Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Читайте также:
  1. I. Подготовка дипломного проекта к защите
  2. Ll. Проектування фундаментів мілкого закладення на штучній основі
  3. Выбор темы дипломного проекта
  4. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ
  5. Завдання на курсове проектування
  6. На курсове проектування

8.1 Теми дипломних проектів і робіт

8.1.1 Зміст дипломних проектів і робіт для студентів різних спеціальностей, а також перелік і обсяги їх розділів (частин) визначаються цикловими комісіями коледжу. Ці матеріали наведено в таблиці 8.1

 

 

Таблиця 8.1 – Перелік і орієнтований обсяг розділів дипломних проектів, що рекомендується, аркушів

Частини дипломного проекту Коди груп
ЛГ ВГ ОП АТ КГ ЕП
Титульний аркуш
Дипломне завдання 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Реферат
Зміст 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Вступ 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 1-2
Загальна частина 13-18 10-15 12 -17 10-15 7-10 7-10
Спеціальна частина 15-20 15-20 20-25 20-25 15-20 30-40
Організація виробництв 8-10 8-10 9-12 7-10 20-30 -
Енергозбереження - - - - - 5-10
Економічна частина 15-20 10-15 10-15 10-15 5-10 5-10
Охорона праці 5-10 9-11 5-11 5-10 5-10 7-10
Перелік посилань
Додатки            
Загальний обсяг поясн. записки, стор. ф. А4 64-90 60-84 65-93 60-88 60-93 62-92
Обсяг графічної частини, листи ф. А1 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

 

8.1.2 В разі виконання комплексних дипломних проектів студентами однієї, або декількох спеціальностей кожний студент має свою тему як частину загального проекту і розроблює більш детально, ніж у звичайнім проекті, одне з питань в комплексному проекті.

8.1.3 Зміст розділів дипломних проектів залежить від спеціальності і визначається відповідними методичними вказівками, які розроблюються профілюючими цикловими комісіями.

8.2 Порядок затвердження тем дипломних проектів і робіт

8.2.1 Теми дипломних проектів розробляють з урахуванням побажань і призначень студентів на місце майбутньої роботи і баз практики. Розглядають і затверджують теми на засіданні ЦК не пізніше, ніж за три місяці перед початком переддипломної практики.

8.2.2 Теми дипломних проектів, їх керівники і бази переддипломної практики затверджуються наказом по коледжу не пізніше ніж за два місяця перед початком переддипломної практики.

8.2.3 З подання ЦК керівниками дипломних проектів можуть бути призначені викладачі, наукові співробітники університету та висококваліфіковані фахівці науково – дослідних закладів та промислових підприємств.

Консультантами з економічної та інших частин проекту призначають викладачів відповідних дисциплін.

8.2.4 Зміна теми дипломної роботи допускається у виняткових випадках, не пізніше першого тижня після проходження переддипломної практики.

8.3 Оформлення завдань на дипломний проект і переддипломну практику

8.3.1 Завдання на дипломне проектування і переддипломну практику керівник розробляє згідно із затвердженою наказом по коледжу темою дипломного проекту і базою переддипломної практики для кожного студента окремо.

8.3.2 Завдання на дипломне проектування оформляється за установленою формою на спеціальному бланку з обох боків аркушу .

8.3.3 Згідно з темою дипломного проекту керівник практики розробляє докладне індивідуальне завдання на збирання матеріалів для виконання дипломного проекту під час переддипломної практики.

8.4 Організація дипломного проектування

8.4.1 Керівництво дипломним проектуванням здійснює керівник, якого затверджено наказом по коледжу.

Обов’язками керівника дипломного проектування є :

- розробка завдання на дипломний проект і переддипломну практику згідно з затвердженою для кожного студента темою;

- надання допомоги студентові при розробці календарного плану роботи в період дипломування ;

- регулярні консультації студента згідно з розкладом по розділах дипломного проекту, та забезпечення консультацій викладачами ;

- регулярний контроль і перевірка виконання дипломного проекту згідно з календарним планом ;

- контроль за самостійним виконанням студентом графічної частини і пояснювальної записки;

- своєчасне визначення відставання студента від календарного плану дипломування, встановлення причин відставання і можливості виконання в визначений термін, а також доцільності подальшої роботи студента при значному відставанні.

8.4.2 Календарний план дипломного проектування студент – дипломник складає під керівництвом керівника на весь період дипломного проектування. План затверджує завідуючий відділення.

8.4.3 Відповідальність за правильність прийнятих в дипломному проекті технічних рішень і виконаних розрахунків покладається на студента. Студент має право не погодитися з рекомендаціями керівника і відстоювати рішення, які прийняті ним в дипломному проекті, при захисті перед ДКК.

8.5 Підготовка дипломних проектів (робот) до захисту

8.5.1 Дипломний проект (роботу) студент оформляє за розділами, використовуючи норми і правила цього стандарту.

Для остаточної перевірки дипломний проект подається керівникові дипломного проектування у закінченому вигляді, зброшурований з підписами на титульному аркуші студента і консультантів окремих розділів.

Під час перевірки дипломного проекту керівник і консультанти відзначають кольоровими чорнилами технічні і граматичні помилки, помилки у розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом відзначених у пояснювальної записці і кресленнях помилок не допускається. Якщо викрито такі виправлення, питання про можливість допущення такого проекту до захисту вирішується на засіданні профілюючої циклової комісії.

8.5.2 Після перевірки дипломного проекту керівник підписує його титульний лист і складає письмове подання. Подання складають за встановленою формою. В ньому не допускається ніяких змін в формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по коледжу у встановленому порядку.

В поданні необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів проекту, стисло відобразити переваги і недоліки дипломного проекту, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну, спеціальну і виробничу підготовку автора дипломного проекту і ступінь самостійності виконання проекту. Загальна оцінка дипломного проекту (роботи) повинна бути визначена оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Не допускається використовувати для оцінки дипломного проекту (роботи) інші оцінки і формулювання.

Подання підписує керівник дипломного проекту, при цьому треба вказати вчений ступень і вчене звання керівника або посаду, дату складання подання, поряд з підписом чітко написати прізвище та ініціали керівника.

8.5.3 Дипломний проект (робота) подається на рецензування. Рецензентами дипломних проектів (робіт) можуть бути призначені, за поданням ЦК, викладачі, наукові співробітники університету та висококваліфіковані фахівці науково – дослідних закладів та промислових підприємств.

Після ознайомлення з проектом (роботою) рецензент складає письмову рецензію. Рецензія пишеться в довільній формі і висвітлює переваги і недоліки дипломного проекту, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну, спеціальну і виробничу підготовку автора дипломного проекту. Поряд з підписом рецензента чітко прописується його прізвище та ініціали а також вчений ступень і вчене звання рецензента або посаду, що він займає.

8.5.3 Потім дипломний проект (робота) надається відповідальному за нормоконтроль, який перевіряє:

- відповідність теми дипломного проекту і його частин завданню, затвердженому наказом по коледжу;

- правильність оформлення завдання на дипломний проект, наявність в завданні дати і номера наказу директора, підписів керівника і консультантів з усіх частин, дату затвердження завдання на ЦК;

- відповідність обсягу пояснювальної записки і графічної частини дипломного проекту встановленим нормам;

- правильність оформлення пояснювальної записки (з дотриманням вимог стандарту ДСТУ 3008 – 95);

- правильність виконання основного напису на кресленнях і в пояснювальній записці;

- правильність використання скорочень слів ;

- наявність і правильність посилань на стандарти та інші нормативні документи;

- відповідність форм відомості та специфікацій формам, які встановлені стандартами, і дотримання правил їх заповнення;

- правильність виконання експлікацій на генеральних планах;

- дотримання вимог стандартів ЄСКД, правил і норм проектування.

Усі зауваження відповідальний за нормоконтроль записує чорнилами на полях пояснювальної записки і на кресленнях, або на окремому аркуші в кінці пояснювальної записки. Під зауваженнями повинні бути дата і підпис.

У разі виявлення під час нормоконтролю в дипломному проекті великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, дипломний проект не допускається до захисту. Питання про можливість переробки дипломного проекту і допущення його до захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного навчального року вирішується на засіданні профілюючої циклової комісії за участю керівника дипломного проекту, консультантів розділів, в яких були виявлені грубі порушення і відхилення, та студента – автора проекту. Рішення ЦК у разі недопущення до захисту затверджується наказом директора по коледжу.

 

8.6 Нормоконтроль технічної документації та контроль за виконанням вимог стандартів

8.6.1 Мета нормоконтролю - забезпечення впровадження та дотримання стандартів при учбовому проектуванні, підвищення якості креслення, проектів, звітів, поліпшення продуктивності праці при розробках технічної документації.

8.6.2 Наказом директора ПК ДВНЗ «КНУ» призначаються відповідальні за нормоконтроль дипломних проектів. Крім того в кожній профілюючій цикловій комісії призначається відповідальний за нормоконтроль , який не менше одного разу на рік перевіряє вибірково курсові проекти та іншу технічну документацію на виконання діючих стандартів , включаючи цей стандарт.

8.6.3 Відповідальність за правильне оформлення студентських робіт згідно з вимогами цього стандарту несе студент – автор роботи.

Після захисту роботи відповідальність несе циклова комісія, що повинно позначитися на рейтингу даної комісії.

8.6.4 Послідовність і зміст нормоконтролю технічної документації. Нормоконтроль проводиться в три етапи:

Перший етап – консультації та попередній контроль в аудиторії

Другий етап – перевірка графічної та текстової документації, що виконана в оригіналах. Усі оригінали , які надані до контролю, повинні мати підписи. Документація повинна бути надана комплектно. Припускається надавати до нормоконтролю окремі види конструкторських документів складальної одиниці відповідно до специфікації, схеми, текстів документів пояснювальної записки, тощо.

Третій етап- перевірка та підпис у графі нормоконтролером остаточно оформлених та підшитих документів.

Креслення та технічна документація, які не мають підписів нормоконтролеру, не можуть прийматися до збереження архівом. Виправляти і змінювати підписані нормоконтролером документи без його відома не дозволяється.

8.6.5 Нормоконтролер зобов’язаний:

- систематично надавати керівництву відомості про дотримання в технічній документації вимог стандартів;

- проводити консультації виконавців з питань розробки технічної документації:

- підписувати всі перевірені документи, якщо вони не мають зауважень і не потребують виправлення помилок;

- керуватися тільки діючими стандартами та іншою НД;

- давати чіткі, обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо виправлення перевірених документів з обов’язковим посиланням на конкретні вимоги стандартів;

- фіксувати свої зауваження на перевірених документах;

- вести систематичний звіт своєї роботи у встановленій формі.

8.6.6 Нормоконтролер має право:

- повертати без подальшої перевірки документацію, що надійшла до перевірки, у випадках порушення правил комплектності та підписів документів, неохайно оформлених робіт, порушення вимог стандартів при побудові та оформленні документів;

- викликати виконавців для роз’яснення питань, які виникають в процесі перевірки;

- не підписувати надану документацію у випадках невиконання вимог нормоконтролера, а також навмисного зняття його поміток до підписання, відсутності в коледжі НТД, на яку є посилання в документації, що перевіряється.

8.6.7 Після перевірки відповідальним за нормоконтроль завідуючий відділенням в присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину дипломного проекту. На підставі ознайомлення з проектом і бесіди з автором завідуючий відділенням вирішує питання про допущення студента до захисту. Дипломний проект, що виконано на низькому рівні або не самостійно, завідуючий відділенням до захисту не допускає. Питання про такий проект розглядається на засіданні ПЦК Протокол засідання ПЦК подається директору коледжу та видається відповідний наказ по коледжу.

8.6.8 Нормоконтролер несе відповідальність:

- за виконання встановлених планом термінів та послідовності перевірки;

- за правильність, обґрунтованість своїх зауважень;

- за звіт про виявлені помилки та інформація керівників щодо якості перевіреної документації.

8.6.9 Нормоконтролер не несе відповідальності:

- за вибір умов підприємства:

- вибір, призначення, повноту і зміст документації, що перевіряється, конструкторських, технологічних та інших рішень.

При виявленні помилок він повинен доводити їх до виконавців.

8.7 Захист дипломних проектів (робіт)

8.7.1 До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану і програм навчання.

8.7.2 До ДКК (державна кваліфікаційна комісія) перед початком захисту дипломного проекту подаються такі документи:

- довідка завідуючого відділення про виконання студентом навчального плану і одержаних ним оцінках з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт та виробничої практики ;

- пояснювальна записка і графічний матеріал з усіма необхідними підписами ;

- посилання та рецензія за встановленими формами.

До ДКК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаного дипломного проекту: документи, які вказують на практичне використання проекту, макети, вироби та ін.

8.7.3 Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДКК за участю не менше половинного складу. При захисті дозволяється бути присутніми всім бажаючим.

9. Правила оформлення бібліографічного опису джерел

З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Алгоритм оформлення статті з періодичного друкованого видання:

Один автор:

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали прізвище автора //Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.

Наприклад:

Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.

Два автори:

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали, прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора //Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.

 

Алгоритм оформлення статті з електронного видання:

Прізвище ініціали автора. Назва статті[Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора //Назва журналу. – Рік. –. – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www...

Наприклад:

Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm

Зміни в оформленні книг (посібників, збірників, монографій тощо):

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо), відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.) наприклад:

Психологія : підруч. для вузів.

Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В.

Звертаємо увагу на зміни в написанні знаків пунктуації! У новому стандарті застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака: тире (), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:).

Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.

Детальніше ознайомлення з новими правилами оформлення списку бібліографії представлено у таблиці:

 

Таблиця 9.1 Правила оформлення списку бібліографії

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:   Один автор 1. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Степанович Тимошик. — 2-ге вид., стереотипне. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія. — К. : Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. — 184 с. — Бібілогр.: с. 166—183.
Два автори 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори 1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — 281 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478 с.
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.
Без автора 1. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. — К. : Знання, 2005. — 311 с. 2. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. — К. : Кн. Палата України, 2007. — 60 с.
Багато­томний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
Матеріали конференцій, семінарів 1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
Атласи 1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20 с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
  2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Правила складання бібліографічного опису регламентуються державним стандартом «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання, додержуючись правил сучасної орфографії. Скорочення слів та словосполучень допускаються відповідно з державними стандартами:

«ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

«ГОСТ 7.12-93 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Розрізняють бібліографію:

1) реєстраційну — знайомить читачів з назвами усіх книг з конкретного питання;

2) рекомендаційну - містить назви книг, які автор радить прочитати;

3) як список використаної літератури - містить перелік книг, на які посилається автор. :

Вибір автором певного типу 6їбліографії залежить від характеру й призначення видання.

Способи розташування бібліографічних відомостей

Порядок розміщення назв книг у списках літератури може бути алфавітним, хронологічним, тематичним. В середині тематичних рубрик слід дотримуватися алфавітного або хронологічного принципу розташування назв.

Список літератури може записуватися двома способами:

1) перший рядок назви книги пишеться від лівого поля без абзацу, а другий і наступні рядки — з абзацу, наприклад:

Бондар Д. Д. Практикум з металооброблення: Навч. посіб. - Донецьк: Майстер, 1991. -130 с.;

2) перший рядок назви книги пишеться з абзацу, а другий і наступні рядки — від лівого поля без абзацу, наприклад:

Томан І. Мистецтво говорити:Пер. з чес. – 2-ге вид. - К.: Політвидав України, 1989. —298с., іл.

Перевага частіше надається другому способу.

Список літератури, вміщений у кінці книги, пишеться через два інтервали. Бібліографічне посилання, вміщене в кінці сторінки, оформляється як покликання.

Правила складання бібліографічного опису

1. Автор (прізвище, ініціали); крапка; якщо книга написана, кількома авторами, то вони перераховуються через кому.

Якщо посібник написаний чотирма авторами і більше, то вказують лише першого, а замість прізвищ інших авторів за значається "та ін.".

2. Назва книги (без скорочень і без лапок); двокрапка. Підзаголовок (без лапок); крапка; тире.

3. Початкові відомості (місце видання, видавництво, рік видання).

3.1. Місце видати — з великої літери скорочено - Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб), Київ (К.), Харків (Ж.), Львів (Л.); крапка; двокрапка. Усі інші міста повністю - Донецьк, Одеса, Мінськ; двокрапка.

3.2 Назва видавництва (без лапок) з великої літери; кома.

3.3 Том, частина — скорочено а великої літери (Т;, Ч.); цифра тому або частини; крапка; тире. Випуск - з великої літери, скорочено (Вип.); крапка; тире.

3.4 Слово "Видання" — з великої літери, скорочено; крапка; порядковий номер видання арабськими цифрами; крапка; тире (Вид. 2-ге).

3.5 Рік видання (лише арабськими цифрами); крапка; тире.

3.6. Якщо вказується загальна кількість сторінок, то пишуться арабські цифри на позначення номера сторінки; слово "сторінка" записується скорочено, з маленької літери. На приклад: 350 с.

Якщо вказуються конкретні сторінки, то спочатку пишеться слово «сторінка» скорочено з великої літери (С.) ; крапка; «арабськими цифрами номери сторінок, наприклад: С. 35-48; С. 15.

4. Якщо на одній сторінці декілька покликань, то при повторюванні бібліографічних відомостей достатньо вказати "Так само», поставити крапку й тире й записати номери сторінок, на які посилаються. Наприклад: Так само. - С. 65 - 70.

5. В бібліографічному списку літератури використовується наскрізна нумерація всіх джерел.

6. Наповнення бібліографічного списку до наукової роботи визначається автором.

Як правило, обсяг списку не повинен перевищувати 5 % обсягу рукопису. Наприклад, оптимальний обсяг вивченої літератури при написання реферату повинен бути не менше 5 джерел, курсової роботи - 10-15, дипломної чи магістерської роботи - 40-50 , а дисертаційної - близько 25 % обсягу наукової роботи.

Додаток А1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ     Спеціальність ________________________________ _____________________________________________ Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________     ЗВІТ з навчально- технологічної практики ______________________________________ ______________________________________ (база практики)   Виконав: студент ___ курсу, групи ____________ __________________________________________ (ПІБ, підпис) Керівник від коледжу __________________________________________ (ПІБ, підпис)   Керівник від виробництва: __________________________________________ (ПІБ, підпис, печатка)   Загальна оцінка _____________________   Кривий Ріг 201__
Додаток А2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ     Спеціальність ________________________________ _____________________________________________ Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________   ЖУРНАЛ ЗВІТІВ лабораторних робіт з дисципліни ______________________________________ (назва дисципліни)     Виконав: студент ___ курсу, групи ____________ __________________________________________ (ПІБ, підпис) Викладач: __________________________________________ (ПІБ, підпис)     Кривий Ріг 201__  
Додаток А3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ   Спеціальність ________________________________ _____________________________________________ Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________   ЖУРНАЛ ЗВІТІВ практичних робіт з дисципліни ______________________________________ (назва дисципліни)     Виконав: студент ___ курсу, групи ____________ __________________________________________ (ПІБ, підпис) Викладач: __________________________________________ (ПІБ, підпис)     Кривий Ріг 201__  
Додаток А4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ   Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________     РЕФЕРАТ на тему: ______________________________________ ______________________________________ (назва реферату)     Виконав: студент ___ курсу, групи ____________ __________________________________________ (ПІБ, підпис) Консультант: __________________________________________ (посада, ПІБ, підпис)     Кривий Ріг 201__
Додаток А5 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ   Спеціальність ________________________________ _____________________________________________ Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________   САМОСТІЙНА РОБОТА студента з дисципліни ______________________________________ (назва дисципліни)   Виконав: студент ___ курсу, групи ____________ __________________________________________ (ПІБ, підпис) Викладач: __________________________________________ (ПІБ, підпис)     Кривий Ріг 201__  
Додаток А6 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Циклова комісія ______________________________ _____________________________________________   КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з _______________________________________________ (назва дисципліни) на тему _________________________________________ _________________________________________________ Студента (ки) ___ курсу ___________ групи напряму підготовки ______________________ спеціальності ____________________________ ________________________________________ (ПІБ, підпис) Керівник ________________________________________ ___________________________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь прізвище та ініціали) Оцінка за національною шкалою _______________________________________   Члени комісії __________________ _________________ (підпис) (прізвище, ініціали) __________________ _________________ (підпис) (прізвище, ініціали)   Кривий Ріг 201__
Додаток А7 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ   Спеціальність"Електропостачання" Циклова комісія електромеханічних дисциплін ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломного проекту молодшого спеціаліста   НА ТЕМУ «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСТАНЦІЇ 10/0,4 кВ МЕТАЛООБРОБНОГО ЦЕХУ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ»   Виконав: студент ІV курсу, групи 10 1/9 ЕП спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» Шевченко В.В. ______________________________ Керівник: Ткаченко Н.Ф. ______________________ Рецензент: Курдельчук О.М.___________________ Н/контроль: Шиманська І. Ю. __________________ Голова циклової комісії: Ткаченко Н.____________ Зав. відділенням: Зеленська Л.П.________________     Кривий Ріг 201__
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Додаток Б ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ   Циклова комісія __________електромеханічних дисциплін _________________ Освітньо-кваліфікаційний рівень__молодший спеціаліст_________________ Напрям підготовки __050701 Електротехніка та електротехнології Спеціальність 5.05070103«Електропостачання»   ЗАТВЕРДЖУЮ Голова циклової комісії _електромеханічних дисциплін _________ Н. Ф. Ткаченко "___" _____________2013 р. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ Шевченку Владиславу Володимировичу   1. Тема проекту"Проектування підстанції 35/10 кВ в умовах міських електромереж»   керівник проекту ___________Ткаченко Наталя Феофанівна ______________ затверджено наказом вищого навчального закладу від "­­01"__02__20­­14р. №32 2. Строк подання студентом проекту _____03.06.2014 року_______________ 3. Вихідні дані до проекту:   Таблиця 1  
Категорія надійності електропостачання
Живлення трансформаторної підстанції здійснюється за радіальною схемою двома незалежними повітряними лініями від шин районних підстанцій напругою, кВ
Відстань від районних підстанцій ,км 10, 20
Тип чарунок, які встановлені в ГПП КРУ

 

 

Таблиця 2 Струми фідерів підстанції Додаток Б  
№ фідера Сила струму, І, А
Фідер №1 45,43
Фідер №2 49,8
Фідер №3 40,1
Фідер №4 34,7
Фідер №5 42,36
Фідер №6

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

Зміст

Реферат

Перелік скорочень

Вступ


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ | Додатки | Оформлення дипломного проекту | Виконання основного напису на кресленнях | Номер роботи | РЕФЕРАТ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Види креслень| ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.04 сек.)