Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жебе есебі

Дөңгелекке түсетін күшті анықтау және дөңгелек таңдау. | Кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтаймыз | Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру | Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау | Горизонтальді жебенің шығу механизмін есептеу | Жүк арбашасының қозғалуына келтіретін кедергіні анықтау, қозғалтқыш және редуктор таңдау | Озғалтқышты қызып кетуге тексеру | Озғалтқышты қосу моментіне тексеру | Мұнаралы крандардың орнықтылығын анықтау | Мұнаралы кранның жүкті тұрақтылығын анықтау |


Читайте также:
  1. ауарлар, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысулардың есебі.
  2. бек ақы және стипендия шығындарын бақылау және оның есебі.
  3. Ілмектің есебі
  4. ірістердің аналитикалық есебі. Қаржы нәтижесін анықтау.
  5. Мұнара есебі
  6. юджеттік мекемелердегі қаржыландыру есебі.

 

Негізгі берілгендер: жүк көтергіштігі кН, жебенің шығуы м, жебенің ұзындығы м, жебенің салмағы кН. Қалған параметрлерді есептеу барысында аламыз.

Орташа қимадағы жебе биіктігі

(2.126)

 

м

м деп қабылдаймыз. Раскос қадамын (панель ұзындығы) 0,9 тең деп аламыз. Тірекпен жебе түбіне дейінгі қашықтық

(2.127)

м

Мұнараның басындағы жебе блогының осінен жебенің соңғы ұшының центріне дейінгі қашықтық

 

(2.128)

 

м

 

Мұнараның көлденең қимасының габаритті размері

(2.129)

м

Жебеге әсер ететін жүктемелер: жебенің өзіндік салмағы, жүк салмағы, жел күші, горизонталді және вертикалді жазықтықтағы инерция күші.

Жүктің және жебенің өзіндік салмағынан әсер ететін жебені қысатын күш (2.16 - сурет).

 

 

2.16 - сурет. Кран жебесінің шығуының өзгеру механизмінің кинематикалық және күшті анықтау схемасы

(2.130)

 

мұндағы - жебенің фактілі иілу бұрышы; - жебелі палиспастаның бекітілген жерінен жебедегі қысу күшінің әсер ету линиясына дейінгі минималды қашықтық, жебенің әр түрлі жағдайы үшін; - жебедегі қысу күші; - жебенің шарнирлі түбінен ауырлық центріне дейінгі қашықтық. Горизонталді жебе кезінде

 

Н

 

Жебені -қа көтерген кезде

 

Н

мұнда м - оны график бойынша анықтаймыз (2.17 - сурет) .

 

 

2.17 - сурет. Жебелі палиспастаның ұзындығын анықтау схемасы

Жебенің орташа қимасындағы иілу моменті горизонталді жағдайда

 

(2.131)

 

Н·м

 

иілу жағдайында

Н·м

 

Жебенің жақ бетіне әсер ететін желдің қысым күші (жүктемесі)

 

(2.132)

 

Н

 

Горизонталді бетте жебе иілуінің жел қысымының моменті

 

(2.133)

 

Н·м

 Жебені көтеру кезіндегі инерция күшінің моменті

 

(2.134)

 

мұнда Н - жебенің инерция күші; м/с2 - жебенің ауырлық центрінің удеуі;

м/с - жебені көтеру механизмін қосу кезінде жебенің түзу сызықты қозғалыс жылдамдығы;

рад/с - бұрыштық жылдамдық.

 

Н·м

Бұрылу кезінде жебенің иілуінің инерциялық жүктеме моменті

 

(2.135)

 

Н·м

мұндағы - жебенің массасы мен жүктің инерция моменті;

рад/с2 - кранның бұрылуы кезінде бұрыштық үдеу; мин-1; с. Жебе массасының инерция моменті

 

(2.136)

Н·м·с2

Жүк массасының инерция моменті

 

(2.137)

 

Н·м·с2

Жебенің және жүк массасының суммалы инерция моменті

 

Н·м·с2

Жебенің жоғарғы белдеуіндегі суммалы қысу күші мыналардан туындайды: жүктен әсер ететін қысу күшінен, жебенің салмағынан, жебе жазықтығындағы инерциялық жүктемеден және т.б.

 

(2.138)

 

Н

 

Бір бұрыштық белдеуде қысу күші

 

(2.139)

 

Н

 

Бұрыштық белдеудегі кернеу

 

(2.140)

 

мұнда см2 бұрыштың көлденең қимасының ауданы 75 х 75 х 9 минималді инерция радиусымен см; - иілгіштікке байланысты алынатын кернеуді төмендететін коэффициент.

Бұрыштық белдеудің иілгіштігі

 

(2.141)

 

мұнда - торап пен раскостың бекіткен жеріндегі бұрыштың есептік ұзындығы. Сонда және кернеу

 

Н/м2

 

Жебенің раскосын көлденең күш шартына сәйкес жебенің барлық ұзындығына сәйкес қабылдаймыз, ол мынаған тең

 

(2.142)

 

мұндағы - жебе белдеуінің қима ауданы, см2;

 

Н

 

Көлденең күш оске раскостың бұрыштық иілу шартына сәйкес раскостың күші, ол 450 -қа тең

 

(2.143)

Н

Раскостағы қысу кернеуі

(2.144)

 

мұнда см2 раскостың бұраштан 56 х 56 х 3,5 көлденең қимасының ауданы минималді инерция радиусымен см.

Раскостың иілгіштігі

(2.145)

 

 

Сонда раскос кернеуі

 

Н/м2

 

Кернеу бойынша бұрыштық қиманы төмендетіп алсақ болатын, еді алайда иілгіштік шартында көрсетілмеген. Жебенің жалпы тұрақтылығын тексереміз. Жебенің басы соңына қарағанда әлсіздеу кезіндегі инерция моменті (75 х 75 х9)

 

м2

 

Орташа қимадағы минималді инерция моменті (75 х 75 х 9)

 

м2

 

Жазық бетте ілінген жүк кезіндегі жебенің есептік ұзындығы

 

(2.146)

 

мұндағы - жебенің ұзындығы бойынша қиманың өзгеруінің инерция моменті заңына байланысты ұзындық коэффициенті.

Егер сонда

Сонда

м

Жебенің фиктикалық иілгіштігі

 

 

мұнда

 

м

 

Сонымен, берілген жебенің геометриясы бойынша және жебенің жалпы тұрақтылығының көлденең қимасы қамтамасыз етілген, себебі оның иілгіштігі шектік мәннен аз. Жебенің пісірмелі және бұрандалы бекітулердің есебі. Пісірмелі тігістің нормалді кернеуі, бұрыштық белдеуі фланецпен байланысқан.

 

(2.147)

 

мұнда Н - остік есептік күш; м - тігіс ұзындығы; мм - тігіс катеті.

 

Н/м2

Н/м2 пісірмелі тігіс үшін жіберілетіе кернеу.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кранның өзіндік тұрақтылық коэффициентін анықтау| Мұнара есебі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)