Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

Читайте также:
  1. Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.
  2. Визначити завдання бухгалтерського обліку.
  3. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень
  4. Визначте психолого – педагогічні особливості навчання підлітків. Порівняйте особливості розвитку особистості підлітка та юнака.
  5. Висоту конуса розділено на чотири рівні відрізки і через точки поділу паралельно основі проведено площини. Визначити площу найбільшого перерізу, якщо площа основи дорівнює S.
  6. Дайте визначення поняттю «самостійна робота» та розкрийте особливості її організації в процесі вивчення економічних дисциплін.

Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.

Господарський облік— це облік господарської діяльності під­приємства, суспільства, що включає виробництво, обмін, розпо­діл і споживання матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб населення у продуктах харчування, одязі, житлі. Госпо­дарський облік— це кількісне відображення та якісна характери­стика господарської діяльності з метою управління нею.

Господарський облік поділяють на три види: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Кожен із них має свої зав­дання, об'єкти обліку, способи одержання та обробки інформації і виконує свої функції, покладені на господарський облік.

Оперативний облік — це спосіб спостереження, відображен­ня, реєстрації окремих виробничих, технічних та комерційних операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою швидко­го одержання інформації про хід виробництва, реалізації продук­ції тощо.

Статистичний облік вивчає й досліджує масові економічні та соціальні явища і процеси з метою узагальнення та вивчення їх закономірностей, наприклад: динаміка виробництва, собівар­тість продукції, перепис населення тощо.

Бухгалтерський облік охоплює всі засоби (ресурси) господарства і джерела їх формування (капітал і зобов'язання), всі госпо­дарські процеси, операції та результати господарської діяльності.

Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

Господарський облік поділяють на три види: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Кожен із них має свої зав­дання, об'єкти обліку, способи одержання та обробки інформації і виконує свої функції, покладені на господарський облік.

Оперативний облік — це спосіб спостереження, відображен­ня, реєстрації окремих виробничих, технічних та комерційних операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою швидко­го одержання інформації про хід виробництва, реалізації продук­ції тощо.

Статистичний облік вивчає й досліджує масові економічні та соціальні явища і процеси з метою узагальнення та вивчення їх закономірностей, наприклад: динаміка виробництва, собівар­тість продукції, перепис населення тощо. Дані статистичного обліку застосовують для макроекономічного аналізу й управління, тому оперативний і бухгалтерський облік підпорядковують завданням державної статистики.

Бухгалтерський облік охоплює всі засоби (ресурси) господарства і джерела їх формування (капітал і зобов'язання), всі госпо­дарські процеси, операції та результати господарської діяльності. На відміну від інших видів об­ліку, бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію всіх господарських операцій на підставі документів.

3. Визначити та дати характеристику вимірникам, що застосовуються в обліку.
В обліку використовуються такі вимірники як натуральні, трудові та грошові. Натуральні вимірники дають змогу отримати інформацію про господарські засоби і процеси в їх натуральному вираженні – вимірники об*єму (см3, м3), площі (см2, м2), ваги (г, кг, т), довжини (см, м, км), маси. Натуральні вимірники застосовують лише для однорідних об*єктів обліку. Без натуральних вимірників неможливо скласти виробничий план, здійснити контроль за його виконанням, перевірити ефективність використання матеріальних ресурсів. Трудові вимірники використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях часу – днях, годинах, хвилинах, людино-днях, людино-годинах. Трудові вимірники використовують, головним чином, для обліку наявності й використання трудових ресурсів, для визначення показників продуктивності праці, нарахування заробітної плати працівникам тощо. Проте натуральні й трудові вимірники не дають можливості узагальнити інформацію і визначити загальні показники про господарську діяльність підприємства. Грошові вимірники узагальнюють усі господарські операції, процеси і явища, що виражалися в натуральних і трудових вимірниках, і використовують поряд з ними для обліку заробітної плати, матеріалів, готової продукції, її реалізації, доходів, витрат, визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства, при складанні поточних і річних фінансових звітів тощо. А вартість власного капіталу та зобов*язань обліковуються лише у грошовому вимірнику. Таким чином, тільки застосування в обліку всіх трьох видів вимірників у взаємозв*язку забезпечує повне й різнобічне відображення об*єктів обліку, отримання узагальненої інформації щодо діяльності як окремого підприємства, галузі, так і народного господарства в цілому.

Загрузка...


 

 

4. Надати визначення бухгалтерського обліку, розкрити його значення і види.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік охоплює всі ресурси господарства і джерела їх формування, всі господарські процеси, операції та результати господарської діяльності. В БО господарські операції відображаються послідовно в міру їх здійснення, забезпечуючи цим суцільне і безперервне спостереження та контроль за господарською діяльністю. Лише БО забезпечує суцільну реєстрацію всіх господарських операцій на підставі документів. Цим БО відрізняється від оперативного і статистичного, котрі застосовують метод часткового спостереження та контролю. Важливою особливістю БО є те, що всі господарські операції, які обліковуються в натуральних і трудових вимірниках, обов*язково узагальнюються у грошовому виразі. За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяють на управлінський, фінансовий та податковий. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень. Фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан. Завданням фінансового обліку є забезпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів необхідною та достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень. Податковий облік – призначений і використовується для обліку операцій, пов*язаних з валовими доходами і валовими витратами, складанням податкової звітності, користувачами якої є податкові органи та керівники підприємства.

5. Розкрити значення бухгалтерського обліку та його основних функцій.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік охоплює всі засоби (ресурси) господарства і джерела їх формування (капітал і зобов'язання), всі госпо­дарські процеси, операції та результати господарської діяльності.

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інфор­мації про фінансовий стан і діяльність підприємства. Всі учас­ники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської ін­формації.

бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки ви­конує такі основні функції: інформаційну, аналітичну, конт­рольну.

Інформаційна — полягає у безперервному зборі, опрацю­ванні, узагальненні, зберіганні, передачі для потреб управлін­ня фактичних даних про основні показники діяльності підпри­ємств.

Аналітична — полягає в оцінці (аналізі) досягнутих результа­тів, підсумків діяльності. Аналіз, як правило, проводиться спіль­но з іншими економічними службами.

Контрольна — полягає у перевірці законності та доцільності господарських операцій, забезпеченні збереження коштів, ефек­тивного їх використання.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: И КРУТИЗНЫ СПУСКА 2 страница | И КРУТИЗНЫ СПУСКА 3 страница | И КРУТИЗНЫ СПУСКА 4 страница | И КРУТИЗНЫ СПУСКА 5 страница | Визначити завдання бухгалтерського обліку. | Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
И КРУТИЗНЫ СПУСКА 6 страница| Розкрити взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)