Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОБОЧА ПРОГРАМА. 2.1. Тематика лекцій

Читайте также:
 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
 2. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
 3. Програма педагогічної практики
 4. Програма роботи
 5. Програма роботи
 6. Програма роботи
 7. Програма роботи

2.1. Тематика лекцій

Лекція 1. Вступ. Історія держави і права України як наука та навчальна дисципліна.

 1. Предмет та функції історії держави і права України.
 2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ: історизм, об’єктивність, системність, плюралізм. Методи: порівняльно-історичний, формально-логічний, статис­тичний.
 3. Історіографія історії держави і права України.

 

Лекція 2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (сер. I тис. до н. е. – V ст. н. е.).

 1. Держава скіфів.
 2. Античні міста-держави.
 3. Боспорське царство.

 

Лекція 3. Держава і право Київської Русі (VI – поч. XIII ст.).

1. Витоки української державності.

2. Суспільний лад: вільні, напіввільні, невільні люди.

3. Державний лад: Великий князь, боярська рада, віче, органи управління, церква.

4. Розповсюдження християнства в українських землях. Правова система: джерела права, галузі права: цивільне, спадкове, кримінальне право.

 

Лекція 4. Галицько-Волинське князівство – продовження традиції української держав­ності (І пол. XIII – ІІ пол. XIV ст.).

1. Загальний історичний огляд. Монголо-татарська навала та її наслідки.

2. Суспільний лад: вільні, невільні, напіввільні люди.

3. Державний лад: князь, боярська рада, віче, центральне та місцеве управління.

4. Правова система. Джерела права.

Лекція 5. Литовсько-Руська держава та право (ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад; пануючі верстви населення: магнати, шляхта, бояри, панцерні слуги.

3. Державний лад.

4. Правова система. Магдебурзьке право. Роль і місце Литовсько-Руської держави в збереженні і розвитку українських державно-правових традицій.

Лекція 6. Запорізька Січ. Козацьке самоврядування та право (XV – XVII ст.).

1. Виникнення українського козацтва. Утворення Запорізької Січі.

2. Реєстрове козацтво. Козацьке самоврядування. Судова система.

3. Право в Запорізькій Січі.

4. Зна­чення Запорізької Січі в примноженні державницьких традицій в українських землях.

Лекція 7. Українські землі під владою Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.).

1.Визвольна війна середини XVII ст.: причини, характер, рушійні сили, хід, наслідки.

2. Українська козацька держава: державний лад, суспільний лад, судова система та процес, система права.

3. Історичне значення існування української козацької держави середини XVII ст.

Лекція 8. Українська козацька держава середини XVII ст.

 1. Визвольна війна середини XVII ст.: причини, характер, рушійні сили, хід, наслідки.
 2. Українська козацька держава: державний лад, суспільний лад, судова система та процес, система права.
 3. Історичне значення існування української козацької держави середини XVII ст.

Лекція 9. Українська державність під іноземною зверхністю (ІІ пол. XVII – XVII ст.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад: панівна верства (бунчукове, значкове, військове товариство), українська шляхта, духовенство. Козацтво, міське населення, селяни.3. Державний лад: гетьман, центральні органи влади й управління, старшинська рада. Органи місцевої влади й управління. Конституція Пилипа Орлика.

4. Зміни в правовому становищі Запорізької Січі Правова систе­ма.

5. Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях у ІІ пол. XVII – XVIII ст.

Лекція 10. Україна під імперською владою XIX – поч. XX ст.

1. Загальний історичний огляд. Суспільний лад: дворянство, буржуазія, духо­венство, міське населення.

2. Правове становище селян України після реформи 1861 р.

3. Державний лад: центральне управління, губернське управління.

4. Зміни в системі управління після реформ 60-70-х рр. XIX ст.

5. Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині й Закарпатті.

Лекція 11. Відродження Української держави (березень 1917 – квітень 1918 р.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: початок формування в Україні нових політичних структур; утворення Центральної Ради, утворення УНР.

Загрузка...

3. Правова система УНР. Законодавча діяльність УНР.

4. Судова система УНР. Роль і місце Центральної Ради у відродженні української державності.

Лекція 12. Українська гетьманська держава (квітень – листопад 1918 р.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: гетьман, рада міністрів, місцеве управління.

3. Судова система і правоохоронні органи.

4. Правова система: конституційне, цивільне, кримінальне право. Причини падіння Гетьманату.

Лекція 13. УНР часів Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 р.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: центральні органи влади, місцеве управління.

3. Судова система.

4. Правова система: конституційне право, цивільне й кримінальне право. Законодавство УНР.

Лекція 14. ЗУНР (1918 – 1923 рр.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: центральні органи влади: сейм, ЗУНР, державний секретаріат, місцева влада та управління.

3. Злука ЗУНР і УНР. Президентський договір, Акт собо Судова система та правоохо­ронні органи. Правова система.

Лекція 15. Формування радянської державності в Україні (1917 – 1920 рр.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: державне будівництво на основі рішень I та II Всеукраїнських з’їздів Рад.

3. Конституція УРСР 1919 р. Розвиток федеративних зв’язків УРСР із РСФРР та іншими радян­ськими республіками.

4. Судова система та правоохоронні органи. Становлення радянського права: конституційне право, цивільне право, сімейне право, земельне право, трудове право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право.

Лекція 16. Соціалістична державність і право в Україні (1927 – 1929 рр.).

1. Україна в 20-х роках XX ст. Нова економічна політика.

2. Державний лад. Україна й утворення СРСР.

3. Перебудова державного апарату України у зв’язку з утворенням СРСР: вищі та місцеві органи влади.

4. Судова система та право­охоронні органи: прокуратура, адвокатура, суд, ДПУ.

5. Основні риси права: конституційне (конституція УРСР 1929 р.), цивільне (цивільний кодекс УСРР 1922 р.), сімейне (сімейний кодекс 1926 р.), трудове (кодекс законів про працю 1922 р.), земельне, кримінальне (КК УРСР 1922 р.), процесуальне (КПК УРСР 1922 р.), виправно-трудове право (ВПК УРСР 1925 р.), кодекс законів про народну освіту УРСР (1922 р.), адміністративне право (АК УРСР 1927 р.).

Лекція 17. Держава і право України в період панування тоталітарного режиму (1929–1938 рр.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: вищі органи влади й управління, місцеві органи влади і управління.

3. Централізація правоохоронної системи й посилення ролі позасудових репресивних органів.

4. Правова система: конституційне право, цивільне право, сімейне право, трудове право, колгоспне і земельне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне законодавство.

5. Державність і право в західноукраїнських землях: Східна Галичина і Західна Волинь, Північна Буковина, Закарпатська Україна, Карпатська Україна.

Лекція 18. Держава і право України в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 рр.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Західноукраїнські землі на першому етапі Другої світової війни: приєднання Західної України, Південної Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР.

3. Державний лад: Українська самостійна держава, окупаційні режими Німеччини і Румунії, возз’єднання УРСР і Закарпатської України, зміни в державному ладі УРСР.

4. Правова система: цивільне, сімейне, трудове, колгоспне і земельне, кримінальне, кримінально-процесуальне право.

Лекція 19. Держава і право України в перші повоєнні роки та в період десталінізації (1945 – І пол. 60 – х років ХХ ст.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Західноукраїнські землі на першому етапі Другої світової війни: приєднання Західної України, Південної Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР.

3. Державний лад: Українська самостійна держава, окупаційні режими Німеччини і Румунії, возз’єднання УРСР і Закарпатської України, зміни в державному ладі УРСР.

4. Правова система: цивільне, сімейне, трудове, колгоспне і земельне, кримінальне, кримінально-процесуальне право.

Лекція 20. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 80-х рр. XX ст.).

1. Українська РСР в середині 60 – 80-х рр. XX ст.: загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад.

3. Боротьба з проявами національної самосвідомості, розвиток державних ідей у програмах опозиційних організацій

4. Державний лад: вищі органи влади та управління, центральні органи державного управління, місцеві органи влади й управління.

5.Основні риси правової системи: конституційне законодавство, Консти­туційна реформа, адміністративне законодавство

Лекція 21. Держава і право України періоду перебудови (1985 – 1991 рр.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: вищі органи влади й управління УРСР, місцеві органи влади та управління.

3. Судова система та інші правоохоронні органи.

4. Правова система: конституційне, цивільне, трудове, земельне, кримінальне право.

Лекція 22. Держава і право України в період незалежності (1991 – перше десятиліття XXI ст.).

1. Загальний історичний огляд.

2. Державний лад: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, органи місцевої влади.

3. Судова система та інші правоохоронні органи.

4. Правова система: конституційне, цивільне, трудове, аграрне, кримінальне право.

5. Сучасні проблеми державно-правового розвитку України.

2.2. Тематика та завдання семінарських занять

Заняття 1. Держава і право Київської Русі (VI – поч. XIII ст.)

1. Формування державності східних слов’ян. Утворення давньоруської держави.

2. Суспільний лад Київської Русі (VI – поч. XIII ст.). Державний лад Київської Русі (VI – поч. XIII ст.): Великий князь Київський, місцеві князі, боярська рада, органи управління.

3. Суд та процес в Київській Русі. Право Київської Русі (джерела права, право власності, спадкове право, злочин і кара, види покарань).

4. Вклад Київської держави в розвиток національної державності та права.

Література: [1, с. 31 - 70; 35; 45; 51].

Завдання:

1. Складіть схеми: „Органи державної влади Київської Русі”, „Джерела права Київської Русі”.

2. Підготуйте повідомлення „Державотворча діяльність князів Київської Русі”.

Заняття 2. Галицько-Волинське князівство – продовження традиції української державності (І пол. XIII – II пол. XIV ст.)

1. Галицько-Волинське князівство в І пол. XIII – II пол. XIV ст.: загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад Галицько-Волинського князівства в І пол. XIII – II пол. XIV ст: вільні, напіввільні, невільні люди. Державний лад Галицько-Волинського князівства в І пол. XIII – II пол. XIV ст: князь, боярська рада, віче, центральне та місцеве управління.

3. Суд та процес. Правова система: джерела права, Магдебурзьке право, церковне законо­давство.

4. Роль Галицько-Волинського князівства в розвитку української державності та правової системи.

Література: [1, с. 72-98; 11; 26; 27].

Завдання:

1. Складіть порівняльну таблицю „Органи державної влади Київської Русі та Галицько-Волинської держави”.

2. Назвіть спільні та відмінні риси правової системи Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Заняття 3. Литовсько-Руська держава та право (ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст.)

1. Литовсько-Руська держава у ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст.: загальний істо­ричний огляд.

2. Суспільний лад Литовсько-Руської держави в ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст. Державний лад Литовсько-Руської держави в ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст.

3. Правова система: джерела права, конституційне право, цивільне право, спадкове право, кримінальне право.

4. Роль і місце Литовсько-Руської держави в збереженні і розвитку українських державно-правових інститутів.

Література: [1, с. 100-143; 22; 52].

Завдання:

1. Охарактеризуйте цивільно-правові відносини за Литовськими статутами 1529 р., 1566 р., 1588 р.

2. Охарактеризуйте кримінально-правові відносини за Литовськими статутами 1529 р., 1566 р., 1588 р.

Заняття 4. Запорізька Січ. Козацьке самоврядування та право (ХV-ХVII ст.)

1. Виникнення українського козацтва. Запорізьке козацтво – нова соціальна верства.

2. Утворення Запорізької Січі. Козацьке самоврядування.

3. Судова система в Запорізькій Січі. Право в Запорізькій Січі.

4. Значення Запорізької Січі в державному житті України.

Література: [1, с. 158-176; 22-24].

Завдання:

1. Після перегляду фільму „Тарас Бульба” підготуйте повідомлення „Звичаєве право запорізьких козаків: історична правда та художній вимисел”.

2. Підготуйте повідомлення „Роль Запорізької Січі у збереженні традицій української державності”.

 

Заняття 5. Українські землі під владою Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.)

1. Становище українських земель у складі Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.): загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.).

3. Державний лад Речі Посполитої (ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.). Скасування державної автономії українських земель.

4. Суд та процес.

5. Основні риси права.

Література: [1, с. 144-175; 16; 22; 48; 52].

Завдання:

1. На основі аналізу пунктів Люблінської унії 1569 року визначте політико-правове становище українських земель та Литви у складі Речі Посполитої.

2. Складіть схему „Судова система Речі Посполитої”.

Заняття 6. Українська козацька держава середини XVII ст.

1. Визвольна війна середини XVII ст.: причини, характер, рушійні сили, хід та наслідки.

2. Державний лад. Зміни в суспільному ладі.

3. Судова система та процес.

4. Правова система. Історичне значення існування української козацької держави сер. XVII ст.

Література: [1, с. 176-205; 21; 30].

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Державотворча діяльність Богдана Хмельницького”.

Заняття 7. Українська державність під іноземною зверхністю (II пол. XVII –І пол. XVIII ст.)

1. Загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад в українських землях (II пол. XVII – І пол. XVIII ст.).

3. Державний лад в українських землях (ІІ пол. XVII – І пол. XVIII ст.).

4. Зміни в правовому становищі Запорізької Січі. Формування політичногоустрою Південної України.

5. Суд і процес. Правова система.

Література: [1, с. 206-252; 13; 19;45; 51; 52; 55]

Завдання:

1. Підготуйте есе на тему „Конституція Пилипа Орлика та можливі шляхи розвитку України – Гетьманщини після її впровадження”.

Заняття 8. Україна під імперською владою (XIX – поч. XX ст.)

1. Загальний історичний огляд.

2. Суспільний лад в українських землях (XIX – поч. XX ст.).

3. Державний лад в українських землях (XIX – поч. XX ст.).

4. Правова система. Кодифікація права.

Література: [1, с. 253-309;12; 23; 24; 33; 38-40; 44; 47; 49]

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Впровадження судової реформи 1864 року на території України”.

2. Підготуйте повідомлення на тему „Реформи 60-70-х років ХІХ ст. і Україна”.

Заняття 9. Відродження української державності (берез. 1917 – листоп. 1920 р.)

1. Відродження української держави (берез. 1917 р. – квіт. 1918 р.): державний лад, судова система, правова система.

2. Українська гетьманська держава (квіт. – листоп. 1912 р.):державний лад, судова система та правоохоронні органи, правова система.

3. Українська народна республіка часів Директорії (листоп. 1918 – листоп. 1920 р.).

Література: [1, с. 310-374; 28; 36-38; 40; 42-46;54; 66]

Завдання:

1. Підготуйте аналітичну довідку „Причини поразки Центральної Ради”.

Заняття 10. Соціалістична державність та право в Україні (1917 – 1929 рр.)

1. Загальний історичний огляд періоду.

2. Формування радянської державності в Україні (1917 – 1920 рр.): державний лад, судова система та правоохоронні органи.

3. Формування основ соціалістичного права. Соціалістична державність в Україні в 1921 – 1929 рр.

4. Правова система в Україні в 1921 – 1929 рр.

Література: [1, с. 393-462; 9; 56]

Завдання:

1. Підготуйте реферат на тему „Особливості формування правової системи УРСР в 1917 – 1929 рр.”.

Заняття 11. Держава і право України в період панування тоталітарного режиму (1929–1938 рр.)

1. Загальний історичний огляд періоду.

2. Державний лад УРСР (1929 – 1938 рр.).

3. Централізація правоохоронної системи і посилення ролі позасудових репресивних органів.

4. Правова система Української РСР в 1929 – 1938 рр.

Література: [1, с. 463-505; 25; 26; 41; 50]

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Наслідки централізації правоохоронної системи та посилення ролі позасудових органів для суспільно-політичного життя в Україні”.

Заняття 12. Держава і право України в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 – І пол. 1960-х pp.)

1. Загальний історичний огляд періоду.

2. Державний лад: вищі та місцеві органи влади й управління, правоохоронні органи.

3. Правова система: цивільне, сімейне, трудове, колгоспне, кримінальне, процесуальне право.

Література: [1, с. 541-567; 12; 34; 35; 59]

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Кодифікація права в Українській РСР у 60-ті роки ХХ ст.”.

Заняття 13. Держава і право в період неототалітарного режиму (сер. 60-х – сер. 80-х рр. ХХ ст.)

1. Українська PCP в середині 60-х – 80-х pp. XX ст.: соціально-економічний розвиток, суспільний лад, боротьба з проявами національної свідомості, розвиток державницьких ідей у програмах опозиційних організацій.

2. Державний лад: центральні органи державного управління, вищі та місцеві органи влади й управління.

3. Судова система та інші правоохоронні органи.

4. Основні риси правової системи. Кодифікація права.

Література: [1, с. 568-592].

Завдання:

1. Підготуйте реферат на тему „Кодифікація права в Українській РСР у 60-х – 80-х рр. ХХ ст.”.

Заняття 14. Держава і право України періоду перебудови (1985 – 1991 pp.)

1. Загальний історичний огляд періоду.

2. Державний лад: вищі та місцеві органи влади й управління.

3. Судова система. Система права: конституційне, цивільне, земельне, кримі­нальне право.

Література: [1, с. 593-614; 16; 17; 20; 29].

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Особливості перебудовчих процесів в Україні”.

Заняття 15. Держава і право України в період незалежності (1991 р. – перше десятиліття XXI ст.)

1. Загальний історичний огляд періоду.

2. Державний лад: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи влади.

3. Судова система та інші правоохоронні органи.

4. Правова система. Конституційний процес в Україні на сучасному етапі.

Література: [1, с. 615-640; 32; 40; 57].

Завдання:

1. Підготуйте повідомлення на тему „Судова реформа у незалежній Україні: мета, завдання, зміст та наслідки”.

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Музиченко П. П. Історія держави і права України / П. П. Музиченко. – К. : Знання, 2007. – 662 с.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Київ - 2007 | ЛІТЕРАТУРА | ЛІТЕРАТУРА | ЛІТЕРАТУРА | ІІ семестр | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ | Міністерство освіти та науки України | Житомирський комерційний технікум | Житомирський комерційний технікум | Житомирський комерційний технікум |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ| Додаткова

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.027 сек.)