Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?

Читайте также:
  1. VII. Організація і проведення конкурсу
  2. Автоматичне приведення типів
  3. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  4. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  5. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
  6. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.
  7. Аналіз фінансової стійкості підприємства

1) надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

2) для переоцінки запасів;

3) для проведення переоцінки основних засобів;

4) для проведення перевірки різними організаціями.

 

307. План організації бухгалтерського обліку визначає:

1) зміст;

2) послідовність і строки використання облікових робіт;

3) складання і подання звітності;

4) зміст, послідовність і строки використання облікових робіт, складання і подання звітності.

 

308. Головний бухгалтер має право другого підпису:

1) так;

2) ні;

3) не завжди;

4) раз на рік.

 

309. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях:

1) що порушують чинне законодавство;

2) що відповідають чинному законодавству;

3) що не узгоджені керівником;

4) відсутня така заборона.

 

310. Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:

1) технологу;

2) касиру;

3) керівнику;

4) бухгалтеру по заробітній платі.

 

 

311. Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є:

1) правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу;

2) посада головного бухгалтера;

3) ведення бухгалтерського обліку;

4) керівник.

 

312. Чисельність облікового апарату і його структура залежить від:

1) обсягу облікових робіт;

2) форми організації і автоматизації обліку;

3) від масштабів виробництва;

4) обсягу облікових робіт, форми організації і автоматизації обліку та від масштабів виробництва.

 

313. Хто встановлює для облікового працівника службові обов’язки:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

314. Хто організовує виконання службових обов’язків обліковими працівниками:

1) головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

315. Посадова інструкція бухгалтера служить насамперед для:

1) чіткого розмежування обов’язків;

2) роботи підрозділів;

3) визначення результатів діяльності;

4) чіткого розмежування обов’язків, роботи підрозділів та визначення результатів діяльності.

 

316. Підприємство самостійно:

1) визначає облікову політику;

2) обирає форми бухгалтерського обліку;

3) розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності;

4) визначає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку та розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності.

 

317. Одним з найголовніших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах є:

1) Наказ про облікову політику підприємства;

2) Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

3) заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

4) Наказ про облікову політику підприємства, Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера та заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера.318. Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює:

1) Міністерство фінансів України;

2) Міністерство юстиції України;

3) Держкомстат України;

4) Міністерство праці України.

 

319. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності погоджуються з:

1) держкомстатом України;

2) Міністерством фінансів України;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) держкомстатом України, Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів України.

 

320. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї:

1) керівником підприємства;

2) головним інженером;

3) головним механіком;

4) головним агрономом.

 

321. Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:

1) керівник підприємства;

2) головний бухгалтер;

3) заступник керівника підприємства;

4) касир.

 

322. В якому документі визначають функціональні обов’язки працівників бухгалтерії:

Загрузка...

1) положення про бухгалтерію;

2) в штатному розкладі;

3) в наказі керівника;

4) в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

 

323. Хто відповідає на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) головний економіст;

4) власник підприємства або уповноважена ним особа.

 

324. В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:

1) посадовій інструкції;

2) статуті підприємства;

3) штатному розкладі;

4) головній книзі.

 

325. Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації підприємства несе:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) ліквідаційна комісія;

4) економіст.

 

326. План організації бухгалтерського обліку містить:

1) план звітності;

2) план рахунків та їх кореспонденцію;

3) план інвентаризації;

4) план звітності, план рахунків та їх кореспонденції та план інвентаризації.

 

327. План (графік) документообороту складається:

1) на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів;

2) на підставі статуту підприємства;

3) на підставі статутного фонду;

4) на підставі спеціалізованих форм документів.

 

328. План (графік) документообороту розробляє:

1) головний бухгалтер;

2) головний агроном;

3) головний зоотехнік;

4) керівник підприємства.

 

329. План інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації;

2) затвердження форм бухгалтерського обліку;

3) план організації бухгалтерського обліку;

4) графік документообігу.

 

330. Хто призначає на посаду працівників бухгалтерії:

1) головний бухгалтер;

2) власник підприємства;

3) керівник підприємства;

4) начальник відділу кадрів.

 

331. При організації обліку важливою умовою є знання апаратом бухгалтерії законів, положень та інструкцій по веденню обліку:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

332. В залежності від місця узагальнення даних бухгалтерського обліку його поділяють:

1) централізований;

2) децентралізований;

3) простий і складний;

4) централізований і децентралізований.

333. Оформлені первинні документи передаються:

1) керівнику;

2) економісту;

3) центральній бухгалтерії;

4) нікуди не передаються.

 

334. Функції бухгалтерії головного підприємства або центральної бухгалтерії зводяться до перевірки звітності і складання узагальненої в цілому по підприємству:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

335. Кожне підприємство складає план організації бухгалтерського обліку, визначає зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

336. Робочий план рахунків та їх кореспонденція затверджується на кожному підприємстві:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

337. План проведення інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства;

2) строки і порядок інвентаризації грошей в касі та на рахунках в банках;

3) строки і порядок інвентаризації розрахунків;

4) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства, грошей в касі та на рахунках в банках та інвентаризації розрахунків.

 

338. План інвентаризації дозволяє уникнути порушень ритму роботи підприємства:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

339. За організацію архіву відповідальність несе:

1) економіст;

2) фінансист;

3) керівник або головний бухгалтер;

4) головний інженер.

 

340. На підприємстві архівні документи повинні зберігатись в окремому приміщенні:

1) так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Физические основы и элементная база теплового неразрушающего контроля | Термоэлектрических термометры | Тепловизионная аппаратура | Фототермоакустические методы ТНК | Які із активів не відносяться до невиробничої сфери ? | Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу? | Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу? | В яких вимірниках можуть здійснюватися записи на синтетичних рахунках? | Що означає термін «скласти бухгалтерську проводку»? | Коли повинен затверджуватись протокол засідання інвентаризаційної комісії? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Що не зазначається в графіку документообігу ?| Понятие и признаки завещания

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.053 сек.)