Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характерні ознаки господарського договору

Читайте также:
  1. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
  2. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  3. Документ та його функції. Загальні вимоги до його укладання й оформлення. Ознаки та групи класифікації документів
  4. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
  5. Комунікативні ознаки культурної мови. Типологія мовних норм.
  6. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  7. Ознаки наукового стилю, мовні засоби, функціональні підстилі.

1. Господарський договір опосередковує відносини (конкретніше, як йшлося вище, - зобов'язання), що виникають міжсуб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і не господарюючими суб'єктами - юридичними особами, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, наділеними господарською компетенцією. Іншими словами, характерною ознакою господарського договору є те, що він укладається між суб'єктами господарської (в тому числі підприємницької) діяльності або між одним чи декількома такими особами і не господарюючою юридичною особою, в тому числі органами влади. Зобов'язання майнового характеру, що виникають між суб'єктами господарювання та не господарюючими суб'єктами - громадянами, не є господарськими і регулюються іншими актами законодавства (ч. З ст. 175 ГК України).

2. Окрім суб'єктного складу господарського договору, важливе значення має його предмет. Ним, як йшлося вище, є майново-господарські зобов'язання сторін, необхідність оформлення яких зумовлює існування господарського договору.

Згідно з ч. 1 ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Господарським зобов'язання, відповідно, стаєу разі, коли воно виникає з приводу чи у зв'язку зі здійсненням суб'єктами господарської (зокрема підприємницької) діяльності, ознаки якої наводяться у ст. З (ст. 42) ГК України.

Таким чином, господарським є договір, укладений між суб'єктами господарської (в тому числі підприємницької) діяльності або між одним чи декількома такими особами і не господарюючою юридичною особою з приводу чи у зв'язку зі здійсненням ними господарської (зокрема підприємницької) діяльності.

Законодавством встановлений і специфічний орган, який вирішує спори, що виникають із господарських відносин, - господарський суд. Так, відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Відкриття рахунків в установах банків | Установчі документи юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності | Загальна характеристика ліцензування | Порядок видачі ліцензії | Патентування підприємницької діяльності | Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню | Порядок видачі торгових патентів | Поняття та підстави припинення суб'єктів підприємницької діяльності | Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності | Ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 6. Договірне право. Загальні положення| Укладання, зміна і розірвання господарських договорів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)