Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення роботи.

Читайте также:
  1. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.
  2. Вентиляція, її види, вибір та конструктивне оформлення
  3. Вивчення порядку оформлення, відпускання страв і виробів із виробництва, буфету, бару.
  4. Вимоги безпеки до початку роботи.
  5. Вимоги безпеки до початку роботи.
  6. Вимоги безпеки до початку роботи.
  7. Вимоги безпеки до початку роботи.

Вступ

Мета цих методичних вказівок - визначити зміст і обсяг дисципліни «Охорона праці в галузі», що вивчаються студентами Миколаївського національного аграрного університету, а також допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні індивідуального контрольного завдання, що є основною формою поточного контролю успішності студентів.

Робочою програмою дисципліни «Охорона праці в галузі» передбачено самостійне виконання індивідуального контрольного завдання, яке є частино кейс-завдання до виконання якого вони приступають після вивчення теоретичної частини курсу.

Мета виконання індивідуального контрольного завдання – надати май-бутньому фахівцю в галузі управління охороною праці теоретичні знання та практичні навички для вирішення проблем організації та технічного забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах майбутньої професійної діяльності, тобто надати йому умови та можливість самостійно приймати інженерні рішення з безпеки праці на промислових підприємствах. Вирішення цих питань на практиці неможливе без практичних навичок. Для цього необхідно, щоб студент самостійно міг користуватися науково-технічною літературою та довідниками; аналізувати небезпечні ситуації того чи іншого процесу, самостійно вирішувати різноманітні питання безпечних умов праці при практичної діяльності.

Методичні вказівки, розроблені відповідно до робочих програм дис-ципліни «Охорона праці в галузі», включають в себе такі головні частини: загальні вказівки до виконання та оформлення роботи; порядок вивчення дисципліни; програми дисципліни «Охорона праці в галузі»; індивідуальні контрольні завдання, кейс-завдання; список літератури (нормативної, навчальної, довідкової, інтернет-ресурсів), потрібної для освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуального семестрового завдання.

 

 

1. Загальні вказівки до виконання та

оформлення роботи.

 

Робота складається з розв’язання індивідуальних контрольних завдань по кожній темі, які об’єднанні у кейс-завдання. Кожен студент має право вибрати самостійно завдання, але у кожній навчальній групі вибранні завдан-ня не мають право бути вибраними двома та більш студентами. Кожне зав-дання є частиною кейс-завдання яке має свою назву. Студенти, які вибрали індивідуальні завдання під однією назвою мають угрупуватися та виконувати роботу сумісно.

Для цього вони повинні:

1. Уяснити кожен для себе тему індивідуального завдання.

2. Порядок її викладення у кейс-завданні.

3. Обсяг матеріалу.

4. Його зв'язок з іншими завданнями.

5. Приступити до виконання індивідуального завдання.

6. Оформити індивідуальне завдання.

7. Оформити кейс-завдання сумісно з іншими студентами, які викону-ють свої завдання одного з вами напрямку.8. Підготувати виступ для групового захисту індивідуального завдання.

9. На практичному занятті захистити своє завдання у групі студентів, які вибрали завдання одного з вами напрямку (кейс-завдання).

 

 

2. Порядок вивчення дисципліни.

 

Робочою програмою дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної форми навчання передбачені такі форми навчальної роботи:

­ лекційні заняття;

­ практичні заняття;

­ самостійна робота;

­ виконання індивідуального семестрового завдання.

Лекційні заняття з вище перерахованих дисциплін займають провідне місце в навчальному процесі студентів денної форми. Метою їх є:

­ викладення основного наукового змісту дисципліни і націлювання на подальшу самостійну роботу студентів;

­ забезпечення засвоєння студентами методологічних основ викладеного навчального матеріалу, а також подальшого використання отриманих знань у практичній діяльності майбутніх фахівців;

Загрузка...

­ підвищення ефективності усіх видів навчальних занять, закріплення знань і прояву творчих здібностей студентів;

­ активізація навчання на основі проблемного характеру викладу мате-ріалу і тісного зв'язку теорії з практикою;

­ щільне ув'язування лекційного матеріалу з тим, що вивчається на прак-тичних заняттях.

Практичні заняття застосовуються для ознайомлення студентів з прак-тичним використанням набутих теоретичних знань. Метою практичних за-нять є закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні теоретич-ного матеріалу, здійснення зв'язку теорії з практикою. Під час проведення практичних занять здійснюється поточний контроль знань у відповідності до вимог робочої програми вивчаємої дисципліни.

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчаль-ним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Робоча програма пе-редбачає самостійне поглиблене пророблення студентами найбільш важли-вих тем дисципліни. Мета самостійної роботи студентів з вивчення дисцип-ліни:

­ закріплення теоретичних положень, викладених на лекційних заняттях;

­ активізація творчих здібностей студента, розвиток навичок роботи з технічною літературою;

­ ознайомлення з нормативною літературою;

­ набуття досвіду самостійного вирішення питань.

Індивідуальне самостійне завдання підсумовує знання, здобуті студен-том в результаті вивчення теоретичного матеріалу, надає можливість реалізу-вати їх при вирішенні практичних завдань, що збігаються із завданнями май-бутньої дипломної роботи та реальними проблемами, з якими можуть зітк-нутися випускники університету в своїй практичній діяльності. Виконання індивідуального самостійного завдання є формою поточного контролю са-мостійного вивчення дисципліни.

При успішному виконанні всіх форм навчальної роботи студент допус-кається до заліку чи іспиту.

 

 

3. Програма дисципліни «Охорона праці в галузі».

 

3.1. Загальні вказівки.

При викладенні дисципліни «Охорона праці в галузі» застосовується модульна система організації навчального процесу як одна з найбільш передових і сучасних технологій навчання. Згідно з такою системою загальна кількість навчального матеріалу дисципліни, що підлягає вивченню, поділена на окремі модулі, кожний з яких являє собою коло взаємозв’язаних між собою тем. Задля сумісності з традиційною системою організації навчального процесу прийнята така розбивка на модулі, при якій кожний з них в більшій своїй частині збігається з розділами типової програми дисциплін, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Кожний модуль детальніше розбивається на заняття (лекція, практичні заняття, самостійна підготовка).

Кожне заняття включає в себе декілька ключових питань схожої тема-тики, що підлягають детальному вивченню. Для зручності пошуку вони ма-ють посилання на відповідні літературні джерела.

 

3.2. Питання для самопідготовки студентів та виконання контрольних індивідуальних завдань (кейс-завдань).

 

Модуль № 1. Нормативно-правові акти охорони праці.

Заняття № 1. Міжнародні норми охорони праці.

Самостійна підготовка.

Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення захо-дів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».Трудові норми Між-народної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні нап-рямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здо-ров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Норми трудового права:

А) Регулювання трудових відносин у Норвегії (законодавчий акт з колек-тивно-договірного регулювання трудових відносин, 1915 р);

Б) Регулювання трудових відносин у Німеччині (законодавчий акт з ко-лективно-договірного регулювання трудових відносин, 1918 р);

В) Регулювання трудових відносин у Фінляндії (законодавчий акт з ко-лективно-договірного регулювання трудових відносин, 1924 р).

2. Конвенції Міжнародної Організації Праці щодо соціального партнерства:

А) Конвенція № 87 про свободу асоціації і захист права на організацію;

Б) Конвенція № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів;

В) Конвенцію № 154 про сприяння колективним переговорам.

3. Рекомендації Міжнародної Організації Праці щодо соціального партнерс-тва:

А) Рекомендація № 91 про колективні договори (1951);

Б) Рекомендація № 94 - про консультації та співробітництво між підпри-ємцями і трудящими на рівні підприємства (1952);

Б) Рекомендація № 113 - про консультації та співробітництво між дер-жавною владою та організаціями підприємців і трудящих (1960).

4. Трудові законодавства країн Центральної та Східної Європи:

А) Закон про страйки, зміни в законодавстві щодо профспілок (1991 р.) та поправки до Трудового кодексу (1992 р.) в Угорщині;

Б) Румунські закони про колективні договори, трудові конфлікти та профспілки (1991 р.)

В) Закон про колективні переговори (1990 р.) в колишній Чехословач-чині, поправки до Трудового кодексу в Болгарії (1993 р.).

5. Повноправні представницькі органи від найманих працівників і роботодав-ців України:

А) Національну раду соціального партнерства;

Б) Конфедерацією роботодавців України;

В) Українська аграрна конфедерація;

Г) Національна рада соціального партнерства;

Д) Національна служба посередництва і примирення.

3.2.6. Правовий механізм регулювання колективних відносин України:

А) Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року;

Б) Закон України «Про оплату праці» (із змінами від 23 жовтня 1997р.);

В) Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998 р.);

Г) Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-ті» від 15 вересня 1995 р.

7. Міжнародна нормативна база щодо соціальної відповідальності організа-цій:

А) ISO 26000 «Настанови з соціальної відповідальності»;

Б) SA 8000 «Соціальна відповідальність»;

В) Глобальний Договір ООН (Global Compact).

8. Міжнародні організації розвитку питань корпоративної соціальної відпові-дальності:

А) ISO – Міжнародна організація з стандартизації;

Б) Рада Агентства по Економічних Пріоритетах Акредитації (СЕРАА);

В) Організація Об’єднаних Націй щодо розв’язання глобальних проблем цивілізації.

.

Заняття № 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

Самостійна підготовка.

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Законодавча та нормативна база України з охорони праці:

А) Конституція України гарант всіх громадян України на належні, безпеч-ні і здорові умови праці;

Б) Закон Укра­їни «Про охорону праці», його основні положення щодо реа­лізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здо­ров'я у процесі трудової діяльності;

В) Кодекс законів про працю (КЗпП) України, правове регу­лювання охо-рони праці.

2. Законодавча база з питань охорони здоров’я працюючих:

А) Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» щодо регулювання суспільних відносин в цій галузі з метою забезпечен-ня гар­монічного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездат-ності і довголітнього активного життя громадян;

Б) Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху-вання від неща­сного випадку на виробництві та професійного захворю-вання, які спри­чинили втрату працездатності», як правова основа, еко-номічний механізм та організаційна структура загальнообов’язкового дер-жавного соціального страхування громадян від нещасного випадку на ви-робництві та професійного захворювання;

В) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла­го-получчя населення» щодо встановлення необхідності гігієнічної регла-мен­тації небезпечних та шкідливих факторів фізичної, хімічної та біоло­гічної природи, присутніх в середовищі життєдіяльності людини, та їх-ньої державної реєстрації.

3. Законодавча база з питань пожежної безпеки:

А) Закон України «Про пожежну безпеку» щодо визначення загальних правових, економічних та соціальних основ забезпечення пожежної без-пеки на території України, регулювання відносин державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності;

Б) НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної без­пеки в Україні», від 14.06.95 щодо забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, відповідальності керівників і уповноважених ними осіб під-приємств;

В) НАПБ Б.02.001-94 «Положення про державну пожежну охорону» що-до виконання функцій та завдань.

Г) ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначення».

4. Законодавча база з питань об'єктів підвищеної небезпеки:

А) Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» щодо визначення пра­вових, економічних, соціальних та організаційних основ діяльності, пов'яза­них з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямованих на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах.

Б) Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну без-пеку».

5. Законодавча база з питань правового регулювання охорони праці:

А) Кодекс України про адміністративні право щодо охорони права і сво-боди громадян, власності, конституційного ладу України, прав і закон-них інтересів підприємств, установ і організацій;

Б) Карний кодекс України щодо встановлення кримінальної відпові­даль-ності за порушення вимог охорони праці, які привели до ушко­дження здоров'я або смерті працівника або створили ситуацію, що загрожує жит-тю людей.

6. Державні нормативно-правові акти про охорону праці:

А) Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці: їх поши-рення, кодування;

Б) Державні галузеві нормативні акти про охорону праці: їх поширення, кодування, види;

В) Державний стандартах Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР, які застосовуються на території України;

Г) Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці: схема кодування, характеристика елементів структури позначення (шифру), коди основних видів економічної діяльності.

7. Акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, установи, органі-зації:

А) РекомендаціЇ Держнаглядохоронпраці щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», затвердженого наказом Держнагляд-охоронпраці № 132 від 12.12.1993 pоку;

Б) Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;

В) Положення про службу охорони праці підприємства;

Г) Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;

Д) Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці.

8. Накази про охорону праці, що діють у межах підприємства, установи, орга-нізації:

А) Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності до нормативних актів про охорону праці.

Б) Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам певних кате-горій лікувально-профілактичного харчування.

В) Наказ про організацію безкоштовної видачі молока або інших рівно-цінних харчових продуктів працівникам підприємства, що працюють у шкідливих умовах.

Г) Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодяг-гом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

.

Модуль № 2. Охорони праці в агропромисловому комплексі.

Заняття № 3. Охорони праці в агропромисловому комплексі.

 

Самостійна підготовка.

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особ-ливості охорони праці при ремонтних роботах. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. Важ-кість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напру-женість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Нормативно-правові акти охорони праці щодо Безпека конструкцій машин та механізмів, технологічного обладнання:

А) ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. «Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки»;

Б) ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпе-ки»;

В) ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. «Пристосування по забезпеченню безпечно-го виконання робіт»;

Г) ПОТ Р О-14000-002-98. «Забезпечення безпеки виробничого устатку-вання».

2. Безпека конструкцій машин та механізмів, технологічного обладнання:

А) Вибір безпечних принципів дії;

Б) Вибір безпечних конструктивних схем;

В) Вибір безпечних елементів конструкції.

3. Використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керу-вання:

А) Застосування в конструкціях машин та механізмів, технологічного об-ладнання засобів механізації;

Б) Застосування в конструкціях машин та механізмів, технологічного об-ладнання засобів автоматизації;

В) Застосування в конструкціях машин та механізмів, технологічного об-ладнання засобів дистанційного керування.

4. Ергономічні вимоги до виробничого обладнання:

А) Врахування фізичних можливостей людини при роботі з виробничим обладнанням;

Б) Врахування антропометричних характеристик людини при роботі з виробничим обладнанням;

В) Забезпечення максимальної зручності при роботі з органами керуван-ня виробничим обладнанням.

5. Застосування в конструкції виробничого обладнання засобів захисту;

А) Огороджувальні пристрої;

Б) Блокувальні пристрої;

В) Обмежувальні пристрої.

6. Застосування в конструкції машин та механізмів, технологічного облад-нання відповідних матеріалів:

А) Вибір конструкційних матеріалів машин і механізмів з урахуванням потенційно можливих небезпечних чинників;

Б) Вибір конструкційних матеріалів машин і механізмів з урахуванням потенційно можливих шкідливих чинників;

В) Вибір конструкційних матеріалів машин і механізмів з урахуванням пожежо-небезпечних та пожежовибухонебезпечних властивостей.

7. Безпечність технологічних процесів:

А) Усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріа-лами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, котрі справляють небезпечну дію;

Б) Заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та операція-ми, при виконанні котрих ці фактори відсутні або мають меншу інтен-сивність;

В) Комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;

Г) Застосування дистанційного керування технологічними процесами та операціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

8. Вимоги до засобів індивідуального захисту:

А) Вимоги до засобів захисту органів дихання;

Б) Вимоги до засобів захисту органів слуху;

В) Вимоги до засобів захисту очей.

9. Фактори, які формують умови праці:

А) Фізіологічні фактори;

Б) Соціально-психологічні фактори;

В) Режим праці на виробництві;

Г) Оптимальні умови роботи облікових працівників.

Заняття № 4. Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі.

Самостійна підготовка.

Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травма-тизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та досліджен-ня травматизму.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Фізичні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища:

А) Рухомі машини та механізми, пересувні частини виробничого устат-кування;

Б) Підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони, підви-щення чи зниження барометричного тиску, вологість, іонізація та рухо-мість повітря;

В) Підвищений рівень шуму, вібрацій, інфразвукових коливань, ультра-звуку, іонізуючих випромінювань, статичної електрики, електромагніт-них випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації;

Г) Відсутність чи нестача природного світла, недостатня освітленість ро-бочої зони, підвищена яскравість світла, пряме та відбите випроміню-вання, що створює засліплюючу дію.

2. Хімічні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища:

А) Загально токсичні хімічні речовини, що викликають отруєння всього організму;

Б) Подразнюючі хімічні речовини, що викликають подразнення дихаль-ного тракту та слизових оболонок;

В) Канцерогенні хімічні речовини, що викликають ракові захворювання;

Г) Мутагенні хімічні речовини, що призводять до змін наслідкової ін-формації;

Д) Такі хімічні речовини, що впливають на репродуктивну (дітонарод-жувальну) функцію.

3. Біологічні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища:

А) Патогенні мікроорганізми: бактерії, віруси та продукти їх життєдіяль-ності;

Б) Патогенні мікроорганізми: мікроскопічні гриби та інші та продукти їх життєдіяльності:

В) Патогенні макроорганізми: рослини та тварини.

4. Психофізичні шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища:

А) Розумове перенапруження;

Б) Перенапруження органів чуття;

В) Монотонність праці;

Г) Емоційні перевантаження.

5. Групи причин нещасних випадків і профзахворювань:

А) Технічні групи;

Б) Організаційні групи;

В) Психофізичні групи.

6. Дослідження виробничого травматизму та нещасних випадків на підприєм-стві:

А) Статистичний метод;

Б) Груповий метод;

В) Топографічний метод;

Г) Монографічний метод;

Д) Метод експертних оцінок;

Є) Ергономічний метод.

7. Причини виробничого травматизму і профзахворюваності:

А) Організаційні причини;

Б) Технічні причини;

В) Санітарно-гігієнічні причини;

Г) Психофізіологічні причини;

Д) Економічні причини.

8. Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і профзахворювань:

А) Технічні заходи;

Б) Організаційні заходи.

.

Модуль № 3. Пожежна безпека галузевих об’єктів.

Заняття № 5. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.

Самостійна підготовка.

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів. Протипожежні перешкоди. Забезпе-чення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання сільськогосподарських підприємств.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки:

А) Закон України «Про пожежну безпеку»;

Б) НАПБ А.01.001-2004 «Правилами пожежної безпеки в Україні»;

В) Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, наказ МАП України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст-рофи від 4.12.2006 р. №730/770, зареєстровані. в Міністерстві юстиції України 5.04.2007 р. за №313/13580;

Г) НАПБ Б.02.013-2003 Положення про порядок розроблення, затверд-ження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

Д) ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взры-вопожарной и пожарной опасности».

2. Забезпечення пожежної безпеки - складова частина виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців:

А) Обов'язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві;

Б) Протипожежний режим на підприємстві;

В) Обов'язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки на під-приємстві.

3. Інструкції про заходи пожежної безпеки підприємства, установи, організа-ції:

А) Загальні інструкції для підприємств, установ, організацій;

Б) Інструкції для службових приміщень, окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій;

В) Інструкції про проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуа-тацію технологічних установок, обладнання;

Г) Інструкції для працівників охорони (вартових, охоронців, вахтерів, сторожів тощо).

4. Складові розділи інструкцій з питань пожежної безпеки:

А) Галузь застосування;

Б) Вимоги пожежної безпеки;

В) Інструкції про обов'язки та дії працівників у разі пожежі.

5. Плани евакуації людей на випадок пожежі:

А) Загальні вимоги щодо забезпечення планами евакуації будівель і споруд підприємства;

Б) Графічна частина плану евакуації будівель і споруд підприємства;

В) Текстова частина плану евакуації будівель і споруд підприємства;

Г) Символи плану евакуації будівель і споруд підприємства.

6. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання території:

А) Утримання території;

Б) Утримання будівель та споруд;

В) Визначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки будівель та споруд;

Г) Ступень вогнестійкості конструкцій будинків.

7. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання виробничих приміщень:

А) Утримання приміщень будівель та споруд підприємства;

Б) Утримання евакуаційних шляхів і виходів будівель та споруд підпри-ємства;

В) Евакуаційне освітлення шляхів і виходів із будівель та споруд підпри-ємства;

Г) Аварійне освітлення шляхів і виходів із будівель та споруд підпри-ємства.

8. Протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель та споруд:

А) Протипожежні двері та інші захисні пристрої у протипожежних сті-нах і перекриттях приміщень підприємства;

Б) Вогнезахисні клапани у приміщеннях підприємства;

В) Вогнезахисні водяні завіси у приміщеннях підприємства.

.

Заняття № 6. Технічні засоби протипожежного захисту об’єктів господарювання АПК.

Самостійна підготовка.

Засоби попередження пожежі об’єктів господарювання. Протипожежне водопоста-чання об’єктів господарювання. Первинні засоби пожежогасіння об’єктів господарювання АПК. Порядок приведення в дію технічних засобів протипожежного захисту.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Установки пожежної сигналізації:

А) ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд»;

Б) Пожежні сповіщувачі;

В) Вибір пожежних сповіщувачів здійснюється в залежності від харак-ерних приміщень, виробництв, технологічних процесів;

Г) Прилади приймально-контрольні пожежні;

Д) Утримання в працездатному стані установок пожежної сигналізації;

Є) Відповідальні особи за експлуатацією установок пожежної сигналіза-ії, їх обов’язки.

2. Установки пожежогасіння:

А) ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд"

Б) Вогнегасні речовини в автоматичних системах пожежогасіння;

В) Системи автоматичного пожежогасіння: загальні поняття;

Г) Утримання в працездатному стані автоматичних установок пожежога-іння;

Д) Відповідальні особи за експлуатацією установок пожежної сигналі за-ії та пожежогасіння, їх обов’язки.

3. Системи автоматичного пожежогасіння:

А) Водяні системи пожежогасіння;

Б) Пінні системи пожежогасіння;

В) Газові системи пожежогасіння;

Г) Порошкові системи пожежогасіння;

Д) Аерозольні установки гасіння пожежі.

4. Системи протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу і керуван-я евакуацією, засоби зв'язку:

А) Системи протидимного захисту;

Б) Системи оповіщення про пожежу;

В) Засоби зв'язку.

5. Протипожежне водопостачання:

А) Зовнішнє протипожежне водопостачання;

Б) Внутрішній протипожежний водогін;

В) Насосні станції.

6. Пожежна техніка:

А) Пожежна техніка;

Б) Використання пожежної техніки;

В) Вимоги до утримання пожежної техніки.

7. Первинні засоби пожежогасіння:

А) Правила пожежної безпеки щодо оснащення первинними засобами пожежогасіння об’єктів господарювання;

Б) Пожежні щити та їх комплектація;

В) Вимоги до утримання первинних засобів пожежогасіння.

8. Вогнегасники:

А) Класифікація вогнегасників та їх призначення;

Б) Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників;

В) Будова та принцип дії вогнегасників різних типів, їх маркування;

Г) Рекомендації щодо застосування вогнегасників під час гасіння пожеж.

Д) Правил експлуатації вогнегасників.

 

Модуль № 4. Управління охороною праці на підприємствах АПК.

Заняття № 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві.

Самостійна підготовка.

Органи державного нагляду за охороною праці на підприємствах АПК. Держгір-ромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охо-они праці. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів. Громадський контроль за станом охорони праці на під-риємствах АПК. Відомчий та регіональний контроль за станом охорони праці на підпри-мствах АПК. Організація охорони праці на підприємствах АПК.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Державне управління охороною праці:

А) Кабінет міністрів України, його компетенції та повноваження щодо управління охороною праці;

Б) Спеціально уповноважений урядовий орган державного управління охороною праці, його компетенції та повноваження щодо управління охороною праці;

В) Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади їх компетенції та повноваження щодо управління охороною праці;

Г) Місце­ві державні адміністрації та органи місцевого самоврядуван­ня їх компетенції та повноваження щодо управління охороною праці.

2. Державний нагляд за охороною праці на підприємстві:

А) Нагляд за охороною праці на державному рівні: склад, керівництво, загальне поняття;

Б) Державний комітет з нагляду за охороною праці: завдання та функції уп-авління охороною праці;

В) Міністерство охорони здоров’я України: завдання та функції управління охороною праці;

Г) Міністерство праці та соціальної політики України: завдання та функції управління охороною праці;

Д) Міністерство екології та природних ресурсів України: завдання та функ-ії управління охороною праці.

3. Громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

А) Професійні спілки на підприємстві та їх контроль за охороною праці;

Б) Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці та її контроль за охороною праці на підприємстві;

В) Регулювання питань охорони праці у колективному договорі;

Г) Стимулювання охорони праці на підприємстві.

4. Відомчий та регіональний контроль за станом охорони праці на підпри-мствах АПК:

А) Відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах АПК;

Б) Регіональний контроль за станом охорони праці на підприємствах АПК;

В) Адміністративно-громадський (триступеневий) контроль за охороною праці на підприємствах АПК.

5. Організація охорони праці на підприємстві:

А) Діяльність роботодавця по створенню на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі підприємства умов праці, забезпечен-ня їм додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;

Б) Служба охорони праці підприємства: статус і підпорядкованість, структура і чисельність служби;

В) Служба охорони праці підприємства: основні завдання та функції служби;

Г) Права і обов’язки працівників служби охорони праці;

Д) Організація навчання з питань охорони праці, роботи комісії з пере-вірки знань з питань охорони праці на підприємстві;

6. Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві:

А) Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 1 серпня 1992 р «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»: за-гальні визначення та положення;

Б) Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві: мета та порядок реалізації мети, порядок проведення, що передбачає;

В) Організація роботи по атестації робочих місць: обов’язки керівника підприємства, склад атестаційної комісії;

Г) Атестаційна комісія: завдання та функції, права комісії;

Д) Карта умов праці: «Інструкція по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», Міністерство праці України, Мініс-терство охорони здоров’я України № 06 – 41 – 48 від 27.11 1992 року.

7. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка:

А) Вимоги ГОСТ 12.4.026-76 та міжнародного стандарту ІSО 3864 щодо сигнальних кольорів та знаків безпеки;

Б) Сигнальні кольори та їх призначення, групи знаків безпеки;

В) Знаки призначені для заборони певних дій та знаки призначені для попередження працюючих о можливих небезпеках;

Г) Знаки призначені для дозволу певних дій працівників тільки при вико-нанні конкретних вимог безпеки праці та знаки призначені для вказівки місцезнаходження різних об’єктів і пристроїв;

Д) Сигнальна розмітка, її призначення.

.

Заняття № 8. Система управління охороною праці на підприємстві АПК.

Самостійна підготовка.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функ-ціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Побудова і функціонування системи управління охороною праці на підпри-ємстві АПК:

А) Побудова системи управління охороною праці на підприємстві АПК;

Б) Порядок розробки і впровадження системи управління охороною праці на підприємстві АПК;

В) Основні завдання та функції системи управління охороною праці на підприємстві АПК.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, що містять вимоги щодо прий-няття рішення про необхідність впровадження СУОП:

А) Закон України «Про охорону праці»;

Б) Кодексу законів про працю України;

В) Рекомендації Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо побудови СУОП на підприєм-стві;

Г) НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охоро-ни праці підприємства»;

Д) НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноваж-жених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»;

Є) Вимоги діючих на підприємстві нормативно-правових актів з промис-лової безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

3. Алгоритм впровадження та організація взаємодії ланок та елементів Сис-теми управління охороною праці на підприємстві:

А) Прийняття керівництвом підприємства рішення про необхідність впровадження СУОП;

Б) Виробнича необхідність, яка складається із потреб впровадження СУОП на підприємстві;

В) Аналіз показав, щодо спроможності підприємством виконати всі ви-моги діючих нормативних актів з охорони праці з напрямку її вироб-ничої діяльності.

4. Положення «Про Систему управління охороною праці»:

А) Основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці;

Б) Планування та фінансування заходів з охорони праці;

В) Обов’язки, повноваження та відповідальність посадових осіб та най-маних працівників;

Г) Управління документацією;

Д) Вимоги до компетентності персоналу та підготовки кадрів;

Є) Моніторинг виконання рішень та оцінка результатів;

Ж) Організація інформаційної роботи та управління ресурсами;

З) Аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюю-чих;

І) Попереджувальні та коригувальні заходи, мотиваційне регулювання.

5. Функціональні обов’язки керівника, посадових осіб і фахівців підприємс-тва АПК з питань охорони праці:

А) Обов'язки керівника підприємства;

Б) Обов'язки працівника підприємства;

В) Обов'язки фахівців служби охорони праці підприємства

6. Планування заходів з охорони праці на підприємстві АПК:

А) Перспективне планування роботи з охорони праці;

Б) Поточне та оперативне планування роботи з охорони праці;

В) Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небез-печних ситуацій на виробництві;

Г) Облік і аналіз показників охорони праці на підприємстві;

Д) План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.

.

Заняття № 9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на підприємстві.

Самостійна підготовка.

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних ви-падків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування. Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини вироб-ничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Правління Фонду. Виконавча ди-рекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Страхові та-рифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт, кейс-завдань.

1. Травматизм та професійні захворювання в галузі:

А) Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання;

Б) Причини виробничого травматизму та захворювань;

В) Профілактика травматизму та захворювань;

Г) Шляхи попередження травматизму.

2. Нормативно-правова база розслідування та обліку нещасних випадків на підприємстві:

А) Закону України «Про охорону праці», Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 про розслідування та облік нещас-них випадків на підприємстві;

Б) Нещасні випадки, які визнаються пов'язаними з виробництвом;

В) Нещасні випадки, які визнаються не пов'язаними з виробництвом.

3. Розслідування та облік нещасних випадків на підприємстві:

А) Обов'язки свідка нещасного випадку, безпосереднього керівника ро-біт (уповноважена особа підприємства), роботодавця при настанні не-щасного випадку на підприємстві;

Б) Комісія з розслідування нещасного випадку: склад, призначення, пра-ва, робота;

В) Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси: права, обов’яз-ки, участь у розслідуванні нещасного випадку;

Г) Облік нещасних випадків на підприємстві.

4. Спеціальне розслідування нещасних випадків на підприємстві:

А) Загальні вимоги щодо спеціального розслідування нещасних випадків на підприємстві згідно Закону України «Про охорону праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112;

Б) Обов'язки свідка нещасного випадку, безпосереднього керівника робіт (уповноважена особа підприємства), роботодавця при настанні нещас-ного випадку з тяжкими наслідками на підприємстві;

В) Комісія із спеціального розслідування нещасного випадку: склад, призначення, права, робота;

Г) Облік нещасних випадків з тяжкими наслідками, матеріали спеціаль-ного розслідування нещасних випадків на підприємстві.

5. Нормативно-правова база розслідування та обліку нещасних випадків не-виробничого характеру на підприємстві:

А) Закону України «Про охорону праці», Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 про розслідування та облік нещас-них випадків невиробничого характеру на підприємстві;

Б) Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 «Поря-док розслідування та ведення обліку нещасних випадків неви­робничого характеру»;

В) Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 885 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого ха-рактеру» щодо внесення змін у порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків неви­робничого характеру.

6. Розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру на підприємстві:

А) Лікувально-профілактичні заклади щодо встановлення факту ушкод-ження здоров'ю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

Б) Обов'язки та дії керівника підприємства (роботодавця) щодо розсліду-вання нещасного випадку невиробничого характеру на підприємстві;

В) Комісія з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру на підприємстві: склад, призначення, права, робота;

Г) Облік нещасних випадків невиробничого характеру на підприємстві.

7. Розслідування випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь на підприємстві:

А) Загальні вимоги та порядок розслідування випадків хронічних про-фесійних захворювань і отруєнь на підприємстві;

Б) Обов'язки та дії керівника підприємства (роботодавця) щодо розсліду-вання випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь на підпри-ємстві;

В) Комісія з розслідування випадків хронічних професійних захворю-вань і отруєнь на підприємстві: склад, призначення, права, робота;

Г) Облік нещасних випадків хронічних професійних захворювань і отру-єнь на підприємстві.

8. Розслідування аварій:

А) Загальні вимоги та порядок розслідування аварій на підприємстві;

Б) Обов'язки та дії керівника підприємства (роботодавця) щодо розсліду-вання аварій на підприємстві;

В) Комісія з розслідування аварій на підприємстві: склад, призначення, права, робота;

Г) Облік аварій на підприємстві.

 

4. Список літератури, потрібної для освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань.

 

4.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти.

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

4. Закон України «Про пожежну безпеку».

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-ня».

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещас-ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-дарської діяльності».

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання роз-слідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і пере-вірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держ-наглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації ава-рійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохо-ронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

 

4.2. Основна література.

1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Під-ручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.

 

 

4.3. Додаткова література.

1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.

3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснен-ня та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнагляд-охоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнагляд-охоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показ-никами шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та нап-руженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные произ-водственные факторы. Классификация».

13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’яз-ковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження захо-дів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

 

4.4. Інтернет-ресурси.

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещас-них випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

8. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти Украї-ни (НАУ)».

9. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

10. http://www.oxpaha.ru ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

11. http://www.tehdoc.ru ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

12. http://www.tehbez.ru ‑ Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комп-лексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Моск-ве».

13. http://www.kodeks-luks.ru ‑ Нормативные документы в области охраны труда.

14. http://www.gazeta.asot.ru ‑ Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

15. http://www.asot.ru ‑ Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).

 

 

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуального семестрового завдання.

5.1. Загальні вимоги до оформлення роботи.

Після вивчення теоретичної частини курсу, студенти виконують ін-дивідуальне контрольне завдання, яке є частиною кейс-завдання. Індивіду-альне контрольне завдання пишуть чітко і розбірливо на аркушах паперу формату А - 4 з полями для зауважень викладача-рецензента.

Робота набирається на комп'ютері на одному боці паперу формату А4 з розмірами сторін 210 х 297 мм шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал - 1,0. Поля: зліва - 30 мм, справа - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 15 мм (можна писати від руки). Кожен абзац починається від-ступом, рівним 12,5 мм від лівого краю. При виконанні рукописним спосо-бом робота пишеться чорним чорнилом чітким розбірливим почерком, а також враховуються всі перераховані вище вимоги. Кількість сторінок інди-відуального контрольного завдання – 8 – 12 сторінок, при виконанні роботи рукописним способом кількість сторінок залежить від почерку студента. По-милки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання роботи, допуска-ється виправляти зафарбовуванням штрихом і написанням на тому ж місці виправлених матеріалів.

Усі сторінки роботи повинні бути пронумеровані починаючи з титуль-ного листа (на ньому номер не ставиться). Номери сторінок ставляться араб-ськими цифрами в правому верхньому куті аркуша.

Виконана індивідуальне контрольне завдання вкладається в обкладин-ку і зшивається.

Структурними елементами тексту роботи є розділ і підрозділ (голова та параграф). Розділи (глави) повинні мати порядкові номери в межах всієї роботи, позначений арабськими цифрами з крапкою, підрозділи (параграфи) - в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу також ставиться крапка (наприклад 1.1., 2.1.). Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими. Найменування розділів і підрозділів записуються у вигляді заголовків. Перенесення слів у заголовках і підкреслення заголовків не до-пускається. Відстань між заголовком розділу і текстом при виконанні роботи на комп'ютері має становити 1 - 2 інтервалу, при виконанні рукописним спо-собом - 5 – 7 мм. Відстань між заголовком підрозділу і текстом - 1 інтервал. У межах одного розділу кожний наступний підрозділ розташовується в міру закінчення попереднього. Якщо після заголовка підрозділу на сторінці міс-титься менше трьох рядків тексту, по підрозділ слід почати з нової сторінки.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРОГРАМА ARJ| Оформлення вступу кейс - завдання.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.116 сек.)