Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом

Читайте также:
  1. II. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата
  2. IV. Групування витрат собівартості проектних робіт за статтями калькулювання
  3. V. Облік і калькулювання собівартості перевезень
  4. VI. Визнання витрат та доходів за будівельним контрактом
  5. Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації (формування) базових знань
  6. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства

1. Собівартість реалізованих будівельно-монтажних робіт скла
дається з виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, які бу
ли реалізовані протягом звітного періоду, нерозподілених постійних за
гальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До наднормативних виробничих витрат відносяться витрати на матеріальні ресурси, обсяг яких розраховується за нормами, що збільшено, як виняток, за діючі в будівельній організації виробничі норми.

2. Виробнича собівартість будівельно-монтажних робіт за будівель
ним контрактом складається з прямих витрат на виконання будівельно-
монтажних робіт, які можуть бути віднесені до об'єкта витрат безпосе
редньо, та загальновиробничих витрат.

При формуванні виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з його виконанням, включається також вартість робіт, виконаних субпідрядниками.


3. Прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості
будівельно-монтажних робіт, складаються з:

• матеріальних витрат;

• витрат на оплату праці;

• відрахувань на соціальні заходи;

• витрат на експлуатацію будівельних машин та механізмів, які можна віднести до конкретних об'єктів витрат за прямою ознакою;

• інших прямих витрат.

4. Загальновиробничі витрати складаються з:

• постійних загачьновиробничих витрат (розподілені та нерозподілені);

• змінних загачьновиробничих витрат.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати, які залишаються незмінними при зміні обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються між об'єктами витрат пропорційно базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно, виходячи з нормапьної потужності будівельної організації.

Нормальна потужність організації визначається як очікуваний середній обсяг виконуваних робіт, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності будівельної організації протягом кількох років, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, які включаються до складу собівартості реалізованих будівельно-монтажних робіт, визначаються як різниця між загальною сумою постійних загальновиробничих витрат за нормальною потужністю будівельної організації та сумою розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю будівельної організації. Загальна сума постійних загальновиробничих витрат (розподілених та нерозподілених) не може перевищувати фактичну величину цих витрат.

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і розподіляються між об'єктами витрат з використанням бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної організації за звітний період.Конкретний перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат встановлюється будівельною організацією самостійно.

5. Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних та змін
них) може бути:

• сума прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт;


• сума прямих Віпрат на оплачу праці на виконання будіВельно-' монтажних робіт;

• ірудовигратн на виконання будівельно-монтажних робіт (нормативні або фактичні);

• відпрацьований час на будівництві об'скта будівельними машинами і механізмами;

• тощо.

6. Не включаються до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом витрати, пов'язані з опе-раційною діяльністю будівельної організації.

• адміністративні витрати;

• витрати на збут,

• інші операційні витрати.

Адміністративні витрати — це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління будівельною організацією. Ці витрати включаються до вартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом пропорційно базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

Загрузка...

Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, наведено у додатку N 2 до Методичних рекомендацій.

Витрати операційної діяльності будівельної організації на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту, не включаються до витрат за будівельним контрактом і відносяться на зменшення фінансових результатів від операційної діяльності будівельної організації.


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 252 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)