Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

КУ як джерело АПУ

Інституційне забезепечення аграрного права України | Поняття та предмет аграрного права України | Функції аграрного права України | Принципи АП України | Методи в аграрному праві України | Система і структура АП України | Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України. | Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування аграрного права у правовій системі України | Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні | Аграрне право в умовах світових інтеграційних економічних та державно – правових явищ: тенденції та перспективи |


Читайте также:
  1. исновок експерта як джерело судового доказу
  2. Конституція України як джерело аграрного права України.

КУ містить визначальні положення АП. Вона визначає права та обов’язки люд і гро-на, які поширюються і на селян як суб’єктів сг. Конституція закріплює і гарантує форми і види власності. КУ в ст.. 36 визначає право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення прав і свобод та реалізацію потреб, що є підставою для об’єднання в КСП, СГ кооперативи, спілки селян, асоціації тощо.

Земля є основним об’єктом аграрних правовідносин. КУ визнала землю. Її надра, водні та інші природні ресурси об’єктами права власності Українського народу. КУ закріпила у ст.. 41 три форми власності – державну, комунальну та приватну. На підставі цієї норми здійснюється право повного господарського відання державними сг підприємствами. Ст.. 42 містить положення про правоздатність громадян займатися підприємницькою діяльністю. Це право пов’язано з можливістю утворення системи сг виробничих, постачальних, переробних товариств, підприємств та об’єднань. Також визначальне значення для АП мають положення КУ про правосуддя. Так, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, в тому числі і аграрні. Так, від - но до ст. 102 КE ПУ є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина, в тому числі аграрних. ВРУ будучі єдиним органом законодавчої влади приймає закону, які регулюють АП, в той час як КМУ і ПУ є суб’єктами законодавчої ініціативи тощо.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття, особливості та види джерел аграрного права.| Закони України та Постанови ВРУ як джерела АПУ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)