 

Thema 1: DIE VORSTELLUNG

Прочитайте діалог

- Guten Tag. Ich heiße Klaus Schmidt.

- Sehr angenehm. Mein Name ist Katja Bojko. Woher kommen Sie, Herr Schmidt?

- Aus Deutschland, aus Bremen. Und Sie, Frau Bojko?

- Ich lebe in der Ukraine, in Lviv. Ich bin Musikstudentin. Was sind Sie von Beruf?

- Ich bin auch Student. Ich studiere Management an der Uni.

- Darf ich fragen? Wer ist diese junge Dame?

- Das ist meine Freundin Olga. Sie wohnt in Kiew und arbeitet in der Schule als Psychologin.

- Also, meine Damen, wir sehen uns am Abend im Konzert. Bis dann.

Пояснення до тексту

sehr angenehm дуже приємно

kommen/sein aus ... бути родом з ...

heißen називатися

leben жити

studieren навчатися

von Beruf sein бути за фахом

arbeiten als працювати за фахом

sich sehen бачитися

З’ясуйте, які твердження не відповідають змістові діалогу

1. Klaus Schmidt kommt aus Deutschland.

2. Frau Bojko arbeitet als Manager an der Uni.

3. Herr Schmidt ist Student.

4. Olga kommt aus der Ukraine.

5. Olga studiert Psychologie.

Побудуйте міні-діалоги

1. heißen-wie-Sie: …?

ist - Name - Müller - mein: ...

2. Herr Lüders-woher-Sie-kommen: …?

ich-aus Österreich-bin: …

3. du-heißt-wie: …?

heiße - Lea - ich: ...

4. was-von Beruf-du-bist: …?

arbeite-als-ich-Buchhalter: …

5. studieren-was-an der Uni-Sie: …?

Medizinstudent-ich-bin: …

 

Граматичний коментар

Особові займенники: я - ich, ти - du, він - er, вона - sie, вонo - es, ми – wir, ви - ihr, вони - sie, Ви - Sie.

Утворення, значення і вживання Präsens

Теперешній час Präsens утворюється шляхом додавання до основи дієслова особових закінчень. Основне значення Präsens – вираження дії, яка відбувається в даний момент, а також дії, яка постійно повторюється. Наприклад: Sabine tanzt mit Uwe. Und Klaus wartet. Презенс також може виражати дію в майбутньому, при цьому у висловлюванні можуть бути слова, уточнюючі час, наприклад: bald, morgen, nächste Woche.Відмінювання слабких дієслів у Präsens

 

kommen zeichnen sitzen
ich du er/ sie/es wir ihr sie, Sie komme kommst kommt kommen kommt kommen zeichne zeichnest zeichnet zeichnen zeichnet zeichnen sitze sitzt sitzt sitzen sitzt sitzen

 

Запам’ятайте: відмінювання дієслів haben (мати), sein (бути, існувати), werden (ставати, робитися).

haben sein werden
ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie habe hast hat haben habt haben bin bist ist sind seid sind werde wirst wird werden werdet werden

 

Просте розповідне речення

Порядок слів в простому розповідному реченні може бути прямим чи зворотним. В реченнях з прямим порядком слів підмет стоїть на першому місці, присудок – на другому; в реченнях зі зворотним порядком слів на першому місці стоїть другорядний член речення, на другому – присудок, на третьому – підмет.

Klaus wohnt jetzt in Bonn - прямий порядок слів

Загрузка...

Jetzt wohnt Klaus in Bonn - зворотний порядок слів

Лексико-граматичні вправи

I. Складіть речення.

Ich Karin Wir Herr Abel Meine Freunde Ihr Du sind bin seid bist ist ist sind aus Deutschland Studenten Architekt fleißig aus Bonn Musikerin Anna

II. Побудуйте речення з наступних слів.

1. ist, das, Karin. 2. aus, ist, Potsdam, Peter. 3. ihr, Aspiranten, seid, jetzt. 4. sind, Sie, was, von Beruf? 5. Studentin, ich, bin. 6. sind, wir, Anna, Peter, und. 7. ist, er, wer? 8. Uwe, ist, von Beruf, Musiker.

III. Вставте відповідні закінчення дієслів.

1. Ich lern... Deutsch. 2. Peter lern... auch Deutsch. 3. Inge arbeit... schon. 4. Sie studier... an der Humboldt-Universität. 5. Klaus komm... aus Deutschland. 6. Er leb... in Berlin und komm... aus Deutschland. 7. Du leb... in Berlin und deine Eltern leb... in Dresden. 8. Ich telefonier... mit Rolf und Inge. 8. Wir hab… ein Haus. Ha… du auch ein Haus?

IV. Вставте дієслова (sein, kommen, haben, heißen, wohnen, studieren, leben, lernen) у формі Präsens за змістом.

1. Mein Freund ... Dieter. 2. Er ... aus Deutschland. 3. Er ... in Leipzig. 4. Er ... Gartenstraße 7a. 5. Er ... Student. 6. Er ... Medizin. 7. Er ... Russisch. 8. Er … eine Schwester. Seine Schwester … elf Jahre alt.

Прочитайте текст та перекладіть його на рідну мову.

Angelika Wiechert kommt aus Dortmund, jetzt lebt sie in Hamburg. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Frau Wiechert ist 40 Jahre alt und Ingenieurin von Beruf. Aber im Moment ist sie Hausfrau. Die Kinder sind noch klein. Angelika Wiechert hat zwei Hobbys: Lesen und Volleyball spielen.

Maja und Gottfried Matter wohnen in Zürich. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Maja ist 40, Gottfried ist 50 Jahre alt. Sie haben vier Kinder. Ein Junge studiert Elektrotechnik in Basel, ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Zwei Kinder sind noch Schüler.

Dieter Kleinist 31 Jahre alt. Er wohnt in Wien und arbeitet bei der Firma Stiesing als Programmierer. Herr Klein ist ledig, hat keine Kinder. Seine Hobbys sind Fremdsprachen und Tennis. Er besucht einen Deutschkurs und spielt Tennis regelmäßig.

Пояснення до тексту

verheiratet sein бути одруженим

ledig sein бути не одруженим

das Kind, die Kinder дитина, діти

der Junge хлопчик

das Mädchen дівчинка

der Landwirt фермер

der Schüler учень

besuchen відвідувати

regelmäßig регулярно

Заповніть таблицю, використовуючи інформацію з тексту:

Name Wohnort Alter Familienstand Beruf Kinder
Angelika Wichert          
         
         

Представте осіб за поданою інформацією.

Heinz Asmut:Polen, Rostock, 60 Jahre Elektrotechniker, 2 Kinder, verheiratet mit Irene Hoppe, Hobby: Fotografieren.

Зразок: Das ist Heinz Asmut. Er kommt aus ... Er wohnt in ... Er ist ... von Beruf. Er ... verheiratet mit Irene. Er hat ... Sein Hobby ist …

Klaus Stein: Wien, 40, ledig, Programmierer bei Müller & Co., keine Kinder, Hobby: Tennis spielen.


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Annas Familie | I. Визначте, як кого звати. | Граматичний коментар | DIE UHRZEIT | Ab-, auf-, aus-, an-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, fort-, her-, hin-, los-, weg-, wieder-, weiter-. | Граматичний коментар | Essen und trinken in Deutschland | Прийменники | Die Firma. Ihre Struktur und Verpflichtungen. | Imperfekt |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Внутреннего светодиодного экрана (PITCH4)| Словотворення

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.016 сек.)