Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Читайте также:
  1. Батогами. Одначе робота ця забрала не всі її думки: дівчина стиха
  2. Бесіда про Україну. Робота з картою.
  3. Гідравлічна система. Робота насоса на гідравлічну мережу
  4. І. Робота з поштою
  5. Лабораторна робота 10
  6. Лабораторна робота 11

з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок»

 

на тему: «Українські фондові індекси»

 

 

Студенток 3 курсу 8 групи

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит»

спеціалізації «Банківська справа»

Целіх Ю.В., Чеканова Д.В.

Керівник к.е.н., доцент
Андрійченко Ж.О.

 

м. Харків – 2013 рік

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ УКРАЇНИ

2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ УКРАЇНИ

3. ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ УКРАЇНИ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже важливим елементом є фінансовий ринок, який являє собою відносини, пов'язані з рухом грошового капіталу в різних формах і цінних паперів. Він є складовою частиною системи ринкових відносин і органічно пов'язаний з товарними й іншими ринками: землі, природних ресурсів, робочої сили, житла та іншої нерухомості, страховими ринками, валютними, ринками технологій, золота і т.д.

Дані відносини забезпечують посередники ринку, діяльність яких являє собою надання послуг та проведення певного виду операцій, на здійснення яких фінансовий посередник отримав ліцензію, регулюється та контролюється уповноваженими органами.

Одним із складових фінансового ринку є ринок цінних паперів, на якому діють фондові біржі, де здійснюється торгівля цінними паперами та затверджується їх курс, згідно чинного законодавства України. Регулювання фондового ринку України передбачає комплекс заходів щодо упорядкування, контролю над ринком цінних паперів, запобігання зловживання та порушення чинного законодавства учасниками цього ринку і впливає на діяльність всіх учасників у відповідності з цілями і принципами, обраними державою.

На фондовому ринку України діють акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики. Дані цінні папери мають велику значущість для підприємств, юридичних і фізичних осіб, домашніх господарств, а також для держави. Ключовим завданням, яку повинен виконувати ринок цінних паперів є, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу. Через те, що всі ці суб’єкти щоденно проводять операції з великою кількістю цінних паперів, виникає потреба у налагодженій системі показників фондової біржі України – фондові індекси, які визначають стан економіки держави та впливають на курс національної валюти. Також, щодо інвесторів та емітентів цінних паперів, слід зауважити, що для них фондові індекси є фактором вирішення раціональності їх економічної діяльності на біржі.Отже, аналіз динаміки зміни основних фондових індексів біржі України, дослідження методів їх розрахунків є актуальним для усіх суб’єктів економіки України.

Мета даної роботи – визначення особливостей українських фондових індексів та аналіз методів їх розрахунків.

Для реалізації мети роботи, були визначенні наступні завдання:

- визначення сутності діяльності фондової біржі України;

- вивчення основних українських фондових індексів;

Предметом роботи є фондові індекси України. Теоретичною та методологічною основою роботи є наукові дослідницькі праці вітчизняних вчених, навчальні матеріали з фінансової діяльності, нормативна база України та ін.

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ УКРАЇНИ

 

 

Фондовий ринок як об'єкт теоретичного, практичного та економічного аналізу завжди був у центрі уваги економістів різних галузей економічної науки.

Фондовий ринок - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів. Фондовий ринок є абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами. Його не слід плутати з поняттям фондова біржа - організацію, яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом покупців і продавців цінних паперів [6].

Загрузка...

Товаром, що обертається на фондовому ринку, є цінні папери, які, у свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування, порядок функціонування, правила регулювання і т.п.

Найбільш важливим при визначенні правових засад здійснення державного регулювання ринку цінних паперів став Указ Президента України, яким 12 червня 1995 року утворено Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» в Україні визначено її завдання, функції, повноваження, права, відповідальність та відносини з іншими державними органами з питань регулювання та контролю на ринку цінних паперів. Наступним кроком у регулюванні ринку цінних паперів України став Указ Президента України №1063/2011 від 23.11.2011 року про утворення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [8].

На рис. 1.1. наведено перелік суб’єктів фондового ринку.

Згідно з рис. 1.1. розглянемо кожного суб’єкта окремо.
Емітенти – юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску [6].

Рис. 1.1. Суб’єкти фондового ринку

 

Інвестори – фізична або юридична особа, яка придбаває цінні папери від свого імені та за свій рахунок, з метою одержання доходу чи збільшення вартості цінних паперів або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до чинного законодавства [6].

Професійні учасники ринку цінних паперів – юридичні особи та громадяни, які здійснюють види діяльності, визнаної професійної на ринку цінних паперів (дилерська, брокерська та інші види діяльності) [6]:

- брокери – продавці, юридична особа, професійний учасник ринку цінних паперів, який має право здійснювати операції з цінними паперами за дорученням клієнта і за його рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів з клієнтом [6];

- дилер – це професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює операції з цінними паперами від свого імені і за свій рахунок [6].

Основні функції фондового ринку наведено на рис. 1.2.

Фондові ринки бувають біржові і не біржові. Саме на біржовому фондовому ринку України існує фондова біржа.

 

Рис. 1.2. Функції фондового ринку

 

Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий
ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами [1]. Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та
здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів
законодавства України, статуту і правил фондової біржі [1].

Українська фондова біржа – цеПерший створений в Україні біржовий ринок цінних паперів. Вона створена у відповідності до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" і зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України 29 жовтня 1991 року. Відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії серії АВ №581214 від 26 квітня 2011 року, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку [8].

Для того щоб кількісно визначити стан фондового ринку окремо взятої країни були введені спеціальні показники - фондові індекси. На кожній фондовому майданчику використовуються свої фондові індекси, які характеризують стан фондового ринку своєї країни. Значення фондових індексів розраховується на підставі вартості акцій компаній (у певній пропорції), що входять у розрахункову базу індексу. Незважаючи на те, що існує різноманіття фондових індексів, на кожній торговельній площадці прийнято виділяти лише найбільш важливі, які найбільш наближено відображають стан фондового ринку та економіки своєї країни.

Фондовий індекс - це показник зміни цін певної групи цінних паперів - «індексного кошика» [6]. Залежно від вибірки показників, фондовий індекс може відображати поведінку якоїсь групи цінних паперів (або інших активів) або ринку (сектору ринку) у цілому. У статистичній практиці використовуються фондові індекси, які застосовуються для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. При продажу і купівлі акцій на фондових біржах вони є основними показниками, які визначають активність фондового ринку.

Фондовый индекс должен отвечать следующим основным целям:

- точно і своєчасно відображати ситуацію на всьому, діагностуємих їм ринку в цілому;

- бути хорошим інструментом для прогнозування напрямку руху ринку, зручним засобом для передбачення ситуації за допомогою інструментів технічного аналізу;

- давати відповідь великим інвесторам, які виробляють значні стратегічні інвестиції на різних ринках, на який з них робити ставку;

- служити інструментом для ф'ючерсних і опціонних контрактів з метою хеджування ризиків як по ринку, так і по окремих його показниками (наприклад, за процентними ставками);

- служити базою для створення оптимального портфеля у категоріях «надійність» - «дохідність»;

- показувати базову мінімальну величину доходу, який повинен отримати трейдер (керуючий портфелем і т.д.), що працює на яке характеризується індексом наборі фондових цінностей або на аналогічному (корелюється) ринку;

- служити інструментом оцінки якості роботи конкретних керуючих компаній у порівнянні з середньогалузевими значеннями і ринком у цілому;

- характеризувати діяльність регулюючих органів на ринку (у країні), на якому звертаються (де емітовані) наведені в портфелі індексу інструменти, відображати економічну ситуацію та інвестиційний клімат [10, с.95].

Розрізняють кілька методів розрахунку фондових індексів [6]:

- метод середньої арифметичної простої (незважений);

- метод середньої геометричної (композитний);

- метод середньої арифметичної зваженої;

- Метод середньої геометричної зваженої.

При розрахунку фондових індексів в залежності від завдань, які покликаний вирішувати кожен з розраховуються індексів, доводиться враховувати склад вибірки підприємств-емітентів (якісний і кількісний), доводиться приймати той чи інший спосіб узагальнення інформації про котування акцій. Залежно від того, яку з поставлених завдань вирішує індекс, дуже важливий кількісний і якісний склад емітентів в розрахунковій базі індексу. Кількість емітентів (потужність вибірки) має бути представлено таким чином, щоб максимально відображати складу галузі чи економіки в цілому.

Таким чином, кожен індекс має такі характеристики:

- База індексу (набір акцій-представників);

- Види ваг до курсових вартостей акцій, що входять до списку індексу;

- Метод усереднення;

- Базисне значення індексу (значення індексу в базисному році);

- Статистична база, на основі якої проводиться розрахунок показника.

Головний критерій відбору акцій корпорацій для складання бази індексів - репрезентативність, тобто коливання цін на дану акцію тісно взаємодіє з загальними тенденціями зміни ринкових цін. Другим критерієм відбору, безумовно, є надійність емітента корпоративних цінних паперів.

При застосуванні в якості ваг індексу капіталізації найбільший вплив на зміну індексу роблять зміни курсів акцій компаній з найбільшою капіталізацією. Якщо в якості ваг застосовуються курсові вартості, то найбільший вплив набувають акції з високою курсовою вартістю.

Для отримання більш об'єктивної інформації про підсумковий значенні індексу застосовують процедуру усереднення значень індексів окремих емітентів по всьому масиву емітентів, що входять у вибірку - базу розрахунку фондового індексу. Всіх індексах, крім індексів з ціновим зважуванням, притаманна така характеристика, як базисне значення індексу. В якості статистичної бази вибираються результати торгів на фондовій біржі, або на торгах позабіржового інституту ринку цінних паперів, або на їх сукупності.

Українські фондові індекси почали поширюватися на початку 1997 року. Існують як галузеві індекси, які розглядають акції або облігації якої-небудь однієї галузі, так і сегментні індекси, які розглядають небудь вид цінних паперів.

Основні українські фондові індекси наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Основні українські фондові індекси

Індекси Визначення
Індекс ПФТС Український біржовий (фондовий) індекс, який розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по операціях. Індекс ПФТС, поряд з індексом UX є основним показником стану фінансового ринку України.
Індекс UTX (український торговельний індекс) Один з наймолодших українських фондових індексів, але, разом з тим, і один з найбільш перспективних. Це перший український фондовий індекс, який розраховується за кордоном. Він розраховується з 2007 року на підставі динаміки цін десятки лідерів ринку на біржі ПФТС. В індексі UTX основна частка припадає на фінансові компанії, як і в багатьох європейських і американських фондових індексах.
Індекс UX Український фондовий індекс, який розраховується в ході торгів на Українській біржі

З табл. 1.1. бачимо основні три українські фондові індекси. Слід розглянути їх докладніше.

Індекс ПФТС на сьогоднішній момент це єдиний український фондовий індекс, який представлений в списках основних біржових індексів світу. У «індексний кошик» входять найбільш ліквідні акції, по яких відбувається найбільше число угод. Індекс ПФТС визнаний світовим співтовариством як показник ринку цінних паперів України. Індекс ПФТС охоплює найбільш ліквідні акції емітентів з найбільшою капіталізацією, обертові на фондовій біржі.

Фондова біржа ПФТС - найбільша біржа цінних паперів України, утворена на основі донецької Позабіржовий Фондової Торговельної Системи. Індексний кошик переглядається індексного комісією ПФТС раз на місяць, як і у більшості світових біржових індексів. Вона повинна складатися з компаній, що відносяться до семи галузях: електроенергетиці, металургії, фінансів, нафтогазовій галузі, телекомунікацій, машинобудуванню та хімічної промисловості.

Індекс ПФТС являє собою процентну величину приросту середньозважених цін перерахованих акцій по відношенню до значення середньозважених цін на момент базового періоду розрахунку. Тобто, враховується не весь обсяг емісії, а тільки той обсяг, який доступний для покупки на фондовій біржі ПФТС; ті акції, які знаходяться в руках у стратегічних інвесторів (пакети акцій), не враховуються. Відповідно, в індексний кошик не допускаються акції, обсяги емісій яких знаходяться повністю в руках держави або стратегічних інвесторів.

Індекс UTX, більш об'єктивно відображає загальну динаміку цінних паперів на конкретно взятій біржі. Склад індексного кошика UTX визначається за чітким умовою: туди включаються 10 акцій, що лідирують на ПФТС за капіталізацією з урахуванням фрі-флот. Індекс розраховується в трьох варіантах: доларовий індекс, індекс в євро, індекс у гривнях. Враховуючи нестабільність валютних курсів в умовах кризи, динаміка трьох індексів не завжди збігається. Різниця між індексом UTX та індексом ПФТС, головним чином, у кількості акцій індексного кошика і щодо розробників до перегляду складу індексного кошика. Кількість акцій в індексному кошику UTX фіксоване, в той час, як склад індексного кошика ПФТС переглядається довільно комісією.

Індекс UX розраховується в режимі реального часу, значення індексу публікуються кожні 15 секунд, а також транслюються всім учасникам торгів через біржовий термінал.

Індекс розраховується як відношення сумарної ринкової капіталізації цінних паперів «індексного кошика» (включених до списку для розрахунку індексу), до сумарної ринкової капіталізації цих цінних паперів на дату базового періоду, помножене на значення індексу на початкову дату (500) і на поправочний коефіцієнт. Склад «індексного кошика» визначається Індексним комітетом і складається не менше ніж з 10 найбільш ліквідних акцій українських компаній.

Існує багато причин, по яких людям необхідно знати, як веде себе фондовий ринок в тій чи іншій країні. Для когось, це показник розвитку економіки, для іншого - потенційна інвестиційна привабливість, і т.д. Отже, слід проводити аналіз даних індексів для їх прогнозування діяльності суб’єктів фондового ринку на фондовій біржі.


2 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКИХ БІРЖЕВИХ ІНДЕКСІВ

 

 

Українські фондові індекси почали поширюватися на початку 1997 року. У наш час будь-яка велика керуюча компанія має свій індикатор, за яким визначає загальний стан фондового ринку або тільки тих сегментів, в яких має сформовані портфелі. Найбільш відомі з цих індексів, розроблені організаторами торгів або великими фондовими компаніями, використовуються аналітиками при прогнозах фондового ринку в цілому. Однак результати цієї аналітики не завжди дійсно відображають загальну динаміку ринків акцій та облігацій.

В ідеалі, індекс повинен максимально точно відображати динаміку ринку цінних паперів або, хоча б, того сегмента, який він розглядає.

Індекс фондової біржі ПФТС є найважливішим індикатором фондового ринку України. Дата 1 жовтня 1997 є базовим періодом, з якого починається розрахунок індексу. На сьогоднішній момент це єдиний український фондовий індекс, який представлений в списках основних біржових індексів світу. Індекс ПФТС - український фондовий індекс, який розраховується щодня за результатами торгів на фондовій біржі ПФТС (Перша Фондова Торгова Система) на основі середньозваженої ціни по операціях. Станом на серпень 2007 року індекс ПФТС мав значення в районі 1000. Після світової фінансової кризи в 2008 році індекс суттєво впав і в липні 2010 року наближався до 800 пунктам. У «індексний кошик» входять найбільш ліквідні акції, по яких відбувається найбільше число угод. Індекс ПФТС визнаний світовим співтовариством як показник ринку цінних паперів України [6, с.78].

Індекс ПФТС охоплює найбільш ліквідні акції емітентів з найбільшою капіталізацією, обертові на фондовій біржі ПФТС. Станом на травень 2013 року в «індексний кошик» входили емітенти, наведені у табл. 2.1

Індекс фондової біржі ПФТС є процентним зваженим, подібні методики розрахунку широко поширені серед біржових індексів світу. Індекс ПФТС являє собою процентну величину приросту середньозважених цін перерахованих акцій по відношенню до значення середньозважених цін на момент базового періоду розрахунку. Тобто, враховується не весь обсяг емісії, а тільки той обсяг, який доступний для покупки на фондовій біржі ПФТС; ті акції, які знаходяться в руках у стратегічних інвесторів (пакети акцій), не враховуються. Відповідно, в індексний кошик не допускаються акції, обсяги емісій яких знаходяться повністю в руках держави або стратегічних інвесторів [3, с.90].

Індекс ПФТС став відомий у всьому світі в 2007 році, коли він зайняв по приросту за рік друге місце серед біржових індексів світу, поступившись тільки китайському індексу Шанхайської фондової біржі. Однак у наступному, 2008 році в Україні настала рецесія, у зв'язку з чим вже навесні почався обвал фондового ринку. За підсумками 2008 році індекс фондової біржі ПФТС виявився вже в числі лідерів падіння, а не зростання. Хоча за період кризи основний фондовий індекс України показав велику стійкість, ніж багато інших світових біржові індекси - індекси європейських фондових ринків і індекси більш розвинених економічно країн СНД - Росії та Казахстану [5, с.65].

 

Таблиця 2.1

 

«Індексний кошик» ПФТС на 01.06.2013

 

Тікер Назва емітенту Ціна, грн.
ALMK Алчевський металургійний комбінат 0.0440
AVDK Авдіївський коксохімічний завод 3.2102
AZST Металургійний комбінат "Азовсталь 0.6090
BAVL ПАО «Райффайзен Банк Аваль» 0.1052
CEEN ПАО «Центрэнерго». 4.4903
DNEN ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" 189.0406
DOEN Донбасенерго 21.0234
ENMZ Єнакієвський металургійний завод 34.3600
HRTR Харцизький трубний завод 0.5204
KVBZ Крюківський вагонобудівний завод 24.0533
MSICH Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" 2087.7097
PGOK ПАО «Полтавский ГОК» 8.6303
SGOK ПАО «Северний ГОК» 7.5231
STIR Публічне акціонерне товариство"Концерн Стирол» 11.1445
SVGZ Стахановський вагонобудівний завод 1.4022
UNAF Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 117.1519
USCB Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" 0.1226
UTLM Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" 0.1340
YASK Ясинівський коксохімічний завод 0.5659
ZAEN Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Західенерго» 80.9989

 

Розрахунок значень індексу ПФТС здійснюється кожен торговий день у режимі реального часу при укладенні угод з акціями, включеними до бази розрахунку індексу (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динаміка індексу ПФТС станом на 03.06.2013

 

Ми бачимо, що індекс ПФТС може мати амплітуду коливання за 1 день від 306,1 до 305,6. Це пов’язано з постійною діяльністю на фондовій біржі, тому що операції впливають на значення індексу.

Для детальнішого аналізу прослідкуємо значення індексу за останній рік, від 01.06.2012 до 01.06.2013 року на рис. 2.2

Рис. 2.2. Динаміка індексу ПФТС з 01.07.2012 до 1.06.2013

 

З рис. 2.2 видно, що найбільше значення індексу фіксувалося у липні та вересні 2012 року на рівні 400, але супроводжувалося деякими коливаннями (до 368), це є свідченням про активну роботу ПФТС і підвищення цін на акції, які входять до «індексного кошика». У жовтні 2012 року спостерігається різке падіння індексу ПФТС до 308, що є негативним явищем для ПФТС.

Популярним українським біржевим індексом є індекс UX.

Індекс Української біржі - український фондовий індекс, який розраховується в ході торгів на Українській біржі. Індекс розраховується в режимі реального часу, значення індексу публікуються кожні 15 секунд, а також транслюються всім учасникам торгів через біржовий термінал.

Індекс є зваженим за капіталізацією з урахуванням вільних акцій.

Індекс розраховується як відношення сумарної ринкової капіталізації цінних паперів «індексного кошика» (включених до списку для розрахунку індексу), до сумарної ринкової капіталізації цих цінних паперів на дату базового періоду, помножене на значення індексу на початкову дату (500) і на поправочний коефіцієнт (зараз 1).

Склад «індексного кошика» визначається Індексним комітетом і складається не менше ніж з 10 найбільш ліквідних акцій українських компаній. Вибір акцій здійснюється на основі експертної оцінки. Планується регулярний перегляд складу 15 березня, 15 червня, 15 вересня, 15 грудня. У «індексну корзину» входять Алчевський металургійний комбінат, Авдіївський коксохімічний завод, Металургійний комбінат "Азовсталь, ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Центрэнерго», Донбасенерго, Єнакієвський металургійний завод, Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ", Публічне акціонерне товариство "Укрнафта, Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк".

Диніміку змін індекса UN можна побачити на рис. 2.3

Рис. 2.3. Динаміка зміни українського біржевого індекса.

 

 

Бачимо, що значання даного індекса вищі за попередній індекс. По-перше, це пов’язано з меншістю видів акцій, що входять до індексного кошика ті різна питома вага акцій, впливаючих на значення індексу. Різниця коливання значення вище названого індекса також вища за попередній і становить від 1150 до 790. Це свідчить про нестабільний розвиток Української біржі і є індикатором виявлення негативної тенденції у розвитку фондового ринку України.

Можна стверджувати,що на відміну від восьми інших фондових майданчиків, які довгі роки безуспішно намагалися конкурувати з ПФТС, Українська біржа з легкістю перетягнула на себе мало не половину вітчизняно-го фондового ринку. Тобто, зміни величини індексів ПФТС та УБ тісно взаємопов’язані між собою, що пояснюється відображенням ними реальної ситуації на фондовому ринку у світі та в Україні. Їх відмінність зумовлена в основному різними обсягами торгів на цих майданчиках, але як видно з графіків, основний тренд є дуже схожим.. Ймовірніше за все вітчизняні фондові індекси перебуватимуть під значним впливом зовнішніх фінансових ринків через відсутність важливих внутрішніх новин.

Отже, фондові індекси є невід'ємним структурним елементом світової фінансової системи. В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що Індекси ПФТС та УБ в значній мірі відповідають характеристикам, необхідним для виконання своїх функцій. В умовах динамічного розвитку українського фондового ринку актуальною для фондових бірж є завдання з розвитку системи індекс-менеджменту. Таким чином, подальше вдосконалення методології індексів не тільки дозволить підвищити якісний рівень індексу як інтегрального індикатора, що відображає стан фондового ринку України, а й забезпечить додаткову можливість для вітчизняних та іноземних інвесторів істотно збільшити ефективність капіталовкладень в індексні пайові інвестиційні фонди.

 


ЛІТЕРАТУРА

 

 

1. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” № 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, №31, ст.268

2. Берзон Н.И.,Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовые индексы // Фондовый рынок / Под ред. Н.И. Берзона. — 3-е изд. — М.: Вита, 2002. —559 с.

3. Буднік М.М. Фінансовий ринок. Навчальний посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. - 432 с. (Укр. мов.)

4. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 276 с.

5. Финансы. Учебник Под ред. Поляка Г.Б. 2008, 3-е изд., 703с.

6. Вікіпедія [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/

7. Всеукраїнська асоціація ломбардів [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lombard.org.ua/

8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/

9. Українська фондова біржа [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrse.kiev.ua/

10. Грошово-кредитна і валютна політика: наукові основи і практика: Науковий альманах фундаментальних і прикладних досліджень / Гол. ред. Л.М. Красавіна; Редкол.: І.Ю. Бєляєва, В.Г. Гетьман, М.М. Думна та ін; Ред. порада: А.Г. Грязнова, В.С. Бард, О.В. Проголосували та ін - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 296 с.

11. Кривоніс Л. А. /Фондові індекси України: реалії та перспективи/Л. А. Кривоніс// Стратегічні орієнтири, 2011.

12. Колач Г. М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України/ Г.М. Колач // Фінанси України. – 2009. - № 1. – С. 115 – 121.

13. 4. Савицька О. І., Фурсова А. А. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України/ О. І. Савицька, А. А. Фурсова //Економіка і регіон. – 2009. - № 2. – С. 136 – 139.


3 ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ УКРАЇНИ

 

 

З часів інформаційного розвитку та запровадження комп’ютерних технологій у всі сфери життя людини також відбулися значні зміни й у діяльності фондових бірж.

Становлення фондового ринку в Україні повинно обов'язково розглядатися з орієнтацією на забезпечення фінансової безпеки країни. Ця необхідність викликана тим, що: по-перше, в сучасній економіці фінансова складова займає панівне місце, а недостатній розвиток фондового ринку погіршує інвестиційний клімат, тягне недовіру потенційних інвесторів і, як результат - загрозу фінансовій безпеці держави; по - друге, в сучасних умовах в результаті глобалізації значно посилюється вплив світових фінансових систем на окремі держави.

Проблемним залишається визначення як типів емiтентiв, так i видів цінних паперів, що ними випускаються.

Слід виділити наступні проблеми фондового ринку:

- недостатня конкурентоспроможність фондового ринку України;

- недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку;

- нерозвинене корпоративне управління ринком;

- мала розбудова інфраструктури фондового ринку;

- недосконалість законодавства України [12, с. 45].

Сучасні технології змінили структуру фондового ринку, але і внесли зміни в торгівлю цінними паперами, значно розширили межі ринку за рахунок нового покоління інвесторів, для яких з'явилася можливість індивідуального пошуку інформації. Портфельні вкладення в акції молодих наукоємних компаній є ризикованими і одночасно найвигіднішими з точки зору збільшення їх курсової вартості. А розширення інвестиційних послуг в Інтернеті сприяє подальшому піднесенню фондового ринку. Суттєва перешкода для розвитку електронних інвестицій - проблема захищеності і безпеки, збільшення додаткових витрат.

Забезпечення конкурентоспроможності фондового ринку України з метою посилення фінансової безпеки держави зводиться до того, що державна політика в цій сфері повинна включати заходи щодо подальшого розвитку інструментів фондового ринку, удосконалення механізму його функціонування та системи регуляції. Ця політика повинна здійснюватися дотриманням таких головних принципів:

- підвищення ліквідності фондового ринку;

- перехід від інсайдерського ринку до ефективного та прозорого;

- широке залучення до ринку різноманітних інвесторів (колективних, приватних іноземних);

- усунення проблем ринку, пов'язаних з обслуговуванням процесу приватизації;

- розвиток системи захисту прав та економічних інтересів інвесторів.

Особливо важливим недоліком є низький рівень заощаджень населення, яке в усьому світі формує ресурсну основу фондового ринку. Недостатність коштів індивідуальних інвесторів, які укладаються в придбання цінних паперів на тривалий термін, робить фондовий ринок нестійким: окремі великі інвестори отримують можливість впливати на динаміку цін, свідомо порушуючи ринкової рівноваги. Це провокує спекулятивні операції з метою отримання надприбутків за рахунок дестабілізації фондового ринку, а сам ринок набуває спекулятивний характер. Фондовий ринок України характеризується також незадовільними кількісними параметрами, зокрема низьким рівнем капіталізації.

Серед основних недоліків вітчизняного фондового ринку, які містять в собі загрозу фінансовій безпеці держави, слід виділити такі:

- орієнтація учасників на отримання спекулятивного доходу і відсутність інтересу до довгострокових вкладень;

- неприпустимо низька присутність на фондовому ринку вітчизняних індивідуальних інвесторів;

- недостатній розвиток інституційних інвесторів;

- мінімальний інтерес емітентів до відкритого ринку;

- неповне подання емітентів про можливості ринку щодо мобілізації капіталів, а звідси - відсутність ефективного ринку боргових зобов'язань;

- недосконалість національної депозитарної системи;

- низький рівень координації органів державного регулювання фондового ринку та хронічна конфліктність інтересів відповідних державних органів;

- існування суттєвих прогалин і суперечностей у законодавчо-нормативній базі фондового ринку.

Необхідно розглядати не тільки загрози мікроструктури фондового ринку, а й загрози зовнішнього середовища фондового ринку, серед яких:

- надлишкова залежність національної економіки від іноземного короткострокового спекулятивного капіталу, який робить фінансову систему країни надзвичайно вразливою;

- глобальне зростання нестійкості (змінності та непередбачуваності) світової фінансової системи, виникнення загрозливих кризових тенденцій в результаті розширення світової фінансової системи за рахунок входу до світової економіки країн, що розвиваються;

- зростання інтенсивності фінансових трансакцій, високий ступінь мобільності та взаємозв'язку фінансових ринків на базі новітніх інформаційних технологій, а також неспроможність сучасних фінансових інститутів ефективно їх контролювати;

- посилення процесів глобалізації та конкуренції між державами в економічній сфері, використання потужними економічними суб'єктами агресивних стратегій завоювання світового економічного простору;

- тінізації світової економічної системи;

- низька рейтингова оцінка економічних перетворень в Україні міжнародними організаціями.

Отже, фондові індекси є невід'ємним структурним елементом світової фінансової системи. В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що Індекси ПФТС та УБ в значній мірі відповідають характеристикам, необхідним для виконання своїх функцій. В умовах динамічного розвитку українського фондового ринку актуальною для фондових бірж є завдання з розвитку системи індекс-менеджменту. Таким чином, подальше вдосконалення методології індексів не тільки дозволить підвищити якісний рівень індексу як інтегрального індикатора, що відображає стан фондового ринку України, а й забезпечить додаткову можливість для вітчизняних та іноземних інвесторів істотно збільшити ефективність капіталовкладень в індексні пайові інвестиційні фонди.

В цілому можна відзначити, що зростання фондового ринку набуває якісно нової динаміки за умови тривалого періоду політичної та економічної стабільності, розвитку ринкової інфраструктури. Існує реальна можливість збалансованого росту обсягів ринкової торгівлі. Найважливішими умовами для цього є:- політичні успіхи у проведенні ринкової реформи і зміцнення іміджу України, як держави для надійного вкладання іноземного капіталу;- координація дій Мінфіну, НБУ, ФДМУ та інших державних органів в їх безпосередній діяльності на фондовому ринку;- постійний моніторинг ринку і проведення на ньому маркетингових досліджень із залученням іноземних експертів;- підвищення прозорості і здійснення державного контролю за діяльністю всіх учасників ринку з метою мінімізації шкоди від неминучих спекуляцій та ігрових стратегій операторів.

За цих умов виникає необхідність узгодженості дій держави в політичній сфері, а разом із цим і в економічній сфері, необхідність досягнення рівноваги. А також, гармонізація політики держави на фондовому ринку з грошово-кредитною, валютною і бюджетно-податковою політикою, з метою подальшого розвитку фондового ринку України.

Отже, розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуальніших завдань для становлення української економіки.

Фондовий ринок ще проходить свій шлях розвитку, але все ж таки існують недоліки та проблеми в його управлінні, функціонуванні, законодавстві.

Не дивлячись на невеликий рівень капіталізації в порівнянні з фондовими біржами розвинених країн, фондовий ринок представлений практично всіма секторами економіки, а акції українських емітентів мають стійкий попит у нерезидентів і є повноцінними представниками ринку акцій країн, що розвиваються.

Досягнути позитивних змін на фондовому ринку значною мірою вдасться за рахунок зусиль вiдповiдних державних органів. Разом із цим не слід забувати, що держава може лише коригувати напрямки розвитку фондового ринку, а його стан та перспективи залежать виключно від дiяльностi суб’єктів господарювання.

Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти зміцненню економічного суверенітету.

 


ВИСНОВКИ

 

 

В умовах глобалізації світової економіки індекси фондового ринку є основними показниками стану фінансового ринку. В даний час сотні фондових (біржових) індексів розраховуються біржами, міжнародними інвестиційними банками, інформаційними агентствами та іншими інфраструктурними утвореннями. Таким чином, і в Україні біржові індекси є важливим інструментарієм для вітчизняних та іноземних інвесторів у складі загальної фінансової інформації для прийняття ними інвестиційних рішень.

Фондові біржі в сучасному стані розвитку фондового ринку України не мають налагодженого механізму своєї діяльності та нормативно-правової забезпеченості. Фондові ринки істотно впливають на всю сферу виробництва і розподілу багатства товариств. Ринкова трансформація економіки України та процеси глобалізації, посилення взаємозалежності різних країн світу значно актуалізували дослідження фондового ринку та ролі забезпечення фінансової безпеки держави. Це зумовлено тим, що рівень розвитку фондового ринку є чинним, здатним як прискорити економічне зростання, так і посилити кризові явища.

В Україні не було створено економічний фундамент для розвитку повнокровного, стійкого і ліквідного фондового ринку. При цьому багато угод з цінними паперами, скоєні на неорганізованому сегменті фондового ринку, не пов'язані з реальним інвестуванням підприємств і часто переслідують мети рішення за допомогою різних фінансових схем приватних завдань бізнесу.

Фондовий ринок в Україні знаходиться на стадії розвитку. Дуже поширеною проблемою на фондовому ринку є діяльність спекулянтів та незахищеність електронної інформації, а також загальна нестабільність економіки України, курсу валюти, який впливає на величину фондових індексів.

Фондовий індекс – це індикатор змін ціни вибірки акцій, яка представляє весь фондовий ринок. Індекс повинен максимально точно відображати динаміку ринку цінних паперів або того сегмента, який він розглядає. Існує багато причин, по яких населенню необхідно знати, як веде себе фондовий ринок в тій чи іншій країні. Для когось це показник розвитку економіки, для іншого - потенційна інвестиційна привабливість, і т.д.

Найбільш відомими фондовими індексами України є: ПФТС, який є найважливішим індикатором фондового ринку України, на сьогоднішній момент це єдиний український фондовий індекс, який представлений в списках основних біржових індексів світу; Індекс UTX (український торговельний індекс) - один з наймолодших українських фондових індексів , але, разом з тим, і один з найбільш перспективних, індекс UX - український фондовий індекс, який розраховується в ході торгів на Українській біржі.

Використання того чи іншого індексу залежить від суб’єкта економіки, який проводить торги на біржі України, згідно своїм побажанням та цілі торгової діяльності.

Біржовий ринок України ще знаходиться на стадії розвитку, не має чіткої організації та нормативно-правового регулювання всієї системи фондового ринку, що зменшує кількість вітчизняних суб’єктів, приваблює нерезидентів зі спекулятивними цілями та цілями особистої вигоди. Але, взагалі, Українська фондова біржа поступово продовжує свій розвиток та удосконалення. Деякі основні українські індекси вже визнані на світовому рівні. Але, без стабільної економіки країни, без стійкої та твердої національної валюти, Українська фондова біржа не буде мати високого рівня розвитку та масштабів операцій з цінними паперами.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 420 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Етикет професійного спілкування | Телефона розмова як різновид усного ділового спілкування | Публічний виступ. Внутрішня структура та композиція. Найголовніші вимоги до мови оратора. Мовні засоби переконання. | Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ліна Костенко| Усне і письмового ділове спілкування. Культура мовлення. Етикет професійного спілкування. Професійна комунікативна компетентність

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.057 сек.)