Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Браузер мынадай болып табылады 2 страница

Читайте также:
  1. BOSHI женские 1 страница
  2. BOSHI женские 2 страница
  3. BOSHI женские 3 страница
  4. BOSHI женские 4 страница
  5. BOSHI женские 5 страница
  6. ESTABLISHING A SINGLE EUROPEAN RAILWAY AREA 1 страница
  7. ESTABLISHING A SINGLE EUROPEAN RAILWAY AREA 2 страница

D) 1024 бит

E) 1024 Мбай

 

289. Папкаларды ерекшелеу былайша жүргізіледі:

A) нұсқаумен

B) меңзерді жүргізумен

C) қос түртумен

D) іліп басумен

E) түртумен

290. .rtf кеңейтуі бар файл мыналарды қамтиды:

A) пішімделген мәтінді

B) диаграмманы

C) кестені

D) графиканы

E) видео

291. Алмастыру буфері - бұл

A) жад саласы

B) между жүйе мен деректер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін арнаулы

сала

C) Windows барлық қосымшаларына бірмезгілде қолжетімді жад саласы

D) қосымшалар арасында деректер алмасу хаттамасы

E) қосымша терезесінің жұмыс саласы

292. Бағдарламалық құралдарды тікелей басқаруды пайдаланушымыналардлың көмегімен жүзеге асыруы мүмкін:

A) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен

B) графикалық интерфейстің көмегімен

C) операциялық жүйенің көмегімен

D) пайдаланушылық интерфейстің көмегімен

E) жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен

293. PgDn пернесі мынаған арналған:

A) меңзерді жолдың соңына ауыстыру үшін

B) меңзерді құжаттың соңына ауыстыру үшін

C) меңзерді бір бетке жоғары ауыстыру үшін

D) меңзерді бір бетке төмен ауыстыру үшін

E) меңзерді жолдың басына ауыстыру үшін

294. Тапсырма қалыптасатын және шешімдер әдісі таңдалатын бағдарлама

құрудың кезеңін көрсетіңіз,

A) тестілеу

B) бағдарлама жұмысын талдау

C) бағдарламаның трансляциясы

D) міндеттерді алгоритмдеу

E) міндеттер қою

295. Ақпараттың бір байты - бұл

A) 8 бірлікті еркін теру

B) 8 цифрды еркін теру

C) 8 нөльдер мен бірліктерді еркін теру

D) 8 символды еркін теру

E) 8 нөлді еркін теру

296. Принтер - бұл мыналарға арналған құрылғы

A) мәтіндік ақпаратты қағазға шығару

B) ақпаратты сканирлеу

C) ақпаратты қағазға шығару

D) графикалық ақпаратты енгізу

E) графикалық ақпаратты санау

297. Икемді дискілерді әкелу - бұл мыналар үшін арналған құрылғы

A) атқарылған командаларды сақтау

B) деректерді өңдеу

C) ақпаратты қысқа мерзімге сақтау

D) ақпаратты ұзақ уақыт сақтау

E) сыртқы жеткізгіштен оқу/жазу

298. Жедел жадтың көлемі былайша өлшенеді:

A) командаларда

B) файлдарда

C) герцаларда

D) биттарда

E) байттарда

299. Қолданбалы бағдарламаны орындау кезінде мыналарда сақталады:

A) жедел жадта

B) ПЗУ

C) Кэш-жадта

D) Бейнежадта

E) процессорда

300. (Бағдарламалаудың Pascal тіл) Char - бұл сипаттама

A) бүтінсандық ауыспалылық

B) жолдық ауыспалылық

C) заттық ауыспалылық

D) логикалық ауыспалылық

E) символьдық ауыспалылық

301. ОЗУ әрбір байтта мыналар бар:A) көлемі

B) индекс

C) адрес

D) атау

E) аты

302. (Бағдарламалаудың Pascal тілі )Ауыспалы сипаттау бөлімі

A) for

B) const

C) program

D) begin

E) var

303. Негізделген кез келген әрекет қатаң анықталуға иісті алгоритм қасиеттерінің бірі:

A) нәтижелілік

B) дискреттілік

C) детерминділік

D) жаппайылық

E) түпкіліктілігі

304. Бейсикке енгізілетін жол

A) қатты дискіге жазылады

B) орындауға бағдарламаны іске қосады

C) меңзерді жаңа жолға ауыстырады

D) дереу орындалады

E) жедел жадқа жазылады

305. Мыналар компьютердің маңызды құрылғысы болып табылады:

A) желілік карта

B) процессор

C) жедел жад

D) принтер

E) ОЗУ

306. (Бағдарламалаудың Pascal тілі )WORD типі мән қабылдау алады:

A) 0…65535

B) - 231 …+231

C) -128…+127

D) 0…25

E) - 32768…+32767

307. Бірінші микропроцессор

A) Intel 6006

B) Intel 4014

C) Intel 2002

D) Intel 8008

E) Intel 4004

308. Интернет - бұл

A) корпоративтік желі

B) өңірлік желі

C) локальдық-есептеу желісі

D) локальдық желі

E) Бүкіләлемдік компьютерлік желі

309. WWW - бұл

A) Интернет желісінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бағдарлама

Загрузка...

B) жаңалықты қарауға мүмкіндік беретін бағдарлама

C) локальдық желіге қосылған компьютер

D) ақпаратты іздеуге арналған бағдарлама

E) гиперсілтемені пайдалану кезінде ақпаратты іздеуге арналған аспаптық

Құрылғы

310. Презентация - бұл

A) бірнеше беттер

B) картинокалардың, тиімділіктердің жиыны

C) слайдтарды қамтитын мәтіндік құжат

D) слайдтардың демонстрацияланған жиыны

E) сабақтарды беруге арналған құрал

311. (ДҚБЖ MS Access) Ұзындығы 255 символдан аспайтын мәтін

сақталатын өріс типі:

A) memo

B) символьдық

C) ақпараттық

D) сандық

E) мәтіндік

312. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Тиісті жазбалар

топтастырылатын өріс:

A) өзекті

B) іздегіштік

C) жазбалық

D) индекстік

E) ассоцитивтік

313. (Презентацияларды құру, редакциялау) Слайд - бұл

A) демонстарцияланған бет

B) мәтіннің беті

C) демонстрация

D) жұмыс өрісі

E) Ең төмен құраушы презентациялар

314 (Формулаларды ендіру) "В2 ұяшығының деректерін Е7 бөлу"

кескінінің түрі бар

A) В2-Е7

B) В2:Е7

C) В2Е7

D) В2*Е7

E) В2/Е7

315. Электрондық почта

A) дұрыс жауабы жоқ

B) интернет-танысулар үшін арналған

C) хабарлар беру қызметін ұйымдастырды

D) доставку электрондық почтамен жеткізуді ұйымдастырды

E) электрондық адрестердің көмегімен хабарлар беру қызметін ұйымдастырпды

316. (MS Word) Айналдырма өрісі мыналарға арналған

A) қажетті сөзді іздеу үшін

B) қосымша құжатты ашу үшін

C) құжатты редакциялау үшін

D) мәтінді түзету үшін

E) мәтін бойынша жылжыту үшін

317. Деректер қорын басқару жүйесі бағдарламалық өнімді білдіреду, олар

мынадай құрамға кіреді:

A) бірегей бағдарламалық қамтамасыз ету

B) бағдарламалаудың құралы

C) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету

D) жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету

E) операциялық жүйе

318. Вирустардың пайда болу белгілері:

A) құрылғылар жұмысының тоқталуы

B) құжаттардың жоғалып кетуі

C) жаңа папкалар пайда болғанда

D) жадтың қолжетімді көлемінің кішіреюі

E) барлық жауаптар дұрыс

319. (ДҚБЖ MS Access) "Иә" және "жоқ" деген 2 мәнді қабылдаушы өріс

типі:

A) қисынды

B) ауыстырғыштар шебері

C) memo

D) OLE объекті

E) гиперсілтеме

320. (HTML) Гиперсілтемелер өтпесін қамтамасыз етеді

A) өз өңіріндегі кез келген веб-беттерге

B) осы сервердің шегінде тек веб-беттерге

C) тек беттердің шегінде

D) тек бір сайттың шегінде

E) Интернеттің кез келген серверінен кез келген веб-беттерге

321. (ДҚБЖ MS Access) Саны автоматты өсетін өріс типі:

A) memo

B) тізім

C) көбейткіш

D) сандық

E) есептегіш

322. (Кестелерді жасау, пішімдеу) Кестелерді ендіру үшін мынадай меню

пайдаланылады

A) Файл

B) Сервис

C) Түзету

D) Ендірме

E) Кесте

323. (Формулаларды ендіру) "Мастер функциясы" батырмасының мақсаты

A) математикалық функцияларды шақыру

B) формулаларды редакциялау

C) қарапайым функцияларды шықыру

D) күрделі функцияларды шақыру

E) жүйенің барлық функцияларын шақыру

324. Outlook Express бірнеше пайдаланушылар жұмыс істеген кезде

олардыяң әрқайсысында мыналар болуға тиіс

A) өзінің логині

B) өзінің паролі

C) өзінің есепке алу жазбасы

D) өзінің аты

E) өзінің куәлігі

325. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Электрондық кесте

мыналардан тұрады

A) нөмірленген жолдар және бағандар

B) жолдар, бағандар,ұяшықтар

C) атаулы ұяшықтардың жиынтығы

D) нөмірленген жолдар және әріптермен аталатын бағандар

E) нөмірленген жолдар және латын әріптерімен аталатын бағандар

326. Internet FTR қызметін тағайындау

A) деректерді беру қызметі

B) танысу қызметі

C) электрондық почта

D) хабарламалар қызметі

E) тарату тізімдері

327. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Желілік деректер қоры

деректерді былайша ұйымдастыруды болжайды, олар:

A) тек сатылас иерархиялық байланыстары бар

B) тек сабақтас иерархиялық байланыстары бар

C) деректердің арасында байланыстар жоқ

D) сатылас және сабақтас иерархилық байланыстар деп аталады

E) деректер арасындағы байланыстар ағаш түрінде сипатталады

328. Желідегі сайтты бірдейлендіру үшін пайдаланылатын бірегей аты

A) AQ

B) Домендік аты

C) YRL

D) хаттама

E) адрестік аты

329. (Презентацияларды құру, редакциялау) Құрылым режимі - бұл

A) экранға бірнеше слайдтар бірден орналасатын режим

B) бір слайд бүкіл экранды алып жататын жалпы режим

C) әрбір слайдқа белгі қоюға мүмкіндік беретін режим

D) слайдтарды көрсетуді қамтамасыз ететін режим

E) слайдтың ұйымдық құрылымын көрсететін режим

330. (FrontPage) Фреймдер құру үшін команда пайдаланылады:

A) Формат-Фреймі

B) Рамка- рамканы Бөлу

C) Рамка-Ендіру фрейм

D) Ендірме-Фрейм

E) Ендірме- рамканы Бөлу

331. (HTML) Сілтемемен берілген қамтылған бетті жаңа терезеге жүктеу

үшін атрибут пайдаланылады

A) scroll

B) blank

C) parent

D) top

E) self

332. Вирус-ұстағыштар - бұл вирустар…

A) өзін алмалы-салмалы дискіге жазатын вирустар

B) бағдарламалық құралдардың кешенінде дәлсіздікті пайдаланатын вирустар

C) қарапайым бағдарламалармен бүркемеленетін, рұқсат етілмеген әрекеттерді

қосымша орындайтын вирустар

D) баяу әсер ететін вирустар, белгілі бір жағдайлар туындаған кезде белсенді

болады

E) бағдарламалық құралдармен бүркемеленетін вирустар

333. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Excel-дегі модуль - бұл

A) пернелердің комбинациясы

B) кіші бағдарламалардың жиынтығы

C) деректердің жиынтығы

D) пайдаланушылық меню жиынтығы

E) макростардың жиынтығы

334. (Антивирустық бағдарламалар) Жедел жадта орналасқан және

вирустардың жүйеге круін ұстап қалатын бағдарлама

A) бағдарламалар-ревизорлар

B) бағдарламалар-сүзгілер

C) бағдарламалар-детекторлар

D) бағдарламалар-фаги

E) докторлар-ревизорлар

335. Деректердің тәуелсіздігі

A) деректер өзара қиыспайды

B) деректер бір біріне тәуелді емес

C) пайдаланушы деректерді редакциялай алмайды

D) деректер пайдаланушыға тәуелді емес

E) пайдаланушы деректерді сақтаудың жеке құрылымына тәуелді емес

336. (Формулаларды ендіру) Деректер қоры санатына жатпайтын

функцияны көрсетіңіз

A) ЧИСТРАБД

B) ДЗНАЧ

C) БСЧЕТ

D) БДСУММ

E) БДДИСП

337. Папкалар мыналар үшін арналған

A) файлдарға аса жеңіл қол жеткізуды ұйымдастыру және өзара байланысты

файлдарды орналастыру

B) файлдарды сақтау

C) файлдарды жою

D) көлемді құжаттарды пішімдеу және сақтау

E) шағын құжаттарды құру, қарау, редакциялау

338. Файлды дискетке көшіру үшін мыналар қажет:

A) объектінің сол батырмасын түрту және 3,5А Дискісіне - Жіберу командасын

таңдау

B) Объектінің контекстік менюін шақыру және 3,5А Дискісіне -Көшіру

командасын таңдау

C) Объектінің контекстік менюін шақыру және 3,5А Дискісіне - Жіберу

командасын таңдау

D) тасым алдау кезінде Ctrl пернесін басу

E) Объектінің контекстік менюін шақыру және Көшіру-Адрес иесі командасын

Таңдау

339. ПО құру үшін арналған құрал:

A) бағдарламалау тілі

B) бағдарлама

C) бағдарламалау ортасы

D) командалар

E) бағдарламалау инструментариялары

340. Шашыранды орналастырылған бірнеше файлдарды ерекшелеу үшін

мыналар қажет:

A) бірінші бойынша түрту, Ctrl пернесін басу және оны жібермей, қалғандарын

түрту

B) бірінші файл бойынша түрту және Shift пернесін басу кезінде соңғысын түрту

C) бірінші файл бойынша түрту және Ctrl пернесін басу кезінде соңғысын түрту

D) бірінші бойынша түрту, Shift пернесін басу және оны жібермей, қалғандарын

түрту

E) Alt пернесін басып отырып әрбір файлды түрту

341. Жедел жадтағы компьютердің барлық жұмысының барысында тұрған

бағдарламалар:

A) дискілерге қызмет көрсететін бағдарламалар

B) бағдарлама-мұрағатшы

C) резиденттік

D) резиденттік емес

E) бағдарлама-диагностика

342. Компакт-дискілердің негізгі мақсаты

A) ақпаратты өңдеу

B) жедел жадта тұрмайтынақпаратты сақтау

C) ақпаратты санау

D) ақпаратты құру

E) мультимедиялық бағдарламаларды сақтау

343 Жаңа компьютерлерде экран бейнесін өңдеу және сақтау үшін мыналар

пайдаланылады:

A) қатты дискі

B) бейнекарта

C) процессор

D) желілік карта

E) дыбыс картасы

344. Манипулятор "тінтуір" - бұл құрылғы:

A) ақпаратты өңдеу

B) ақпаратты оқу

C) ақпаратты шығару

D) ақпаратты енгізу

E) модельдеу, демодельдеу

345. Қысымның шегі кезінде компьютерді қорғауды қамтамасыз ететін

құрылғы:

A) аналық плата

B) қорек блогы

C) желілік сүзгі

D) қатты дискі

E) үздіксіз қоректендіру көзі

346. (Бағдарламалаудың Pascal тіл) Оператордың беретін түрлері бар:

A) =

B) :

C) :=:

D) =:

E) :=

347. Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін мыналар қызмет етеді:

A) ПЗУ

B) дисковод

C) процессор

D) ОП

E) қатты дискі

348. Шығару құрылғыларына жатпайтын құрылғы:

A) принтер

B) сканер

C) монитор

D) плоттер

E) модем

349. (Бағдарламалаудың Basic тілі )COSUB оператор өзіне мыналарды

қамтиды

A) FOR операторын

B) тырнақшаларды

C) жолдың нөмірін

D) END операторын

E) арнаулы символдарды

350. (Бағдарламалаудың Basic тілі )"Хабарлау А, В" әрекетіне команда

сәйкес келеді

A) PRINT A,B

B) GOTO A,B

C) LET A,B

D) REM A,B

E) INPUT A,B

351. Қарапайым арифметикалық әрекеттерді орындай алатын бірінші

құрылғы

A) табулятор

B) перфокарта

C) талдау машинасы

D) арифмометр

E) абак

352. (Бағдарламалаудың Basic тілі )Оператор былайша сөзсіз ауысады:

A) RETURN

B) IF

C) NEXT

D) INPUT

E) GOTO

353. (Бағдарламалаудың Pascal тілі )MOD оператор есептейді

A) сипаттау операторы

B) ауыспалы көбейтінді

C) айырмашылықтан қалдық

D) бөлуден жеке

E) бөлуден қалдық

354. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Автотолтырғыш функциясы

мыналар үшін арналған

A) ұяшықтарды толтыруды жасау

B) бірқатар сандарды, күндерді құру

C) ұяшықтарды автоматты редакциялау

D) есептеулерді автоматты орындау

E) қарапайым есептеулерді автоматты орындау

355. (Формулаларды ендіру) Excel формуласын ендіру кезінде соңғысының

тізімін есте сақтайды

A) 20 функция

B) 5 функция

C) 15 функция

D) 25 функция

E) 10 функция

356. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Деректер қорындағы

ақпараттың ең төмен бөлінбейтін бірлігі:

A) кесте

B) баған

C) жазба

D) өріс

E) жол

357. (Анимация) Объектінің тиімділігін баптау үшін команда

пайдаланылады

A) Слайдтарды - Слайдтарды ауыстыру

B) Формат- анимацияны Баптау

C) Слайдтарды көрсету - анимацияны Баптау

D) Слайдтарды көрсету - Слайдтарды ауыстыру

E) Түр - Слайдтарды ауыстыру

358. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Ағымдағы ұяшықта

қамтылған былайша бейнеленеді

A) арнаулы салада - лар саласында

B) аспаптардың панелінде

C) формулалар жолында

D) жағдай жолында

E) сол жақтағы жоғарғы бұрышта

359. (MS Word) Көмегімен құжатты сақтауға болатын пернелердің

үйлесімділігін көрсетіңіз

A) Ctrl+O

B) Ctrl+P

C) Ctrl+C

D) Shift+F1

E) Shift+F12

360. Қатты дискіні вирусқа тексеру үшін мыналар болуға тиіс

A) есепке алу жазбасы

B) жүктелген бағдарлама

C) вирусқа қарсы бағдарламасы бар файл

D) қорғалған бағдарлама

E) вирусқа қарсы бағдарлама

361. Желідегі бір компьютер сынып қалған жағдайда - желі жұмысын

тоқтатады. Бұл топологияның кемшілігі

A) жұлдыз

B) жұлдыз, шина

C) сақина, шина

D) шина

E) сақина

362. (Мұрағаттың ұғымы) Файлды мұрағаттандыру үшін мыналар қажет

A) файлдың контекстік менюін шақыру және мұрағаттағы Қосу командасын

таңдау

B) файлдың контекстік менюін шақыру және мұрағаттағы Сығымдау

мұрағатындағы Қосу командасын таңдау

C) файлдың контекстік менюін шақыру және мұрағаттағы Сығымдау командасын

таңдау

D) файлдың контекстік менюін шақыру және Мұрағаттау командасын таңдау

E) файлдың контекстік менюін шақыру және Мұрағат командасын таңдау

363. Outlook Express алғашқы іске қосу кезінде автоматты жүктеледі

A) бағдарлама терезесі

B) есепке алу жазбасы

C) қосу терезесі

D) терезе шебері

E) Интернетке қосатын шебер

364. (Құжатты пішімдеу, редакциялау) Мәтінді түзулеу былайша болуы

мүмкін

A) сол жақ шетіне, ортасына, оң жақ шетіне, ұзына бойына, тігінен

B) мәтін бойынша сол жақ шетіне, ортасына, оң жақ шетіне,

C) тігінен, көлденеңінен

D) сол жақ шетіне, ортасына, оң жақ шетіне,

E) сол жақ шетіне, ортасына, оң жақ шетіне, ұзына бойына

365. Қандай бағдарлама вирусқа қарсы болып табылады

A) NOD32

B) AVP

C) Defrag

D) NortonAntivirus

E) DrWeb

366. (Презентацияларды құру, редакциялау) Команда Создать презентацию

находится в меню

A) Формат

B) Түзету

C) Вид

D) Файл

E) Ендірме

367. (ДҚБЖ MS Access) Деректер қорын өңдеу үшін арналған арнаулы

құрылымдар:

A) сауалдар

B) макростар

C) есептер

D) нысандар

E) кестелер

368. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) яшықтардың биіктігі мен

енін өзгерту командалардың көмегімен болады

A) Сервис-Ұяшықтар

B) Түзету-Жол, Түзету-Бағандар

C) Формат-Ұяшықтар

D) Формат-Бағандар, Формат-Жол

E) Сервис-Бағандар, Сервис-Жол

369. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Сұрыптау түрлері

A) кеміту бойынша, ұлғайту бойынша

B) деректер бойынша, сандар бойынша,

C) жоғары, төмен

D) алфавит бойынша, цифрлар бойынша,

E) өспелілік бойынша, кету бойынша

370. (Презентацияларды құру, редакциялау) Конструктор және шаблондар

мыналар үшін арналған

A) вставки графикалық және дыбысты объектілерді ендіру

B) слайдтарды тез редакциялау

C) презентациялардың қосымша тиімділіктерін жасау

D) стандартты емес слайдтарды жасау

E) слайдтарды ресімдеу жөніндегі операцияларды жеңілдету

371. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Ұяшықтар диапазонының

стандартты белгісін көрсетіңіз

A) A1:D5

B) A1

C) A1-D2

D) A1;D2

E) F:F1

372. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Автотолтыру маркерді

пайдалану кезінде меңзер түрді қабыладйды

A) құм сағат

B) "қалың" ақ крест

C) "жұқа" ақ крест

D) "қалың" қара крест

E) "жұқа" қара крест

373. (FrontPage) Интерактивтік батырма - бұл

A) өзінің көлемін өзгертетін батырма

B) өз түсін өзгертетін батырма

C) көрсеткіш- батырма

D) сілтеме- батырма

E) пайдаланушының әрекетін реттейтін батырма

374. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Сұрыптау - бұл

A) деректерді алфавит бойынша ретке келтіру

B) деректерді кетуі бойынша ретке келтіру

C) өспелілігі бойынша деректерді ретке келтіру

D) деректерді ретке келтіру

E) жағдайды қанағаттандыратын деректерді көрсету

375. (Электрондық почта) Адрестік кітапта жаңа есепке алу жазбасын құру

үшін команда беру қажет

A) Құру -Папка

B) Құру -Адрес

C) Құру ь-Есепке алу жазбасы

D) Құру -Топ

E) Құру-Контакт

376. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Қарым-қатынастар ұсыну

нысанына қойылатын талаптар

A) конъюнкция

B) біріккіштік

C) түпкілікті

D) шексіздік

E) нәтижелілік

377. (Формулаларды ендіру) Формулаларды жасыру үшін мынадай команда

пайдаланылады

A) Деректер-Қорғау

B) Деректер-деректерді Қорғау

C) Формат-Қорғау

D) Сервис- ұяшықтар Форматы-Қорғау

E) Формат- ұяшықтар Форматы-Қорғау

378. (Формулаларды ендіру) Қаржылық санатқа жататын функцияны

көрсетіңіз

A) SIN

B) ТҮБІР

C) НАКЛОН

D) СТАВКА

E) МИН

379. (Желілік жабдық) Желілік адаптерлердің типтері

A) Arcnet, Ethernet

B) TokenRing, Enternet

C) Arcnet, TokenRing, Ethernet

D) Arcnet, TokenRing, Enternet

E) TokenRing, Ethernet

380. (Формулаларды ендіру) МИН () функцияларының мақсаты:

A) айырмашылықты есептеу

B) кету бойынша ретке келтіру

C) жиынтықты есептеу

D) средний мәнді іздеу

E) өте аз мәнді іздеу

381. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Функциональдық

тәуелділіктер графиктерін жасауға болатын жылжыту санын көрсетіңіз

A) төрттен жоғары

B) ең жоғарысы үш

C) екі және одан көп

D) кез келген сан

E) бір және одан көп

382. (Антивирустық бағдарламалар) Олардың бастапқы жағдайын қалпына

келтіре отырып, зақымданған вирустарды емдейтін бағдарлама:

A) докторлар-ревизорлар

B) бағдарламалар-сүзгілер


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Блок-схемалар | Мынадай командасы пайдаланылады | Вирустар | Браузер мынадай болып табылады 4 страница | Болып табылады | сызылады |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Браузер мынадай болып табылады 1 страница| Браузер мынадай болып табылады 3 страница

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.075 сек.)