Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація надзвичайних ситуацій

Читайте также:
  1. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.
  2. ДІЇ ВІД ПІДРОБКИ, КЛАСИФІКАЦІЯ УМОВ БУДІВНИЦТВА
  3. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  4. Класифікація
  5. Класифікація
  6. Класифікація анемій за здатністю кісткового мозку до компенсації.
  7. Класифікація вершкового масла

Надзвичайні ситуації мирного часу. Класифікація надзвичайних ситуацій.

Надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС):

Ø наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх життєдіяльності

Ø заподіяння економічних збитків

Ø істотне погіршення стану довкілля

Ø До надзвичайних ситуацій, як правило, призводять аварії, ката­строфи, стихійні лиха та інші події, такі, як епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти тощо.

АВАРІЯ – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

КАТАСТРОФА – велика за масштабами аварія або інша подія, що призводить до тяжких наслідків.

СТИХІЙНЕ ЛИХО – природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків. Стихійне лихо – дуже небезпечне внаслідок його раптового виникнення.

Як правило, чим більшу кількість людей обходить надзвичайна ситуація, тим більшу територію вона охоплює. І навпаки, при біль­шій площі поширення катастрофи чи стихійного лиха від нього страж­дає більша кількість людей. Через це в основу існуючих класифі­кацій надзвичайних ситуацій за їх масштабом найчастіше кладуть територіальний принцип, за яким надзвичайні ситуації поділяють на локальні, об'єктові, місцеві, регіональні, загальнодержавні (націо­нальні), континентальні та глобальні (загальнопланетарні).

Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поши­рення, розміром людських втрат і мате­ріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, визначають такі види надзвичайних ситуацій:

v техногенного характеру;

v природного характеру;

v соціального характеру;

v воєнного характеру.

Надзвичайна ситуація техноген­ного характеру - порушення нор­мальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті внаслідок транспортної ава­рії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою ви­кидання) небезпечних хімічних, радіоак­тивних та біологічно небезпечних речо­вин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, систе­мах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у систе­мах нафтогазового промислового ком­плексу, гідродинамічних аварій тощо.

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очисних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах.

 

Надзвичайна ситуація природного ха­рактеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій те­риторії чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, пов'язане з небезпечним геофі­зичним, геологічним, метеорологічним чи гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану пові­тряного басейну, інфекційною захворю­ваністю та отруєнням людей, інфекцій­ним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ура­женням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо.

До надзвичайних ситуацій природного характеру зараховуються небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.

 

Надзвичайна ситуація соціального ха­рактеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій те­риторії чи об'єкті на ній або на водному об'єкті спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язане із зникнен­ням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людь­ми тощо.

Надзвичайні ситуації соціального характеру пов'язані з діями терористичного і антиконституційного спрямування - збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій; збройні напади, захоплення і утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза вчинення таких акцій; замах на керівників держави та народних депутатів України; напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден; захоплення заручників із числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті; зникнення або викрадення озброєння та небезпечних речовин з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми.

 

Надзвичайна ситуація воєнного харак­теру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій тери­торії чи об'єкті на ній або на водному об'єкті спричинене застосуванням зви­чайної зброї або зброї масового уражен­ня, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, (визна­чаються окремими нормативними доку­ментами).

Класифікація здійснюється на підставі:

ü Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368,

ü Державного класифікатора надзви­чайних ситуацій ДК 019:2010, (затвердженого на­казом Держстандарту України від 11.10.2010 р. № 457)

ü Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 12 грудня 2012 ро­ку № 1400.

Алгоритм класифікації надзвичайних ситуацій

 

 


1-й етап. Віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації

Для віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації необхідно порівняти фактичні наслідки події (кількість загиблих людей, масштаби порушення життєдіяльності населення, функціонування транспорту, об'єктів виробничої сфери, забруд­нення навколишнього середовища та ін.) з пороговими значеннями по­казників ознак надзвичайної ситу­ації, які затверджені наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 "Про затвердження Кла­сифікаційних ознак надзвичайних ситуацій".

При перевищенні фактичними по­казниками негативних наслідків події порогових значень надзвичайна подія вважається надзвичайною ситуацією.

2-й етап. Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням

Якщо надзвичайну подію на першому етапі віднесено до надзвичайної ситуації, то вона залежно від причин походження класифікується з використанням Державного класифікатора ДК 019-2010.

Слід зазначити, що об'єктами класифікації можуть бути лише надзвичайні ситуації, які поділяються на НС техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.

3-й етап. Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями" встановлено чотири рівні надзвичайних ситуацій:

· державний;

· регіональний;

· місцевий;

· об'єктовий.

Критеріями визначення рівня надзвичайної ситуації є територіальне поширення, обсяги технічних і матеріальних ресурсів, які необхідні для ліквідації її наслідків, кількість постраждалих людей, порушення їх умов життєдіяльності та розмір за­подіяних або очікуваних збитків.

 

Табл. 1. Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації

Рівень НС Загинуло осіб Постраждало осіб Порушено умови життєдіяльності населення понад 3 доби, осіб Збитки, мінімальних заробітних плат
а Державний >10 >300 > 50 тис. > 150 тис.
б 3 урахуванням збитків* >5 > 100 > 10 тис. > 25 тис.
в Територіальне поширення - НС поширилась або може поширитись на територію інших держав
г   - НС поширилась на територію 2-х регіонів, а для її ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менше 1 % видатків їх бюджетів
д Регіональний >5 > 100 > 10 тис. > 15 тис.
є 3 урахуванням збитків * 3 - 5 50-100 1 тис. - 10 тис. > 5 тис.
ж Територіальне поширення - НС поширилась на територію 2-х районів, а для її ліквідації необхідні ресурси н обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менше 1% видатків їх бюджетів
з Місцевий >2 >50 > 1 тис. >2тис.
і 3 урахуванням збитків* 1-2 20-50 100 -1 тис. > 0,5 тис.
к Територіальне поширення - НС поширилась за територію ПНО, загрожує довкіллю, населеним пунктам, спорудам, а для її ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цього об'єкту
л Об'єктовий Критерії НС не досягають зазначених показників


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 475 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | I. ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ | П О Ж А Р Ы | РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ | III. ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ| Панк-стиль

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)