Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

м. Київ 2006 р.

СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації

«Українська Націоналістична Самооборона»

м. Київ 2006 р.


1 Загальні положення

1.1 Всеукраїнська громадська організація «Українська Націоналістична Самооборона» (далі - Самооборона) є всеукраїнською громадською організацією, створеною для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

1.2 Всеукраїнська громадська організація «Українська Націоналістична Самооборона» є неприбутковим козацьким об’єднанням.

1.3 Офіційна назва українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Українська Націоналістична Самооборона», скорочена назва ВГО «Самооборона».

1.4 Самооборона будує свою роботу на основі добровільності, рівноправності її членів, сприяння розвитку творчої ініціативи та активності своїх членів, у тісній співпраці та взаємодії із зацікавленими державними, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.5 Самооборона у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України, визнаними Україною нормами міжнародного права, прогресивними українськими козацькими звичаями та традиціями, що не суперечать законам України.

1.6 Самооборона здійснює свою діяльність на всій території України, та створює територіальні організаційні структури у відповідності до діючого Статуту.

1.7 На території України Самооборона функціонує згідно з адміністративно-територіальним поділом України.

1.8 Самооборона взаємодіє з іншими козацькими організаціями, що стоять на принципах державності та соборності України.

1.9 Діловодство в Самообороні ведеться відповідно до законодавства України.

2 Мета і завдання діяльності Самооборони

2.1 Метою діяльності Самооборони є сприяння розбудові України як суверенної, соборної, самостійної та незалежної, демократичної та правої держави, з козацькою моделлю демократії, що гармонійно поєднує свободу громадянина з дисципліною, відповідальністю та порядком у державі.

2.2 Основними завданнями Самооборони є в установленому законом порядку:

· Взаємодія з органами влади щодо формування державної політики у сфері духовного, економічного, соціального та військового будівництва держави на історичних, патріотичних, господарських і культурних традиціях українського козацтва;

· Сприяння створенню та підтримка діяльності територіальних громад;

· Сприяння всім державним органам у забезпеченні національної безпеки України та її державних інтересів, підтримці громадського порядку, боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями, здійсненні охоронної діяльності;· Співпраця з Товариством сприяння обороні України;

· Організація для своїх членів козацьких таборових зборів, змагань, фестивалів тощо;

· Сприяння відродженню традиційних козацьких ремесел та бойових мистецтв;

· Проведення виховної роботи з молоддю та юнацтвом шляхом створення спортивних, історичних, наукових, технічних, військово-патріотичних та інших гуртків, проведення лекцій, екскурсій, творчих вечорів тощо;

· Сприяння науково-дослідним роботам з залученням різних фахівців;

· Сприяння збереженню пам’яток історії та культури;

· Сприяння в організації козацьких селянських (фермерських) господарств та колективів, підприємств, кооперативів тощо;

3 Права Самооборони

Для здійснення статутних цілей і завдань Самооборона має право у відповідності до чинного законодавства:

3.1 Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

3.2 Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах.

Загрузка...

3.3 Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо).

3.4 Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

3.5 Створювати установи та організації.

3.6 Засновувати прибуткові підприємства. Прибутки від заснованих Самообороною підприємств не можуть перерозподілятися між його членами, а спрямовуються на виконання статутних мети та завдань.

3.7 Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

3.8 Вносити пропозиції до органів влади і управління.

3.9 Вільно розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.

3.10 Засновувати засоби масової інформації та вести видавничу діяльність без мети отримання прибутку.

3.11 Самостійно визначати свою організаційну структуру, створювати свої структурні підрозділи - осередки, а також тимчасові колективи спеціалістів на території України та за кордоном для виконання статутної діяльності.

3.12 Надавати підтримку науково-дослідним роботам по вивченню історії козацтва, а також пропагувати його внесок у розвиток Української державності у засобах масової інформації.

3.13 Бути засновником прибуткових, комерційних організацій.

3.14 Підтримувати безпосередньо зв’язки з козацькими діаспорами за кордоном, з іноземними недержавними організаціями.

3.15 Створювати та підтримувати дошкільні заклади, спеціалізовані козацькі школи, коледжі, вищі навчальні заклади, організовувати у них роботу по навчанню та вихованню козачої генерації.

3.16 У співпраці з українськими церквами (Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква, Українська Греко-Католицька Церква) активно приймати участь у розвитку духовності козацтва.

3.17 Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, у відповідності з статутними цілями та задачами Самооборони.

4 Обов’язки Самооборони

Самооборона як громадська організація зобов’язана:

· Дотримуватись законодавства України, загальновизнані та норми міжнародного права стосовно сфери своєї діяльності, а також норми, передбачені дійсним Статутом.

· Допускати представників влади на заходи, які проводить Самооборона.

· Сприяти представникам влади ознайомлюватись з діяльністю Самооборони.

5 Організаційна структура Самооборони

5.1 Структура Самооборони відображає адміністративно-територіальний поділ України і будується по територіальному принципу.

5.2 Самооборона складається з:

· Первинних козацьких товариств, які утворюються по місцю проживання членів Самооборони при наявності не менше ніж 3-х членів;

· Районних козацьких товариств, що складаються з 2-х або більше первинних козацьких товариств;

· Міських козацьких товариств;

· Обласних козацьких товариств, що складаються районних, міських козацьких товариств;

· Козацьких товариств Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя діють на правах обласних козацьких товариств;

· Обласних, районних, міських жіночих товариств, жіночих товариств Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя;

· Обласних, районних, міських дитячих та молодіжних товариств, дитячих та молодіжних товариств Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя

5.3 Усі первинні козацькі товариства беруться на облік і підзвітні міським (районним) козацьким товариствами, що, у свою чергу, беруться на облік і підзвітні обласним козацьким товариствам, обласні козацькі товариства беруться на облік і підзвітні Головному Штабу Української Націоналістичної Самооборони.

5.4 Для виконання статутних завдань Самооборони козацькі товариства всіх рівнів можуть бути юридичними особами, мати печатку та символіку, що затверджуються в Головному Штабі Самооборони, рахунки у банку, вирішувати внутрішні справи самостійно в межах, що не суперечать Статуту Самооборони, положенням та іншим нормативним документам і рішенням керівних органів Самооборони.

6 Керівні органи Самооборони

6.1 Найвищим керівним органом Самооборони є Велике Коло, що проводиться у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на два з половиною роки.

6.2 Позачергове Велике Коло може бути скликане: за рішенням Вищої Ради, за рішенням Головного Командира, за ініціативою не менше ніж половиною обласних козацьких товариств Самооборони.

6.3 На Велике Коло обираються Командири районних, міських, обласних козацьких товариств, а також члени Самооборони.

6.4 Норма представництва встановлюється Вищою Радою, але при цьому делегати отримують право на проведення одного Великого Кола.

6.5 Рішення Великого Кола приймаються простою більшістю голосів і є чинними при наявності більше половини обраних делегатів.

6.6 При вирішенні Великим Колом питань, які стосуються: суми більше ніж 5% коштів Самооборони, змін і доповнень до Статуту та припинення діяльності Самооборони рішення є чинним, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 делегатів

6.7 Час, місце проведення та порядок денний Великого Кола визначає Вища Рада.

6.8 Велике Коло:

· Визначає стратегічні напрямки діяльності Самооборони;

· Затверджує Статут Самооборони;

· Вносить зміни і доповнення до Статуту Самооборони;

· Реалізує право власності на кошти та майно;

· Обирає Головного Командира та його заступника терміном на п’ять років;

· Обирає Вищу Раду терміном на п’ять років;

· Обирає Голову Ради Старійшин і склад Ради Старійшин терміном на п’ять років;

· Обирає Голову та членів Головної контрольно-ревізійної комісії терміном на п’ять років;

· Обирає начальника Головного Штабу та склад Головного Штабу терміном на п’ять років;

· Затверджує звіт Головного Командира, Головного Штабу та Головної контрольно-ревізійної комісії Самооборони;

· Затверджує програму діяльності Самооборони;

· Затверджує зразки символіки, Самооборони;

· Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Самооборони;

· Призначає ліквідаційну комісію.

6.9 Керівним органом Самооборони в період між Великими Колами є Вища Рада. До складу Вищої Ради входять:

· Головний Командир;

· Заступник Головного Командира;

· Начальник Головного Штабу

· Командири обласних козачих товариств;

· Голова Ради Старійшин;

· Весь склад Вищої Ради обирається та затверджується Великим Колом.

6.10 Члени Вищої Ради не мають права входити до складу контрольно-ревізійних органів Самооборони.

6.11 Вища Рада збирається не рідше ніж один раз на три місяці.

6.12 Всі засідання Вищої Ради веде Головний Командир або його заступник.

6.13 Рішення Вищої Ради приймаються простою більшістю голосів і є чинними при наявності більше половини її членів.

6.14 Вища Рада:

· Визначає час, місце проведення та порядок денний Великого Кола;

· Приймає рішення про скликання позачергового Кола;

· Пропонує Великому Колу претендентів на виборні посади Самооборони;

· Визначає пріоритети у діяльності Самооборони, опрацювання тактики дій козацьких товариств та заходи щодо їх виконання;

· Ухвалює важливі рішення;

· Затверджує бюджет Самооборони;

· Затверджує звання та чини для козацтва;

· У виняткових моментах – для приведення статуту Самооборони у відповідність до чинного законодавства - внесення до нього змін та доповнень з обов’язковим затвердженням їх найближчим Великим Колом;

· Кооптування нових членів Вищої Ради з наступним їх затвердженням на Великому Колі;

· Координує діяльність первинних, районних, міських та обласних козацьких товариств Самооборони;

· Затверджує зразки печаток, штампів, офіційних бланків Самооборони;

· Впроваджує розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;

· Вирішує інші питання діяльності Самооборони для виконання статутних завдань.

6.15 Головний Командир і його заступник обираються терміном на п’ять років. Головний Командир має всі права та обов’язки керівника юридичної особи та несе повну відповідальність за діяльність Самооборони. При відсутності Головного Командира його обов’язки виконує Заступник Головного Командира.

6.16 Головний Командир:

· Здійснює загальне керівництво Самообороною;

· Представляє без доручення інтереси Самооборони на всіх рівнях владних структур України, у стосунках з усіма юридичними та фізичними особами, у тому числі з іноземними;

· Робить заяви та звернення від імені самооборони;

· Укладає та підписує угоди з іншими організаціями, установами, тощо;

· Має право першого підпису у фінансових та банківських документах;

· Відкриває та закриває рахунки в установах банків;

· Координує діяльність Самооборони в стосунках з громадськими та державними установами, у тому числі з організаціями інших країн;

· Головує на Великому Колі;

· Скликає та головує на засіданнях Вищої Ради;

· Має право брати участь у засіданнях Головного Штабу з правом вирішального голосу при прийнятті рішень з порядку денного;

· Затверджує розроблений Начальником Головного Штабу штат найманих працівників;

· Затверджує рішення Головного Штабу про заснування прибуткових підприємств;

· Своїм розпорядженням може делегувати частину своїх повноважень заступнику Головного Командира або Начальнику Головного Штабу;

· В екстрених випадках Головний Командир звільняє з посади Командира будь-якого рівня та на звільнену посаду назначає Командира з подальшим затвердженням його Колом відповідного козацького товариства;

· Присвоює звання та чини з подальшим затвердженням Вищою Радою.

6.17 Заступника Головного Командира:

· Здійснює контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів Самооборони;

· Розробляє та організовує здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань Самооборони;

· Надає практичну та методичну допомогу обласним козацьким товариствам;

· Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід роботи товариств Самооборони;

· Виконує обов’язки Головного Командира за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості виконувати покладені на нього обов’язки;

· У разі необхідності постійно або на зазначений термін виконує делеговані розпорядженням Головного Командира його обов’язки.

6.18 Головний Штаб Самооборони є виконавчим органом Самооборони. Головний Штаб Самооборони є штатним апаратом Самооборони, відповідає за організацію роботи по реалізації рішень Великого Кола, Вищої Ради і Головного Командира.

6.19 Головний Штаб складається з: Начальника Головного Штабу та членів Головного Штабу. Рішення Головний Штаб Самооборони приймає на своїх засіданнях. Рішення Головного Штабу приймаються простою більшістю голосів і є чинними принаявності на засіданні більше половини його членів.

· Головний Штаб Самооборони:

· Головний Штаб Самооборони здійснює діловодство та облік членів Самооборони, проводить роботу з козаками, здійснює зустрічі з громадськістю та представниками державних структур;

· Є виконавчим органом обласного козачого товариства Самооборони;

· Координує роботу обласних товариств;

· Здійснює діловодство та облік членів Самооборони, проводить роботу з козаками, здійснює зустрічі з громадськістю та представниками державних структур;

· Приймає рішення з поточних питань;

· Вносить на розгляд Вищої Ради проект річних планів, бюджету та програму заходів і діяльності Самооборони;

· Виконує бюджет самооборони, затверджений Вищою Радою;

· Приймає рішення про заснування прибуткових підприємств, які затверджує Головний Командир;

· Реалізовує прийняті Великим Колом, Вищою Радою програми заходів та діяльності Самооборони;

· Організовує та проводить вишколи козаків, направлені на підняття їх духовного та морального розвитку, фізичного вдосконалення та гарту.

· Начальник Головного Штабу Самооборони:

· Організовує та керує поточною роботою Головного Штабу;

· Приймає рішення про розподіл функціональних обов’язків між членами Головного Штабу;

· Розробляє штат, який затверджує Головний Командир, приймає на роботу та звільняє штатних працівників Самооборони;

· Скликає засідання Головного Штабу та головує на них;

· Забезпечує взаємодію Обласних штабів з Головним Штабом Самооборони;

· Організовує і проводить роботу по підбору, розстановці та підготовці козацьких кадрів, підвищенню їх кваліфікації;

· Має право підпису на фінансових та банківських документах;

· Розпоряджається майном та фінансами Самооборони, інформує Головного Командира про їх використання;

· Несе відповідальність за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів, облік, технічний стан, умови і якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель та майна;

· Підписує рішення, прийняті на засіданнях Головного Штабу.

6.20 Увесь склад Головного Штабу та його структура обирається Великим Колом за поданням Головного Командира.

6.21 До складу Ради Старійшин входять:

· Голова Ради Старійшин, обраний Великим Колом терміном на п’ять років;

· Старійшини, обрані Великим Колом терміном на п’ять років.

· Кількісний склад Ради Старійшин визначає Велике Коло.

6.22 Рада Старійшин є вищим моральним авторитетом в Самообороні:

· Слідкує за виконанням Статуту та козачих традицій членами Самооборони;

· Розглядає та виносить рішення по спірним питанням, що виникають між членами Самооборони. Рішення ради Старійшин приймаються простою більшістю голосів і є чинними принаявності більше половини членів Ради Старійшин.

· Рішення Ради Старійшин впроваджують у життя Вища Рада, Головний Командир або Головний Штаб Самооборони;

· Призвана нагадувати Командирам та козакам про дотримання морального кодексу честі та гідності козака.

6.23 Головна контрольно-ревізійна комісія обирається Великим Колом у кількості не менше трьох осіб і є контролюючим органом Самооборони. Голова та члени Головної контрольно-ревізійної комісії обирається Великим Колом терміном на п’ять років з числа членів Головної контрольно-ревізійної комісії. Члени Головної контрольно-ревізійної комісії не можуть бути членами інших виборних органів Самооборони.

6.24 Головна контрольно-ревізійна комісія:

· Щорічно перевіряє фінансово-господарську діяльність Самооборони;

· Здійснює контроль виконання рішень Великого Кола, Головного Штабу, Головного Командира;

· Слідкує за дотриманням діючого законодавства та Статуту в діяльності Самооборони;

· Звітує про свою діяльність на Великому Колі, про результати щорічних перевірок доповідає на Вищій Раді.

6.25 Засідання Головної контрольно-ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше ніж одного разу на рік. Засідання вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Головної контрольно-ревізійної комісії, рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.26 Обласне козацьке товариство Самооборони. Обласне козацьке товариство створюється на Установчих зборах обласного козацького товариства. Обласне козацьке товариство вважається створеним після надання Ухвали про підтвердження діяльності обласного козацького товариства Вищою Радою Самооборони. Обласне козацьке товариство може бути ліквідоване рішенням Вищої Ради самооборони або рішенням Обласного Кола (якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів) з подальшим затвердженням Вищої Ради Самооборони.

6.26.1 Вищим органом обласного товариства є Обласне Коло, до якого входять делегати від усіх козацьких товариств області, скликається не рідше ніж один раз на один рік. Представництво від козацьких товариств, час і місце проведення Обласного Кола визначає Обласна Рада.

6.26.2 Рішення Обласного Кола приймаються простою більшістю голосів і є чинними при наявності більше половини обраних делегатів.

6.26.3 Обласне Коло може скликатися позачергово за вимогою не менш ніж половини козацьких товариств, що входять до складу обласного товариства, обласним Командиром або одним з керівних органів обласного товариства, а також згідно з рішенням вищого керівного органу Самооборони.

6.26.4 Обласне Коло:

· Заслуховує звіт обласного Командира, обласної контрольно-ревізійної комісії та обласного штабу про роботу обласного козацького товариства;

· Обирає терміном на п’ять років обласного Командира, який передаються на затвердження Головному Командиру Самооборони. У разі не затвердження Обласне Коло обирає обласного Командира повторно;

· Обирає заступника обласного Командира, Обласний штаб, голову та членів обласної контрольно-ревізійної комісії;

· Обирає делегатів на Велике Коло Самооборони;

· Визначає та затверджує завдання й напрямки діяльності обласного товариства;

· Затверджує символіку обласного козацького товариства (після погодження їх з Головним Штабом Самооборони);

· Приймає рішення про ліквідацію обласного товариства з подальшим затвердженням Вищої Ради Самооборони;

· Приймає інші важливі питання життя та діяльності обласного козацького товариства.

6.26.5 У Період між Обласними Колами керівництво діяльністю обласного товариства здійснює Обласна Рада, яка збирається не менше ніж раз на три місяці. Рішення Обласна Рада приймає на своїх засіданнях. Рішення обласної Ради є дійсними, якщо на засіданні присутні більше половини членів Обласної Ради і за них проголосувала більшість присутніх.

6.26.6 Обласна Рада:

· Складається з обласного Командира, його заступника, та членів Обласної Ради;

· Скликається за рішенням обласного Командира, за вимогою одного з районних товариств чи Головного Командира Самооборони;

· Визначає дату, час та місце проведення Обласного Кола;

· Приймає рішення про скликання позачергового Обласного Кола Самооборони;

· Визначає пріоритети у діяльності обласного козацького товариства, опрацювання тактики дій товариства;

· Затверджує річний бюджет, плани та програми заходів і діяльності обласного козацького товариства Самооборони, розроблені обласним штабом;

· Приймає інші рішення про діяльність обласного козацького товариства Самооборони.

6.26.7 Обласний Командир є вищою посадовою особою в обласному козацькому товаристві Самооборони. При відсутності обласного Командира його обов’язки виконує його заступник.

6.26.8 Обласний Командир:

· Керує діяльністю обласного товариства й Обласною Радою;

· Головує на Обласних Колах та засіданнях Обласної Ради;

· представляє обласне козацьке товариство у державних органах, органах місцевого самоврядування, засобах масової інформації, в інших організаціях та установах;

· Робить заяви та звернення від імені обласного козацького товариства;

· Формує кадрову політику обласного козацького товариства;

· Підписує фінансові та інші документи обласного козацького товариства;

· Розпоряджається фінансами та майном обласного товариства;

· Несе відповідальність за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів;

· Надає повноваження начальнику обласного штабу Самооборони тимчасово або постійно розпоряджатися всім майном обласного козацького товариства або його частиною;

· Відкриває та закриває рахунки обласного козацького товариства в установах банків;

· Затверджує рішення обласного штабу про заснування прибуткових підприємств;

· Затверджує розроблений Начальником обласного штабу штат найманих працівників;

· Має право брати участь у засіданнях Обласного штабу з правом вирішального голосу при прийнятті рішень з порядку денного;

· У разі необхідності може скликати позачергове Обласне Коло;

· При перетинанні інтересів обов’язково узгоджує свої дії з обласними Командирами відповідних областей і Головним Штабом Самооборони;

· Затверджує повноваження міських/районних Командирів, начальників та членів штабів міських/районних товариств.

· Заступник обласного Командира:

· Здійснює контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів Самооборони та обласного товариства;

· Розробляє та організовує здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань Самооборони;

· Надає практичну та методичну допомогу міським/районним та первинним козацьким товариствам;

· Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід роботи товариств Самооборони;

· Виконує обов’язки обласного Командира за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості виконувати покладені на нього обов’язки.

6.26.9 Обласний штаб:

· Є виконавчим органом обласного козачого товариства Самооборони;

· До складу Обласного штабу входять: Начальник Обласного штабу та члени Обласного штабу;

· Координує роботу міських/районних товариств, що входять до складу обласного товариства;

· Розробляє та затверджує зразки печаток, штампів (після погодження їх з Головним Штабом Самооборони);

· Розробляє проекти символіки обласного козацького товариства, погоджує з Головним Штабом Самооборони, після чого виносить на розгляд обласного кола;

· Приймає рішення з поточних питань;

· Співпрацює з Головним Штабом Самооборони;

· Вносить на розгляд Обласної Ради проект річних планів, бюджету та програму заходів і діяльності обласного козацького товариства Самооборони;

· Виконує бюджет обласного козацького товариства, затверджений Обласною Радою;

· Приймає рішення про заснування прибуткових підприємств, які затверджує обласний Командир;

· Реалізовує прийняті обласним Колом програми заходів та діяльності обласного козацького товариства;

· Організовує та проводить вишколи козаків, направлені на підняття їх духовного та морального розвитку, фізичного вдосконалення та гарту. Рішення обласного штабу приймається простою більшістю голосів при наявності більше половини його членів.

· Начальник обласного штабу:

· Організовує та керує поточною роботою штабу;

· Приймає рішення про розподіл функціональних обов’язків між членами Обласного штабу;

· При необхідності формує штат найманих працівників який затверджує обласний Командир;

· Скликає засідання штабу та головує на них;

· Забезпечує взаємодію Обласного штабу з Головним Штабом Самооборони;

· організовує і проводить роботу по підбору, розстановці та підготовці козацьких кадрів, підвищенню їх кваліфікації;

· У межах наданих обласним Командиром повноважень, розпоряджається майном обласного товариства та інформує обласного Командира про їх використання;

· Несе відповідальність за облік, технічний стан, умови і якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель та майна;

· Підписує рішення, прийняті на засіданнях штабу.

6.26.10 Обласний штаб підзвітний Обласній Раді, Обласному Колу, обласному Командиру та підпорядкований Начальнику обласного штабу, Головному Штабу Самооборони.

6.26.11 Обласна контрольно-ревізійна комісія обирається Обласним Колом у кількості 3-5 осіб терміном на один рік. Голова обласної контрольно-ревізійної комісії обирається з числа її членів Обласним Колом терміном на один рік. Члени та голова обласної контрольно-ревізійної комісії не можуть бути членами інших виборних органів Самооборони. Рішення контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю при наявності більше половини її членів.

6.26.12 Обласна контрольно-ревізійна комісія:

· Перевіряє роботу обласного штабу й уразі потреби роботу міських/районних козацьких товариств Самооборони;

· Перевіряє діяльність керівних органів обласного козацького товариства щодо правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, відповідності кошторису витрат коштів та цільового використання майна обласним козацьким товариством;

· Звітує перед Обласним Колом.

6.27 Міське/Районне козацьке товариство Самооборони. Міське/Районне козацьке товариство створюється на Установчих зборах міського/районного козацького товариства. Міське/Районне козацьке товариство вважається створеним після надання Ухвали про підтвердження діяльності міського/районного козацького товариства Вищою Радою Самооборони. Міське/районне козацьке товариство може бути ліквідоване рішенням Вищої Ради самооборони або рішенням міської/районної Ради (якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів) з подальшим затвердженням Вищої Ради Самооборони.

6.27.1 Міське/Районне козацьке товариство Самооборони складається з первинних козацьких товариств Самооборони. Міські/Районні товариства є юридичними особами, які набувають цього статусу з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку та згідно статуту Самооборони, мають право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються обласним Штабом Самооборони.

6.27.2 Вищим органом міського/районного товариства є міське/районне Коло, до якого входять делегати від усіх первинних козацьких товариств і яке скликається не рідше ніж один раз на рік. Норму представництва від первинних козацьких товариств, час і місце проведення Кола, порядок денний визначає міський/районний штаб. Міське/Районне Коло може вирішувати всі питання діяльності міського/районного товариства, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів, рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.27.3 Міське/Районна Коло може скликатися позачергово на вимогу 1/3 осередків первинних козацьких товариств, Головного Командира Самооборони, Обласного Командира, міського/районного Командира.

6.27.4 Міське/Районне Коло:

· Обирає міського/районного Командира, його заступника, начальника та членів міського/районного штабу терміном на один рік та подає на затвердження Обласному Командиру Самооборони;

· Обирає міську/районну контрольно-ревізійну комісію терміном на один рік;

· Визначає та затверджує завдання й напрямки діяльності міського/районного товариства;

· Обирає делегатів на Обласне Коло;

· Заслуховує звіт міського/районного Командира, міського/районного штабу та контрольно-ревізійної комісії;

· Затверджує річні плани, бюджет та програми заходів і діяльності міського/районного козацького товариства Самооборони, розроблені міськими/районними штабами;

· Вирішує інші питання діяльності міського/районного товариства.

· Міський/Районний Командир:

· Здійснює загальне керівництво міським/районним товариством;

· Головує на міських/районних Колах;

· Представляє міське/районне товариство у державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, засобах масової інформації, тощо;

· Робить заяви та звернення від імені міського/районного товариства;

· Формує кадрову політику міського/районного товариства;

· Підписує фінансові та інші документи міського/районного козацького товариства;

· Розпоряджається коштами та майном міського/районного козацького товариства;

· Відкриває та закриває рахунки міського/районного товариства в установах банків;

· Несе відповідальність за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів;

· Має право брати участь у засіданнях міського/районного штабу з правом вирішального голосу при прийнятті рішень з порядку денного;

· Затверджує рішення міського/районного штабу про заснування прибуткових підприємств;

· У разі необхідності скликає позачергове міське/районне Коло;

· Може скликати позачергове Коло первинного козацького товариства.

· Заступник міського/районного Командира:

· Здійснює контроль за ходом реалізації рішень центральних керівних органів Самооборони, обласних та міських/районних товариств;

· Розробляє та організовує здійснення практичних заходів щодо реалізації статутних завдань Самооборони;

· Надає практичну та методичну допомогу первинним козацьким товариствам;

· Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід роботи товариств Самооборони;

· Виконує обов’язки міського/районного Командира за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості виконувати покладені на нього обов’язки.

6.27.5 Міський/районний штаб Самооборони – виконавчий орган міського/районного товариства Самооборони. Рішення міського/районного штабу є правомочними, якщо на засіданнях присутні більше половини членів штабу і за них проголосувало більше половини присутніх членів штабу.

Міський/Районний штаб Самооборони:

· Керує всією діяльністю міського/районного козацького товариства Самооборони;

· Координує роботу первинних козацьких товариств;

· Співпрацює з Обласним штабом;

· Визначає час, місце та дату проведення міського/районного Кола;

· Вносить на розгляд міського/районного Кола проект річних планів, бюджету та програму заходів і діяльності міського/районного козацького товариства Самооборони;

· Формує проект порядку денного міського/районного Кола;

· Формує плани вишколу козаків, їх духовного і морального розвитку та виховання;

· Виносить на міське/районне Коло проекти напрямків діяльності міського/районного козацького товариства;

· Може ліквідувати первинне козацьке товариство у разі грубих порушень ним статутних вимог;

· Приймає рішення про заснування прибуткових підприємств, які затверджує міський/районний Командир;

· Звітує міському/районному Колу.

· Начальник міського/районного штабу:

· Організовує та керує поточною роботою штабу;

· Приймає рішення про розподіл функціональних обов’язків між членами штабу;

· Скликає засідання штабу та головує на них;

· Забезпечує взаємодію міського/районного штабу з Обласним штабом;

· Несе відповідальність за облік, технічний стан, умови і якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель та майна;

· Підписує рішення, прийняті на засіданнях штабу.

6.29.6. Для перевірки діяльності міського/районного товариства правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, витрат коштів і цільового використання майна, міське/районне Коло обирає контрольно-ревізійну комісію у складі трьох осіб (голова та члени комісії) із представників не менше двох первинних козацьких товариств. За результати перевірки контрольно-ревізійна комісія звітує на міському/районному Колі та інформує контрольно-ревізійну комісію обласного козацького товариства.

6.28 Первинні козацькі товариства Самооборони:

· Створюються на підставі рішення установчих зборів, де присутні неменше ніж три особи (які відповідно до статуту можуть бути членами Самооборони) за місцем роботи, навчання та проживання козаків.

· Первинне козацьке товариство вважається створеним після надання Ухвали відповідним міським/районним штабом.

· Вищим керівним органом первинного козацького товариства є Коло первинного товариства, яке скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на шість місяців. Коло скликається з ініціативи Командира первинного козацького товариства або на вимогу 1/3 членів первинного козацького товариства чи керівних органів Самооборони та товариств вищого рівня.

· Коло первинного козацького товариства уповноважене вирішувати всі питання діяльності первинного козацького товариства, якщо на ньому присутні більше половини членів цього товариства. Рішення Кола первинного козацького товариства приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ньому членів Самооборони.

· Коло первинного козацького товариства:

· Обирає терміном на один рік Командира первинного козацького товариства, заступника Командира;

· Приймає громадян у ряди Самооборони, ухвалюють рішення про вихід із Самооборони та виключення з її рядів;

· Обирає делегатів на міське/районне Коло;

· Затверджує план роботи та кошторис первинного козацького товариства, забезпечують їх здійснення.

· Командир первинного козацького товариства:

· Здійснює загальне керівництво діяльністю первинного козацького товариства;

· Організовує виконання рішень Кола первинного козацького товариства та вищестоящих керівних органів Самооборони;

· Розробляє план роботи первинного козацького товариства;

· Представляє первинне козацьке товариство в державних органах, органах місцевого самоврядування, керівних органах Самооборони, в громадських організаціях;

· Має право підпису всіх документів первинного козацького товариства;

· Скликає Коло первинного козацького товариства;

· Звітує на Колі первинного козацького товариства про свою діяльність за визначений період.

· Заступник Командира первинного козацького товариства:

· Виконує обов’язки Командира первинного козацького товариства за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості виконувати покладені на нього обов’язки;

· Здійснює поточну організаційну роботу;

· Веде облік членів Самооборони;

· Виконує інші обов’язки, покладені на нього Колом первинного козацького товариства або Командиром.

· Первинне козацьке товариство збирає вступні та членські внески, добровільні пожертвування громадян.

· Первинне козацьке товариство виконує рішення вищестоящих керівних органів Самооборони та звітує перед ними про їх виконання.

· Первинні козацькі товариства легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення до відповідного органу Міністерства Юстиції України, а також повідомляють відповідні місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

6.30.1. Первинні козацькі товариства можуть бути ліквідовані рішенням зборів первинного козацького товариства з подальшим затвердженням відповідним міським/районним штабом або рішенням відповідного міського/районного штабу.

7 Члени Самооборони, їх права та обов’язки

7.1 Членство в Самообороні може бути індивідуальним та колективним.

7.2 Індивідуальними членами Самооборони можуть бути громадяни України з 16 річного віку, які визнають статут Самооборони, приймають участь у здійсненні мети і завдання Самооборони.

7.3 До лав Самооборони приймаються особи за рішенням первинного козацького товариства, а у разі його відсутності товариством вищого рівня на підставі особистої заяви на ім’я Командира та за рекомендацією двох дійсних членів Самооборони. Рішення про прийняття та вилучення з членів Самооборони приймається більшістю голосів присутніх.

7.4 Колективними членами Самооборони можуть бути колективи громадських організацій, підприємств, навчальних, наукових і культурних закладів, установ і організацій, які фізично і матеріально сприяють виконанню статутних цілей і завдань Самооборони. Взаємовідносини Самооборони з його колективними членами здійснюються на підставі відповідних угод.

7.5 Колективні члени приймаються до лав Самооборони згідно письмової заяви на підставі рішення зборів трудового колективу та приймають участь у діяльності через своїх представників.

7.6 Вихід членів з Самооборони добровільний, на підставі заяви, поданої на ім’я Командира первинного козацького товариства, а у разі його відсутності на ім’я Командира товариства вищого рівня.

7.7 Вилучення з лав Самооборони можливе:

· У разі порушення Статуту Самооборони, а також за цілеспрямовану діяльність, направлену на розпалювання ворожнечі та розкол Самооборони;

· У результаті діяльності, що завдала шкоди українській державі, українському народові або українському козацтву;

· Рішення про вилучення з лав Самооборони приймається тим самим органом, який приймав рішення про прийняття до лав Самооборони. Рішення про вилучення може бути оскаржене органом вищого рівня;

7.8 Члени Самооборони мають право:

· Приймати участь у всіх заходах Самооборони;

· Якщо вони досягли повноліття, обирати та бути обраними до керівних органів Самооборони всіх рівнів;

· Виносити на розгляд козацьких Рад Самооборони питання щодо діяльності Самооборони;

· Отримувати козацькі звання та чини згідно Положення про проходження козацької служби та займаних посад в Самообороні;

· Згідно з чинним законодавством користуватись майном Самооборони та земельними наділами;

· Отримувати інформацію про діяльність Самооборони;

· Отримувати відповідь на свої пропозиції та заяви до козацьких товариств Самооборони всіх рівнів;

· Працювати в усіх структурах Самооборони;

· Одержувати духовно-моральну та (у разі потреби) матеріальну підтримку;

· Навчатися в навчальних і фізкультурно-спортивних закладах за рекомендацією керівних органів Самооборони;

· Носити однострій Самооборони, та зброю відповідно до чинного законодавства, правил дозвільної системи України та інших положень.

7.9 Члени Самооборони зобов’язані:

· Бути активними провідниками української національної ідеї;

· Бути законослухняними громадянами України;

· Виконувати Статут Самооборони;

· Приймати участь в діяльності Самооборони;

· Виконувати всі накази, рішення та постанови керівництва Самооборони, що не суперечать Статуту Самооборони;

· Дотримуватись здорового способу життя;

· Бути відданим Україні й українському народові.

7.10 Кожен індивідуальний член Самооборони повинен стояти на обліку в первинному козацькому товаристві.

7.11 Колективні члени Самооборони беруться на облік обласним, міським, районним товариством або Головним Штабом.

8 Кошти та майно Самооборони

8.1 Самооборона може мати кошти та інше майно, необхідне, для здійснення своєї статутної діяльності.

8.2 Самооборона здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України.

8.3 Кошти Самооборони складаються з:

· вступних і членських внесків (якщо вони збираються);

· відрахувань від надходжень заснованих Самообороною госпрозрахункових установ, підприємств і організацій;

· добровільних пожертв членів Самооборони, пожертв громадян України та громадян інших держав, заповітів і внесків приватних осіб, підприємств, установ;

· з відрахувань підприємств, установ, організацій та окремих приватних підприємств, які створювались та отримують різні послуги з допомогою структурних підрозділів Самооборони;

· інших коштів, набутих на законних підставах.

8.4 Самооборона набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів та на інших підставах, не заборонених законом.

8.5 Кошти та інше майно Самооборони не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань, для проведення заходів, передбачених планами Самооборони, задоволення організаційно-господарських потреб, утримання штатного персоналу; виділяються на відрядження, одяг, оргтехніку, рекламу; надання фінансової допомоги малозабезпеченим людям, військовослужбовцям, студентам і учням, освітнім закладам.

8.6 Колективні члени Самооборони права на власність Самооборони не мають і по своїх фінансових зобов’язаннях відповідають самостійно.

8.7 Право на оперативне управління коштами та майном Самооборони на виконання статутних завдань і рішень Великого Кола Самооборони належить Головному Командиру. Обласні (міські, районні, первинні) Командири оперативно розпоряджаються коштами і майном своїх товариств згідно з рішеннями рад своїх товариств.

8.8 Відповідальність за облік коштів та майна несуть:

· За облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів у товариствах Самооборони – Командири товариств; у Головному Штабі – Начальник Головного Штабу.

· За облік, технічний стан, умови і якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель та майна в товариствах – начальники штабів; у Головному Штабі – Начальник Головного Штабу.

8.9 Безпосереднє керівництво та загальний контроль здійснюють і несуть загальну відповідальність Командири відповідних рівнів; в цілому по Самообороні - Головний Командир.

8.10 Самооборона, створені нею установи, організації та підприємства зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, забезпечувати статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету обов’язкові платежі в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

9 Правовий статус Самооборони.

9.1 Самооборона є юридичною особою, з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має розрахункові поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи та бланки, власну символіку, яка затверджуються Вищою Радою і реєструється в установленому порядку.

9.2 Самооборона може виступати позивачем і відповідачем в органах суду та арбітражного суду.

9.3 Самооборона не несе відповідальності за майно та кошти структурних підрозділів та госпрозрахункових підприємств, які є юридичними особами, як і останні не несуть відповідальності за майно та кошти Самооборони.

9.4 Доповнення та зміни до Статуту Самооборони має право вносити Велике Коло.

9.5 Про зміни, що сталися в статутних документах Самооборони повідомляє в реєструючи органи.

9.6 Самооборона, обласні, міські, районні, первинні козацькі товариства Самооборони керуються у своїй діяльності цим Статутом.

10 Внесення змін і доповнень до Статуту Самооборони

10.1 Зміни і доповнення до Статуту Самооборони має право вносити Велике Коло.

10.2 Зміни і доповнення до Статуту Самооборони обов’язково реєструються у встановленому законом порядку.

11 Припинення діяльності Самооборони.

11.1 Діяльність Самооборони може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.

11.2 Реорганізацію Самооборони відбувається за рішенням Великого Кола, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 делегатів.

11.3 Ліквідація Самооборони відбувається за рішенням Великого Кола, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 делегатів, або за рішенням суду.

11.4 Ліквідація Самооборони, обласного, міського, районного, первинного козацького товариства Самооборони проводиться ліквідаційною комісією, створеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія визначає порядок та терміни проведення ліквідації, а також термін для подачі скарг кредиторів.

11.5 Майно та кошти, що залишились після ліквідації Самооборони не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділ VI. Правління Учнівського Самоврядування | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ | Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття особами вищої освіти та проведення наукових дослід­жень. | ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ | Вчена рада Університету, факультету (інституту). | Органи громадського самоврядування Університету | Трудовий колектив | Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України. | ТА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ| Розвід добового наряду

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.206 сек.)