Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридичні гарантії здійснення суб'єктивних прав, свобод та виконання обов'язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу.

Поняття, особливості та види джерел аграрного права. | КУ як джерело АПУ | Закони України та Постанови ВРУ як джерела АПУ | Міжнародні договори та міждержавні угоди | Укази ПУ у системі джерел аграрного права | Нормативно – правові акти КМУ та інших оввл як джерела АП | Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України | Конституційні права, свободи особи у аграрному праві України | Юридична природа обов'язків особи в аграрному праві України. |


Юридичні гарантії здійснення прав, свобод та виконання обов'язків особи у сфері

сільського господарства та агропромислового комплексу залежать закріплені Конституції України та інших джерелах аграрного права. Надані Конституцією України права деталізуються, конкретизуються й охороняються нормами аграрного права. Так, закріплене в ст. ІЗ Конституції право власності українського народу на землю, її надра і природні ресурси знайшло своє відображення в Земельному кодексі України, третій розділ якого закріпив право приватної власності громадян на землю. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» гарантує недопустимість втручання держави у здійснення господарських функцій сільськогосподарського кооперативу, обмеження його прав і інтересів з боку органів державної влади та управління. Закон забезпечує рівні права сільськогосподарських кооперативів з державними підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, іншими суб'єктами господарювання. Закон України «Про споживчу кооперацію» окреслює основні принципи, відносини, право власності, структуру споживчої кооперації, порядок створення, реорганізації та ліквідації споживчих товариств та спілок. Закон визначає, що споживча кооперація здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел. Законом України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України надається право вільного вибору форм і напрямків трудової та господарської діяльності, власності на результати своєї праці, впровадження еквівалентного товарообміну між промисловістю і сільським господарством на основі паритетного ціноутворення на їх продукцію.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Законодавче забезпечення прав, свобод і обов'язків у аграрному праві України.| З0. Загальне і особливе у механізмі правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві та агропромисловому комплексі України.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)