Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання стажування

Читайте также:
  1. II. Мета та завдання курсу
  2. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  3. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  4. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  5. Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до завдання.
  6. Визначте пункти, які відносяться до завдання.
  7. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАММА

СТАЖУВАННЯ

 

слухача (ки) ____________________________________

 

_______________________________________________

(П.І.Б.)

Тема магістерської роботи:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

Місце стажування:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Термін стажування: _________________

 

Науковий керівник Керівник

Від ХарРІ НАДУ від державної організації

________ ____________ __________ ______________

(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)

М.П. М.П.

Харків–2015

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Заступник директора з наукової роботи

______________Д.В.Карамишев

 

"___" _________________ 2015 р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА

Стажування слухача

(П.І.Б.)

в ____________________________________________________

(назва державного органу або органу місцевого самоврядування)

 

 

Мета стажування

Набуття слухачами досвіду практичної роботи у структурних підрозділах органів виконавчої влади, інших державних органах та органах місцевого самоврядування на посадах ІІІ-ІV категорій.

Завдання стажування

розробка стратегічних планів;

-менеджмент людських ресурсів;

-менеджмент, спрямований на результат;

-підходи до вироблення та впровадження державної політики;

-методи аналізу політики;

-залучення широкого кола учасників для обговорення та прийняття рішень з розробки державної політики;

-оцінка альтернатив розв'язання суспільної проблеми;

-аналіз вигід і витрат;

-розробка аналітичних документів;

-робота в команді;

-написання звіту;

-підготовка та проведення презентації;

-пошук документів в Інтернеті та інших інформаційних джерел зарубіжних бібліотек;

-робота з електронними каталогами.

  № з/п Питання для вивчення Структурні підрозділи державного органу Керівники підроз­ділів (П.І.Б.)
  1 2 3 4
  І ЕТАП Перелік питань для вивчення:   1. Структура органу управління. 2. Механізм координації діяльності і взаємозв’язки структурних підрозділів органу управління. 3. Система забезпечення прозорості в діяльності органу управління 4.Зміст, форми, методи, завдання управління підпорядкованими державному органу підприємствами, установами та організаціями. 5. Механізм підбору та розстановки кадрів апарату державного органу. Принципи формування його кількісного та якісного складу, динаміка ротації кадрів. 6. Система організації підготовки і внутрішнього контролю за виконанням розпорядчих документів. З _____ по _____ ___________________ 2015 р.
             
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.        
  9.        
  10.        
  11.        
  12.        
  13.        
  14.      
  15.      
  16.      
  17.      
  18.        
  19.      
ІІ ЕТАП Перелік питань для вивчення:   1. Практика узагальнення органом управління законодавства з питань, що належать до його компетенції. 2. Організація органом управління (у межах його повноважень) виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією. 3. Участь органу управління у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямками, розробка механізму її реалізації. 4. Розроблення органом управління цільових перспективних програм економічного і соціального розвитку, опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи. 5. Форми і методи співпраці органу управління з суб’єктами громадянського суспільства 6. Підготовка органом управління пропозицій щодо вдосконалення механізму регулювання економічного розвитку економіки відповідно регіону, її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки. 7. Участь органу управління у формуванні та реалізації інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки та особливостей керованого регіону. 8. Здійснення органом управління (у межах повноважень, визначених законодавством) функції управління містом, що належить до сфери його компетенції. 9. Участь органу управління у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства). 10. Політичні процеси у регіоні та вплив на них органу управління.   З _____ по _____ ___________________ 2015р.  
1 2 3 4  
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
III ЕТАП Перелік питань для вивчення:   1. Структура органу управління, діяльність якого є предметом дослідження в магістерській роботі. 2. Функції і методи діяльності органу управління (якщо є предметом дослідження магістерської роботи). 3.Наявність передового досвіду в діяльності органу управління. З _____ по _____ ___________________ 2015 р.  
1 2 3 4
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10. 1        
11.      
ІV ЕТАП Перелік питань для вивчення:   1. Конкретна оцінка досвіду, набутого у процесі стажування в органі управління (додаткові теоретичні знання, вміння та практичні навички). 2. Узагальнення причин, що перешкоджають більш ефективній роботі органу управління (організаційних, змістових щодо конкретних рівнів управління, підрозділів тощо). 3. Формулювання власних пропозицій щодо вдосконалення органу управління, де здійснювалося стажування, на даному етапі та в найближчій перспективі. Бачення інновацій на своєму майбутньому робочому місці. З _____ по _____ ___________________ 2015 р.  
1 2 3 4
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
                     

Додаток 1

Загрузка...

Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стратегия организационных изменений: факторы, влияющие на необходимость формирования стратегии, основные этапы разработки.| Оцінка безпосереднім керівником

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.01 сек.)