Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На дипломний проект (роботу)

Читайте также:
  1. I. Образ проекта.
  2. II. Описание проекта
  3. II.Требования к выполнению курсовых проектов.
  4. III. Автоматизированные системы проектирования.
  5. III. Описание структуры организации, в которой будет реализовываться проект.
  6. III.Требования к оформлению курсового проекта.
  7. Quot;Проект Ленина" - путь к гибели?

Студенту_____________________________________________________________________________

1. Тема ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету № _________ від “_____”_______________200__р.

2.Термін здачі студентом закінченого дипломного проекту _________________________

3.Вихідні дані до проекту______________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 

4. Склад розрахунково – пояснювальної записки (перелік питань до розробки)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


 

5.Перелік обов’язкових демонстраційних креслень:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

6. Консультанти по дипломному проекту

 

Розділ Консультант Підпис, дата
Техніко-економічне обґрунтування      
Охорона праці та техніка безпеки      
       

 

7. Дата видачі завдання ___________________________________________________

Керівник _______________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Завдання прийняв для виконання ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Календарний план

 

Назва етапів атестаційної роботи спеціаліста Термін виконання етапів   Примітка    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Додаток В

(довідковий)

Приклади реферату на дипломний проект 

 

РЕФЕРАТ

Текстова частина дипломного проекту: 83 стор., 18 рисунків, 15 таблиць,

13 джерел.

 

МЕРЕЖА ДОСТУПУ, технологія B-ISDN, інформаційно-потоковий розрахунок, пропускна здатність, час затримки, вузли мережі, технічні засоби, квартирні абоненти, промислові абоненти

 

Об’єкт проектування – мережа доступу технології B-ISDN.

Мета роботи – побудувати мережу доступу на основі технології B-ISDN.

Метод проектування – оптимізація мережі доступу з розрахунками характеристик мережі і необхідної кількості обладнання.

Робота містить опис принципів побудови, характеристик та функціональних схем технічних засобів, які застосовуються на дільниці мережі зв’язку. В кожному розділі наведено загальний опис конкретної технології, а також зведені таблиці розрахунків оптимального значення пропускної здатності і часу затримки для квартирних та промислових абонентів.

Галузь використання – цифрова мережа зв’язку України

 


Додаток Г

(довідковий)

Приклад змісту дипломного проекту

Загрузка...

ЗМІСТ

Стор

  Вступ...........................................................................................................
Огляд існуючих технологій .........................................................
  1.1 DSL – як набір різних технологій........................................................
  1.2 Технологія Frame Relay ........................................................................
  1.3 Технологія Х.25......................................................................................
  1.4 Технологія ISDN....................................................................................
Технологія АТМ і широкосмугова ISDN..................................
  2.1 Принцип асинхронного режиму перенесення інформації ..............
  2.2 Параметри навантаження В- ISDN....................................................
  2.3 Вимоги служб В- ISDN до семантичної і часової прозорості мережі...................................................................................................
  2.4 Класи служб.........................................................................................
  2.5 Особливості мереж з послугами В- ISDN ........................................
  2.6 Протокольна модель В- ISDN............................................................
  2.7 Фізичний рівень АТМ..........................................................................
  2.8 Рівень адаптації АТМ..........................................................................
  2.9 Площина користувача..........................................................................
  2.10 Площина керування.............................................................................
  2.11 Площина менеджменту.......................................................................
2.12 Перспективи створення мережі АТМ в Україні...............................
Побудова мережі доступу на основі ішироко смугової мережі з інтеграцією служб (В- ІSDN) ..................
  3.1 Побудова мережі доступу на основі технології В- ISDN для великого обласного центру України ...................................................
  3.2 Інформаційно – потоковий розрахунок мережі ..................................
  3.3 Проектування міжвузлових зв’язків ...................................................
  3.4 Проектування вузлів мережі................................................................
  3.5 Узагальнення та аналіз результатів проектування..............................
Техніко-економічний розрахунок............................,................
Техніка безпеки при побудові мережі,.....................................
  Висновок....................................................................................................
  Перелік посилань..................................................................................
  Копії обов’язкових креслень..........................................................
Лист 1 Варіанти топології відімкнення терміналів.........................................
Лист 2 Мережне рішення на основі технології АТМ.....................................
Лист 3 Схема організації доступу на основі технології В- ISDN ................
         

 

Лист 4 Зведена таблиця розрахунку оптимального значення пропускної здатності і часу затримки для квартирних абонентів............................................................................................    
Лист 5 Зведена таблиця розрахунку оптимального значення пропускної здатності і часу затримки для промислових абонентів.............................................................................................    

 

 


Додаток Д (довідковий)

Приклад вступу до дипломного проекту (роботи)

 

ВСТУП

 

У 80-90-х роках ХХ сторіччя телефонні мережі стали брати на себе нові функції, які надавались раніше іншими засобами (друкованими виданнями, поштою, радіо, телебаченням). У зв'язку з цим операторам мереж і виробникам телекомунікаційного устаткування потрібен був новий підхід, що кардинально змінював би принципи створення, експлуатації й надання послуг. Необхідно було перейти до інтелектуальної платформи для введення широкого спектра нетрадиційних послуг із можливістю їхньої модифікації під індивідуальні вимоги клієнта.

Протягом декількох років оператори й виробники устаткування випробували різні варіанти розв’язання даної проблеми. Один з них заснований на концепції інтелектуальної мережі IN (Intelligent Network). Підходи до розв’язання зазначених вище проблем були запропоновані в лабораторіях Bell Systems у 80-х роках і в 90-х роках сформульовані Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ) у вигляді концепції інтелектуальної мережі (IN). Концепція являє собою сукупність функціональних вимог, інтерфейсів і протоколів для поетапного просування до довгострокової цільової архітектури IN. Ця сукупність специфікується МСЕ у вигляді наборів можливостей (Capability Set - CS) для створення послуг, доступних у мережі IN на даному етапі її розвитку.

На відміну від традиційного підходу інтелектуальна мережа передбачає чіткий поділ усіх функцій створення, модифікації, надання, технічного обслуговування й експлуатації додаткових послуг на невелике число програмних модулів, що мають строго визначений перелік розв'язуваних задач і взаємодіють через стандартні інтерфейси.

Базова телефонна мережа — це не те, що оператор намагається будувати, а те, що він уже має. Будувати чи змінювати телефонну мережу — заняття складне й дороге. З цієї причини оператор змушений, принаймні, у найближчому майбутньому, що саме і відповідає початку створення платформи IN, використовувати те, що має.

 


Додаток Е

(довідковий)

Приклад оформлення заголовків, тексту та формул дипломного проекту (роботи)

2 ПАРАМЕТРИ КОАКСІАЛЬНИХ КАБЕЛІВ

2.1 Розрахунки первинних параметрів

Первинні параметри кабелів (активний опір, провідність, індуктивність та ємність) визначаються на одиницю довжини, метр або кілометр. Під час розрахунків первинних параметрів коаксіального кабелю на радіочастотах (діапазони середніх та високих частот) можна використовувати наближені формули з [5]:

, (2.1)

, (2.2)

, (2.3)

де R0 - активний опір, Ом/м:

k1 = 4,18×10-8 Ом×Гц-1/2, k2 = 2×10-7 Гн/м, k3 = 10-9 Ф/м - електродинамічні параметри коаксіального кабелю;

r1, r2 - радіуси внутрішнього та зовнішнього провідників, м;

L0 - індуктивність на високих частотах. Гн´м:

C0 - ємність, Ф/м;

f - частота, Гц;

e - відносна діелектрична проникність ізоляції.

За формулами (2.1) - (2.3) обчислюємо первинні параметри застосованого коаксіального кабелю КМ-4, з діаметрами провідників 2,6/9,5 мм та e = 1,1 на частоті f = 8×105 Гц :

Ом/м;

Гн/м;

Ф/м;

Результати розрахунків на інших частотах зводимо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 — Частотна залежність первинних параметрів коаксіального кабелю КМ-4

f0, кГц R0, Ом/м L0, мкГн/м C0, пФ/м G0, мкСм/м
0,0367 0,257 47,5 0,1430
0,0687 0,257 47,5 0,0502
0,0899 0,257 47,5 0,0860

Продовження таблиці 2.1 — Частотна залежність первинних параметрів коаксіального кабелю КМ-4

f0, кГц R0, Ом/м L0, мкГн/м C0, пФ/м G0, мкСм/м
0,1070 0,257 47,5 0,1219
0,1218 0,257 47,5 0,1577
0,1349 0,257 47,5 0,1936
0,1469 0,257 47,5 0,2295
0,1579 0,257 47,5 0,2653

 

 

Рисунок 2.3 - Частотні залежності первинних параметрів кабелю КМ-4


Додаток Ж (довідковий)

Приклад висновків до дипломного проекту і роботи


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: III. Единые требования к полису обязательного медицинского страхования | IV. Порядок выдачи полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства застрахованному лицу | V. Порядок ведения реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VI. Порядок ведения реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | VIII. Порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | X. Порядок утверждения для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского страхования | XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | XIII. Требования к размещению страховыми медицинскими организациями информации | Порядок проектування | Текстова частина |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На дипломний проект| ВИСНОВКИ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)