Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Юридичні гарантії здійснення суб'єктивних прав, свобод та виконання обов'язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу. | З0. Загальне і особливе у механізмі правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві та агропромисловому комплексі України. | Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні. | Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного праві України | Особливості аграрних реформаційних правовідносин в Україні. | Соціальні відносини у сільському господарстві та особливості їх правового регулювання. | Конституційні основи та законодавче забезпечення використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції. | Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції. | Використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і комунальної власності. | Використання землі та інших природних ресурсів на праві оренди для виробництва сільськогосподарської продукції. |


Читайте также:
  1. Non bis in idem (не двічі за одне) у кримінальному праві з урахуванням практики ЄСПЛ з застосування ст. 4 Протоколу №7 Конвенції
  2. агальна характеристика інвестицій в оборотні активи і моделювання поточних фінансових потреб.
  3. агальні положення про протокол у справі про порушення правил дорожнього руху.
  4. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
  5. Аграрні відносини та їх особливості
  6. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  7. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

Використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для с\г потреб отримало назву емфітевзис. Емфітевзисом є довгострокове, відчужуване та успадковане речове право на чуже майно, яке полягаю у наданні особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою для с\г потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов’язком ефективно її використовувати відповідно цільового призначення. Суб’єктами емфітевзису є власник земельної ділянки та особа, яка виявила бажання користуватися останньою для с\г потреб. Стороною відносин емфітевзису не може бути особа, якій земельна ділянка надана на умовах постійного користування чи на умовах оренди. Об’єктом емфітевтичного права є право користування земельною ділянкою с\г призначення, що знаходиться у приватній, комунальній або державній власності. До земель с\г призначення належать с\г угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножатні, пасовища та перелоги, а також несільськогосподарські угіддя (ст.. 22 ЗК). Таке користування має обмежений характер, оскільки власник передає емфітевтні право володіння та право цільового користування земельною ділянкою, зберігаючи за собою право розпорядження нею.

Сторони можуть звузити межі цільового використання земельної ділянки, наприклад зазначивши, що вона має використовуватись під ріллю або багаторічні насадження тощо. Підставою встановлення емфітевзис є договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для с\г потреб (договір про емфітевзис). За договором про емфітевзис власник земельної ділянки відплатно чи безвідплатно передає іншій особі право користування земельною ділянкою, зберігаючи щодо неї право власності. Договір про встановлення емфітевзису формально є консенсуальним.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції.| Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)