Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Львів 2010

Читайте также:
  1. Біота Львівського полігону ТПВ та показники її розвитку
  2. Львів – 2015
  3. Львів – 2015
  4. Львів – 2015
  5. Львів – 2015 Зміст

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра фінансів

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова методичної комісії з економіки і підприємництва

_________ доц., к.е.н. Домарадзька Г.С.

__ вересня 2010 р.

 

 

Навчальна програма

навчальної дисципліни “Соціальне страхування”

для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальність 6.030508 „Фінанси і кредит”

Вид роботи денна форма
1 семестр Всього
Лекційні заняття, год.
Практичні (семінарські) заняття, год.
Лабораторні заняття - -
Модульний контроль, год.
Всього аудиторних годин
Самостійна робота (в т.ч. індивідуальна), год.
Загальний обсяг дисципліни, год.
Курсова робота (проект), год. - -
Форма семестрового контролю іспит іспит

 

Львів 2010


Навчальну програму навчальної дисципліни „Соціальне страхування” складено у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти напряму 7.050104 “Фінанси”.

Навчальна програма складена доц. Бідник Н.Б., ст. викл. Дзьобою В. Б.

 

_____________ 2010 року __________________

підписи

 

 

Навчальну програму навчальної дисципліни „Соціальне страхування” обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол №1 від 30 серпня 2010 р.

 

Завідувач кафедри фінансів ___________ доц., к.е.н. Гориславець П.А.

 

Навчальну програму дисципліни „Соціальне страхування” обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної ради інституту.

Протокол № 1 від 2 вересня 2010 р.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення сутності й принципів організації соціального страхування, умов страхування на випадок утрати працездатності, безробіття, пенсійного страхування; набуття вмінь з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Метою викладання дисципліни єзасвоєння знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування.

Компетенції, якими треба оволодіти студентові:

- розуміння економічної сутності соціального страхування та визначення його місця у соціальному захисті населення України в умовах трансформаційних перетворень суспільства;

- розуміння механізму державного регулювання соціально­го страхування, його позитивні моменти та наслідки;

- знання принципів й умов здійснення окремих видів страхування, а також характеристика соціальних виплат та послуг, що надаються за рахунок коштів страхових фондів;

- набуття навиків з управління соціальними страховими фондами;

- ознайомлення із досвідом держав з розвинутою ринковою економікою з метою його можливого використання в Україні за умов максимального врахування національних особливостей;

- вміння на основі ґрунтовних теоретичних знань та вміння вирішення практичних завдань та ситуацій розробка напрямів удосконалення системи соціального страхування.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назва тем Лекції Практичні заняття Самост. робота, в т.ч. індив.
1. Тема 1. Соціальна політика України та її завдання на сучасному етапі
2. Тема 2. Сутність, принципи і роль соціального страхування. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.
3. Тема 3. Державне регулювання соціального страхування
4. Тема 4. Страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
5. Тема 5. Страхування на випадок безробіття
6. Тема 6. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань,які спричинили втрату працездатності
7. Тема 7. Пенсійне забезпечення
8. Тема 8. Медичне страхування
9. Тема 9. Шляхи удосконалення соціального страхування в Україні.
Всього

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі | ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ | Навчальна програма | ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ| ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)