Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Future ContinuousЧитайте также:
  1. B. Suggestions as to the future of the mandate
  2. CONTINUOUS TENSES
  3. CONTINUOUS TENSES
  4. CONTINUOUS TENSES
  5. Find in the text the example of different Future Tenses, translate them into your language and explain the difference.
  6. Future Continuous

Значення форми:

Вживається для позначення тривалої дії, яка розпочнеться до певного моменту в майбутньому і буде тривати в цей момент: At 10 a.m. tomorrow he will be having an exam. – Завтра о 10 він буде складати іспит. I shall be reading the whole day tomorrow. – Завтра я читатиму цілий день.

В українській мові підмет у Future Continuous відповідає дієслову майбутнього часу недоконаного виду.

Ознака:

Дієслово to be y Future Simple (shall be, will be) + смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I).

Обставини часу: the next day, the whole day tomorrow, at 10 p.m.

We shall be thinking about your proposal. – Ми поміркуємо над вашою пропозицією. I shall be waiting for you at 6 p.m. near the University. – Я буду чекати тебе о 6 вечора біля університету.

Future Continuous також вживається для позначення запланованої дії: I ’ll be going to the city later. – Я поїду до міста пізніше.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми часів групи Continuous утворюються з використанням заперечної частки not, що йде після дієслова to be, вжитого в особовій формі та відповідному часі, перед смисловим дієсловом у формі Participle I. Редукована форма заперечення вживається здебільшого як розмовний варіант. Порядок слів у реченні прямий. Where is Stephen? He is not taking an interview. – Де Стівен? Його немає на співбесіді (зараз). She is not operating the computer, she is skipping through periodicals. – Зараз вона не працює на комп’ютері, а проглядає періодику. Sedatives were rather strong, but she was not sleeping yet. – Хоча заспокійливі були досить сильними, вона все ще не спала. The baby was not just aimlessly exercising its hands, it was trying to grasp a rattle. – Немовля не просто безладно гралося своїми ручками, воно намагалося схопити брязкальце. Yesterday I was ’t working at the library in the morning, I was outside the city at all.- Учора я не працювала вранці у бібліотеці, мене взагалі не було в місті.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Continuous Tenses утворюються з використанням відповідних форм дієслова to be, вжитого в особовій формі та відповідному часі, яке, в залежності від типу запитання, знаходиться або в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I). Are you filling in case histories now? - Ти заповняєш зараз історії хвороби? Look! What are you doing here? – Що ти тут робиш?What is he looking for? – Що він шукає? Запитання до підмета: Who is waiting for me?Хто на мене чекає?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)