Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Электрқозғалтқышты қызып кетуге тексеру

Көтеру механизмін есептеу | Ілмектің есебі | Ілмектің траверсасы. | Тежегіш таңдау | Кранның қозғалу механизмін есептеу | Дөңгелекке түсетін күшті анықтау және дөңгелек таңдау. | Кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтаймыз | Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру | Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау | Горизонтальді жебенің шығу механизмін есептеу |


Читайте также:
  1. гер мемлекеттік ќызметші µзіне таѓылѓан кінєлармен келіспесе, ќызметтік тексеру ж‰ргізуді талап етуіне ќ±ќы бар ма?
  2. Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру
  3. Озғалтқышты қосу моментіне тексеру
  4. Озғалтқышты қызып кетуге тексеру
  5. Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру

2.5.1 Орташа квадраттық моментпен тексеру

Қозғалтқыштың жүктеу циклы кезіндегі статикалық моменті жүкті көтеру және түсіру кезінде анықталады (2.6 - кесте) , орташа мәні мынаған жуықтап алынады:

 

2.6 - кесте. Статикалық моментті жүкті көтеру және түсіру кезінде анықтау

 

Жұмыс режимі Жүктеме
жеңіл
орташа
ауыр
Аса ауыр

 

Жүкті көтеру кезінде арқанның күші Н

Жүкті түсіру кезінде

 

(2.50)

 

Н.

 

Жүкті көтеру кезінде статикалық момент

 

(2.51)

Н·м.

Жүкті түсіру кезінде момент

 

(2.52)

 

Н·м.

0,5 жүктемесі үшін Н

Н

 

Н·м.

 

Н·м.

 

ПӘК-тінің мәнін экспериментальді графиктен аламыз 2.8 - сурет.

 

 

2.8 - сурет. Көтеру механизімінің ПӘК-і жүктемеден тәуелді

 

Жүкті көтеру кезінде қозғалтқыш білігіне келтірген инерция моменті

 

(2.53)

кг·м2.

мұнағы және – қозғалтқыш пен муфтаның инерция ротор моменті;

- көтеретін жүктің массасы, кг;

- жалпы беріліс саны;

- бөлшек массасының инерция моменті қозғалтқыш білігіне қарағанда ақырын айналатынын ескеретін коэффициент.

Инерция моменті басқа массалар үшін 9 - кестеде келтірілген.

Жетекті қосу уақыты

 

(2.54)

 

мұндағы белгі «-» сәйкес іске қосуда жүкті көтеру «+» түсірген кезде.

Q жүгі үшін

 

с,

 

с.

 

Басқа жүктер үшін 2.7 - кестеде келтірілген.

Цикл кезіндегі қызып кету уақытына сәйкес келетін орташа квадраттық момент

 

(2.55)

 

мұндағы - іске қосудың суммалық уақыты, с;

- белгіленген қозғалыстың жалпы уақыты, с;

- суыту және тежеу жүйесін іске қосу кезінде нашарлық шартын ескеретін коэффициент .

- суыту жүйесін тоқтату кезінде нашарлық шартын ескеретін коэффициент. Оны ашық және қорғалатын қозғалтқыш желдеткіш білігі үшін деп қабылдаймыз;- жабық қозғалтқыш қабырғамен және сыртқы суыту жүйесі үшін;

- жабық қозғалтқыш үщін.

 

 

2.7-кесте. Көтеру механизм есебінің нәтижесі

 

Көрсеткіштер Жүк
Жүк көтергіштігі
Арқандағы күш : Жүкті көтеру кезінде, Н Жүкті түсіру кезінде, Н      
Механизмнің пәк-і 0,85 0,8 0,7
Статикалық момент, Н·м Жүкті көтеру кезінде Жүкті түсіру кезінде   1172.6 752.2   682.6   597.23
Келтірілген инерция моменті, кг·м2 Жүкті түсіру кезінде     8.37     8.25     7.98
Қосу уақыты, с, кезінде: Жүкті көтеру Жүкті түсіру   0,7 0,19   0,43 0,2   0,37 0,21

 

Белгіленген қозғалыс уақыты

 

(2.56)

 

с.

 

Құрылыс крандары үшін орташа жұмысшы жолын таңдаймыз: көтеру , қозғалу механизмі м, арбашаның қозғалу механизмі , бұрылу механизмі - 900.

Көтеру механизмі мына графикпен жұмыс істейді (2.9 - сурет).

 

2.9 - сурет. Көтеру механизмінің тиеу графигі

 

с,

 

с.

 

Жұмыс уақыты

 

(2.57)

 

с.

 

Жұмыс циклі және тоқтау уақыты ПВ=25% кезінде

 

(2.58)

 

с.

 

(2.59)

 

 

=9,7Н·м.

 

Қызып кету кеінде эквиваленттік қуат

 

(2.60)

 

 

Жүкті көтеруге қажетті қуат кВт.

Жүкті көтеру механизм жетегінің орташа қосу уақыты

 

с.

 

Жұмыс операциясының орташа уақыты

 

(2.61)

 

с.

 

Қатынасы

 

 

Мына графиктен (2.10 - сурет) табамыз.

 

 

2.10 - сурет.Қосу режимінің эквивалеттік қуатқа әсер ететін графигі

 

А - кран көпірін, арбашасын, жебелі кранның бұрылуын орналастыру

механизмдері;

Б - кран ілмегінің қозғалу механизмдері;

В - көтеру механизмі.

 

кВт.

 

Орташа жұмыс режимі үшін қозғалтқыштың эквиваленттік қуаты

мұндағы - жұмыс режиміне байланысты таңдап алынатын коэффициент 2.8 - кесте.

 

2.8 - кесте. К коэффициентінің мәні

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Озғалтқыш қуатын есептеу және редуктор таңдау| Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)