Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бланк договору на проведення практики

Читайте также:
  1. II. Организация практики
  2. III. Организация производственной практики
  3. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  4. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  5. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  6. А) Зборівського мирного договору 1649 року
  7. А) Зборівського мирного договору 1649 року

ПРОГРАМА

навчальної (аналітичної) практики студентів 3-го курсу

напряму 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

Івано–Франківськ – 2013 рік


Програма навчальної (аналітичної) практики студентів 3-го курсу напряму 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». ― Івано-Франківськ :коледж Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. ― 24 с.

Розробники: к.е.н. Івашків Т.С.,

к.держ.упр. Серняк О. І.

 

 

Рецензент: завідувач кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., проф. Данилюк М. О.

 

Програму навчальної (аналітичної) практики обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № ___ від «___» ______________ 2013 року

Голова циклової комісії ________________ (Івашків Т.С..)

«____» _________________ 2013 року

 

 

Схвалено Науково-методичною Радою Коледжу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

 

Протокол № ____ від «___» _____________ 2013 року

Голова ________________ (_______________)

«____» _________________ 2013 року

 

 

© КОЛЕДЖ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013 рік

© Івашків Т.С., Серняк О. І., 2013 рік

ЗМІСТ

1. Організація навчальної (аналітичної) практики………..……………
1.1. Загальні положення………….…..…………………………………...
1.2. Обов’язки студента під час проходження практики………...…..…
1.3. Керівництво та контроль за проходженням практики.………..…...
2. Методичні вказівки щодо проходження практики.…………………..
2.1. Мета, завдання та зміст практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад……………………………..………………………
2.2. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної казначейської служби України…………………………..….
2.3. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної податкової служби України…………………………………
2.4. Мета, завдання та зміст практики в банківських установах……....
2.5. Мета, завдання та зміст практики у страхових компаніях…..…….
2.6. Мета, завдання та зміст практики на підприємствах…..…………..
3. Вимоги до складання й оформлення матеріалів практики.………….
4. Оцінювання результатів проходження практики…………………….
Додатки…………………………………………………………………….

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ (АНАЛІТИЧНОЇ) ПРАКТИКИ

1.1. Загальні положення

У сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до стилю й організації роботи місцевих фінансових інституцій, податкових і казначей­ських служб, банків і страхових компаній, які вимагають підвищення рівня професіоналізму та компетентності їх працівників. Це має пряме відношення до навчального процесу у вузах, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.Важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців із напряму підготовки «Фінанси і кредит» є навчальна (аналітична) практика. Вона роз­глядається як форма ознайомлення студентів з умовами та характером майбутньої роботи. Окрім того, за результатами практики студенти пишуть звіт. Тому цей етап навчального процесу є важливим видом науково-дослідної та практичної роботи у межах навчання в університеті.

Програма навчальної (аналітичної) практики розроблена на основі Поло­ження про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, Положення про проходження навчальної, виробничої, переддипломної, науково-педагогічної практик студентами коледжу, затвердженого Вченою радою Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького від 18.03.2010 р. (протокол № 6), та Наскрізної програми проходження усіх видів практик студентами спеціальності «Фінанси і кредит».

Загрузка...

Навчальна (аналітична) практика проводиться на третьому курсі та триває 3 тижні.

Базою навчальної (аналітичної) практики можуть бути територіальні органи Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, головні фінансові управління облдержадміністрацій, фінансові управління райдержадміністрацій і міськвиконкомів, банківські установи, страхові компанії, підприємства різних форм власності. Практика студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» має відповідати меті, завданням, змісту практики відповідно до місця проходження практики (див. розділ 2 і додатки А–Е).

З базами практики університет завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку Ж. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років.

За погодженням зі завідувачем кафедри фінансів і кредиту студенти можуть самостійно вибирати для себе базу практики та пропонувати її для викорис­тання. Практика студентів, які працюють на підприємствах (в установах, організаціях), може, за їх бажанням і погодженням зі завідувачем кафедри, проводитися на безпосередньому робочому місці, якщо там забезпечується виконання програми для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. У таких випадках студенти самостійно укладають із цими організаціями індиві­дуальні договори, на основі яких коледж потім готує лист-скерування на практику.

Навчальна (аналітична) практика здійснюється за індивідуальним графіком, згідно якого керівник від бази практики разом із керівником від коледжу складають робочий план для кожного студента. Календарний графік проходження практики наведений у щоденнику навчальної (аналітичної) практики.

Тривалість робочого часу студента під час проходження навчальної (аналітичної) практики – не більше 40 годин на тиждень (за домовленістю між керівництвом університету та бази практики може встановлюватися інша трива­лість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам чинного законо­давства України).

За наявності вакантних місць на базі практики, робота на яких відповідає вимогам програми практики, студенти можуть зараховуватись на штатні посади з відповідною оплатою праці. При цьому не менше 50 % робочого часу має витрачатися на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

1.2. Обов’язки студента під час проходження практики

Термін початку практики встановлюється в навчальному плані та затверджується ректором університету.

Перед початком практики студент на кафедрі одержує програму практики, щоденник практики та консультації щодо його заповнення.

Своєчасно прибувши на практику, студент повинен:

§ простежити за оформленням адміністрацією організації розпорядження (наказу) про проходження практики та про призначення керівника від бази практики;

§ одержати від керівника від бази практики план-графік проходження практики;

§ за необхідності оформити перепустку.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги законодавства про працю на рівні з усіма працівниками бази практики;

- дотримуватися плану, що підготовлений і затверджений керівниками від кафедри та бази практики;

- систематично вести щоденник навчальної (аналітичної) практики, один раз на тиждень давати його керівникам практики на перевірку та підписування;

- у повному обсязі виконувати завдання, що передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- дотримуватися правил із охорони праці, техніки безпеки та санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- виявляти вихованість, культуру спілкування, ввічливість, професіо­налізм, поводитися зразково;

- не пізніше, ніж за день до закінчення практики, одержати характе­ристику та відгук про роботу студента на практиці за підписом керівника від

бази практики, завіреного печаткою організації.

1.3. Керівництво та контроль за проходженням практики

Відповідальність за організацію, проведення та контроль практики студентів на економічному факультеті покладається на декана факультету.

За проходженням студентами практики здійснюється поточний, модульний і підсумковий контроль.

Поточний контроль за проходженням студентами практики здійснюють керівники від кафедри та від бази практики (постійно), а також завідувач кафедри (періодично). Основною метою цієї форми контролю є забезпечення дотримання календарного графіку проходження практики та правил внутріш­нього трудового розпорядку на базі практики.

Керівник практики від Коледжу:

§ заздалегідь відвідує відповідні бази практики, за необхідності допомагає у створенні належних умов для проходження практики, домовляється про призначення керівників практики від підприємства, установи чи організації;

§ складає календарні графіки проходження практики кожним студентом;

§ сприяє закріпленню студентів за тими об’єктами проходження практи­ки, що максимально точно враховують коло науково-дослідних інтересів студента;

§ проводить настановчі збори, на яких здійснює інструктаж студентів, які відбувають на бази практики, видає їм відповідні документи (Програму навчальної (аналітичної) практики, щоденник практики) та роз’яснює систему звітності з практики;

§ у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує високу якість проходження навчальної (аналітичної) практики відповідно до програми;

§ складає графік відвідування баз практики та відвідує їх;

§ контролює проведення зі студентами-практикантами інструктажу з охорони праці та правил внутрішнього трудового розпорядку на базі практики та надає методичну допомогу керівникам від бази практики та студентам із підготовки звітів;

§ періодично перевіряє ведення студентами щоденників практики;

§ пише висновки про роботу студентів на практиці;

§ у складі комісії бере участь у захисті звітів із практики;

§ подає до дирекції коледжу заповнену екзаменаційну відомість з оцінками та підписами трьох членів комісії;

§ у п’ятиденний строк після закінчення практики складає та подає голові комісії письмовий звіт про результати практики зі зауваженнями та пропозиціями щодо покращення практики студентів, який розглядається на черговому засіданні кафедри.

Керівник практики від бази практики:

- влаштовує студентів на робочі місця, забезпечує проведення інструк­тажу з охорони праці та техніки безпеки, ознайомлює з правилами внутріш­нього трудового розпорядку;

- допомагає студентам у зборі інформації для підготовки звіту з практики;

- забезпечує студентам-практикантам можливість користування науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною й іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

- здійснює методичне керівництво та надає допомогу студентам під час виконання відповідних розрахунків і практичних завдань;

- залучає студентів до суспільної роботи, організує зустрічі практикантів із керівниками підприємства, установи чи організації;

- контролює роботу студентів із додержання ними трудової дисципліни, вживає виховних і адміністративних заходів впливу на студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи органі­зації, та повідомляє про це завідувача кафедри фінансів і кредиту;

- забезпечує виконання погоджених із університетом графіків проходження навчальної (аналітичної) практики у структурних підрозділах бази практики;

- контролює ведення щоденників, підготовку звітів, дає оцінку-відгук про виконану студентами роботу та складає характеристику на студента-практиканта за результатами його діяльності на базі практики, яку підписує особисто та скріплює печаткою підприємства (установи, організації).

Підсумковий контроль здійснюється у формі захисту звіту з практики.

Оформлений звіт із практики разом зі заповненим щоденником студент подає на перевірку керівникові практики від підприємства (установи), який знайомиться зі звітом, візує його на титульній сторінці (за умови позитивної оцінки), пише характеристику на студента (у щоденнику з практики).

Після цього у встановлений термін студент подає звіт до дирекції керівникові практики від циклової комісії для перевірки та візування. У випадку суттєвих відхилень від вимог щодо змісту й оформлення звіту, він повертається на доопрацювання.

Звіт захищається перед комісією, яку призначає дирекція коледжу з числа викладачів із обов’язковим включенням до неї керівника практики від циклової комісії. За результатами захисту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульній сторінці, у відомості й індивідуальному плані студента.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студент, який отримав негативну оцінку з практики у комісії, відраховується з університету.


2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2.1. Мета, завдання та зміст практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад:

- ознайомитись із роботою управління та його підрозділів;

- вивчення структури та функцій управління і його структурних під­розділів, посадових обов’язків і повноважень їх працівників;

- ознайомитись із порядком складання, розгляду та затвердження бюджету;

- ознайомитись із порядком складання розрахунків і планування доходів бюджету області (району, міста);

- ознайомитись із порядком організації фінансування видатків бюджет­них організацій області (району, міста);

- ознайомитись із організацією фінансування суб’єктів господарювання комунальної власності (житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, транспорт тощо);

- ознайомитись із фінансуванням закладів охорони здоров’я;

- ознайомитись із фінансуванням закладів освіти;

- ознайомитись із фінансування закладів культури, мистецтва, туризму, фізичної культури та спорту;

- провести аналіз виконання бюджету за минулий рік і плану виконання бюджету на поточний рік.

Календарний план проходження практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад наведено в додатку А.

 

2.2. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної казначейської служби України:

- ознайомитись зі структурою Державної казначейської служби України, правами й обов’язками її працівників;

- ознайомитись із організацією виконання бюджету та здійснення контролю за ним;

- ознайомитись із фінансуванням видатків бюджету;

- ознайомитись із веденням обліку касового виконання бюджету та складанням звітності про стан виконання бюджету;

- ознайомитись зі здійсненням управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства України;

- ознайомитись зі здійсненням контролю за надходженням і викорис­танням коштів державних фондів і позабюджетних цільових коштів, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Календарний план проходження практики в територіальних органах

Державної казначейської служби Українинаведено в додатку Б.

 

2.3. Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної податкової служби України:

- ознайомитись зі структурою Державної податкової служби України, її підрозділами та функціями, які вони виконують, а також із правами, обов’яз­ками та відповідальністю працівників;

- ознайомитись із нормативною базою (законами, інструкціями, поло­женнями), якими керуються у своїй роботі працівники податкової служби;

- ознайомитись із порядком обліку платників податків, нарахуванням і надходженням податків й інших обов’язкових платежів;

- засвоїти порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, адміністративних стягнень, що накладаються на посадових осіб і окремих громадян, а також підстави для притягнення останніх до кримінальної відповідальності;

- вивчити механізм стягнення податкового боргу.

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної податкової служби Українинаведено в додатку В.

2.4. Мета, завдання та зміст практики в банківських установах.

- ознайомитись з організаційною структурою установи банку;

- ознайомитись з операціями, що здійснюють банківські установи;

- ознайомитись із порядком відкриття та закриття поточних і бюджет­них рахунків;

- розглянути порядок дотримання комерційними банками економічних нормативів і показників ліквідності;

- ознайомитись із роботою банку, що пов’язана з кредитуванням фізичних і юридичних осіб;

- ознайомитись із роботою кредитно-фінансового відділу;

- ознайомитись із роботою підрозділів банку щодо обслуговування клієнтів;

- ознайомитись із роботою, складом, структурою та функціями валют­ного відділу.

Календарний план проходження практики в банківських установах наведено в додатку Г.

2.5. Мета, завдання та зміст практики у страхових компаніях:

- ознайомитись зі структурою страхової компанії (філії), її завданнями, правами й обов’язками працівників;

- ознайомитись із порядком одержання ліцензій на здійснення страхо­вої діяльності;

- ознайомитись із процедурою ліцензування страхової діяльності;

- вивчити функції страхування та його атрибути;

- ознайомитись із видами страхування;

- проаналізувати надходження страхових премій, динаміку обов’яз­кового та добровільного страхування в розрізі видів за останніх 2–3 роки;

- ознайомитись із основними методологічними й організаційними проб­лемами формування страхового резерву.

Календарний план проходження практики у страхових компаніях наведено в додатку Д.

2.6. Мета, завдання та зміст практики на підприємствах:

- ознайомитися зі статутом, структурою та діяльністю підприємства;

- ознайомитись з функціями структурного підрозділу чи особи, що відповідальна за ведення фінансової роботи на підприємстві;

- ознайомитись із функціональними обов’язками ключових працівників;

- вивчити методи та способи формування фінансових ресурсів підпри­ємства, джерела їх формування;

- ознайомитись зі складом грошових надходжень і платежів підприємства;

- охарактеризувати формування та розподіл прибутку підприємства, його динаміку за останні 2–3 роки;

- вивчити систему оподаткування підприємства;

- ознайомитись зі складом нормування та розміщення обігових коштів підприємства, джерелами їх формування;

- ознайомитись зі системою надання кредитів підприємству та порядком їх погашення;

- вивчити склад і структуру основних фондів, їх знос і амортизацію;

- оцінити фінансовий стан підприємства (на основі балансу) за останній звітний рік.

Календарний план проходження практики на підприємствах наведено в додатку Е.


ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ

 

Після завершення навчальної (аналітичної) практики студент подає керів­нику від бази практики для перевірки таку документацію: щоденник навчальної (аналітичної) практики з підписами, характеристикою та відгуком відпові­дальної особи; робочий зошит, що є невід’ємною частиною щоденника (додаток З); звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики.

Звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики є основним документом, що свідчить про виконання студентом програми практики. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Звіт про проходження практики виконується українською мовою на стандарт­них аркушах формату А4. При наборі використовують шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Поля варто залишати з чотирьох сторін аркуша: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною, перша сторінка – титульний лист, на ньому номер сторінки не вказується. Якщо у звіті є рисунки та таблиці на окремих сторінках, а також додатки, то їх необхідно включити в наскрізну нумерацію.

Усі ілюстрації звіту, крім таблиць, позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Наприклад: «Рис.1.2. Схема організаційної структури підприємства». Підписи виконуються під ілюстрацією.

Таблиці мають бути уніфіковані за формою, а цифрова інформація – віро­гідною. Кожна таблиця має тематичний заголовок, що відбиває її зміст. Таблиці нумеруються аналогічно нумерації рисунків. Заголовок таблиці починається з великої літери та розміщується нижче слова «Таблиця», що пишеться курсивом у правому верхньому куті таблиці. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть «Продовження табл.» або «Закінчення табл.» (зі зазначенням її номера). Ілюстрації і таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без обертання сторінки, або з обертанням за годинниковою стрілкою, і розміщують після першого посилання на них у тексті. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді, наприклад «табл.1.2».

Кожну ілюстрацію, що міститься у звіті, необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту та висновками. Кількість ілюстрацій визначається змістом звіту та має бути достатньою для того, щоб надати тексту ясності та конкретності.

Формули нумеруються арабськими цифрами. Їх порядковий номер позначається у круглих дужках праворуч від формули.

Звіт із практики складається з двох частин: текстової та документальної.

Текстова частина звіту має бути розділена з виокремленням питань плану та містити такі структурні елементи: титульний лист (додаток К); зміст, де зазначаються назви всіх розділів і підрозділів звіту; основну частину, що містить програмні завдання фахової практичної підготовки; висновки та пропозиції, список викорис­таних джерел. В основній частині студент дає коротку характеристику кожного питання й описує виконану ним роботу (пов’язуючи все з документами, які наводяться в додатках до звіту, та аналізуючи їх у текстовій частині звіту). Основну частину варто розпочати зі загальної характеристики бази практики.

У документальній частині звіту (у додатках) не допускається наявність не­заповнених бланків відповідної документації (організаційна структура управління, структура управління (відділу), первинні документи, фінансова та бухгалтерська звітність). Документи мають бути оформлені з дотриманням усіх вимог. Варто чітко розмежувати документи-копії (з приміткою у верхньому правому куті) і документи, у складанні яких студент-практикант брав безпосередньо участь. У додатках можуть бути таблиці, рисунки, графіки та діаграми. Усі додатки заповнюються чорнилами, нумеруються та підшиваються так, щоб зручно було читати. Кожен додаток починають із нової сторінки, йому дають заголовок, що надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки варто позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Єдиний додаток позначають як додаток А.

Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи та під­розділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) та крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці та формули, що розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) – перша формула додатка А.

Звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики підписується керівником бази проходження практики та завіряється печаткою. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 20–25 сторінок друкованого тексту.

У разі позитивної оцінки звіту керівником від бази практики та від кафедри, студент захищає звіт про проходження навчальної (аналітичної) практики перед комісією. Під час захисту необхідно виявити глибокі знання теоретичного матеріалу, уміти практично підійти до конкретної проблеми, аналізуючи при цьому всі позитивні та негативні прояви і тенденції в статиці та динаміці, висловити побажання щодо подальшого удосконалення діяльності певного об’єкта.

Після захисту звітів студентами керівник практики від кафедри пише звіт про проходження практики студентами. У звіті зазначаються особливості проходження практики на тій чи інший базі, загальні й індивідуальні побажання студентів, керівників практики від підприємства та власні пропозиції щодо поліпшення організації практики. Цей звіт обговорюється на засіданні кафедри і разом із пропозиціями та побажаннями подається декану економічного факультету.

Захищені звіти студентів і супровідна документація до них здаються в архів.

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Результати практики оцінюються за 4-ри бальною національною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»:

Кожний блок оцінюється окремо та сумується для виведення підсумкової оцінки. Оцінка за практику викладається у відомість обліку успішності й індивідуальний навчальний план студента.

Студент, який не виконав програму практики, неякісно оформив звіт або несвоєчасно його представив, не додержувався вимог практики й отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається таким, який не виконав навчального плану.

Систему оцінювання роботи та знань студентів за результатами прохо­дження навчальної (аналітичної) практики представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Система оцінювання академічних досягнень студента з практики (максимальна кількість балів)

1.1. Оформлення матеріалів практики:
1.1.1 Відповідність змісту звіту основній частині звіту
1.1.2 Правильність оформлення звіту (порядок розміщення структурних елементів текстової частини, повнота висвітлення матеріалу, відсутність граматичних помилок)
1.1.3 Наявність і якість оформлення додатків до звіту та відповід­ність їх оформлення встановленим критеріям (вимогам)
1.1.4 Дотримання загальних вимог до оформлення звіту (нумерація сторінок, оформлення титульного листа, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу й інше)
1.2. Вимоги до змісту звіту з практики:
1.2.1 Якість і глибина виконання усіх програмних завдань фахової практичної підготовки
1.2.2 Наявність, системність і глибина особистого аналізу діяльності бази практики
1.2.3 Наявність і якість самостійного виконання індивідуального завдання
2.1. Глибина оволодіння практичними навичками роботи
2.2. Уміння стисло (у межах регламенту), послідовно та чітко викласти сутність і результати практики
2.3. Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів комісії, здатність аргументовано захищати свої висновки та пропозиції

 

Таким чином, якість виконання звіту з практики оцінюється в діапазоні від 2 до 5 балів, а результати захисту матеріалів практики – у діапазоні від 2 до 5 балів. Загальна підсумкова оцінка під час захисту матеріалів практики складається з суми балів, отриманих за якість виконання звіту з практики та кількості балів, отриманих під час захисту.

Критерії оцінювання знань студентів:

Оцінка «відмінно». Звіт з практики є бездоганним у всіх відношеннях. Відповідь студента базується на рівні самостійного мислення з елементами творчого підходу. Студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав індивідуальне завдання й усі програмні завдання фахової практичної підготовки, зібрав і засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує ухвалені рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, оперує фінансовими термінами, використовує та дає критичну оцінку широкого кола практичних проблем, уміло поєднує теоретичні надбання з практикою, його доповідь стисла, логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання правильні.

Оцінка «добре» виставляється за ґрунтовно складений звіт, сумлінну підготовку до його захисту й умілий виклад матеріалу та знань. Під час написання звіту студент використав достатню кількість фактичного матеріалу, його доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання здебільшого правильні та стислі, будуються на рівні самостійного мислення. Однак, на захисті студент є непослідовним у відповідях, недостатньо обґрунтовує свої висновки та допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо студент виконує роботи з порушенням терміну, припускає неточності в оформленні матеріалів практики, орієнтується в програмних завданнях фахової практичної підготовки, але не може без сторонньої допомоги зробити на їх основі висновки, пов’язати теоре­тичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в стислому та логічному викладі проблем, не всі його відповіді на запитання правильні або повні.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, коли студент, навіть маючи непоганий письмовий варіант звіту з практики, не виконав певний вид програмних завдань фахової практичної підготовки, виконав його з нехтуванням встановлених вимог, не може відповісти на запитання щодо сутності досліджених питань, не виконав календарний план проходження навчальної (аналітичної) практики.


ДОДАТКИ

Додаток А

Календарний план проходження практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій,

фінансових управліннях районних державних адміністрацій і виконавчих комітетів міських рад

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись із роботою фінансового управління та його структурних підрозділів.  
2. Вивчення структури та функцій фінансового управління, його структурних підрозділів, посадових обов’язків і повноважень їх працівників.  
3. Ознайомитись із порядком складання, розгляду та затвердження бюджету.  
4. Ознайомитись із порядком складання розрахунків і планування доходів бюджету області (району, міста).  
5. Ознайомитись із порядком організації фінансування видатків бюджетних організацій області (району, міста): - організація фінансування суб’єктів господарювання комунальної власності (житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, транспорт тощо); - фінансування закладів охорони здоров’я; - фінансування закладів освіти; - фінансування закладів культури, мистецтва, туризму, фізичної культури та спорту.  
6. Провести аналіз виконання бюджету за минулий рік і плану виконання бюджету на поточний рік.  
8. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Б

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної казначейської служби України

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою Державної казначейської служби України, правами й обов’язками її працівників.  
2. Ознайомитись із організацією виконання бюджету та здійснення контролю за ним.  
3. Ознайомитись із фінансуванням видатків бюджету.  
4. Ознайомитись із веденням обліку касового виконання бюджету та складанням звітності про стан виконання бюджету.  
5. Ознайомитись зі здійсненням управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства України.  
6. Ознайомитись зі здійсненням контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.  
7. Оформлення звіту з практики.  

Додаток В

Календарний план проходження практики в територіальних органах Державної податкової служби України

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою Державної податкової служби України, її підрозділами та функціями, а також з правами, обов’язками та відповідальністю працівників.  
2. Ознайомитись із нормативною базою (законами, інструкціями, положеннями), якими керуються у своїй роботі працівники податкової служби.  
3. Ознайомитись із порядком обліку платників податків, нараху­ванням і надходженням податків й інших обов’язкових платежів.  
4. Засвоїти порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства, адміністративних стягнень, що накладаються на посадових осіб і окремих громадян, а також підстави для притягнення останніх до кримінальної відповідальності.  
5. Вивчити механізм стягнення податкового боргу.  
6. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Г

Календарний план проходження практики в банківських установах

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись із організаційною структурою установи банку.  
2. Ознайомитись із операціями, що здійснюють банківські установи.  
3. Ознайомитись із порядком відкриття та закриття поточних і бюджетних рахунків.  
4. Розглянути порядок дотримання комерційними банками економічних нормативів і показників ліквідності.  
5. Ознайомитись із роботою банку, що пов’язана з кредитуванням фізичних і юридичних осіб.  
6. Ознайомитись із роботою кредитно-фінансового відділу.  
7. Ознайомитись із роботою підрозділів банку щодо обслуговування клієнтів банку.  
8. Ознайомитись із роботою, складом, структурою та функціями валютного відділу.  
9. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Д

Календарний план проходження практики у страхових компаніях

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитись зі структурою страхової компанії (філії), її завданнями, а також правами й обов’язками працівників.  
2. Ознайомитись із порядком одержання ліцензій на здійснення страхової діяльності.  
3. Ознайомитись із процедурою ліцензування страхової діяльності.  
4. Вивчити функції страхування та його атрибути.  
5. Ознайомитись із видами страхування.  
6. Проаналізувати динаміку обов’язкового та добровільного страхування в розрізі видів страхування за останніх 2–3 роки.  
7. Ознайомитись із основними методологічними й організаційними проблемами формування страхового резерву.  
8. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Е

Календарний план проходження практики на підприємствах

 

№ з\п Зміст роботи Дні
1. Ознайомитися зі статутом, структурою та діяльністю підприємства.  
2. Ознайомитись з функціями структурного підрозділу чи особи, що відповідальна за ведення фінансової роботи на підприємстві.  
3. Ознайомитись із функціональними обов’язками ключових працівників підприємства.  
4. Вивчити методи та способи формування фінансових ресурсів підприємства, джерела їх формування.  
5. Ознайомитись зі складом грошових надходжень і платежів підприємства.  
6. Охарактеризувати формування та розподіл прибутку підприємства, його динаміку за останні 2–3 роки.  
7. Вивчити систему оподаткування підприємства.  
8. Ознайомитись зі складом нормування та розміщення обігових коштів підприємства, джерелами їх формування.  
9. Ознайомитись із системою надання кредитів підприємству та порядком їх погашення.  
10. Вивчити склад і структуру основних фондів, їх знос і амортизацію.  
11. Оцінити фінансовий стан підприємства (на основі балансу) за останній звітний рік.  
12. Оформлення звіту з практики.  

Додаток Ж

Бланк договору на проведення практики

Додаток № 1

до Положення про проведення

практики студентів вищих

навчальних закладів України

ДОГОВІР № ______

на проведення практики студентів вищих

навчальних закладів

Місто ____________________________ «_____»________________ 20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ______________________

(назва навчального закладу)

(надалі – навчальний заклад), в особі __________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _________________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, _________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ з/п Номер і назва спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець
             
             
             

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, у якій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови ___________________________________________

__________________________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів, за погодженням з базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією – грн.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами та діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики та навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу ____________________________________________

Бази практики _________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів.

 

Підписи та печатки:

 

Навчальний заклад База практики:

________________ ______________

«___» ____________ 20__ р. «___» ___________ 20__ р.

Додаток до договору на

проведення практики студентів

вищих навчальних закладів

від «____» _____________ 20__ р.

 

КОШТОРИС-КАЛЬКУЛЯЦІЯ

витрат на проведення практики студентів

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

на _______________________________________________________________

(назва бази практики)

 

№ з/п Види витрат Сума (грн.)
1. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень  
2. Витрати на організацію, проведення та підведення підсумків практики: заключення договору, інструктажі, підбір місць практики, прийняття заліків, складання характеристик та інші організаційні витрати_____________________________________________ (позначте)  
3. Матеріальне забезпечення практики: - використання ЕОМ__________________________________ - множильні роботи___________________________________ - придбання матеріалів_________________________________ - придбання канцприладів______________________________ - експлуатація обладнання______________________________ - інші види витрат_____________________________________ (позначте)  
4. Оплата консультацій, екскурсій, лекцій та інших одноразових витрат_______________________________________________ (позначте)  
5. Інші види витрат______________________________________ (позначте)  
Усього:  

 

Підписи:

 

Від бази практики: Від навчального закладу:

Додаток З


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Изменение физико-химических и реологических характеристик| Competition payment

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.068 сек.)