Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення системи забезпечення національної безпекиЧитайте также:
  1. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  2. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  4. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів
  5. Безпеки України в різних сферах громадського життя
  6. Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загальнодержавної системи інформаційної безпеки
  7. Вдосконалення системи оцінки конкурентного середовища підприємства та вироблення конкурентної стратегії

Для формування збалансованої державної політики та ефектив­ного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту на­ціональних інтересів у політичній, економічній, соціальній, воєн­ній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сфе­рах створюється система забезпечення національної безпеки держа­ви [68,69].

Система забезпечення національної безпеки (рис. 1.3)

Рис. 1.3. Функції системи забезпечення національної безпеки

це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'­єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства держа-


Розділ 1 Основи національної безпеки держави

ви.

В Україні правову основу забезпечення національної безпеки ста­новлять Конституція України, Закон України "Про національну без­пеку України", інші закони і нормативно-правові акти, а також ви­знані Україною міжнародні договори та угоди.

Діяльність щодо забезпечення національної безпеки має бути до­ступною для контролю відповідно до законодавства України.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)