Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ І. ҐРУНТООБРОБНІ МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ

Читайте также:
  1. IX. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ
  2. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
  3. Алгоритм розрахунку основних технічних характеристик холодильної машини МВТ 14-1-0
  4. Будова технологічної машини
  5. Визначення характеристик холодильної машини
  6. ВИПРОБУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ
  7. Висновки розділу 3

О. О. Беседа, С. В. Маслійов

 

Сільськогосподарські машини

Частина І.

Ґрунтообробні, посівні та садильні машини

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад

Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

О. О. Беседа,

С. В. Маслійов

 

Сільськогосподарські машини

Частина І.

Ґрунтообробні, посівні

Та саджальні машини

Навчальний посібник з питаннями та завданням

до лабораторних робіт

для студентів спеціальності «Професійна освіта»

напряму підготовки «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» усіх форм навчання

Луганськ

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

УДК531(075.8)

ББК22. 21 я73

К59

Рецензенти:

Меняйленко О. С.– доктортехнічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дохняк Б. М. – кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Завгородній Є. Є. – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Беседа О. О.

К59Сільськогосподарські машини. Частина І. Ґрунтообробні, посівні та саджальні машини :навч. посіб. з варіантами завдань до лабороторних робіт для студ. спец. «Професійна освіта» напряму підготовки «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» усіх форм навчання / О. О. Беседа, С. В. Маслійов ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 173 с.

 

 

У навчальному посібнику викладено лекційний матеріал першої частини курсу, наведено методику регулювання ґрунтообробних, посівних та саджальних машиних і розглянуто основні розрахунки робочі органи, що можуть бути включені у наукову роботу, наведені контрольні питання та завдання до лабораторних робіт.

Посібник призначений для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм, які навчаються по технічним та технологічним напрямам.

 

 

УДК 531(075.8)

ББК 22. 21 я73

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 3 від 2 листопада 2011 р.)

© Беседа О. О., Маслійов С. В., 2012

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012


Зміст
  Передмова
  Вступ
Розділ І. Ґрунтообробні машини та знаряддя
1. Плуги
1.1. Види оранки. Призначення й класифікація плугів
1.2. Загальна будова плугів та робочий процес корпусу плуга
  1.2.1. Типи корпусів та основні робочі органи плуга
  1.2.2. Робочі органи плугів для виконання окремих операцій обробітку ґрунту  
  1.2.3. Допоміжні частини плугу
1.3. Основні параметри, агрегатування та принцип дії начіпних плугів  
1.4. Підготовка плугів до роботи
1.5. Робочі процеси безполицевого (волого-зберігаючого) обробітку ґрунту  
1.6. Чизельний обробіток ґрунту
1.7. Технічне обслуговування та зберігання плугів
  Лабораторна робота №1 «Вивчення будови та конструкції плугів для основного обробітку ґрунту.»  
2. Лущильники
2.1. Загальна будова дисків та їх робочий процес
2.2. Основні параметри, агрегатування та принцип дії дискових лущильників  
2.3. Підготовка лущильників до роботи
2.4. Технічне обслуговування та зберігання лущильників
  Лабораторна робота №2 «Вивчення будови та конструкції лущильників для поверхневого обробітку ґрунту»  
3. Борони, котки, зчіпки
3.1. Борони
  3.1.1. Робочі процеси зубових борін
  3.1.2. Основні параметри, агрегатування та принцип дії зубових борін  
3.2. Основні параметри, агрегатування та принцип дії котків
3.3. Основні параметри, агрегатування та принцип дії зчіпок
3.4. Технічне обслуговування та зберігання борін, котків, зчіпок
  Лабораторна робота №3 «Вивчення будови та конструкції борін для поверхневого обробітку ґрунту»  
  Лабораторна робота №4 «Вивчення будови та конструкції котків для поверхневого обробітку ґрунту»  
4. Культиватори
4.1. Види робочіх органів культиваторів
4.2. Робочі процеси при культивації ґрунту
4.3. Культиватори для суцільного обробітку
4.4. Основні параметри, агрегатування та принцип дії плоскорізних культиваторів  
4.5. Основні параметри, агрегатування та принцип дії культиваторів для міжрядного обробітку  
4.6. Робочі процеси машин з активними робочими органами
  4.6.1. Основні параметри, агрегатування та принцип дії культиватора фрезерного  
4.7. Основні параметри, агрегатування та принцип дії проріджувачів сходів  
4.8. Основні параметри, агрегатування та принцип дії комбінованих агрегатів  
4.9. Підготовка культиваторів до роботи
4.10. Технічне обслуговування та зберігання культиваторів
  Лабораторна робота №5 «Вивчення будови та конструкції культиваторів для суцільного обробітку ґрунту»  
  Лабораторна робота №6 «Вивчення будови та конструкції культиваторів для рядкового обробітку ґрунту»  
Розділ ІІ. Посівні та саджальні машини
5. Сівалки
5.1. Способи сівби та садіння
5.2. Класифікація сівалок
5.3. Робочі процеси машин при сівбі та внесенні добрив
  5.3.1. Технологічні й фракційні властивості насіння
  5.3.2. Закономірності руху насіння
5.4. Основні параметри, агрегатування та принцип дії зерно-тукових сівалок  
  5.4.1. Підготовка до роботи зерно-тукових сівалок
5.5. Основні параметри, агрегатування та принцип дії машин для сівби просапних культур  
5.6. Основні параметри, агрегатування та принцип дії овочевих сівалок  
5.7. Робочий процес централізованих сівалок
5.8. Висівні апарати та їх робочий процес
  5.8.1. Розрахунки котушкових апаратів із зсувною котушкою  
  5.8.2. Розрахунки котушкових апаратів з незсувною котушкою
5.9. Насіннє- та тукопроводи
  5.9.1. Робочі процеси в насіннєпроводах
5.10. Сошники
  5.10.1. Фактори, які впливають на робочий процес сошника  
  5.10.2. Взаємодія сошника з ґрунтом
  5.10.3. Взаємодія сошника з насінням
5.11. Робочі органи для загортання борозен
  Лабораторна робота №7 «Вивчення будови та конструкції посівних машин»  
  6. Машини для садіння
6.1. Робочі органи машин для садіння
6.2. Основні параметри, агрегатування та принцип дії
  6.2.1. Картоплесаджалок
  6.2.2. Розсадосадильних машин
  6.2.3. Високосадильних машин
  7. Агротехнічні вимоги до посівних та садильних машин
  Лабораторна робота №8 «Вивчення будови та конструкції саджальних машин»
  Список використаної і рекомендованої літератури
  ДЛЯ НОТАТОК
       
       
           

ПЕРЕДМОВА

Загрузка...


Сільськогосподарські машини – професійна та практична наука, яка вивчає будову, конструкцію, теорію технологічних та робочих процесів, обґрунтування та налагоджування сільськогосподарських машин на задані умови роботи з використанням ком’ютерної техніки.

Дане виданнямає дві мети:по-перше– надати студентам лекційний матеріал у повному обсязі, зорієнтувати на найбільш важливі питання курсу, допомогти в підготовці до модульних чи екзаменаційних робіт; по-друге– сприяти опануванню студентами не менш важливої практичної частини курсу, підготувати їх до самостійного виконання курсового та дипломного проекту, надати всю необхідну інформацію в процесі її виконання.

Дане видання є навчальним посібником для студентів тих спеціальностей, в яких сільськогосподарські машини вивчаються за повною програмою, проте може бути використаний також студентами спеціальностей, що навчаються за скороченою програмою.

Посібник складений у повній відповідності до діючої програми курсу «Сільськогосподарські машини» спеціальностей професійної освіти і присвячений першій частині курсу дисципліни – розділам «Ґрунтообробні машини та знаряддя» і «Посівні та саджальні машини».

Посібник орієнтований насамперед на студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства», тому місцями свідомо опущений глибокий аналіз теорії та виводи формул, а також деякі питання, що не мають відношення до агропромислової сфери або дуже рідко постають перед інженером широкого профілю. Це тим більше виправдано наявністю великої кількості підручників із широким висвітленням теорії і детальним виводом формул, на які автори посилаються в кінці посібника.

В даному виданні приділено значну увагу існуючим машинам, без скорочень викладено лекційний матеріал, детально розглянуто ті теоретичні питання, які традиційно важко засвоюються студентами. Наряду з цим, викладення лекційного матеріалу супроводжується детальним описом машин, знарядь та їх основними розрахунками за усіма, без виключення, темами курсу. Контрольні запитання в кінці кожної глави мають зорієнтувати студентів на найбільш важливі моменти теоретичної частини в процесі підготовки до модульних та екзаменаційних робіт.

Особливістю даного навчального посібника є саме поєднання в рамках одного видання класичного підручника і посібника до розв’язання питань з будовою й принципом дії основних вузлів, механізмів, агрегатів і машин різних марок, що використовуються в Україні та за її межами. Викладено також основи експлуатації, теоретичні розрахунки, технічне обслуговування і ремонт, надано деякі практичні рекомендації. Крім того, майбутні фахівці можуть дізнатися про рекомендації до агрегатування, підготовки до роботи, правила зберігання сільськогосподарської техніки.

Як відомо, основні труднощі при виконанні курсового та дипломного проекту становлять великий об’єм обчислень при розв’язанні задач і слабка підготовка студентів з дисциплін – фізики і математики, причому ці труднощі багатократно збільшуються при роботі із студентами заочної форми навчання. Тому для більш оптимального використання часу в розрахункові роботи авторами введена певна кількість спрощених розрахунків, в яких зменшення об’єму розрахунків не впливає на їх технічну інформативність.

Перед вивченням інших курсів, виконанням курсового та дипломного проекту студенти мають засвоїти матеріал курсу через прослуховування лекцій, роботу на лабороторних заняттях і подальше самостійне опрацювання проблемних питань при роботі з даним посібником.

Аби підготувати спеціаліста з сільськогосподарських машин за короткий час (термін), відведений навчальною програмою, необхідно пояснити сутність окремих процесів і явищ, що забезпечують роботу сільськогосподарських машин, викласти принципи, на яких вони ґрунтуються, а потім на цій підставі роз’яснити будову вузлів, котрі реалізують зазначені процеси.

Даний посібник є результатом викладацької діяльності авторів у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Звісно, підручник не містить нових відомостей щодо обслуговування, ремонту чи проектування сільськогосподарської техніки якоїсь певної марки, проте дає змогу вірно зрозуміти конструкцію й принцип дії будь-якої сільськогосподарської машини.

Підручник призначається для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які оволодівають спеціальність «Професійна освіта», а також може стати в пригоді робітникам сільськогосподарських підприємств.

Матеріал в посібнику розподілений між авторами наступним чином: Передмова, глави 2, 4 і 5, написані Беседою О.О., ним же складені завдання до лабораторних робіт з даних глав. Глави 1, 3, 6, 7, а також завдання до лабораторних робіт з них складені Маслійовим С.В.

Автори будуть вдячні читачам, які надішлють відгуки і побажання за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна 2а, видавництво ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», або на адресу кафедри: м. Луганськ, вул. Оборонна 2а, кафедра інженерно-педагогічних дисциплін, викладачам Беседі О.О. та Маслійову С.В.

 

ВСТУП

В аграрному секторі потрібен рішучий перелом, щоб поліпшити продовольче постачання. Для цього необхідно піднести ефективність виробничого потенціалу в агропромисловому комплексі, сконцентрувати сили та кошти на найважливіших ділянках, які забезпечують їх найбільшу віддачу. Ключ до успіху, як показав досвід останніх років, — у широкому застосуванні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

Інтенсивна технологія вирощування сільськогосподарських культур — це система науково обґрунтованих, економічно ефективних, взаємозв'язаних способів, технологічних операцій та прийомів, спрямованих на одержання високих урожаїв культур при виконанні їх передовою технікою. Застосовуються вони в тісному поєднанні й відповідності з фізіологічними потребами рослин певної культури за біологічними фазами їх розвитку й спрямовані, насамперед, на підвищення ефективності використання біокліматичного потенціалу, можливостей високопродуктивних районованих сортів сільськогосподарських культур, дозованого внесення збалансованих мінеральних і органічних добрив та інших засобів хімізації.

У нашій країні велика увага приділяється швидкому розвитку сільськогосподарського машинобудування, що сприяє оснащенню господарств високопродуктивною технікою.

Деякі машини не відповідають сучасним вимогам, мають низьку продуктивність і надійність, потребують багато часу для їх технічного обслуговування. Поки що не знайшли широкого впровадження інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Але потрібно пам'ятати, що тільки оснащеність сільського господарства новою технікою та нові організаційні заходи не забезпечать виконання грандіозних завдань, поставлених перед агропромисловим комплексом. В успішному виконанні їх важлива роль належить сільським механізаторам, інженерно-технічним працівникам сільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу.

Важливою умовою підвищення продуктивності машинно-тракторних агрегатів та високоякісного виконання робіт є досконале оволодіння сільськогосподарською технікою, високоефективне використання й технічно правильне обслуговування її, систематичне вивчення й впровадження у виробництво досягнень науки й передового досвіду.

Рік у рік загін сільських механізаторів поповнюється молодими спеціалістами. Від рівня їх підготовки залежить ефективність використання техніки. Ось чому кожен молодий механізатор повинен ґрунтовно вивчати будову, роботу та правила технічного обслуговування сільськогосподарських машин. Цей посібник написаний відповідно до програми для підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта» зі спеціалізації «Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства». Автори сподіваються, що він допоможе молодим інженерам набути якнайглибших (найбільш глибоких) знань при вивченні сільськогосподарських машин.

РОЗДІЛ І. ҐРУНТООБРОБНІ МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ

ПЛУГИ


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 178 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.016 сек.)