Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
  1. Библиографический список
  2. Библиографический список
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Доходный список, данный великим князем Василием Ивановичем волостелю князю Ю.Л. Козловскому на кормление в Антоновском стану (1506 г., июня 29)

1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. — К., 2000.

2. Верник О. Проблематика меж державної влади в державо-правовій думці Давньої Русі, України і Московського царства //Українське право. - 2003. - № 1. - С 48-55.

3. Вивід прав України. — Львів: МП “Слово”, 1991.

4. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1990.

5. В’ячеслав Липинський та його доба: науковий збірник. – К., 2010. – Кн. 1. – 560 с.; кн. 2. – 624 с.

6. Гаєвський Б. Українська політологія. — К., 2000.

7. Грушевський М. С. Твори. У 50-ти т. – Л., 2005. – Т. 3 (суспільно-політичні твори).

8. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? — К., 1991.

9. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. — К., 1993.

10. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1993.

11. Драгоманов М. П. Вибрані праці. У 3 т., 4 кн. – К., 2007. – Т. 1, кн. 2: Історія. Публіцистика. Політологія.

12. Драгоманов М. Вибране. — К., 1991.

13. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. — К., 1993.

14. Історія Русів. — К.: Рад. письменник, 1991.

15. Історія України в особах. ІХ–ХVІІІ ст. — К.: Україна, 1993.

16. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К., 2006.

17. Історія філософії України. — К.: Либідь, 1994.

18. Козачок Я. В., Горленко О. А. Забуттю не підлягає: Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство: монографія. – К., 2007.

19. Конституція України. — К., 1996.

20. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посібник. – К., 2009.

21. Короткий політологічний словник. Біографічна частина. — Львів, 1994.

22. Костомаров Н. И. Две русские народности. — К., Харьков: Майдан, 1991.

23. Кудряченко А. І. Геополітика: Підручник / А. І. Кудряченко, Ф.М. Рудич, В. О. Храмов. – К., 2004.

24. Куташев І. В. Політична думка доби гетьманщини: монографія. – К., 2007.

25. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. — К.: Генеза, 1994.

26. Кухта Б. Л. Історія української політичної думки: Текст лекцій. — Львів: Вид-во ЛДУ, 1991.

27. Кучер В. І. Володимир Винниченко про політичні події міжвоєнної доби. – К., 2008.

28. Кучик О. С. Зовнішня політика України: Навч. посіб. / О.С.Кучик, О. А. Заяць. – К., 2010.

29. Липинський В. Листи до братів-хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 10.

30. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Л., 2006.

31. Лисяк-Рудницький І. Історичне есе: У 2 т. — К.: Основи, 1994.

32. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Ред. кол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К.: Довіра; Генеза, 1996.

33. Мироненко О. Світоч української державності. — К., 1995.

34. Міхновський М. Самостійна Україна // Політологічні читання. — 1992. — № 2.

35. Мотиль О. Дмитро Донцов // Політологічні читання. — 1992. — № 11.

36. Новиченко М. Р. Історичні портрети: Шептицький, Мстислав, Лука. — К., 1991.37. Орлик П. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Філо­софія політики: Хрестоматія: У 4 т. - К., 2003.-Т. 1.-С 359-363.

38. Основи етнодержавознавства: Підруч. / За ред. Ю. І. Римаренка. — К.: Либідь, 1997.

39. Основи політології: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б. Л. Кухти. — К., 1992.

40. Політична історія України: Посіб. для студентів вищих навч. закладів / За ред. В. І. Танцюри.—К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

41. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Генеза, 1997.

42. Політологія. Кінець ХІХ — поч. ХХ: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. — Львів, 1996.

43. Політологія: Навчальний посібник / Щедрова Г. П., Барановський Ф. В., Карчевська О. В., Мазур О. Г., Михайловская О. Г., Новакова О. В., Пашина Н. П., Пробийголова Н. В. - Луганськ., 2011.

44. Політологія: Підруч. / За ред. О. І. Семківа. — Львів, 1993; 2-ге вид. — Львів, 1994.

45. Політологія: Підруч. / І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. —2-ге вид., випр. і допов.—К.: Вища шк., 2001.

Загрузка...

46. Політологія: Підруч. для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка.—К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

47. Політологія. Підручник / За наук. ред. А. Колодій. 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2003.

48. Полтавець С. В. Українська політична думка середини ХVII століття. – К., 2009.

49. Потульницький В.А. Теорія української політології. – К., 1993.

50. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. - Симферополь, 2002.

51. Потульницький В. А. Історія української політології. — К., 1992.

52. Потульницький В. А. Нариси з української політології (1819–1991): Навч. посіб. — К.: Либідь, 1994.

53. Потульницький В. А. Теорія української політології: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1993.

54. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К., 2009.

55. Салтовський О. І. Концепція української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття). – К., 2002.

56. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка (у персоналіях). — К.: Донецьк, 1997.

57. Скакун О. Ф. Драгоманов как политический мыслитель: Монография. — К.: Основа, 1993.

58. Скиба В. Й., Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. — К.: Основи, 1996; 2-ге вид., 1998.

59. Сковорода Г. С. Вибрані твори. – Х.: Прапор, 2007.

60. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К., 1993.

61. Ткаченко Ю. Батько українських націоналістів (Микола Міхновський) // Віче. — 1995. — № 11.

62. Томенко М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. — К., 1995.

63. Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. — К.: Інтел, 1994.

64. Україна XX ст. Проблеми національного відродження: Зб. наук. праць. — К., 1993.

65. Українська політологія: витоки та еволюція. Навч. посіб. / За ред. Ф. Кирилюка. — К., 1995.

66. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник. – К., 2010.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теми рефератів| Расселение греческих племен. Микенские и Ахейские государства

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)