Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ ТРАНЗИСТОРЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Читайте также:
  1. Жерасты жөндеу агрегаттарының параметрлерін есептеу
  2. Тақырып 9. Үздіксіз хабарлама көзі мен үздіксіз байланыс арналарының ақпараттық сипаттамалары.
  3. Тамақ өнімдерін мұздату үрдісіндегі жылу физикалық параметрлерінің өзгеруі
Транзистор параметрлері ГТ308А
Транзистор құрылымы p-n-p
ОЭ схемасындағы токтың беру коэффициентінің шектік жиілігі f шег, кГц  
Коллектордың максималды рұқсат етілетін тұрақты таратылу қуаты РК МАХ, мВт  
ОЭ схемасындағы биполярлы транзистордың токты беру коэффициенті h 2.1Э MIN h 2.1Э MАХ  
Максималды рұқсат етілген тұрақты коллектор-эмиттер кернеуі UКЭ МАХ, В    
Коллектордың максималды тұрақты коллектолық тогы I К МАХ, мА    
Жоғары жиіліктегі көлемдік база кедергісі r' Б, Ом  

 

Статикалық сипаттамадан таңдап алынған транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын сызып алдым.Транзистордың сипаттамасынан анықталу аймағын табу үшін транзистордың шығыс сипаттамасының бойынан қуаттың рұқсат етілген мәнін көрсететін түзуін көрсеттім.Бұл түзуді сызу үшін UКЭ мәнін ГТ308А транзисторы үшін әрбір 2В сайын 2-10В аралығында алдым. Осы транзисторлардың коллекторлық тогын мына формуламен есептедім:

IК=PK MAX /UКЭ

PK MAX=150/2=75 Вт

Мұндағы : PK MAX – транзистор коллекторының рұқсат етілген max. мәні.

Кесте 2

Uкэ , В
IК , мА 37,5 18,75 12,5

 

Таблицаны қолданып транзистордың шығыс сипаттамасы бойынан анықталу облысын таптым.Шығыс сипаттаманың бойынан қалдық кернеуді U қалдық анықтау үшін шығыс сипаттаманың сызықты өзгерген бөлігінің ең жоғарғы мәнінен Х-осіне перпендикуляр жүргіздім.Бұл түзумен Х-осінің қиылысқан нүктесі қалдық кернеудің мәнін көрсетеді.Осы мәндерді қолданып транзистордың тыныштық кернеуінің мәнін мына формуламен анықтадым:

UКО=(UКЭ МАХ +U қалдық )/2

UКО= (12+1)/2=7 В

Табылған мәнді бүтін санға дейін дөңгелектедім.Күшейткіштің трансформаторының Пайдалы Әсер Коэффициентін (ПӘК) ескеріп транзистордан берілетін қуаттың мәнін мына формуламен анықтадым:

P'~=PН / ήТР ; ηТР=0,95

P'~=23/0,95=24,3 мВт

Транзистордың коллекторынан берілетін қуаттың мәнін мына формуламен есептедім:

PКО'~АС,

PКО=24,3/0,36=67,5 В

ηА = 0,4 – каскадтың А режиміндегі max. ПӘК

ηС= 0,9 – кері байланыс тізбегіндегі сигнал қуатының жоғалуын ескеретін коэффициент

Транзистор коллекторындағы қуатын ескеріп тыныштық тогын мына формуламен анықтадым :

IКО=PКО/UКО [mA]

IКО=67,5/6,7=9,64 мА

Транзистордың шығыс статикалық сипаттамасының бойынан IКО және UКО мәндерін белгіледім.Табылған нүктенің бойынан IБО кіріс тогының мәнін анықтадым.UКО,IКО қиылысынан табылған нүкте арқылы сипаттамаға параллель түзу жүргіздім.Осы түзудің орналасқан деңгейі IБО кіріс тогының мәнін көрсетеді.Шығыс сипаттаманың табылған IБО мәнін кіріс сипаттамаға ауыстырып Uбо мәнін анықтадым.Тыныштық нүктесінің координаталарын жазып алдым: UКО, IКО , IБО , UБОШығыс сигналының кернеу амплитудасының мәнін мына формуламен

анықтадым: UКМ ≤UКО – U қалдық UКО+UКМ

UКМ ≤7-1=6 В

UКО+UКМ=7+6=13 В

Шығыс сигналының ток амплитудасын анықтадым:

IКМ=2P'~/UКМIКО – IКМ

IКМ=2*24,3/6=8,1 мА

IКО – IКМ=9,64-8,1=1,54 мА

Айнымалы токтың жүктеме түзуін салдым.Ол үшін транзистордың шығыс сипаттамасының бойынан (IКО – IКМ) және (UКО+ UКМ) координаталарын анықтадым. IБ МАХ; IБ MIN

Графикалық есептеу

Кіріс сигналының ток амплитудасының мәнін анықтадым:

IБМ=(IБ МАХ- IБ MIN )/2

IБМ=(0,45*0,03)/2=0,21 мА

Таңдалынған режимдегі транзистордың беретін қуатын былайша анықтадым:

P~=(IКМ*UКМ)/2

P~=(8,1*6)/2=24,3

P~=P'~

24,3=24,3

Загрузка...

Транзистордың кіріс сипаттамасының бойынан IБ МАХ және I Б MIN

координаталарын белгілеп және сол мәндерге сәйкес келетін UБЭ МАХ ,

U БЭ MIN анықтадым.

Кіріс синалының кернеу амплитудасын анықтадым:

UБМ=(UБМ МАХ – UБМ MIN)/2

UБМ=(0,275-0,125)/2=0,075 В

Транзистордың кернеу бойынша алынған күшейту коэффициентін анықтадым:

К=UКМ/UБМ

К=6/0,075=80

Транзистордың кіріс кедергісін анықтадым:

RКІРІС =UБМ/IБМ

RКІРІС =0,075/0,21 * =357,1 Ом

Шығыс тізбегіндегі жүктеме кедергісін анықтадым:

R~=UКМ/ IКМ

R~=6/8,1* =740,7 Ом

Транзистордың шығыс тізбегіндегі қоректендіру көзінен алатын қуатын анықтадым:

Ро=IКО* UКО

Ро=9,64* *7=67,48 Вт

Шығыс тізбегіндегі нақтылы П.Ә.К. анықтадым:

ηф=P'~/Po

ηф=24,3/67,48=0,36

Осы бөлімде есептелген параметрлерді мына таблицаға енгіздім.

Ақырғы каскад параметрлері

Кесте 4

NКАСК. UКО.3,B IКО.3,мА UБО.3,В IБО3,мА К3 RКІРІС3,Ом R~.3.Ом ηФ
2,6 9,64 0,275 0,21 357,1 740,7 0,36

 

 

V-бөлім.


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Таңдау және негіздеу.| Тұрақты ток бойынша схема элементтерін есептеу.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.02 сек.)