Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VOCABULARY.Читайте также:
  1. ACTIVE VOCABULARY
  2. Active vocabulary
  3. ACTIVE VOCABULARY
  4. Essential vocabulary
  5. ESSENTIAL VOCABULARY (II)
  6. Ex. 11. Read VOCABULARY and memorize new words.
  7. Ex. 15. Compose 2-3 sentences using the words of the VOCABULARY.
assessment [ə'sesmənt] оцінка, оцінювання complaint [kəm'pleɪnt] скарга percussion [pə'kʌʃ(ə)n] вистукування, перкусія
provisional [prə'vIZ(ə)n(ə)l] попередній, auscultation ["ɔ:sk(ə)l'teɪʃ(ə)n] аускультація
тимчасовий gestures ['GesCə] жест diascopy [daI'xskqpI] діаскопія (метод діагностики шкірних хвороб)
previous ['prI:vɪəs] попередній meaningful ['mI:nɪŋful] значущий, важливий aspiration ["æsp(ə)'reɪʃ(ə)n] аспірація, відсмоктування рідини з порожнини verbally ['vɜ:b(ə)lɪ] вербально, на словах
bruxing ['bru:ksIN]скреготіння зубами під час сну elicit [ɪ'lɪsɪt] встановлювати, робити висновок
clenching [klenʧIN] стискання (напр. зубів) clarify ['klærIfaI] прояснювати etiology ["JtI'OləGI] етіологія, причина виникнення хвороби
recording [rI'kO:dIŋ] запис, реєстрація data (sing. datum) ['deɪtə] дані, відомості findings ['faɪndɪŋz] отримані дані, результати

 

WORD-BUILDING

COMPOUND WORDS

Ex. 1. Read and translate the following words and word-combinations:

Heal; healable; healing; health; healthless; healthful; healthy; unhealthy;

grow; growing; growth; ingrowth; regrowth; growth-rate; newgrowth; no-growth; grown;

set; outset; setting; resetting; unset; inset; reset; to inset; to reset; resetting.

GRAMMAR:

Ex. 2. Familiarize yourself with the data of the following table:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)